Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu obračunavanja i plaćanja naknadeNa osnovu člana 43. stav 4. Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS”, broj 36/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA AMBALAŽU ILI UPAKOVAN PROIZVOD I OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA NAKNADE, OBVEZNICIMA PLAĆANJA, VISINI NAKNADE, KAO I O NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

Član 1.

U Uredbi o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i o načinu obračunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik RS”, broj 8/10), u članu 3. tačka 4), tačka na kraju zamenjuje se zapetom i dodaju se reči: „u skladu sa  propisom kojim se utvrđuje Plan smanjenja ambalažnog otpada i ovom uredbom.”

Član 2.

U članu 5. stav 1. tačka 1) reči: „vrstu ambalaže i/ili” zamenjuju se rečima: „vrstu ambalaže i”.

Član 3.

U članu 10. stav 1. reči: „Fondu za zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Fond)” zamenjuju se rečima: „ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo)”.

U stavu 5. reči: „ministarstvu nadležnom za poslove životne sredine, preko Fonda” zamenjuje se rečima: „Vladi, preko Ministarstva”.

Član 4.

U članu 10. st. 2. i 6. i čl. 11. i 12. reč: „Fond” u određenom padežu zamenjuje se rečju: „Ministarstvo” u odgovarajućem padežu.

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar