Uredba o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave

Na osnovu člana 85. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O KANCELARIJSKOM POSLOVANjUORGANA DRŽAVNE UPRAVE

Član 1.

U Uredbi o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave („Službeni glasnik RS”, broj 80/92), član 10. menja se i glasi:

„Član 10

Akti i predmeti koji sadrže tajne podatke i označeni su u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka stepenima tajnosti Državna tajna – DT, Strogopoverljivo – SP, Poverljivo – P i Interno – I, evidentiraju se u posebneevidencije.

Funkcioner koji rukovodi organom državne uprave u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka i drugim propisima koji uređuju rad sa tajnim podacima određuje koji se akti i predmeti smatraju tajnim, stepen tajnosti i način postupanja sa tim aktima i predmetima i utvrđuje mere njihove zaštite.

Akti i predmeti koji sadrže podatke koji nisu određeni kao tajni podaci, ali koji su po svojoj prirodi osetljivi i zahtevaju ograničenu distribuciju, označeni su oznakom „Službeno”. Rukovanje aktima pod oznakom „Službeno” detaljnije se uređuju Uputstvom o kancelarijskom poslovanju i Uredbom o elektronskom kancelarijskom poslovanju.”

Član 2.

U članu 15. stav 3. menja se i glasi:

„Akti i predmeti koji sadrže tajne podatke i evidencije o njima čuvaju se u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji bliže uređuju rad sa tajnim podacima.”

Član Z.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4417/2016

U Beogradu, 27. aprila 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar