Uredba o minimumu procesa rada u javnom preduzeću “Elektromreža Srbije”

Na osnovu člana 10. stav 2. Zakona o štrajku („Službeni list SRJ”, broj 29/96 i „Službeni glasnik RS”, broj 101/05-dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka)

Vlada donosi

U R E D BU

O MINIMUMU PROCESA RADA U JAVNOM PREDUZEĆU „ELEKTROMREŽA SRBIJE”

Član 1.

Minimum procesa rada u Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije”, Beograd za vreme štrajka obuhvata obavljanje poslova kojima se obezbeđuje:

1) sigurnost funkcionisanja elektroenergetskog sistema Republike Srbije i paralelan rad elektroeneregetskog sistema Republike Srbije i susednih elektroenergetskih sistema u skladu sa zakonom, pravilima rada operatora prenosnog sistema i tehničkim pravilima (pravila UCTE);

2) prenos električne energije u energetskim veličinama kojima se obezbeđuje najmanje 90% potreba električne energije utvrđene Energetskim bilansom Republike Srbije, iskazane u dnevnom planu rada;

3) operativno upravljanje prenosnim elektroenergetskim sistemom, uključujući i izrade dnevnih i nedeljnih planova rada elektroenergetskog sistema Republike Srbije, radi isporuke električne energije kojom se obezbeđuje uredno i kontinuirano snabdevanje tarifnih kupaca električne energije na teritoriji Republike Srbije i isporuke električne energije kvalifikovanim kupcima u skladu sa zaključenim ugovorima u pogledu uslova ograničenja isporuke, iskazano u dnevnim planovima prema nameni potrošnje električne energije;

4) merenje isporučenih količina električne energije;

5) obustavljanje isporuke električne energije i isključenje objekata sa prenosnog elektroenergetskog sistema u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom i propisima o isporuci električne energije;

6) izvršavanje obaveza na osnovu tekućih poslova iz spoljnotrgovinskog poslovanja u skladu sa uslovima iz ugovora u pogledu mogućnosti i načina prekida i obustave isporuke, odnosno preuzimanja i tranzita električne energije;

7) rešavanje po prioritetnim zahtevima za pristup prenosnom elektroenergetskom sistemu za koje operator prenosnog sistema utvrdi da su od značaja za sigurnost i pouzdanost funkcionisanja elektroenergetskog sistema;

8) preduzimanje mera zaštite prenosnih objekata, postrojenja ili uređaja i potrebnih radnji radi otklanjanje kvarova, havarija i drugih tehničkih smetnji koje mogu dovesti do poremećaja u isporuci električne energije ili do prekida normalnog funkcionisanja elektroenergetskog sistema (raspad elektroenergetskog sistema);

9) preduzimanje neophodnih mera zaštite životne sredine, protivpožarne zaštite i mera za zaštitu i bezbednosti života i zdravlja ljudi i imovine;

10) izvođenje započetih planiranih remonata prenosnih objekata, postrojenja ili uređaja u skladu sa rokovima utvrđenim Energetskim bilansom Republike Srbije i zaključenim ugovorima.

Član 2.

Generalni direktor Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”, Beograd bliže određuje način obezbeđivanja minimuma procesa rada i određuje zaposlene koji su dužni da rade za vreme štrajka u skladu sa ovom uredbom i kolektivnim ugovorom.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu

V L A D A

PREDSEDNIK,

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje Uredbe je u odredbama člana 97. Ustava Republike Srbije po kojem Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, pored ostalog, sistem u oblasti radnih odnosa (tačka 8) i ovlašćenju Vlade da donosi uredbe radi izvršenja zakona (član 124).

Po odredbi člana 61.stav 2. Ustava Republike Srbije pravo na štrajk može biti ograničeno samo zakonom shodno prirodi ili vrsti delatnosti.

Zakon o štrajku („Službeni list SRJ”, br. 29/96; „Službeni glasnik RS”, br. 101/05) u odredbi čl. 9. i 10. određuje prethodne uslove koji se moraju ispuniti za organizovanje i vođenje štrajka u delatnostima od javnog interesa

Odredbom člana 9. Zakona o štrajku određeno je da se u delatnostima od javnog interesa ili u delatnostima čiji bi prekid rada zbog prirode posla mogao da ugrozi život i zdravlje ljudi ili da nanese štetu velikih razmera, pravo na štrajk zaposlenih može ostvariti ako se ispune i posebni uslovi utvrđeni ovim zakonom (stav 1.), a kao delatnost od javnog interesa, pored ostalog, određene su delatnosti koje obavlja poslodavac u oblasti elektroprivrede

Minimum procesa rada, prema članu 10. stav 2. Zakona o štrajku za javne službe i javna preduzeća utvrđuje osnivač, a za drugog poslodavca – direktor, pri čemu se polazi od prirode delatnosti, stepena ugroženosti života i zdravlja ljudi i drugih okolnosti značajnih za ostvarivanje potreba građana, preduzeća i drugih subjekata (godišnje doba, turistička sezona, školska godina i dr.).

Odredbom člana 42. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05) predviđeno je da Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

Razlozi za donošenje Uredbe

Vlada Srbije je na osnovu člana 25. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa („Službeni glasnik RS”, br. 25/00, 25/02, 107/05 i 108/05), kojim su utvrđena ovlašćenja osnivača u slučaju poremećaja u poslovanju javnog preduzeća i privrednog društva sa većinskim učešćem državnog kapitala, koje obavlja delatnost od opšteg interesa, donela Uredbu o minimumu procesa rada u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” („Službeni glasnik RS”, br. 33/00). Navedenom uredbom regulisan je minimum procesa rada u Javnom preduzeću za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije i proizvodnju uglja „Elektroprivreda Srbije” sa potpunom odgovornošću i javnim preduzećima u njegovom sastavu.

Akt o minimumu procesa rada u smislu čl. 9 i 10. Zakona o štrajku i člana 29. Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa nije donet za Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije” i javna preduzeća.

Javno preduzeće za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije i proizvodnju uglja „Elektroprivreda Srbije” sa potpunom odgovornošću, prestalo je da postoji i brisano je iz Registra privrednih subjekata, saglasno Zakonu o prestanku važenja Zakona o elektroprivredi („Službeni glasnik RS”, br. 45/05), a njegovi pravni sledbenici su Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije”, Beograd i Javno preduzeće „Elektromreža Srbije”, Beograd osnovana odlukama Vlade Srbije („Službeni glasnik RS”, br.12/05), počevši od 1. 07. 2005. godine, kao dva posebna i nezavisna subjekta sa različitim obavezama u obavljanju delatnosti od opšteg interesa.

Imajući u vidu izvršenu reorganizaciju i restrukturiranje u sektoru proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije u Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije”, Beograd nije moguća dalja primena Uredbe o minimumu procesa rada u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” ( „Službeni glasnik RS”, br. 33/00) za vreme štrajka.

Zakon o štrajku u članu 9. propisuje da u delatnostima od javnog interesa ili u delatnosti čiji bi prekid rada zbog prirode posla mogao da ugrozi život i zdravlje ljudi ili da nanese štetu velikih razmera, pravo na štrajk zaposlenih može se ostvariti ako se ispune i posebni uslovi utvrđeni ovim zakonom (stav 1.), da su delatnosti od javnog interesa, u smislu ovog zakona, delatnosti koje obavlja poslodavac u oblasti: elektroprivrede, (stav 2.), a u članu 10. propisuje da zaposleni koji obavljaju delatnosti iz člana 9. ovog zakona mogu početi štrajk ako se obezbedi minimum procesa rada koji obezbeđuje sigurnost ljudi i imovine ili je nezamenljiv uslov života i rada građana ili rada drugog preduzeća, odnosno pravnog ili fizičkog lica koje obavlja privrednu ili drugu delatnost ili uslugu (stav 1), te je stoga neophodno doneti novu uredbu kojom bi se saglasno izvršenim strukturnim promenama i načinu obavljanja delatnosti utvrdio minimumum procesa rada koji se obezbeđuje za vreme štrajka.

Obrazloženje pojedinih odredaba

Članom 1. je određen minimum procesa rada za vreme štrajka u Javnom preduzeću „Elektromreža Srbije” kako bi se i u uslovima štrajka mogla obezbediti sigurnost funkcionisanja elektroenergetskog sistema u Republici Srbiji, sigurno, kvalitetno i pouzdano snabdevanje električnom energijom, zaštita energetskih postrojenja, objekata i sredstava rada, kao i bezbednost ljudi i imovine.

Članom 2. je određeno ovlašćenje generalnog direktora Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije” da utvrđuje način obezbeđivanja minimuma procesa rada u skladu sa Uredbom i određuje zaposlene koji su dužni da rade za vreme štrajka radi obezbeđivanja minimuma procesa rada.

Analiza efekata

Rešenja predložena u Uredbi su u cilju stvaranja pretpostavki da se i za vreme ostvarivanja prava zaposlenih na štrajk obezbedi sigurno funkcionisanje elektroenergetskog sistema na teritoriji Republike Srbije i uredno i kvalitetno snabdevanje kupaca električnom energijom na teritoriji Republike Srbije i poslovanje Javnog preduzeća „Elektromreža Srbije”.

Sredstva za sprovođenje Uredbe

Za sprovođenje ove Uredbe nije potrebno obezbediti posebna sredstva u Budžetu Republike Srbije.

6. Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije” zbog opravdanih razloga shodno odredbi člana 196. stav 4. Ustava Republike Srbije. Ranije stupanje na snagu Uredbe predviđa se zbog najave odluke o stupanju u štrajk zaposlenih u elektroenergetskom sektoru, potrebe da istovremeno stupe na snagu ova uredba i Uredba o minimumu procesa rada u Javnom preduzeću „Elektroprivreda Srbije” i njegovim zavisnim privrednim društvima, te potrebe da se na vreme preduzmu radnje kojima se obezbeđuje minimum procesa rada u oblasti elektroprivrede koje, s obzirom na vrstu delatnosti koje obavljaju energetski subjekti na koje se uredba primenjuje, moraju da budu usklađene.

Ostavite komentar