Uredba o prestanku važenja Uredbe o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa Zakonom o patentima („Službeni glasnik RS”, broj 99/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O POSTUPKU ZA PRAVNU ZAŠTITU PRONALAZAKA

Član 1.

Uredba o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka („Službeni list SCG”, broj 62/04), prestaje da važi.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8523/2012

U Beogradu, 28. novembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar