Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica (sa prilozima)

Na osnovu člana 65. stav 2. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15 i 88/15 – US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS” br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se ocenjivanje profesionalnih vojnih lica radi utvrđivanja uspeha u službi, odlučivanja o unapređivanju, podsticanja na stručno usavršavanje i veće zalaganje u službi.

II. POSTUPAK OCENJIVANJA I PERIODI ZA OCENJIVANJE

Postupak ocenjivanja

Član 2.

Ocenjivanje je nezavisno i nepristrasno.

Niko ko učestvuje u postupku ocenjivanja ne može primati uputstva kojima bi se uticalo na ishod ocenjivanja.

Član 3.

U postupku ocenjivanja, po pravilu, učestvuju lice koje se ocenjuje: oficir, podoficir i profesionalni vojnik (u daljem tekstu: profesionalno vojno lice) i ocenjivač.

Ocenjivač profesionalnog vojnog lica koje je raspoređeno na dužnosti u komandi, jedinici i ustanovi Vojske Srbije je pretpostavljeni starešina na položaju komandira čete, njemu ravnog ili višeg položaja, a ako nije neposredno pretpostavljeni licu koje se ocenjuje, on daje ocenu uz prethodno pribavljeno mišljenje neposredno pretpostavljenog starešine po svakom od predviđenih kriterijuma, na posebnom listu koji se prilaže uz ocenu i čini sastavni deo ocene.

Ocenjivač profesionalnog vojnog lica koje je raspoređeno u Ministarstvo odbrane je rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice Ministarstva odbrane neposredno pretpostavljen profesionalnom vojnom licu koje se ocenjuje.

Ocenjivač profesionalnog vojnog lica koje je tokom perioda za ocenjivanje razrešeno od dužnosti iz bilo kojeg razloga, odnosno upućeno na rad u drugi državni organ ili pravno lice je starešina koji ga vodi u evidenciji i odlučuje o njegovim pravima i dužnostima za vreme razrešenja od dužnosti, odnosno upućivanja na rad u drugi državni organ ili pravno lice.

Član 4.

Ako se u periodu za ocenjivanje promeni ocenjivač, prethodni ocenjivač je dužan da do predaje dužnosti na obrascu ocene predloži privremenu ocenu za profesionalno vojno lice.

Po isteku perioda za ocenjivanje, ocenu daje novi ocenjivač pri čemu obavezno razmatra i privremenu ocenu iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Ocenjivač je u periodu za ocenjivanje dužan da stalno prati rad profesionalnog vojnog lica i evidentira podatke o uspešnosti njegovog rada, uzimajući u obzir prirodu poslova, radne uslove i radno iskustvo.

Postupak ocenjivanja obuhvata praćenje rada lica koje se ocenjuje, evidentiranje pokazatelja, evidentiranje opisnih zapažanja o karakteristikama lica koje se ocenjuje bitnim za vođenje u karijeri, kao i evidentiranje obavljenih razgovora sa licem koje se ocenjuje radi ukazivanja na propuste u radu koji mogu imati za rezultat nepovoljnu ocenu i usmeravanja i davanja instrukcija za otklanjanje uočenih propusta i pripremu ocene po isteku perioda za ocenjivanje.

Praćenje rada, pokazatelji, opisna zapažanja i obavljeni razgovori iz stava 2. ovog člana evidentiraju se u službenoj zabelešci koja se prilaže uz ocenu i čini sastavni deo ocene.

Obrazac službene zabeleške iz stava 3. ovog člana dat je u Prilogu 3. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Ocenjivač je dužan da za lice koje se ocenjuje pribavi i zapažanje o: uspehu sa školovanja i usavršavanja; učešću u multinacionalnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu; radu za vreme provedeno na privremenom radu van matične komande, jedinice i ustanove, i radu za vreme provedeno u drugom državnom organu ili pravnom licu u periodu za ocenjivanje.

Član 6.

Ocenu profesionalnog vojnog lica ocenjivač daje na obrascu o oceni profesionalnog vojnog lica koji sadrži podatke o profesionalnom vojnom licu i ocenjivaču, podatke značajne za predlaganje ocene i konačnu ocenu.

Po isteku perioda za ocenjivanje, ocenjivač priprema ocenu za profesionalno vojno lice. Ocenjivač saopštava ocenu profesionalnom vojnom licu najkasnije 15 dana po isteku perioda ocenjivanja.

Profesionalno vojno lice, nakon što pročita ocenu, potpisuje ocenu. Ukoliko profesionalno vojno lice odbije da potpiše ocenu, pretpostavljeni starešina o tome sačinjava službenu zabelešku.

Obrazac ocene profesionalnog vojnog lica zaključno sa činom pukovnika, dat je u Prilogu 1. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Obrazac ocene za oficira čina brigadnog generala i višeg čina dat je u Prilogu 2. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Ocena se izrađuje u tri primerka i po jedan primerak se ulaže u dosije personalnih podataka ocenjenog lica, a jedan primerak ocene čuva se u jedinici odnosno ustanovi ranga bataljona ili višeg ranga. Izuzetno, za profesionalne vojnike ocena se izrađuje u jednom primerku i ulaže se u dosije personalnih podataka.

Član 7.

Protiv ocene rezultata rada može se podneti prigovor u roku od osam dana od dana saopštavanja ocene licu koje je neposredno pretpostavljeno licu koje je dalo ocenu.

Prigovor na ocenu podnosi se preko ocenjivača.

Profesionalno vojno lice prigovor na ocenu može podneti, ako smatra da ocenjivanje rezultata rada nije sprovedeno po propisanom postupku, ako je ocenu dao nenadležni starešina ili ako nije zadovoljno dobijenom ocenom.

Ocenjivač je dužan da prigovor na ocenu zajedno sa ocenom, pratećom dokumentacijom i svojim komentarom na prigovor, u roku od sedam dana od dana prijema prigovora, dostavi starešini nadležnom za rešavanje po prigovoru.

Član 8.

Nadležni starešina za rešavanje po prigovoru može da obrazuje komisiju radi utvrđivanja činjenica neophodnih za donošenje odluke o prigovoru.

Komisija se sastoji od najmanje tri člana koji ne mogu biti profesionalna vojna lica koja su učestvovala u davanju ocene protiv koje je podnet prigovor. Predsednik komisije ne može biti mlađi po činu od profesionalnog vojnog lica koje je dalo ocenu, a ostali članovi komisije ne mogu biti mlađi po činu od podnosioca prigovora.

Komisija raspravlja samo o navodima iz prigovora i daje pismeno mišljenje po prigovoru u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovora.

Nadležni starešina koji je rešavao po prigovoru donosi odluku po prigovoru u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora, odluku upisuje u izveštaj i daje konačnu ocenu po prigovoru koja se saopštava ocenjenom licu preko ocenjivača.

Odluka po prigovoru ne može se doneti na štetu lica koje je podnelo prigovor.

Član 9.

Ocena ocenjivača na koju nije podnet prigovor i ocena koju je dao starešina iz člana 8. stav 4. ove uredbe ili koja nije izmenjena po prigovoru, konačna je.

Član 10.

Ocena može biti dostupna samo profesionalnom vojnom licu koje se ocenjuje i ocenjivaču.

Periodi za ocenjivanje

Član 11.

Ocenjivanje profesionalnog vojnog lica je redovno i vanredno.

Profesionalno vojno lice u radnom odnosu na određeno vreme ocenjuje se redovno za ceo period za koji je zaključen ugovor o radu.

Oficir, odnosno podoficir u radnom odnosu na neodređeno vreme ocenjuje se redovno danom isteka perioda od dve godine od dana ocenjivanja poslednjom povoljnom ocenom.

Oficir, odnosno podoficir u radnom odnosu na neodređeno vreme ocenjuje se redovno prvi put danom isteka perioda od godinu dana od dana prijema u profesionalnu vojnu službu na neodređeno vreme.

Član 12.

Profesionalno vojno lice vanredno se ocenjuje u sledećim slučajevima:

1) danom isteka perioda od tri meseca od dana ocenjivanja ocenom „nepovoljan”, ukoliko je više od dva meseca provelo na dužnosti ili na raspolaganju;

2) danom predaje dužnosti, ako se premešta ili raspoređuje u drugu komandu, jedinicu i ustanovu Vojske Srbije, odnosno u Ministarstvo odbrane, drugi državni organ i pravno lice, ako je od davanja poslednje ocene prošlo najmanje godinu dana;

3) ukoliko su rezultati rada na dužnosti koju vrši bitno umanjeni zbog njegovog nezalaganja i nemarnog odnosa prema službi.

Član 13.

Profesionalno vojno lice ne ocenjuje se ako je na dužnosti provelo manje od godinu dana, osim lica iz člana 11. stav 2. ove uredbe.

Profesionalno vojno lice koje je oslobođeno obavezne provere fizičke sposobnosti u skladu sa nalazom, ocenom i mišljenjem Vojnolekarske komisije kojim je ocenjeno ograničeno sposobno za službu u Vojsci Srbije ne ocenjuje se po elementu „Osposobljenost prema rezultatima fizičke provere” kriterijuma „Fizička sposobnost”.

Član 14.

Organizacione jedinice za kadrove Ministarstva odbrane i Vojske Srbije:

1) pripremaju plan ocenjivanja profesionalnih vojnih lica najkasnije do kraja godine za narednu godinu, o tome obaveštavaju ocenjivača i profesionalno vojno lice koje se ocenjuje i kontrolišu sprovođenje plana ocenjivanja;

2) vrše godišnju analizu donetih ocena na kraju svake kalendarske godine;

3) savetuju ocenjivače o pitanjima koja su u vezi sa ocenjivanjem.

III. KRITERIJUMI I OCENE ZA OCENJIVANJE REZULTATA RADA PROFESIONALNIH VOJNIH LICA

1. Kriterijumi za ocenjivanje

Član 15.

Profesionalno vojno lice ocenjuje se na osnovu kriterijuma, i to:

profesionalna efikasnost;

stabilnost;

saradnja;

profesionalni integritet;

fizička sposobnost.

Profesionalna vojna lica na rukovodećim dužnostima ocenjuju se na osnovu kriterijuma iz stava 1. ovog člana i dodatnih kriterijuma, i to:

organizacione sposobnosti;

rukovođenje.

Kriterijumi iz st. 1. i 2. ovog člana sastoje se od elemenata koji se brojčano iskazuju ocenama od 1 do 5.

Pregled kriterijuma za ocenjivanje profesionalnih vojnih lica dat je u Prilogu 4. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Pregled dodatnih kriterijuma za ocenjivanje profesionalnih vojnih lica na rukovodećim dužnostima dat je u Prilogu 5. ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Kriterijum za ocenjivanje oficira čina brigadnog generala i višeg čina je funkcionalna osposobljenost za dužnost koju obavlja.

Član 16.

Profesionalna efikasnost pokazuje kapacitet profesionalnog vojnog lica da disciplinovano, stručno i kvalitetno pristupi radnim obavezama i da precizno, kvalitetno i blagovremeno realizuje postavljene ciljeve.

Član 17.

Stabilnost pokazuje kapacitet profesionalnog vojnog lica da se lako i brzo prilagođava različitim zadacima i da dosledno i staloženo reaguje u kritičnim situacijama.

Član 18.

Saradnja pokazuje kapacitet profesionalnog vojnog lica da radi u kolektivu i da uspešno komunicira i razvija adekvatne međuljudske odnose radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Član 19.

Profesionalni integritet pokazuje kapacitet profesionalnog vojnog lica da na iskren, pošten i pravedan način pristupa drugim ljudima, poslu i organizaciji, kao i da se ponaša u skladu sa pravilima službe, prihvaćenim vrednostima, principima i profesionalnim standardima i daje lični primer.

Član 20.

Fizička sposobnost pokazuje osposobljenost lica za obavljanje dužnosti na formacijskom, odnosno radnom mestu i osposobljenost prema rezultatima fizičke provere.

Član 21.

Organizacione sposobnosti pokazuju kapacitet profesionalnog vojnog lica da jasno formuliše i odredi prioritete i da do detalja planira i organizuje izvršavanje zadataka poštujući vremenske rokove, kao i da efikasno koristi raspoložive resurse.

Član 22.

Rukovođenje pokazuje kapacitet profesionalnog vojnog lica da rukovodi timom i zaposlenima, daje jasne smernice u radu da bi se postigli postavljeni ciljevi i da ih motiviše da uspešno rade stvarajući viziju daljeg razvoja organizacione celine u kojoj radi.

Član 23.

Funkcionalna osposobljenost pokazuje osposobljenost oficira čina brigadnog generala i višeg čina za obavljanje funkcionalne, odnosno formacijske dužnosti.

Vrste ocena

Član 24.

Ocena za profesionalno vojno lice sastoji se od brojčane ocene.

Brojčana ocena daje se prema kriterijumima za ocenjivanje iz člana 15. st. 1 – 2. ove uredbe.

Ocene rezultata rada profesionalnog vojnog lica su: „ne zadovoljava” (1), „zadovoljava” (2), „dobar” (3), „ističe se” (4) i „naročito se ističe” (5).

Ocena se određuje tako što se najpre ocenjuje svaki od elemenata ocenom od 1 do 5 u okviru svakog pojedinačnog kriterijuma, utvrđuje se prosečna ocena (na dve decimale) za svaki od predviđenih kriterijuma pojedinačno, izračunava se prosečna ocena za sve kriterijume zajedno (na dve decimale) i na osnovu dobijenog rezultata određuje predlog ocene. Na osnovu dobijenog rezultata određuje se ocena na sledeći način:

1) rezultat od 4,51 do 5,00 – ocena je „naročito se ističe”;

2) rezultat od 3,51 do 4,50 – ocena je „ističe se”;

3) rezultat od 2,51 do 3,50 – ocena je „dobar”;

4) rezultat od 2,00 do 2,50 – ocena je „zadovoljava”;

5) rezultat ispod 2,00 – ocena je „ne zadovoljava”.

Ocena za oficira čina brigadnog generala i višeg čina je opisna i daje se prema kriterijumu za ocenjivanje iz člana 15. stav 6. ove uredbe.

Član 25.

Profesionalno vojno lice ocenjuje se povoljnom ili nepovoljnom ocenom.

Povoljne ocene su: „zadovoljava” (2), „dobar” (3), „ističe se” (4) i „naročito se ističe” (5).

Nepovoljna ocena je „ne zadovoljava” (1).

Oficir čina brigadnog generala i višeg čina ocenjuje se opisnom ocenom „potpuno funkcionalno osposobljen za dužnost koju obavlja” ili „nepotpuno funkcionalno osposobljen za dužnost koju obavlja”.

Član 26.

Ako je jedna ili više ocena „ne zadovoljava” – zaključak brojčane ocene je „ne zadovoljava”.

Član 27.

Ocena „zadovoljava” određuje se profesionalnom vojnom licu koje je ispunilo postavljene zahteve radnog mesta i ostvarilo minimalne rezultate rada.

Član 28.

Ocena „dobar” određuje se profesionalnom vojnom licu koje je ispunilo postavljene zahteve radnog mesta i ostvarilo prosečne rezultate rada.

Član 29.

Ocena „ističe se” određuje se profesionalnom vojnom licu koje je ispunilo postavljene zahteve radnog mesta i ostvarilo natprosečne rezultate rada.

Član 30.

Ocena „naročito se ističe” određuje se profesionalnom vojnom licu koje je ispunilo postavljene zahteve radnog mesta i ostvarilo izuzetne rezultate rada.

Član 31.

Opisna ocena „potpuno funkcionalno osposobljen za dužnost koju obavlja” određuje se oficiru čina brigadnog generala i višeg čina koji sa izuzetnim uspehom obavlja funkcionalnu, odnosno formacijsku dužnost.

Opisna ocena „nepotpuno funkcionalno osposobljen za dužnost koju obavlja” određuje se oficiru čina brigadnog generala i višeg čina koji ne obavlja funkcionalnu, odnosno formacijsku dužnost sa uspehom.

Član 32.

Zaključak brojčane ocene „nepovoljan” i opisne ocene „nepotpuno funkcionalno osposobljen za dužnost koju obavlja”, osim u slučajevima iz člana 12. ove uredbe, ne može se doneti ako ocenjivač nije obavio najmanje dva službena razgovora sa profesionalnim vojnim licem koje se ocenjuje, i ukazao na propuste u radu, upoznao ga po kojim elementima ne postiže rezultate na najmanje zadovoljavajućem nivou i sugerisao dalji rad, s tim da između službenih razgovora mora proteći najmanje 30 dana.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Profesionalno vojno lice kome je period za ocenjivanje istekao pre početka primene ove uredbe, a postupak ocenjivanja nije započet, nadležni starešina će oceniti prema odredbama ove uredbe.

Član 34.

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o ocenjivanju profesionalnih vojnih lica („Službeni list SRJ”, broj 87/10).

Član 35.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

05 Broj: 110-1860/2016-1

U Beogradu, 25. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar