Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama

Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, broj 34/01) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O

KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA

ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama (,,Službeni glasnik RS”, br. 44/01, 15/02, 30/02, 32/02, 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08 i 44/08), u članu 2. tač. 7, 8, 9. i 9a menjaju se i glase:

„7. U kulturi:

Poslovi direktora, odnosno upravnika centralnih ustanova 25,30 Poslovi direktora ustanove koja obavlja poslove od interesa za Republiku i zamenika direktora i sekretara centralnih ustanova 23,20 Poslovi savetnika: bibliotekara, bibliografa, arheografa,informatičara, informatora, programera, konzervatora, arhiviste,filmskog arhiviste, etnologa, arheologa, pravnika, ekonomiste,kustosa, arhitekte, akademskog slikara, fiziko-hemičara,građevinskog inženjera, grafičkog dizajnera, biologa,šumara, prostornog planera (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje ili doktorat nauka) 22,40 Najsloženiji pravno-ekonomski poslovi (sekretar i pomoćnik poslovodnog organaustanove koja obavlja delatnost na teritoriji Republike) i poslovi direktora,odnosno upravnika ustanove koja obavlja delatnost na teritorijiviše opština, odnosno grada (VII stepen stručne spreme) 20,40 Viši stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf, arheograf,filmski arhivista, urednik, arhivista, etnolog, arheolog, kustos,akademski slikar i vajar, grafički dizajner, istoričar umetnosti,istoričar, muzikolog, konzervator, konzervator-restauratorkulturnih dobara, hemičar, fiziko-hemičar, građevinski inženjer,geograf, arhitekta, informatičar, informator, programer,analitičar, sistem analitičar, pravnik, ekonomista, biolog, šumari prostorni planer (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje ili akademski naziv – magistar) 18,70 Direktor, odnosno upravnik ustanove koja obavlja delatnost nateritoriji jedne opštine, sekretar i pomoćnik poslovodnog organaustanove koja obavlja delatnost na teritoriji više opština, odnosnograda (VII stepen stručne spreme) 18,33 Stručni saradnik: bibliotekar, bibliograf, arheograf, informatičarprogramer, lektor, redaktor, urednik, informator, konzervator,konzervator-restaurator kulturnih dobara, poslovi međunarodnebibliotečke saradnje, etnolog, arheolog, istoričar umetnosti,istoričar, muzikolog, arhivista, filmski arhivista, kustos, arhitekta,akademski slikar i vajar, hemičar, fiziko-hemičar, grafičkidizajner, geograf, pravnik, ekonomista, šumar, prostorni planer,inženjer, profesor pedagog i sociolog u centralnim ustanovama (VII stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje) 17,30 Poslovi sekretara ustanova koje obavljaju delatnost na teritorijijedne opštine (VII stepen stručne spreme) 15,70 Manje složeni poslovi (učešće u izradi studija, elaborata i projekatau cilju zaštite i korišćenja određenog kulturnog dobra, odnosnounapređivanje bibliotečke delatnosti) koji se obavljaju na osnovuuputstava i uz odgovarajući stručni nadzor i usmeravanje – poslovimlađih stručnih saradnika bez stručnog ispita i drugo (VII stepen stručne spreme) 15,00 Samostalni saradnici sa stručnim zvanjem (VI stepen stručne spreme i odgovarajuće stručno zvanje) 13,30 Viši knjižničar, viši arhivski pomoćnik, viši preparator,viši tehničar, grafički urednik, vodič, operativni tehnolog za konzervaciju (VI stepen stručne spreme) 13,20 Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, poslovisekretara ustanove koja obavlja delatnost na teritoriji jedne opštine (VI stepen stručne spreme) 12,30 Poslovi organizovanja: tehničke službe, knjigoveznice i štamparije,depoa, muzičkih i kulturnih aktivnosti; poslovi protivpožarne zaštite;knjigovođa (bilansista i kontista), programer i statističar (VI stepen stručne spreme) 11,90 Specijalistički poslovi sa V stepenom stručne spreme: knjigovezac,reprofotograf, konzervator-preparator, stolar-modelar, pozlatar,majstor rasvete, umetnički fotograf, umetnički zanati-tkalje 11,30 Radna mesta sa stručnim zvanjem sa IV stepenom stručne spreme 11,10 Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova 11,10 Arhivski pomoćnik, knjižničar, vodič, konzervator, tehničar-preparator, fotograf, crtač (IV stepen stručne spreme i odgovarajući stručni ispit) 11,10 Arhivar, knjižar, prodavac, korektor, ofset štampar, reprograf,poslovi na tehničkoj realizaciji kulturno-obrazovnih aktivnosti,tehničar-manipulant, tehničar-preparator, knjigovezac, fotograf,crtač, administrativno-tehnički sekretar, referent nabavke i prodaje,ekonom, računski operater (IV stepen stručne spreme) 9,60 Vodoinstalater, stolar, vozač, domar, elektroinstalater (IV stepen stručne spreme) 9,60 Poslovi daktilografa na unosu podataka i kucanju tekstova na stranim jezicima (III stepen stručne spreme) 8,30 Daktolograf, laborant, crtač, poslovi unosa podataka za računskuobradu, vozač, ložač, poslovi obezbeđenja i protivpožarne zaštite (III stepen stručne spreme) 8,20 Poslovi manipulanta u magacinima, odnosno depoima (III stepen stručne spreme) 7,60 Poslovi manipulanata u magacinima, odnosno depoima, telefonistena kućnim centralama (II stepen stručne spreme) 7,10 Poslovi kurira, servirke, pomoćnog radnika u depou, pakovanje iekspedicija pošte i drugih materijala, portira, garderobera,razvodnika, pomoćnika ložača, biletara, telefonista, poslovi kopiranja (II stepenstručne spreme) 7,00 Poslovi održavanja higijene u štamparijama, konzervatorskim idrugim laboratorijama, magacinima i depoima (I stepen stručne spreme) 6,70 Manipulativni poslovi, poslovi polukvalifikovanih radnika iodržavanja higijene 6,60 Fizički radnik 6,30

8. U pozorištu:

Upravnik nacionalnog pozorišta, glumac – prvak drame, prvak baleta,prvak opere, reditelj drame, reditelj opere, dirigent, istaknuti: koreograf,kostimograf i scenograf 25,30 Baletski igrač – solist I, koreograf, baletski pedagog, glumac I,dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf, scenograf, operskipevač – solist I, konecrtmajstor, dirigent,direktor drame, direktor opere, direktor baleta; unacionalnoj ustanovi kulture: direktor tehnike, pomoćnik izamenik upravnika 22,20 Baletski igrač – solist II, operski pevač – solist II, zamenikkoncertmajstora, vođa grupe drugih violina, viola, violončela,kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani, glumac II (IV i VIIstepen stručne spreme); u orkestru u muzičkoj ustanovi: zamenik koncertmajstora, vođa grupe: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme) 20,90 Poslovi direktora, odnosno upravnika u pozorištu koje ima do 50 zaposlenih(VII stepen stručne spreme) 20,50 Direktor drame, sekretar, finansijski direktor, operativni direktor,direktor tehnike i investiciono-tehničkog održavanja, pomoćnik izamenik upravnika pozorišta koje ima preko 50 zaposlenih 18,50 Dramaturg drame, reditelj drame, kostimograf, scenograf,složeni pravno-ekonomski i tehnički poslovi (VII stepen stručne spreme) 18,50 Koreograf, baletski pedagog, repetitor, korepetitor, rediteljopere, umetnički rukovodilac hora (VII stepen stručne spreme ) 18,20 Zamenik vođe grupe drugih violina, viola, violončela, kontrabasa,treći duvači, tuba, asistent dirigenta, muzikolog (IV i VII stepen stručne spreme), baletski igrač solist III, repetitor u baletu,korepetitor, operski pevač solist III, inspicijent opere i baleta I, (IV i VII stepen stručne spreme), glumac III, dramaturg drame, rediteljdrame, reditelj filmske i TV produkcije, kostimograf, scenograf,dramaturg opere, vajar, slikar, umetnički sekretar, šef scenske opreme i tehnike, producent, rukovodilac drame, urednik,rukovodilac marketinga i samostalni organizator, složeni pravnii ekonomski poslovi, producent, urednik, sekretar, pomoćnik izamenik upravnika pozorišta koje ima do 50 zaposlenih (VII stepen stručne spreme) 17,80 Baletski ansambl I, korepetitor tuti: prve violine, drugi duvači,četvrta horna, udaraljke, član hora I vođa deonice (IV i VII stepen stručne spreme) 17,00 Dramaturg drame, kostimograf, scenograf, inspicijent opere, baleta i drame, sufler opere i drame, umetnički fotograf, vajar kaširer,slikar, izvođač, producent, dizajner, arhivista-dokumentarista,bibliotekar I, organizator u sektorima, kompjuterski programeri saradnik za propagandu (VII stepen stručne spreme) 15,40 Sufler opere i drame, inspicijent baleta, inspicijent drame,inspicijent opere, horski pevač II, asistent reditelja (VI stepen stručne spreme) 13,50 Majstor specijalista: modelar, lutkar, majstor pozornice, svetla,tona, maske, šefovi radionica, umetničkih tapiserija (VI stepen stručne spreme) 13,50 Složeni administrativni, knjigovodstveni i finansijskiposlovi: kontista, bilansista, knjigovođa glavne knjige, glavni likvidator, referent za kadrove, PPZ i bezbednost i zdravlje na radu, nabavljač,magacioner, bibliotekar II, poslovni sekretar (VI stepen stručne spreme) 12,30 Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme) 12,30 Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater, glavni majstori uradionicama, majstori scene, rekviziter, samostalni tehničari rasvete, tona, maske, frizeraja, video tehničar, referent za kadrove,PPZ i bezbednost i zdravlje na radu, bibliotekar (VI stepen stručne spreme) 11,30 Sufler drame, opere, majstori na pultu, garderober, dekorater,cug majstor, arhivar, rekviziter, masker, frizer, vlasuljar,nabavljač, tehničari (rasvete, tona i videa) majstori u radionicama ina održavanju zgrade i opreme, tehnički dizajner (V stepen stručne spreme) 11,30 Organizator materijalno-finansijskih poslova i opštih poslova (IV stepen stručne spreme) 11,10 Sufler drame, sufler opere, majstori na pultu, garderober, dekorater,cug majstor, arhivar, rekviziter, masker, frizer, vlasuljar,tehničari (rasvete, tona i videa), vozač svih kategorija, ispicijentdrame, tehnički urednik, dizajner (IV stepen stručne spreme) 10,50 Muzički arhivar, nototekar, glavni dekorater, glavni majstori uradionicama, majstori scene, rekviziter, samostalni tehničari rasvete,tona, maske, frizeraja, video tehničar (V stepen stručne spreme) 10,50 Domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac komandir, rukovodilac higijenskog održavanja (V stepen stručne spreme) 10,30 Nabavljač, majstori u radionicama na održavanju zgrade i opreme,domar objekta, fotograf, bibliotekar, vatrogasac komandir,rukovodilac higijenskog održavanja (IV stepen stručne spreme) 10,10 Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operaterna računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista, noćni čuvar, portir, dekorater I, garderober I, muški i ženski kostimer I,rekviziter, binski radnik, sufler drame, arhivar, blagajnik bileta,manipulant i distributer ulaznica i propagandnog materijala, radnik na pripremi i obradi tapiserija (IV stepen stručne spreme) 9,60 Dekorater I, garderober I, muški i ženski kostimer I, rekviziter,ložač, binski radnik, glavni transporter, daktilograf, sufler drame, domaćin zgrade – domar, arhivar, blagajnik – biletar, manipulant idistributer ulaznica i propagandnog materijala, nabavljač, administrator, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista – noćni čuvar(III stepen stručne spreme) 8,20 Dekorater II, garderober II, muški i ženski kostimer II, rekviziter, radnik za plakate, muzički momak, poslovi hemijskogčišćenja i pranja (III stepen stručne spreme) 7,60 Dekorater II, garederober II, muški i ženski kostimer II, rekviziter II, radnik za plakate, muzički momak, poslovi hemijskogčišćenja i pranja (II stepen stručne spreme) 7,20 Pomoćnik nototekara, pomoćni radnici u radionicama, pomoćniradnik zgrade, pomoćnik ložača, spremačica smene, transporteri,čuvari, kafe kuvarica, servirka, telefonista, portir, portir – telefonista, biletar pubilike, razvodnik, garderober publike, kurir (II stepen stručne spreme) 7,00 Poslovi održavanje higijene u specifičnim uslovima slikarnica iradionica gde se radi sa hemikalijama (I stepen stručne spreme) 6,70 Čistačica, razvodnik, garderober publike (I stepen stručne spreme) 6,60 Fizički radnik 6,30

9. U muzičkoj ustanovi

Poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove od interesa za Republiku (VII stepen stručne spreme) 25,30 Umetnički direktor – šef dirigent sa magistraturom (VII stepen stručnespreme) 25,30 Dirigent i koncertmajstor orkestra 23,90 Koncertmajstor i dirigent 22,40 Poslovi direktora, odnosno upravnika muzičke ustanove (VII stepen stručne spreme) 21,40 U orkestru: zamenik koncertmajstora, vođa grupa: drugih violina, viola,violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme) 20,90 Urednik programa, sekretar ustanove, finansijski rukovodilac,pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme) 18,70 U orkestru: zamenici vođa grupa, drugih violina, viola, violončela, kontrbasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta (VII stepen stručne spreme) 17,80 Rukovodilac marketinga i samostalni organizator (VII stepen stručne spreme) 17,60 U orkestru: tuti prve violine, drugi duvači, četvrta horna i udaraljke 17,00 U orkestru: tuti (druge violine, viole, violončela, kontrabas) 16,00 Organizator, propagandni referent (VII stepen stručne spreme) 15,40 Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme) 12,30 Knjigovođa glavne knjige, kontista, bilansista, referent za kadrove ibezbednost i zdravlje na radu, referent za PPZ i referent za organe upravljanja (VI stepen stručne spreme) 11,30 Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova (IV stepen stručne spreme sa stručnim zvanjem) 11,10 VKV radnik: tehnička realizacija programa-binski majstor, domar i majstor (V stepen stručne spreme) 9,60 Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovnisekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar, telefonista-noćni čuvar (IV stepen stručne spreme) 9,60 Daktilograf, binski majstor, majstor, poslovi obezbeđenja i PPZ (III stepen stručne spreme) 8,20 PK radnik: poslovi servirke, kafe kuvarice, portir, čuvar i kurir (II stepen stručne spreme) 7,00 Poslovi održavanja higijene (I stepen stručne spreme) 6,60 Fizički radnik 6,30

9a U muzičkoj ustanovi Beogradska filharmonija:

Poslovi direktora, odnosno upravnika ustanove od interesa za Republiku (VII stepen stručne spreme) 25,30 Umetnički direktor-šef dirigent sa magistraturom (VII stepen stručne spreme) 25,30 Dirigent i koncertmajstor orkestra 23,90 Koncertmajstor i dirigent 22,40 Poslovi direktora, odnosno upravnika muzičke ustanove (VII stepen stručne spreme) 21,40 U orkestru: zamenik koncertmajstora, vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, prvi duvači, harfa, timpani (IV i VII stepen stručne spreme) 20,90 Urednik programa, sekretar ustanove, finansijski rukovodilac, pomoćnik direktora (VII stepen stručne spreme) 18,70 U orkestru: zamenici vođa grupa: drugih violina, viola, violončela, kontrabasa, treći duvači, tuba, asistent dirigenta 17,80 Rukovodilac marketinga i samostalni organizator (VII stepen stručne spreme) 17,60 U orkestru: tuti prve violine, drugi duvači, četvrta horna i udaraljke 17,00 U orkestru: tuti (druge violine, viole, violončela, kontrabas) 16,00 Organizator, propagandni referent (VII stepen stručne spreme) 15,40 Sekretar orkestra, nototekar i organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova, šef knjigovodstva i komercijale (VI stepen stručne spreme) 12,30 Knjigovođa glavne knjige, kontista, bilansista, referent za kadrove i bezbednost i zdravlje na radu, referent za PPZ i referent za organe upravljanja (VI stepen stručne spreme) 11,30 Organizator materijalno-finansijskih i opštih poslova (IV stepen stručne spreme) 11,10 VKV radnik: tehnička realizacija programa – binski majstor, domar i majstor (V stepen stručne spreme) 9,60 Manje složeni administrativni i knjigovodstveni poslovi: poslovni sekretar, administrator, knjigovođa, blagajnik, likvidator i operater na računaru, referent za EOI, referent opštih poslova PPZ i bezbednosti i zdravlja na radu, vozač B kategorije, vatrogasac, vratar i telefonista – noćni čuvar (IV stepen stručne spreme) 9,60 KV radnik: daktilograf, binski majstor, majstor, poslovi obezbeđenja i PPZ (III stepen stručne spreme) 8,20 PK radnik: poslovi servirke, kafe kuvarica, portir, čuvar i kurir (II stepen stručne spreme) 7,00 Poslovi održavanja higijene (I stepen stručne spreme) 6,60 Fizički radnik 6,30”.

Član 2.

U članu 3. u tački 6. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje 7. i 8. koje glase:

„- za stručno zvanje IV stepen stručne spreme – 0,30;

– za stručno zvanje VI stepen stručne spreme – 0,60.”

U tački 7. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje 6. i 7. koje glase:

„- za stručno zvanje IV stepen stručne spreme – 0,30;

– za stručno zvanje VI stepen stručne spreme – 0,60.”

U tački 8. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaju se alineje 6. i 7. koje glase:

„- za stručno zvanje IV stepen stručne spreme – 0,30;

– za stručno zvanje VI stepen stručne spreme – 0,60.”

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plate za maj 2008. godine.

05 Broj: 110-5751/2005-28

U Beogradu, 22. maja 2008. godine

VLADA

POTPREDSEDNIKBožidar Đelić

Ostavite komentar