Uredba o određivanju tela za reviziju sistema upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije u okviru instrumenta pretpristupne pomoći (IPA)

Na osnovu člana 68. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka i 108/13), člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), a u vezi sa čl. 6, 8. i tačkom 7. Aneksa A Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, broj 124/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O ODREĐIVANJU TELA ZA REVIZIJU SISTEMA UPRAVLJANJA PROGRAMIMA PRETPRISTUPNE POMOĆI EVROPSKE UNIJE U OKVIRU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

Uvodne odredbe

Član 1.

Ovom uredbom se određuje Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije za Revizorsko telo u skladu sa tačkom 7. Aneksa A Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (u daljem tekstu: Revizorsko telo).

Definicije

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA): finansijski instrument EU koji podržava strategiju proširenja EU, čija namena je da pruži pomoć zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pristupanja EU;

Nacionalni službenik za akreditaciju (Competent Accrediting Officer – CAO): ministar nadležan za poslove finansija koji akredituje, prati i suspenduje ili povlači akreditaciju nacionalnom službeniku za odobravanje i Nacionalnom fondu i obaveštava Evropsku komisiju o istom;

Nacionalni službenik za odobravanje (National Authorising Officer – NAO): postavljeno lice ili državni službenik na položaju koji je odgovoran za finansijsko upravljanje sredstvima pretpristupne pomoći Evropske unije u Republici Srbiji i za delotvorno funkcionisanje sistema upravljanja i kontrole;

Telo za ugovaranje: akreditovano telo u sistemu upravljanja programima pretpristupne pomoći Evropske unije koje je odgovorno za sprovođenje postupaka javnih nabavki, ugovaranje, vršenje plaćanja, računovodstvo, praćenje sprovođenja ugovora i finansijsko izveštavanje u vezi sa nabavkom usluga, robe, radova i grantova koji se finansiraju iz programa pretpristupne pomoći Evropske unije;

5) godišnji nacionalni program: skup odobrenih sektorskih programa i/ili projekata, koji se finansiraju iz utvrđenog budžeta za jednu programsku godinu iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) koji se sprovodi na osnovu odgovarajućeg potpisanog finansijskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije;

6) sektorski program: programski dokument koji na nivou sektora, u skladu sa usvojenom sektorskom strategijom, utvrđuje prioritete, ciljeve, mere i operacije za njihovo sprovođenje;

7) program prekogranične/transnacionalne saradnje jeste dokument kojim se utvrđuju prioriteti, ciljevi i metode finansiranja i sprovođenja aktivnosti koje se finansiraju iz utvrđenog budžeta koji izrađuje operativna struktura za programe prekogranične i transnacionalne saradnje u zemljama učesnicama u programu. Program se sprovodi na osnovu odgovarajućeg potpisanog finansijskog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije;

8) projekat: grupa aktivnosti koje doprinose realizaciji jasno utvrđenog cilja, u okviru definisanog vremenskog perioda i sa definisanim budžetom, a koje se realizuju kroz ugovor koji se zaključuje između ugovarača i Tela za ugovaranje;

9) korisnik: Vlada u ime Republike Srbije;

10) krajnji korisnik: državni organ koji je odgovoran za predlaganje i sprovođenje sektorskog programa/mera i/ili projekata. Krajnji korisnik može istovremeno biti i krajnji primalac;

11) krajnji primalac: telo, državni organ, jedinica lokalne samouprave ili druga organizacija koja, u skladu sa odredbama sporazuma sa krajnjim primaocem, učestvuje u sprovođenju ugovora kroz koje se sprovode sektorski programi ili projekti i na koju se prenosi vlasništvo nad dobrima pribavljenim na osnovu tih ugovora, bilo da se radi o ugovorima o pružanju usluga, nabavci robe ili izvođenju radova;

12) ugovarač: pružalac usluga (uključujući tvining partnera), isporučilac robe, izvođač radova ili korisnik bespovratnih sredstava koji zaključuje ugovor sa Telom za ugovaranje;

13) korisnik bespovratnih sredstava: pravno lice, državni organ ili organizacija koja je odgovorna za predlaganje i sprovođenje projekta koji se finansira iz programa pretpristupne pomoći Evropske unije.

Revizorski standardi i saradnja

Član 3.

Revizija se vrši u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima revizije.

Revizorsko telo je odgovorno za proveru delotvornog i stabilnog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole u cilju zakonitog korišćenja sredstava iz programa pretpristupne pomoći Evropske unije.

U postupku revizije Revizorsko telo sarađuje sa nadležnim državnim organima i institucijama, nadležnim institucijama država članica Evropske unije i država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.

Revizorsko telo može da vrši zajedničku reviziju sa revizorskim institucijama drugih država, kao i sa Evropskom komisijom i Evropskim sudom revizora.

Nezavisnost

Član 4.

Revizorsko telo je u postupku revizije i u okviru svojih nadležnosti nezavisno u odnosu na odgovorna lica i tela u sistemu upravljanja i kontrole i postupa u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima revizije.

Delokrug

Član 5.

Revizorsko telo vrši sledeće poslove:

izrađuje i realizuje godišnji plan revizije u cilju provere delotvornog funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole korisnika programa pretpristupne pomoći Evropske unije, kao i pouzdanosti računovodstvenih informacija dostavljenih Evropskoj komisiji;

izrađuje i dostavlja revizorski izveštaj i revizorsko mišljenje sa preporukama za unapređenje sistema upravljanja programa pretpristupne pomoći Evropske unije i praćenje njihovog sprovođenja nacionalnom službeniku za odobravanje, nacionalnom službeniku za akreditaciju i Evropskoj komisiji.

Godišnji plan revizije se dostavlja nacionalnom službeniku za odobravanje i Evropskoj komisiji pre početka godine na koju se odnosi.

Vrste i postupak revizije

Član 6.

Revizorsko telo vrši:

reviziju sistema upravljanja i kontrole korisnika programa pretpristupne pomoći Evropske unije;

reviziju projekata, sektorskih i nacionalnih programa pretpristupne pomoći Evropske unije i programa prekogranične i transnacionalne saradnje;

finansijsku reviziju;

reviziju informacionih sistema.

U cilju efikasnog obavljanja poslova i bližeg utvrđivanja načina rada, Revizorsko telo utvrđuju odgovarajuće procedure o načinu rada i obavljanju poslova.

Subjekti revizije

Član 7.

Subjekti revizije su državni organi, odnosno tela koja su uspostavljena u sistemu za upravljanje programima pretpristupne pomoći Evropske unije, koja su odgovorna za programiranje, sprovođenje, praćenje i vrednovanje projekata, sektorskih programa, godišnjih nacionalnih programa i programa prekogranične i transnacionalne saradnje koji se finansiraju iz sredstava pretpristupne pomoći Evropske unije, kao i ugovarači, korisnici bespovratnih sredstava, krajnji korisnici, krajnji primaoci i treća lica povezana sa ugovaračima, korisnicima bespovratnih sredstava, krajnjim korisnicima i krajnjim primaocima sredstava iz programa pretpristupne pomoći Evropske unije.

Pristup podacima

Član 8.

Revizorsko telo može u postupku revizije da od subjekata revizije zatraži sve informacije koje su potrebne za vršenje revizije, uključujući dokumenta, podatke i druge informacije koje su neophodne za planiranje i vršenje revizije.

Subjekti revizije dužni su da Revizorskom telu obezbede nesmetani pristup svojim zaposlenima, službenim prostorijama i imovini, kao i aktima, poslovnim knjigama, elektronskim podacima i informacionim sistemima.

Subjekti revizije dužni su da na zahtev revizora dostave kopije dokumentacije, kao i da pruže objašnjenja o svim pitanjima od značaja za vršenje postupka revizije.

Obaveze revizora i rukovodioca Revizorskog tela

Član 9.

Revizor je dužan da poslove revizije vrši u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima revizije.

Ukoliko revizor u vršenju poslova revizije utvrdi da postoje osnovi sumnje da je učinjena protivpravna radnja dužan je da bez odlaganja o tome obavesti rukovodioca državnog organa.

Rukovodilac Revizorskog tela dužan je da bez odlaganja o tome obavesti organ nadležan za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije, nacionalnog službenika za akreditaciju i po potrebi, druge nadležne državne organe.

Revizor je dužan da potpiše izjavu o nepristrasnosti, poverljivosti i nezavisnosti revizora.

Stupanje na snagu

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

Ostavite komentar