Uredba o kriterijumima za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova i akta o mreži osnovnih škola

Na osnovu člana 29. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

o kriterijumima za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova

i akta o mreži osnovnih škola

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se kriterijumi za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova i akta o mreži osnovnih škola.

Predškolske ustanove i osnovne škole osnivaju se i prostorno raspoređuju u skladu sa utvrđenim potrebama dece i učenika za ostvarivanjem prava na obrazovanje i vaspitanje.

Kriterijumi za donošenje akta o mreži predškolskih ustanova

Član 2.

Broj i prostorni raspored predškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, prema vrsti i strukturi, planira se aktom o mreži predškolskih ustanova.

Akt o mreži predškolskih ustanova obuhvata predškolske ustanove u svom sedištu i van sedišta u izdvojenom odeljenju – objektu ili drugom prostoru, u skladu sa zakonom.

Akt o mreži predškolskih ustanova donosi skupština jedinice lokalne samouprave, na osnovu sledećih kriterijuma:

jednako pravo i dostupnost vaspitanja i obrazovanja svoj deci, bez diskriminacije i segregacije, u demokratski uređenoj i socijalno odgovornoj predškolskoj ustanovi u kojoj je osigurano puno poštovanje prava deteta na vaspitanje i obrazovanje;

potpuni obuhvat dece odgovarajućeg uzrasta za pohađanje obaveznog programa pripreme deteta pred polazak u školu (pripremni predškolski program) koji traje najmanje devet meseci;

70% dece obuhvaćeno predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem, do 2015. godine, prema Nacionalnim milenijumskim ciljevima razvoja u Republici Srbiji;

racionalnost mreže (potrebe za obavljanjem delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja zadovoljavaju se na najoptimalniji način);

najmanje jedna predškolska ustanova u svakoj jedinici lokalne samouprave;

organizacioni (celishodno formiranje vaspitnih grupa i sprovođenje propisanog načina osnivanja predškolske ustanove);

iskazane potrebe porodica za programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja, u različitom trajanju, u celodnevnom trajanju – od devet do 12 sati dnevno i višednevnom trajanju – dužem od 24 sata;

iskazane potrebe za poludnevnim boravkom dece, u različitom trajanju: od četiri sata dnevno – pripremni predškolski program; u poludnevnom trajanju – do šest sati dnevno; u poludnevnom trajanju – do šest sati dnevno, do tri puta nedeljno;

iskazane potrebe za posebnim i specijalizovanim programima i drugim oblicima rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova;

demografski (ukupan broj stanovnika, broj i uzrast dece na određenom području);

razvojni plan mreže na osnovu trenda prirodnog priraštaja dece i migracionih kretanja u jedinici lokalne samouprave, za narednih pet godina;

geografski (specifičnost i veličina terena, veličina naselja, međusobna udaljenost i saobraćajna povezanost naseljenih mesta, kao i specifičnost brdsko-planinskih i prigraničnih područja);

ekonomski (nivo ekonomskog razvoja i specifičnost jedinice lokalne samouprave koja ima status nedovoljno razvijene);

kulturni (uvažavanje specifičnosti lokalne tradicije, nacionalno mešovitih područja i područja naseljenih nacionalnim manjinama i nivoa razvijenosti ustanova kulture);

ekološki (uvažavanje relevantnih ekoloških principa u obavljanju delatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja);

efikasnost i efektivnost (postizanje vaspitno-obrazovnih ciljeva, uz optimalno korišćenje raspoloživih resursa).

Kriterijumi za donošenje akta o mreži osnovnih škola

Član 3.

Broj i prostorni raspored osnovnih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, prema vrsti i strukturi, planira se aktom o mreži osnovnih škola.

Akt o mreži osnovnih škola obuhvata ustanove u svom sedištu i van sedišta, odnosno u drugom objektu, organizovanjem izdvojenog odeljenja, u skladu sa zakonom.

Akt o mreži osnovnih škola donosi skupština jedinice lokalne samouprave, na osnovu sledećih kriterijuma:

jednako pravo i dostupnost obrazovanja i vaspitanja svoj deci i učenicima, bez diskriminacije i segregacije, u demokratski uređenoj i socijalno odgovornoj osnovnoj školi u kojoj je osigurano puno poštovanje prava deteta i učenika na obrazovanje i vaspitanje;

potpuni obuhvat dece i učenika odgovarajućeg uzrasta za sticanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja koje traje osam godina i ostvaruje se u dva obrazovna ciklusa;

racionalnost mreže ( potrebe za obavljanjem delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja zadovoljavaju se na najoptimalniji način);

najmanje jedna osnovna škola u svakoj jedinici lokalne samouprave;

u svom sedištu i van sedišta u izdvojenom odeljenju, odnosno u drugom objektu, u okviru jednog ili dva ciklusa, delatnost ostvaruje određena osnovna škola u koju se upisuju deca i učenici sa područja koje je definisala jedinica lokalne samouprave;

statusni (osnovna škola osniva se kao posebna ustanova ako ima 400 učenika ili manje od 400 učenika, a na udaljenosti manjoj od dva kilometra ne postoji druga škola);

organizacioni (celishodno formiranje odeljenja i sprovođenje propisanog načina finansiranja u osnovnim školama);

demografski (ukupan broj stanovnika, broj i uzrasta dece i učenika na određenom području);

razvojni plan mreže na osnovu trenda prirodnog priraštaja dece i učenika i migracionih kretanja u jedinici lokalne samouprave, za period od četiri i osam godina;

odgovarajući elaborat jedinice lokalne samouprave koji sadrži broj dece rođene 2004. godine, pa nadalje i srednjoročni plan optimizacije mreže osnovnih škola, u narednih četiri do osam godina;

geografski (specifičnost i veličina terena, veličina naselja, međusobna udaljenost i saobraćajna povezanost naseljenih mesta, kao i specifičnost brdsko-planinskih i prigraničnih područja);

ekonomski (nivo ekonomskog razvoja i specifičnost jedinice lokalne samouprave koja ima status nedovoljno razvijene);

kulturni (uvažavanje specifičnosti lokalne tradicije, nacionalno mešovitih područja i područja naseljenih nacionalnim manjinama i nivoa razvijenosti ustanova kulture);

ekološki (uvažavanje relevantnih ekoloških principa u obavljanju delatnosti osnovnog obrazovanja i vaspitanja);

efikasnost i efektivnost (postizanje obrazovno-vaspitnih ciljeva, uz optimalno korišćenje raspoloživih resursa).

Član 4.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Odluka o kriterijumima za utvrđivanje mreže dečjih vrtića i osnovnih škola („Službeni glasnik RS”, broj 13/04).

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7666/2010

U Beogradu, 21. oktobra 2010. godine

V L A D A

PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković

Ostavite komentar