Uredba o prenosu kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija

Na osnovu člana 123. tačka 3) Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14), a u vezi sa članom 142. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, broj 83/14), čl. 61−64. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 83/14) i čl. 23−28. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07, 30/10 i 115/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRENOSU KAPITALA BEZ NAKNADE ZAPOSLENIMA

KOD IZDAVAČA MEDIJA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje prenos kapitala bez naknade zaposlenima kod izdavača medija, čiji kapital u postupku privatizacije nije prodat do 1. jula 2015. godine, a prodaja kapitala je obustavljena (u daljem tekstu: izdavač medija).

Član 2.

Prenos kapitala iz člana 1. ove uredbe vrši se u vidu prenosa akcija zaposlenima bez naknade (u daljem tekstu: besplatne akcije).

Odredbe ove uredbe koje se odnose na prenos besplatnih akcija shodno se primenjuju i na prenos udela.

Član 3.

Pravo na prenos besplatnih akcija imaju svi zaposleni u izdavaču medija.

Zaposlenima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se državljani Republike Srbije koji su:

zaposleni ili su ranije bili zaposleni u izdavaču medija;

zaposleni u kontrolnom, odnosno zavisnom preduzeću, ako je izdavač medija zavisno, odnosno kontrolno preduzeće.

Licem koje je ranije bilo zaposleno u izdavaču medija, u smislu stava 2. ovog člana, smatra se i penzioner.

Član 4.

Zaposleni imaju pravo na prenos besplatnih akcija za svaku punu godinu provedenu u radnom odnosu kod tog izdavača medija.

Pravo na prenos besplatnih akcija može se ostvariti najviše za 35 godina provedenih u radnom odnosu kod tog izdavača medija.

Član 5.

Pravo na prenos besplatnih akcija ne ostvaruje lice koje je pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu ostvarilo u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu.

Pravo na prenos besplatnih akcija ne mogu ostvariti zaposleni kod izdavača medija za koga nije, u skladu sa zakonom, pokrenut postupak privatizacije.

Član 6.

Vrednost kapitala koji se prenosi bez naknade utvrđuje se na osnovu vrednosti kapitala procenjene u postupku prodaje kapitala izdavača medija pre obustave postupka privatizacije.

Član 7.

Ukoliko do 1. jula 2015. godine kapital izdavača medija ne bude prodat, Agencija za privatizaciju donosi odluku o obustavi postupka privatizacije medija prodajom kapitala i nastavku postupka privatizacije medija prenosom kapitala zaposlenima bez naknade i odmah je dostavlja izdavaču medija.

Član 8.

Izdavač medija je dužan da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema odluke iz člana 7. ove uredbe donese odluku o izdavanju besplatnih akcija i javnim pozivom obavesti zaposlene o tome.

Besplatne akcije se prenose na ime, srazmerno punim godinama provedenim u radnom odnosu kod tog izdavača medija.

Član 9.

Javni poziv iz člana 8. ove uredbe sadrži podatke o datumu, vremenu i mestu upisa akcija, broju akcija, nominalnoj vrednosti akcija, kao i druge podatke u skladu sa odlukom o izdavanju akcija.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj tabli izdavača medija, u „Službenom glasniku Republike Srbije” i jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na celoj teritoriji Republike Srbije.

Rok za upis akcija bez naknade teče od dana objavljivanja javnog poziva u dnevnim novinama.

Akcije koje preostanu posle prenosa zaposlenima, prenose se Akcionarskom fondu.

Član 10.

U slučaju da izdavač medija ne postupi u skladu sa članom 8. ove uredbe, odnosno da zaposleni ne prihvate prenos besplatnih akcija, Agencija za privatizaciju donosi odluku o obustavi postupka privatizacije, medij prestaje da postoji i briše se iz Registra medija, a odluku o promeni delatnosti izdavača ili ukidanju izdavača donosi osnivač izdavača.

Član 11.

Za izdavača medija kod koga je, nakon izvršenog popisa i procene fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak privatizacije, utvrđena negativna vrednost kapitala, odnosno da je gubitak iznad vrednosti kapitala, Agencija za privatizaciju donosi odluku o obustavi postupka privatizacije, medij prestaje da postoji i briše se iz Registra medija, a odluku o promeni delatnosti izdavača ili ukidanju izdavača donosi osnivač izdavača.

Član 12.

Za izdavača medija čiji je kapital, nakon raskida ugovora o prodaji kapitala, prenet na Agenciju za privatizaciju ili Akcionarski fond, po donošenju odluke iz člana 10, odnosno člana 11. ove uredbe Agencija za privatizaciju podnosi predlog za pokretanje postupka likvidacije, odnosno stečaja.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3345/2015

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar