Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse

Na osnovu člana 104. stav 2. Zakona o turizmu („Službeni glasnik RSˮ, br. 39/09, 88/10, 99/11-dr.zakon i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O NAJVIŠEM I NAJNIŽEM IZNOSU BORAVIŠNE TAKSE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se najviši i najniži iznos boravišne takse za svaku kategoriju turističkog mesta.

Član 2.

Za kategoriju I turističkog mesta utvrđuje se najviši iznos od 140 dinara i najniži iznos od 80 dinara.

Član 3.

Za kategoriju II turističkog mesta utvrđuje se najviši iznos od 120 dinara i najniži iznos od 70 dinara.

Član 4.

Za kategoriju III turističkog mesta utvrđuje se najviši iznos od 110 dinara i najniži iznos od 50 dinara.

Član 5.

Za kategoriju IV turističkog mesta utvrđuje se najviši iznos od 100 dinara i najniži iznos od 50 dinara.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o najvišem i najnižem iznosu boravišne takse („Službeni glasnik RS”, broj 51/10).

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar