Uredba o imenama i dopunama uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina

Na osnovu člana 10. stav 8. Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05 i 101/05 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANjA IZNOSA NAJPOPULARNIJIH CENA CIGARETA, CIGARA, CIGARILOSA, DUVANA ZA PUŠENjE I OSTALIH DUVANSKIH PRERAĐEVINA

Član 1.

U Uredbi o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Službeni glasnik RS”, broj 49/05), u članu 2. stav 2. reči: „organizacije nadležne za duvan (u daljem tekstu: organizacija za duvan)” zamenjuju se rečima: „Uprave za duvan (u daljem tekstu: Uprava)”.

Član 2.

U članu 3. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno, ako proizvođač, odnosno uvoznik duvanskih prerađevina ima sopstvenu trgovinu na veliko, tada se u obim prodaje iz člana 2. stav 1. ove uredbe tog proizvođača, odnosno uvoznika uračunava i ukupna prodaja duvanskih prerađevina koju ostvari njegova trgovina na veliko trgovini na malo.”

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: „organizaciji za duvan” zamenjuju se rečju: „Upravi”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, reči: „Organizacija za duvan” zamenjuju se rečju: „Uprava”, a reči: „stava 2.” zamenjuju se rečima: „stava 3.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 6, reči: „organizacija za duvan” zamenjuju se rečju: „Uprava”, a reči: „stava 4.” zamenjuju se rečima: „stava 5.”

Član 3.

U članu 4. stav 1. reči: „organizacije za duvan” zamenjuju se rečju: „Uprave”, a reči: „stav 3.” zamenjuju se rečima: „stav 4.”

Član 4.

U članu 5. reči: „st. 3. i 4.” zamenjuju se rečima: „st. 4. i 5.”

Član 5.

U članu 6. stav 1. reči: „stav 2” zamenjuju se rečima: „stav 3”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Vršcu, 28. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

Ostavite komentar