Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama

Na osnovu člana 4a stav 3. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakon, 92/11 i 99/11 – dr. zakon),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O KOREKTIVNOM KOEFICIJENTU,

NAJVIŠEM PROCENTUALNOM UVEĆANJU OSNOVNE

PLATE, KRITERIJUMIMA I MERILIMA ZA DEO PLATE KOJI

SE OSTVARUJE PO OSNOVU RADNOG UČINKA, KAO I NAČINU OBRAČUNA

PLATE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Član 1.

U Uredbi o korektivnom koeficijentu, najvišem procentualnom uvećanju osnovne plate, kriterijumima i merilima za deo plate koji se ostvaruje po osnovu radnog učinka, kao i načinu obračuna plate zaposlenih u zdravstvenim ustanovama („Službeni glasnik RS”, br. 100/11 i 63/12 – u daljem tekstu: Uredba) u članu 2. tačka 10) menja se i glasi:

„10) Preventiva predstavlja broj preventivnih poseta uključujići i skrining koji se računa kao dve posete, u posmatranom periodu za svakog pojedinačnog izabranog lekara;”.

Član 2.

U članu 4. stav 2. menja se i glasi:

„Korektivnim koeficijent iz stava 1. ovog člana iznosi 0,9804.”

Član 3.

U članu 5. stav 2. menja se i glasi:

„Procentualno uvećanje osnovne plate iznosi najviše 4%.”

Član 4.

Iza člana 5. dodaje se član 5a koji glasi:

„Član 5a

Osnovna plata obračunata u skladu sa članom 4. Uredbe ne može biti niža od plate koja se obračunava primenom osnovice za obračun plate koji su utvrđeni aktom Vlade za obračun i isplatu plate za mesec septembar 2012. godine i koeficijenta.”

Član 5.

Član 8. menja se i glasi:

„Član 8.

Registracija, preventiva i efikasnost se ocenjuju u odnosu na prosečnu vrednost za pojedinačnu ustanovu u odgovarajućoj oblasti rada.

Racionalnost se ocenjuje u odnosu na prosečnu vrednost u Republici Srbiji u odgovarajućoj oblasti rada.”

Član 6.

Član 11. menja se i glasi:

„Član 11.

Izabrani lekar za ostvareni rezultat manji od 0,4 prosečne vrednosti za racionalnost dobija ocenu koja linearno raste od 0 do 10 srazmerno ostvarenom rezultatu.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 0,4 i 0,55 prosečne vrednosti za racionalnost dobija ocenu 10.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat između 0,55 i 1,45 prosečne vrednosti dobija ocenu koja linearno opada od 10 do 0 srazmerno ostvarenom rezultatu.

Izabrani lekar za ostvaren rezultat veći od 1,45 prosečne vrednosti za racionalnost dobija ocenu 0. ”

Član 7.

U članu 13. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Izabrani lekar čije su ocene na osnovu svakog kriterijuma 0, ima konačnu ocenu 0.”

Član 8.

Član 19. menja se i glasi:

„Član 19.

Direktoru zdravstvene ustanove procenat uvećanja osnovne plate po osnovu radnog učinka obračunava se na nivou proseka radnog učinka lekara u zdravstvenoj ustanovi.

Direktoru zdravstvene ustanove koji određeni procenat radnog vremena radi kao izabrani lekar deo plate po osnovu radnog učinka obračunava se u skladu sa ovom uredbom, srazmerno vremenu provedenom u obavljanju poslova izabranog lekara.”

Član 9.

U roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe, za zaposlene u zdravstvenim ustanovama iz čl. 17. i 18. Uredbe, deo plate po osnovu radnog učinka obračunava se kao da je zaposleni ostvario ocenu 5 po osnovu obima i kvaliteta obavljenog rada.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se na obračun i isplatu plate počev od plate koja se obračunava za mesec oktobar 2012. godine.

05 Broj: 110-6884/2012

U Beogradu, 18. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar