Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O MERAMA PODRŠKE GRAĐEVINSKOJ INDUSTRIJI KROZ SUBVENCIONISANjE KAMATE PO KREDITIMA ZA FINANSIRANjE STAMBENE IZGRADNjE U 2011. GODINI

Član 1.

U Uredbi o merama podrške građevinskoj industriji kroz subvencionisanje kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2011. godini („Službeni glasnik RS”, broj 44/11), u članu 3. posle stava 6. dodaje se stav 7, koji glasi:

„Izuzetno, ako je investitor-privredno društvo registrovano u Agenciji za privredne registre za izgradnju objekata ili razvoj projekata o nepokretnostima (u daljem tekstu: korisnik kredita), lice koje ima obezbeđenu garanciju Republike Srbije za obaveze iz kredita, izbor kreditora obavlja korisnik kredita u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke, ukoliko je taj korisnik kredita dužan da primenjuje navedeni zakon, odnosno u skladu sa Zakonom o podsticanju građevinske industrije Republike Srbije u uslovima ekonomske krize („Službeni glasnik RS”, broj 45/10).”

Član 2.

U članu 2. broj: „1.000.000.000,00” zamenjuje se brojem „500.000,00”.

Član 3.

U članu 4. stav 1. reči: „investitorom – privrednim društvom registrovanim u Agenciji za privredne registre – za izgradnju objekata ili razvoj projekata o nekretninama (u daljem tekstu: korisnik kredita)” zamenjuju se rečima: „korisnikom kredita”.

Član 4.

U članu 7. posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

„U slučaju kada korisnik kredita ima obezbeđenu garanciju Republike Srbije za obaveze iz kredita, odredbe stava 4. ovog člana ne primenjuju se.

U slučaju iz stava 5. ovog člana, korisnik kredita otplaćuje kreditoru kredit sa ugovorenom kamatom obračunatom po kamatnoj stopi, u rokovima i na način utvrđen u ugovoru o kreditu.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 7.

Član 5.

U članu 9. stav 5. zapeta i reči: „uz obavezu da korisnik kredita najmanje 25% ovih sredstava koristi za otplatu kredita” brišu se.

Član 6.

Posle člana 10. dodaje se član 10a, koji glasi:

„Član 10a

„U slučaju kada korisnik kredita ima obezbeđenu garanciju Republike Srbije za obaveze iz kredita, Ministarstvo će korisniku kredita isplatiti subvencionisanu kamatu u skladu sa ovom uredbom.

Korisnik kredita obračun iznosa kamate na kreditna sredstva iskazan u evrima, u skladu sa članom 9. stav 1. ove uredbe, za ukupan period otplate kredita, dostavlja Ministarstvu zajedno sa zahtevom za isplatu subvencionisane kamate.

Ministarstvo subvencionisani iznos kamate obračunate po kamatnoj stopi od osam procentnih poena na godišnjem nivou od odobrenog iznosa kreditnih sredstava uplaćuje korisniku kredita unapred na namenski račun, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, o čemu će se zaključiti poseban ugovor.

Ukoliko je korisnik kredita sa kreditorom ugovorio kamatu po kamatnoj stopi koja je jedanaka ili manja od osam procentnih poena na godišnjem nivou, Republika Srbija korisniku kredita uplaćuje samo iznos kamate iz ugovora o kreditu.

Konačan obračun iznosa subvencionisane kamate korisnik kredita dostavlja Ministarstvu u roku od 30 dana od dana isteka ugovorenog roka otplate kredita ili u roku od 30 dana od dana prevremene otplate kredita.

Obračun iz stava 5. ovog člana služi kao osnov za utvrđivanje postojanja obaveze korisnika kredita za povraćaj subvencionisanog iznosa kamate Republici Srbiji.

Korisnik kredita je dužan da vrati Republici Srbiji uplaćena sredstva za subvencionisanje kamate u slučaju nenamenskog korišćenja kredita ili raskida ugovora o kreditu.

Sredstva iz stava 7. ovog člana, korisnik kredita vraća Republici Srbiji, u dinarskoj protivvrednosti obračunatoj po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.”

Član 7.

U članu 12. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„Korisnik kredita na zahtev Ministarstva podnosi izveštaj o realizaciji korišćenja subvencionisanih sredstava.”

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8687/2011-2

U Beogradu, 24. novembra 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava GENERALNI SEKRETAR Tamara Stojčević PREDSEDNIK dr Mirko Cvetković,s.r

Ostavite komentar