Uredba o izmenama Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta roba

Na osnovu čl. 5, 6, 16. i 17. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama Uredbe o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe

Član 1.

U Uredbi o privremenom ograničenju izvoza određenih vrsta robe („Službeni glasnik RS”, br. 73/07, 97/07 i 126/07), u članu 1. stav 2. i članu 1a stav 3. reči: „5. marta” zamenjuju se rečima: „15. juna”.

Član 2.

U članu 1a stav 1. broj: „80.000” zamenjuje se brojem: „100.000”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 28. februara 2008. godine

VLADA

POTPREDSEDNIK

Božidar Đelić

Ostavite komentar