Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

Na osnovu člana 172. stav 3. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, br. 57/11, 80/11- ispravka, 93/12 i 124/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O OBELEŽAVANjU (MARKIRANjU) DERIVATA NAFTE

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, način i postupak obeležavanja (markiranja) derivata nafte koji se stavljaju na tržište.

Stavljanje na tržište derivata nafte u smislu ove uredbe je stavljanje u promet derivata nafte na tržište Republike Srbije, stavljanje u promet derivata nafte na tržište Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 i izvoz derivata nafte.

Član 2.

Ova uredba ne odnosi se na derivate nafte, i to:

koji se kupuju za obrazovanje obaveznih i robnih rezervi;

koji se koriste za industrijske svrhe kao energetsko gorivo ili kao sirovina za specijalnu upotrebu u industriji;

koji se otpremaju iz objekta za proizvodnju derivata nafte u objekte za trgovinu na veliko naftom i derivatima nafte, koji su istovremeno i akcizna skladišta u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akciza.

Član 3.

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) derivati nafte su bezolovni benzin, gasna ulja i tečni naftni gas koji ispunjavaju zahteve bliže propisane propisima koji uređuju tehničke i druge zahteve, koje moraju da ispune tečna goriva naftnog porekla, odnosno tečni naftni gas;

2) markiranje je postupak dodavanja određene količine markera u derivate nafte radi uređenja i kontrole tržišnih tokova derivata nafte;

3) marker je jedinjenje na bazi nano tehnologije koje je nakon dodavanja u derivate nafte stabilno, bez boje i mirisa, vidljivo samo sa visoko osetljivim uređajima za detekciju, koje ne utiče na fizičko-hemijske karakteristike derivata nafte, lako se homogenizuje sa derivatima nafte nakon dodavanja, u ekološkom pogledu bezbedno za rukovanje po životnu sredinu i zdravlje radnika na manipulaciji u proizvodnim pogonima, licenciranim skladištima i maloprodajnim objektima;

4) nacionalni marker je marker tipa A za markiranje derivata nafte koji se stavljaju na tržište Republike Srbije i marker tipa B za markiranje derivata nafte, koji se stavljaju na tržište teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244;

5) izvozni marker je tip markera za markiranje derivata nafte namenjenih izvozu iz Republike Srbije;

6) usluga markiranja obuhvata markiranje i uzorkovanje derivata nafte, isporuku markera i opreme za markiranje, merenje koncentracije markera u derivatima nafte, isporuku uređaja i opreme za merenje koncentracije markera, održavanje i podešavanje uređaja za merenje koncentracije markera, obuku i tehničku pomoć, propagandu usluge markiranja i na zahtev obezbeđenje monitoringa u skladu sa standardom SRPS EN 14274;

7) koncentracija markera je procenat nivoa doziranja markera u derivatu nafte;

8) nivo doziranja markera je količina markera potrebna za markiranje 1000 litara derivata nafte;

9) energetski subjekti su pravna lica ili preduzetnici koji imaju licencu za obavljanje energetske delatnosti, koji obavljaju energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte i biogorivima i energetsku delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila.

Član 4.

Derivati nafte koji se stavljaju na tržište moraju biti obeleženi (markirani) (u daljem tekstu: markirani), u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Markiranje derivata nafte koji se stavljaju na tržište vrši se posebnim markerima u zavisnosti od toga da li se derivati nafte stavljaju na tržište Republike Srbije, odnosno na tržište teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Markiranje derivata nafte za izvoz vrši se u slučaju poremećaja u tržišnim tokovima derivata nafte utvrđenih nadzorom ministarstava iz člana 16. ove uredbe.

Odluku o markiranju derivata nafte koji se izvoze donosi Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove energetike, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove trgovine i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 5.

Nacionalnim markerom tipa A markiraju se derivati nafte koji se stavljaju na tržište Republike Srbije.

Nacionalnim markerom tipa B markiraju se derivati nafte koji se stavljaju na tržište teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Izvoznim makerom markiraju se derivati nafte koji se izvoze.

Član 6.

Derivati nafte iz domaće proizvodnje markiraju se u objektima za proizvodnju derivata nafte prilikom njihovog otpremanja na tržište.

Derivati nafte iz uvoza markiraju se u objektima za trgovinu na veliko naftom i derivatima nafte prilikom njihovog otpremanja na tržište.

Markiranje derivata nafte iz st. 1. i 2. ovog člana može da se vrši i u transportnom sredstvu prilikom utovara, iz objekta za proizvodnju derivata nafte, odnosno iz objekta za trgovinu na veliko naftom i derivatima nafte na autopretakalištu, vagonpretakalištu ili pristanu.

Otpremnica koja prati derivate nafte prilikom stavljanja na tržište mora da sadrži količinu derivata nafte i količinu dodatog markera po derivatu nafte.

Član 7.

Markiranje derivata nafte može da vrši domaće ili strano pravno lice koje ispunjava sledeće uslove:

da je registrovano kod nadležnog organa;

da mu nije izrečena pravnosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja

delatnosti koja je predmet javnog tendera, a koja je na snazi u vreme objavljivanja javnog poziva;

da je izmirio dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine;

da raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom;

da raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom koji podrazumeva više

realizovanih projekata markiranja;

da raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom koji podrazumeva

posedovanje odgovarajućih sertifikata;

da ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa najmanje jednom

laboratorijom akreditovanom u skladu sa standardom SRPS ISO/IEC 17025;

da je proizvođač markera na bazi nano tehnologije;

da poseduje odgovarajući informacioni sistem za praćenje i razmenu podataka;

da raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom;

da ima pripremljen akt koji sadrži opis markera, postupak i način dodavanja

markera, nivo doziranja markera, postupak, metodu i tehniku vršenja kontrole i utvrđivanja koncentracije markera, opis uređaja i opreme i pravila za korišćenje, podešavanje i održavanje opreme.

Član 8.

Izbor lica iz člana 7. ove uredbe vrši se u postupku javnog tendera.

Postupak javnog tendera pokreće se odlukom o raspisivanju javnog tendera koju donosi ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Postupak javnog tendera sprovodi tenderska komisija, koju obrazuje ministar nadležan za poslove energetike, a koju čine predstavnici ministarstva nadležnog za poslove energetike, ministarstva nadležnog za poslove trgovine i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Postupak javnog tendera obuhvata izradu tenderske dokumentacije, izradu i objavljivanje javnog poziva za podnošenje ponuda za pružanje usluge markiranja derivata nafte, podnošenje i prijem ponuda i otvaranje i ocenu ponuda.

Stručne poslove u vezi pripreme i sprovođenja javnog tendera obavlja ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Odluku o izboru lica koje sprovodi uslugu markiranja, na predlog komisije iz stava 3. ovog člana, donosi ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Rok za pružanje usluge markiranja je pet godina sa mogućnošću produženja, ali ne duže od 20 godina.

Član 9.

Tenderska dokumentacija iz člana 8. stav 4. ove uredbe sadrži:

javni poziv;

rok u kome se vrši usluga markiranja;

odgovarajuće podatke o stanju na domaćem tržištu derivata nafte;

obrazac ponude;

obrazac strukture cene usluge markiranja derivata nafte koja je

izražena u dinarima i evrima;

elemente za vrednovanje ponude;

podatke o sredstvu finansijskog obezbeđenja kojim učesnik na javnom tenderu

obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza u postupku javnog tendera i kojim garantuje ispunjenje svojih obaveza iz ove uredbe;

uslove za učešće na javnom tenderu, kao i dokaze o ispunjenosti uslova koji se

podnose uz prijavu za učešće na javnom tenderu u skladu sa ovom uredbom;

obrazac izjave da učesnik na javnom tenderu prihvata uslove iz javnog poziva i

tenderske dokumentacije.

Član 10.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”, najmanje u jednom dnevnom listu i u jednom međunarodnom glasilu.

O objavljivanju javnog poziva iz stava 1. ovog člana stara se ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Član 11.

Za uslugu markiranja energetski subjekti dužni su da snose troškove markiranja po ceni koju objavljuje lice koje sprovodi uslugu markiranja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Promena cene usluge markiranja se vrši kada se promeni srednji kurs za evro Narodne banke Srbije za ±3% u odnosu na cenu izraženu u evrima iz člana 9. tačka 5) ove uredbe ako je od poslednje promene cene prošlo više od 30 dana.

O promeni cene iz stava 2. ovog člana lice koje sprovodi uslugu markiranja je dužno da obavesti ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Ministarstvo nadležno za poslove energetike može zahtevati izmenu cene usluge markiranja ako nije doneta u skladu sa ovom uredbom.

Lice koje sprovodi uslugu markiranja, uslugu markiranja može sprovoditi samo po cenama iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Lice koje sprovodi uslugu markiranja dužno je da na zahtev:

1) energetskih subjekata pruži uslugu markiranja derivata nafte i

2) tržišne inspekcije isporuči uređaje i opremu za merenje i utvrđivanje koncentracije markera, obuku i tehničku pomoć.

Lice koje je izabrano da sprovodi uslugu markiranja dužno je da:

1) najkasnije u roku od 60 dana od dana izbora na javnom tenderu osnuje privredno društvo za obavljanje poslova markiranja, u skladu sa propisima Republike Srbije;

2) najkasnije sedam dana od osnivanja privrednog društva objavi akt iz člana 7. tačka 11) ove uredbe u „Službenom glasniku Republike Srbije”;

3) najkasnije 90 dana od dana izbora na javnom tenderu započne sa uslugom markiranja derivata nafte.

Član 13.

Postupak markiranja pokreće se zahtevom energetskog subjekta.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se licu koje sprovodi uslugu markiranja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i dokaz o uplati troškova markiranja.

Lice koje sprovodi uslugu markiranja dužno je da, po podnetom zahtevu iz stava 3. ovog člana izvrši markiranje derivata nafte u roku od 24h od podnošenja zahteva, osim u slučaju više sile kada je dužno da postupi u razumnom roku.

Član 14.

Lice koje sprovodi uslugu markiranja dužno je da nakon markiranja utvrdi količinu markera u derivatima nafte koji su markirani i izda izveštaj energetskom subjektu o izvršenom markiranju koji sadrži: identifikacioni broj i namenu rezervoara, količinu i naziv derivata nafte koja je markirana i količinu i vrstu dodatog markera.

Lice koje sprovodi uslugu markiranja dužno je da na zahtev energetskog subjekta koji obavlja energetsku delatnost trgovine nafte, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom i energetsku delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila, kao i ministarstva nadležnog za poslove energetike, utvrdi koncentraciju markera i izda potvrdu o koncentraciji markera.

Energetski subjekt koji obavlja energetsku delatnost trgovine nafte, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom i energetsku delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila uz zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi i dokaz o uplati troškova utvrđivanja koncentracije markera po ceni iz člana 11. stav 1. ove uredbe.

U slučaju da tokom upotrebe dođe do promene u markeru tako da marker ne omogućava praćenje i kontrolu tržišnih tokova derivata nafte lice koje sprovodi uslugu markiranja dužno je da otkloni uočenu promenu ili izvrši zamenu markera u roku ne dužem od šest meseci.

Član 15.

Lice koje sprovodi uslugu markiranja dužno je da ministarstvu nadležnom za poslove energetike, ministarstvu nadležnom za poslove trgovine i ministarstvu nadležnom za poslove finansija dva puta mesečno dostavlja izveštaj o markiranju derivata nafte i to: do 20. tekućeg meseca za period od 1. do 15. za tekući mesec, odnosno do 5. tekućeg meseca za period od 16. do kraja meseca za prethodni mesec, kao i druge izveštaje na zahtev ministarstva nadležnog za poslove energetike.

Izveštaj o markiranju iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o vlasniku derivata nafte, lokaciji, količini po vrstama derivata nafte, količini i vrsti utrošenog markera.

Lice koje sprovodi uslugu markiranja dužno je da na zahtev ministarstva nadležnog za poslove energetike obezbedi monitoring kvaliteta derivata nafte u skladu sa standardom SRPS EN 14274.

Član 16.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrše ministarstvo nadležno za poslove energetike, ministarstvo nadležno za poslove trgovine i ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove trgovine preko tržišnih inspektora na tržištu Republike Srbije.

Tržišni inspektor ima pravo i dužnost da:

uzima uzorak i

vrši kontrolu prisustva i koncentracije markera.

Član 17.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara, kazniće se za privredni prestup energetski subjekt-pravno lice ako u promet stavi, odnosno isporuči na tržište derivate nafte koji nisu markirani u skladu sa članom 4. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara, kazniće se za privredni prestup lice koje sprovodi uslugu markiranja- pravno lice ukoliko markiranje ne vrši u skladu sa odredbama čl. 11, 12, 13. i 14. ove uredbe.

Odgovorno lice u energetskom subjektu-pravnom licu i licu koje sprovodi uslugu markiranja- pravno lice kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Uz privredni prestup iz stava 1. ovog člana, pravnom licu se izriče zaštitna mera zabrana pravnom licu da se bavi određenom delatnošću u trajanju od šest meseci do tri godine.

Član 18.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj lice koje sprovodi uslugu markiranja- pravno lice ako ne dostavlja izveštaj u skladu sa članom 15. ove uredbe.

Odgovorno lice u licu koje sprovodi uslugu markiranja- pravno lice kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Član 19.

Novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara, kazniće se za prekršaj energetski subjekt-preduzetnik ako u promet stavi, odnosno isporuči na tržište derivate nafte koji nisu markirani u skladu sa članom 4. ove uredbe.

Uz prekršaj iz stava 1. ovog člana, energetskom subjektu-preduzetniku se izriče zaštitna mera zabrana vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. decembra 2013. godine.

05 Broj:

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar