Uredba o položaju pojedinih institucija bivše Srbije i Crne Gore i službi Saveta ministara

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa tačkom 1. alineja 2. Odluke o obavezama državnih organa Republike Srbije u ostvarivanju nadležnosti Republike Srbije kao sledbenika državne zajednice Srbija i Crna Gora („Službeni glasnik RS”, broj 48/06),

Vlada donosi

UREDBU

O POLOŽAJU POJEDINIH INSTITUCIJA BIVŠE SRBIJE I CRNE GORE I SLUŽBI SAVETA MINISTARA

Član 1.

Vojska Srbije i Crne Gore menja naziv u Vojska Srbije.

Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju menja naziv u Koordinacioni centar Srbije za Kosovo i Metohiju.

Koordinaciono telo Saveta ministara i Vlade za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa menja naziv u Koordinaciono telo Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa.

Nacionalni savet Srbije i Crne Gore za saradnju sa Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine menja naziv u Nacionalni savet Srbije za saradnju s Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine.

Akreditaciono telo Srbije i Crne Gore menja naziv u Akreditaciono telo Srbije, a Institut za standardizaciju Srbije i Crne Gore menja naziv u Institut za standardizaciju Srbije

Avio služba menja naziv u Avio-služba Vlade.

Član 2.

Konstatuje se da su prestale da rade sledeće institucije bivše Srbije i Crne Gore:

1) Skupština Srbije i Crne Gore;

2) Predsednik Srbije i Crne Gore;

3) Savet ministara;

4) Vrhovni savet odbrane;

5) Sud Srbije i Crne Gore.

Član 3.

Prestaju da rade sledeće službe Saveta ministara:

1) Generalni sekretarijat Saveta ministara;

2) Služba za organizaciju i položaj organa uprave Saveta ministara;

3) Služba za finansiranje nadležnosti Srbije i Crne Gore;

4) Služba za zakonodavstvo;

5) Služba za zajedničke poslove Saveta ministara;

6) Direkcija za informisanje;

7) Kancelarija Srbije i Crne Gore za pridruživanje Evropskoj uniji.

Član 4.

Predmete Suda Srbije i Crne Gore u kojima se ocenjuje zakonitost konačnih upravnih akata preuzima Vrhovni sud Srbije.

Predmete Suda Srbije i Crne Gore u kojima se odlučuje o usklađenosti opštih akata sa zakonom preuzima Ustavni sud.

Postupci u ostalim predmetima Suda Srbije i Crne Gore obustavljaju se danom stupanja na snagu ove uredbe, bez donošenja ikakvog akta o obustavi.

Član 5.

Predmete Skupštine Srbije i Crne Gore preuzima Narodna skupština; predmete predsednika Srbije i Crne Gore preuzima predsednik Republike; predmete Saveta ministara preuzima Vlada; predmete Vrhovnog saveta odbrane preuzima Ministarstvo odbrane; predmete Generalnog sekretarijata Saveta ministara koji su vezani za statusna, kadrovska i upravnopravna pitanja iz nadležnosti Saveta ministara i za ostvarivanje prava funkcionera i zaposlenih u organima koji su ukinuti dok je postojala bivša Srbija i Crna Gora preuzima Generalni sekretarijat Vlade; predmete Generalnog sekretarijata Saveta ministara koji su vezani za stambena pitanja preuzima Republička direkcija za imovinu Republike Srbije; predmete Generalnog sekretarijata Saveta ministara koji su vezani za zaštitu imovine Srbije i Crne Gore u postupcima koji se vode pred sudovima i drugim organima preuzima Republičko javno pravobranilaštvo; Jedinstvenu evidenciju zaposlenih, koju vodi Generalni sekretarijat Saveta ministara, preuzima Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu; predmete Službe za finansiranje nadležnosti Srbije i Crne Gore preuzima Ministarstvo finansija i predmete Direkcije za informisanje preuzima Ministarstvo kulture.

Sve ostale predmete institucija bivše Srbije i Crne Gore i službi Saveta ministara koje prestaju da rade preuzima Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

Član 6.

Arhivsku građu institucija bivše Srbije i Crne Gore i službi Saveta ministara koje prestaju da rade i njihov registraturski materijal kome nije istekao rok čuvanja preuzima Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa preuzima i prava, obaveze, opremu i sredstva za rad institucija bivše Srbije i Crne Gore i službi Saveta ministara koje prestaju da rade.

Član 7.

Izabrana i postavljena lica u institucijama bivše Srbije i Crne Gore i službama Saveta ministara koje prestaju da rade, ako su izabrana ili postavljena kao predstavnici Republike Srbije, imaju prava koja prema Zakonu o radnim odnosima u državnim organima imaju izabrana i postavljena lica kojima prestane funkcija.

Oni ta prava ostvaruju preko Vlade.

Član 8.

Zaposleni u institucijama bivše Srbije i Crne Gore i službama Saveta ministara koje prestaju da rade imaju pravo na naknadu plate od dana stupanja na snagu ove uredbe do 1. avgusta 2006. godine, pod uslovom da najmanje od 3. juna 2005. godine neprekidno imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Visina naknade plate iznosi 60% njihove plate za maj 2006. godine.

Rešenja kojima se zaposlenima utvrđuje pravo na naknadu plate donosi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Član 9.

Zaposlenom koji do 1. avgusta 2006. godine ne nastavi radni odnos u državnom organu Republike Srbije prestaje radni odnos kad mu se isplati otpremnina.

Visina otpremnine određuje se prema Zakonu o radu.

Rešenje o prestanku radnog odnosa donosi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Član 10.

Zaposlenom koji nema neprekidno od 3. juna 2005. godine prebivalište na teritoriji Republike Srbije prestaje radni odnos danom stupanja na snagu ove uredbe, bez prava na otpremninu.

Rešenje o prestanku radnog odnosa donosi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Član 11.

Smatra se da je nedopuštena prijava na konkurs za popunu radnog mesta u državnom organu koju u roku od jedne godine od prijema otpremnine podnese lice koje je primilo otpremninu.

Isto važi i za zapošljavanje kod drugih budžetskih korisnika.

Član 12.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije iz sredstava utvrđenih u čl. 6. i 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 106/05 i 108/05–ispravka).

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar