Uredba o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu

Na osnovu člana 76. stav 3. Zakona o odbrani („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA UČEŠĆE U FINANSIRANjU PROGRAMA RADA UDRUŽENjA GRAĐANA KOJI SE ZASNIVAJU NA AKTIVNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se kriterijumi i postupak dodele sredstava udruženjima građana koji svoje programe rada zasnivaju na projektima i aktivnostima u oblastima od značaja za odbranu.

Član 2.

Osnovni kriterijumi za dodelu sredstava udruženjima građana radi učešća u finansiranju projekata i aktivnosti koje su od značaja za odbranu su:

1) da je udruženje građana osnovano u skladu sa propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja građana i da je upisano u propisani registar;

2) da udruženje građana ima usvojeni godišnji plan rada koji obuhvata programe i aktivnosti u oblastima od značaja za odbranu;

3) da udruženje građana ima obezbeđena sopstvena finansijska sredstva najmanje u iznosu od 50% sredstava neophodnih za realizaciju godišnjeg programa rada u vezi sa projektima i aktivnostima za koje traže sredstva;

4) da udruženje građana ima usvojeni izveštaj o namenskom utrošku sredstava odnosno o finansijskom poslovanju u prethodnoj godini.

Posebni kriterijumi za dodelu sredstava udruženjima građana radi učešća u finansiranju projekata i aktivnosti koje su od značaja za odbranu su:

1) da je godišnji program rada udruženja građana zasnovan na delatnostima: padobranstva, jedriličarstva, ronilaštva, radio-amaterstva, speleologa, alpinističkih i planinarskih društava, izviđača, kao i delatnostima iz oblasti društvenih nauka, a posebno iz oblasti reforme sistema odbrane, bezbednosne politike i demokratske kontrole oružanih snaga i međunarodnog humanitarnog prava;

2) da se projekti i aktivnosti odnose na propisane mere zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih dobara i životne sredine.

Prioritet u finansiranju će imati projekti i aktivnosti udruženja građana koja: dokumentuju da imaju obezbeđeno sufinansiranje, mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa aktivnosti sa adekvatnim referencama, realizacijom projektnih ili programskih aktivnosti mogu da obezbede merljive rezultate u odnosu na predložene troškove i imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti.

Član 3.

Vlada i Ministarstvo odbrane mogu učestvovati u finansiranju projekata i aktivnosti u oblastima od značaja za odbranu u granicama sredstava obezbeđenih za tu namenu u budžetu Republike Srbije, na osnovu kriterijuma utvrđenih ovom uredbom.

Odluku o dodeli sredstava iz stava 1. ovog člana donosi Vlada, odnosno Ministarstvo odbrane, u skladu sa ovom uredbom.

Za realizaciju projekata i aktivnosti iz stava 1. ovog člana, ministar odbrane donosi rešenje o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava za finansiranje projekata i aktivnosti u oblastima od značaja za odbranu.

Član 4.

Dodela sredstava namenjenih za učešće u finansiranju projekata i aktivnosti udruženja građana od značaja za odbranu vrši se na osnovu javnog konkursa koji objavljuje Ministarstvo odbrane.

Pravo na konkurisanje imaju udruženja građana koja ispunjavaju kriterijume iz člana 2. ove uredbe i koja Ministarstvu odbrane dostave predloge projekata ili aktivnosti od značaja za odbranu, u roku propisanim javnim konkursom.

Član 5.

Pre objavljivanja javnog konkursa ministar odbrane rešenjem obrazuje Komisiju za dodelu sredstava namenjenih za učešće u finansiranju projekata i aktivnosti udruženja građana od značaja za odbranu (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu predloga rukovodilaca nadležnih unutrašnjih jedinica Ministarstva odbrane.

Član 6.

Postupak dodele sredstava namenjenih za učešće u finansiranju projekata i aktivnosti udruženja građana od značaja za odbranu sprovodi Komisija.

Ispunjenost uslova iz člana 4. ove uredbe utvrđuje i odluku o dodeli sredstava donosi ministar odbrane, na predlog Komisije.

Član 7.

Sredstva utvrđena Programom iz člana 3. stav 3. ove uredbe mogu se dodeljivati samo u skladu sa propisanim kriterijumima i objavljenim javnim konkursom Ministarstva odbrane.

Sa udruženjima građana kojima su na osnovu javnog konkursa odobrena sredstva, Ministarstvo odbrane zaključuje ugovor kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana, način realizacije projekata i aktivnosti od značaja za odbranu kao i način izveštavanja o utrošenim sredstvima.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4565/2008

U Beogradu, 30. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar