Uredba o prijemu u profesionalnu vojnu službu

Na osnovu člana 40. stav 3, člana 41. i člana 45. stav 4. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRIJEMU U PROFESIONALNU VOJNU SLUŽBU

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju: se način i uslovi prijema lica u profesionalnu vojnu službu (u daljem tekstu: vojna služba), uslovi i postupak prijema u profesionalnu vojnu službu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije i državnih službenika i nameštenika zaposlenih u Ministarstvu odbrane, kao i uslovi i način prijema za oficira podoficira koji su završili Vojnu akademiju ili stekli odgovarajuće visoko obrazovanje.

Član 2.

Državljanin Republike Srbije koji ispunjava opšte uslove za prijem iz člana 39. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije (u daljem tekstu: Zakon), posebne uslove propisane ovom uredbom i uslove utvrđene formacijom odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove (smer odnosno specijalnost u okviru stručne spreme, znanje stranog jezika i druga potrebna znanja, radno iskustvo, posebni zdravstveni uslovi i drugo), može se primiti u vojnu službu kao:

profesionalni vojnik;

podoficir u radnom odnosu na određeno vreme (u daljem tekstu: podoficir na određeno vreme);

podoficir u radnom odnosu na neodređeno vreme (u daljem tekstu: podoficir na neodređeno vreme);

oficir u radnom odnosu na određeno vreme (u daljem tekstu: oficir na određeno vreme);

oficir u radnom odnosu na neodređeno vreme (u daljem tekstu: oficir na neodređeno vreme).

Član 3.

Lica iz člana 2. ove uredbe primaju se u vojnu službu:

1) javnim konkursom;

2) internim konkursom;

3) bez konkursa.

Zavisno od trajanja službe, prijem u vojnu službu vrši se na neodređeno vreme ili na određeno vreme po ugovoru, prvenstveno radi popune početnih dužnosti u trupi.

II. USLOVI PRIJEMA U VOJNU SLUŽBU

Član 4.

U vojnu službu, u svojstvu profesionalnog vojnika, na formacijsko mesto predviđeno za profesionalnog vojnika može se primiti državljanin Republike Srbije koji je odslužio vojni rok pod oružjem ili je na drugi način vojno obučen ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:

1) da ima najmanje osnovno obrazovanje za vojničku dužnost, a za starešinsku dužnost – najmanje IV stepen stručne spreme;

2) da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za rad u Vojsci Srbije i van Vojske Srbije;

3) da nije stariji od 30 godina;

4) da je za vreme služenja vojnog roka pod oružjem osposobljen za obavljanje odgovarajuće dužnosti;

5) da je uspešno završio obuku za osposobljavanje za profesionalnog vojnika.

Pod uslovima iz stava 1. tač. 1. do 3. i tačka 5. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika može se primiti i državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen.

Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1. i 5. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.

Član 5.

U vojnu službu, u svojstvu podoficira na određeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za podoficira na određeno vreme može se primiti profesionalni vojnik ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:

1) da ima najmanje IV stepen stručne spreme;

2) da je u vojnoj službi u svojstvu profesionalnog vojnika proveo najmanje tri godine;

3) da je u toku vojne službe povoljno ocenjivan i da ima prosek službenih ocena u toku vojne službe najmanje „vrlo dobar”;

4) da je uspešno završio obuku za osposobljavanje za podoficira;

5) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju;

6) da ima najmanje čin desetara;

7) da nije stariji od 35 godina.

Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1, 3. i 4. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu podoficira na određeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u službi, mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.

Član 6.

U vojnu službu, u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za podoficira na neodređeno vreme može se primiti podoficir na određeno vreme ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:

1) da ima najmanje IV stepen stručne spreme;

2) da je u vojnoj službi u svojstvu podoficira na određeno vreme proveo najmanje tri godine;

3) da je u toku vojne službe, po poslednjem ugovoru, ocenjivan povoljnim službenim ocenama;

4) da je uspešno završio obuku za osposobljavanje za podoficira;

5) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju;

6) da nije stariji od 40 godina.

Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1, 3. i 4. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u službi, mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.

Član 7.

U vojnu službu, u svojstvu oficira na određeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za oficira na određeno vreme može se primiti državljanin Republike Srbije koji je odslužio vojni rok pod oružjem ili je na drugi način vojno obučen ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:

1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje;

2) da je bezbednosno proveren i da nema bezbednosnih smetnji za rad u Vojsci Srbije i van Vojske Srbije;

3) da nije stariji od 40 godina;

4) da je uspešno završio obuku za osposobljavanje za oficira.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu oficira na određeno vreme može se primiti i državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen.

Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1. i 4. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu oficira na određeno vreme mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.

Član 8.

U vojnu službu, u svojstvu oficira na neodređeno vreme, na formacijsko mesto predviđeno za oficira na neodređeno vreme može se primiti oficir na određeno vreme ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, ispunjava i ove uslove:

1) da ima odgovarajuće visoko obrazovanje;

2) da je u vojnoj službi u svojstvu oficira na određeno vreme proveo najmanje tri godine;

3) da je u toku službe povoljno ocenjivan i da ima prosek službenih ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar”;

4) da je uspešno završio obuku za osposobljavanje za oficira;

5) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju;

6) da nije stariji od 45 godina.

Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1, 3. i 4. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u službi za koje se stručna sprema stiče isključivo školovanjem na fakultetu u građanstvu, mogu se primiti i civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.

Izuzetno, pod uslovima iz stava 1. tač. 1, 4. i 6. ovog člana, u vojnu službu u svojstvu oficira na neodređeno vreme, radi popune pojedinih dužnosti u službi za koje se stručna sprema stiče isključivo školovanjem na fakultetu u građanstvu, mogu se primiti i državljanin Republike Srbije koji je odslužio vojni rok pod oružjem ili je na drugi način vojno obučen i državljanin Republike Srbije koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen, ukoliko potrebe službe to zahtevaju.

Član 9.

Prijem lica u vojnu službu vrši se prema potrebi službe u okviru broja upražnjenih mesta predviđenih za profesionalna vojna lica formacijom odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove, u skladu sa planom popune.

III. NAČIN PRIJEMA U VOJNU SLUŽBU

Član 10.

Predlog za popunu formacijskih mesta profesionalnih vojnih lica prijemom lica u vojnu službu podnosi komandant bataljona, njemu ravan ili viši starešina i redovnim putem dostavlja starešini nadležnom za donošenje odluke o popuni.

Predlog iz stava 1. ovog člana sačinjava se po rodovima i službama, a u okviru roda odnosno službe – po kategorijama kadra, vojnoevidencionim specijalnostima i dužnostima. U predlogu se navodi i naziv komande, jedinice i ustanove za koju se traži popuna, garnizon u kojem se nalazi komanda, jedinica i ustanova, način prijema i vreme na koje se lica primaju u vojnu službu.

Član 11.

Odluku o popuni formacijskih mesta u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije prijemom profesionalnih vojnih lica na neodređeno ili određeno vreme donosi ministar odbrane, odnosno starešina koga on ovlasti.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži: naziv komande, jedinice i ustanove koja se popunjava i garnizon u kojem se ona nalazi; broj formacijskih mesta po rodovima odnosno službama koje treba popuniti, a u okviru roda odnosno službe – po kategorijama kadra, vojnoevidencionim specijalnostima i dužnostima; način prijema i vreme na koje se lica primaju u vojnu službu.

Odlukom se određuje starešina koji će oglasiti formacijska mesta slobodnim, propisati merila za izbor i doneti odluku o izboru kandidata za prijem u vojnu službu.

Odluka o popuni iz stava 1. ovog člana može se opozvati do zaključenja ugovora, odnosno do donošenja akta o prijemu u vojnu službu.

1. Prijem u vojnu službu javnim konkursom

Član 12.

U vojnu službu na osnovu javnog konkursa mogu se primiti, ukoliko potrebe službe zahtevaju, sledeća lica:

1) državljanin Republike Srbije koji je odslužio vojni rok pod oružjem ili je na drugi način vojno obučen – u svojstvu profesionalnog vojnika, oficira na određeno vreme i oficira na neodređeno vreme;

2) državljanin Republike Srbije ženskog pola koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen – u svojstvu profesionalnog vojnika, oficira na određeno vreme i oficira na neodređeno vreme.

Član 13.

Formacijska mesta oglašava slobodnim starešina određen odlukom iz člana 11. stav 3. ove uredbe.

Javni konkurs oglašava se u časopisu „Odbrana” i u nekim od dnevnih javnih glasila koja izlaze u Republici Srbiji, a oglas se dostavlja i organizaciji nadležnoj za zapošljavanje uz prijavu o slobodnim radnim mestima.

Član 14.

Oglas o javnom konkursu sadrži podatke o: komandi, jedinici i ustanovi u kojoj se vrši prijem; kategoriji kadra koji se prima; radnom mestu; uslovima za prijem u vojnu službu; mestu službovanja; stručnoj i drugoj osposobljenosti za prijem u vojnu službu; pravima i obavezama koje ostvaruje lice primljeno u vojnu službu; vremenu trajanja ugovora; komandi, jedinici i ustanovi kojoj se molba podnosi; dokumentima koja se uz molbu prilažu i roku u kojem se podnose prijave.

Uz prijavu na javni konkurs kandidat prilaže originale ili overene fotokopije uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige rođenih, dokaze o odgovarajućoj stručnoj spremi i druge dokaze o ispunjavanju propisanih uslova za prijem u vojnu službu.

Stručne i druge sposobnosti kandidata za prijem u vojnu službu proveravaju konkursne komisije pre prijema u službu, radi utvrđivanja sposobnosti za obavljanje poslova formacijskog mesta.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs ne može biti kraći od 15 dana od dana oglašavanja javnog konkursa.

Član 15.

Javni konkurs sprovodi konkursna komisija koju naredbom obrazuje starešina nadležan za donošenje odluke o izboru kandidata za prijem u vojnu službu.

Komisija se imenuje za sprovođenje svakog konkursa posebno i ima najmanje tri člana. U konkursnoj komisiji jedan član treba da bude iz komande, jedinice i ustanove u koju se lice prima u vojnu službu, a jedan član iz roda odnosno službe u koju se lice prima. Za vreme rada konkursne komisije broj članova, uključujući i predsednika, mora biti neparan.

Član 16.

O sprovođenju javnog konkursa konkursna komisija sačinjava zapisnik koji sadrži:

spisak svih prijavljenih kandidata, u koji se unose: prezime i ime, adresa, stručno obrazovanje, posebna znanja i veštine i podaci o uslovima konkursa;

spisak prijavljenih kandidata koji ne ispunjavaju uslove konkursa, s naznakom koje od uslova ne ispunjavaju;

spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa.

Spiskovi iz stava 1. tač. 1. i 2. ovog člana sačinjavaju se po azbučnom redu.

Član 17.

Konkursna komisija sastavlja spisak kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa za prijem u vojnu službu.

Izborni postupak se sprovodi među kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa. U izbornom postupku, ocenjivanjem stručne osposobljenosti, znanja i veština, utvrđuju se rezultati kandidata prema merilima propisanim za izbor.

Kandidate koji su sa najboljim rezultatom ispunili merila propisana za izbor konkursna komisija upućuje nadležnoj vojnolekarskoj komisiji, radi ocene sposobnosti za vojnu službu.

Redosled kandidata na listi za izbor utvrđuje se prema rezultatima kandidata u izbornom postupku i utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti.

Član 18.

Starešina nadležan za donošenje odluke o izboru kandidata vrši izbor za prijem u vojnu službu između kandidata sa liste za izbor.

Starešina iz stava 1. ovog člana je dužan da odluku o izboru donese u roku od osam dana od dana dostavljanja liste za izbor kandidata i zapisnika konkursne komisije, a najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Član 19.

Odluka o izboru kandidata dostavlja se pisanim putem svim učesnicima javnog konkursa u roku od osam dana od dana kada je izvršen izbor.

Učesnik javnog konkursa ima pravo da u roku od 15 dana od dana prijema odluke o izboru kandidata izjavi žalbu ako smatra da ispunjava uslove za prijem u vojnu službu, a nije učestvovao u izbornom postupku ili da izabrani kandidat ne ispunjava uslove za prijem u vojnu službu ili da je u izbornom postupku bilo nepravilnosti koje bi mogle uticati na objektivnost njegovog ishoda.

O žalbi iz stava 2. ovog člana odlučuje starešina komande, jedinice i ustanove neposredno pretpostavljen starešini koji je doneo prvostepenu odluku.

Protiv konačne odluke o izboru može se pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Član 20.

Izabrani kandidat obaveštava se pisanim putem o datumu javljanja na obuku za osposobljavanje, mestu službovanja i komandi, jedinici i ustanovi u koju će biti primljen ako uspešno završi obuku, uz upozorenje da će se, ako se u određeno vreme bez opravdanog razloga ne javi na obuku, smatrati da ne želi da stupi u vojnu službu.

Ako izabrani kandidat neopravdano ne stupi na obuku u roku koji mu je određen, smatra se da odluka o izboru nije donesena, a nadležni starešina može da izabere nekog drugog kandidata sa liste za izbor.

Član 21.

Javni konkurs nije uspeo ako konkursna komisija utvrdi da nijedan kandidat nije ispunio uslove i merila propisana za izbor.

O tome da javni konkurs nije uspeo obaveštavaju se svi kandidati.

2. Prijem u vojnu službu internim konkursom

Član 22.

U vojnu službu na osnovu internog konkursa mogu se, ukoliko potrebe službe to zahtevaju, primiti sledeća lica:

1) profesionalni vojnik – u svojstvu podoficira na određeno vreme;

2) podoficir na određeno vreme – u svojstvu podoficira na neodređeno vreme;

3) oficir na određeno vreme – u svojstvu oficira na neodređeno vreme;

4) civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane – u svojstvu profesionalnog vojnika, podoficira na određeno vreme, podoficira na neodređeno vreme, oficira na određeno vreme i oficira na neodređeno vreme.

Član 23.

Prijem lica iz člana 22. ove uredbe može se vršiti na formacijska mesta koja utvrdi ministar odbrane na predlog načelnika Generalštaba Vojske Srbije, odnosno starešine organizacione jedinice Ministarstva odbrane.

Član 24.

Na predlog starešine komande, jedinice i ustanove Ministarstva odbrane u kojoj se radno mesto popunjava, interni konkurs raspisuje unutrašnja organizaciona jedinica Ministarstva odbrane nadležna za kadrove, a na predlog starešine komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije u kojoj se radno mesto popunjava, interni konkurs raspisuje nadležna organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije.

Interni konkurs se objavljuje na web stranici Ministarstva odbrane odnosno Vojske Srbije, u časopisu „Odbrana” i na oglasnim tablama Ministarstva odbrane i komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Član 25.

Interni konkurs sadrži neophodne podatke iz člana 14. stav 1. ove uredbe.

Rok za podnošenje prijava na interni konkurs ne može biti kraći od osam dana od dana objavljivanja.

Član 26.

Lice koje se već nalazi na službi u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije ne podnosi dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, odnosno dokaze koji se nalaze u njegovom dosijeu personalnih podataka. Ove dokaze komisija za prijem će pribaviti po službenoj dužnosti i nakon okončanja postupka prijema vratiti ih organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane zaduženoj za čuvanje dosijea.

Član 27.

Sprovođenje internog konkursa i izbor kandidata vrši se prema odredbama čl. 15. do 21. ove uredbe.

3. Prijem u vojnu službu bez konkursa

Član 28.

U vojnu službu bez konkursa (u daljem tekstu: neposredni prijem) mogu se, ako su ispunjeni opšti uslovi iz Zakona i uslovi iz ove uredbe i ukoliko potrebe službe to zahtevaju, primiti sledeća lica:

1) vojnik na služenju vojnog roka – u svojstvu profesionalnog vojnika nakon odsluženja vojnog roka, ako se prima u istoj komandi, jedinici i ustanovi u kojoj je služio vojni rok;

2) podoficir na neodređeno vreme – u svojstvu oficira na neodređeno vreme, po završetku Vojne akademije ili sticanju odgovarajućeg visokog obrazovanja za rod odnosno službu kojoj pripada, kao i za rod odnosno službu za kojom postoji potreba;

3) profesionalni vojnik i podoficir na određeno vreme – u svojstvu oficira na određeno vreme, po sticanju odgovarajućeg visokog obrazovanja za rod odnosno službu kojoj pripada, kao i za rod odnosno službu za kojom postoji potreba;

4) državljanin Republike Srbije vojni stipendista – u svojstvu oficira na neodređeno vreme, ukoliko je sa njim ugovorena obaveza stupanja u vojnu službu na neodređeno vreme.

U vojnu službu neposrednim prijemom mogu se, ako su ispunjeni opšti uslovi iz Zakona i uslovi iz ove uredbe, osim uslova iz člana 4. stav 1. tač. 3. i 4, člana 5. stav 1. tač. 2, 3, 6. i 7. i člana 7. stav 1. tačka 3) ove uredbe a ukoliko potrebe službe to zahtevaju, primiti sledeća lica:

1) profesionalni vojnik – u svojstvu profesionalnog vojnika, po isteku prethodnog ugovora o radu, ako obnavlja ugovor o radu u istoj komandi, jedinici i ustanovi u kojoj je do tada bio na službi;

2) podoficir na određeno vreme – u svojstvu podoficira na određeno vreme, po isteku prethodnog ugovora o radu, ako obnavlja ugovor o radu u istoj komandi, jedinici i ustanovi u kojoj je do tada bio na službi;

3) oficir na određeno vreme – u svojstvu oficira na određeno vreme, po isteku prethodnog ugovora o radu, ako obnavlja ugovor o radu u istoj komandi, jedinici i ustanovi u kojoj je do tada bio na službi.

Lica iz stava 2. ovog člana mogu se neposredno primiti u vojnu službu ako su za sve vreme vojne službe ocenjivana povoljnom službenom ocenom.

Profesionalni vojnik, podoficir na određeno vreme i oficir na određeno vreme, koji se već nalaze u vojnoj službi na određeno vreme, ako u slučaju organizacionih promena ili ukidanja komande, jedinice i ustanove u kojoj su na službi na određeno vreme ostanu bez formacijskog mesta, mogu biti neposredno primljeni u vojnu službu na određeno vreme u drugu komandu, jedinicu i ustanovu.

Komisija za izbor kandidata iz člana 15. stav 1. ove uredbe utvrđuje da li kandidat koji se neposredno prima ispunjava uslove za prijem u vojnu službu.

Odluku o neposrednom prijemu u vojnu službu donosi ministar odbrane, odnosno lice koje on ovlasti.

Odluka iz stava 6. ovog člana je konačna.

IV. DONOŠENjE AKTA O PRIJEMU U VOJNU SLUŽBU, OSPOSOBLjAVANjE ZA VOJNU SLUŽBU I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

1. Donošenje akta o prijemu u vojnu službu

Član 29.

Državljanin Republike Srbije civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane mogu se primiti u vojnu službu u svojstvu profesionalnog vojnika, na osnovu ugovora o radu na određeno vreme (u daljem tekstu: ugovor o radu), i to:

1) na starešinske dužnosti – komandira odeljenja, komandira tenka, komandira oruđa ili uređaja i druge komandirske dužnosti tog nivoa (u daljem tekstu: starešinske dužnosti);

2) na vojničke dužnosti – vozača, vojnog policajca, poslužioca, operatera, mehaničara i druge dužnosti propisane za profesionalne vojnike aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove (u daljem tekstu: vojničke dužnosti).

Lice iz stava 1. ovog člana postaje profesionalni vojnik danom zaključenja ugovora, a služba mu se računa od dana javljanja u komandu, jedinicu i ustanovu.

Kandidat za profesionalnog vojnika radi obavljanja vojničke dužnosti prima se u vojnu službu u činu razvodnika, a kandidat za profesionalnog vojnika radi obavljanja starešinske dužnosti prima se u vojnu službu u činu desetara.

Izuzetno od odredbe stava 3. ovog člana, kandidat za vojničku dužnost koji je za vreme služenja vojnog roka ili za vreme službe u rezervnom sastavu unapređen u čin desetara, odnosno kandidat za starešinsku dužnost unapređen u čin mlađeg vodnika prima se u vojnu službu u činu koji ima i taj čin zadržava za vreme službe po ugovoru.

Prilikom obnavljanja ugovora sa profesionalnim vojnikom se može ugovoriti viši čin od čina koji ima, zavisno od odgovarajućeg stepena osposobljenosti za odgovarajuću dužnost, i to:

čin desetara – ako će u narednom periodu vršiti vojničku dužnost i ako je u vojnoj službi po ugovoru proveo najmanje dve godine;

čin mlađeg vodnika – ako će u narednom periodu vršiti starešinsku dužnost i ako je u vojnoj službi po ugovoru proveo najmanje dve godine.

Član 30.

Profesionalni vojnik, civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane mogu se primiti u vojnu službu u svojstvu podoficira na određeno vreme, na početnu dužnost podoficira, na osnovu ugovora o radu.

Lice iz stava 1. ovog člana prima se u vojnu službu u početni čin podoficira (vodnik).

Prilikom obnavljanja ugovora sa podoficirom na određeno vreme se može ugovoriti viši čin od čina koji ima, zavisno od odgovarajućeg stepena osposobljenosti za odgovarajuću dužnost i vremena provedenog u prethodnom činu, s tim da se ne može odrediti viši čin od čina određenog za formacijsko mesto na kojem će vršiti dužnost.

Član 31.

Državljanin Republike Srbije profesionalni vojnik, podoficir na određeno vreme, civilno lice na službi u Vojsci Srbije i državni službenik i nameštenik zaposleni u Ministarstvu odbrane mogu se primiti u vojnu službu u svojstvu oficira na određeno vreme, na početnu dužnost oficira, na osnovu ugovora o radu.

Lice iz stava 1. ovog člana prima se u vojnu službu u početni čin oficira (potporučnik).

Prilikom obnavljanja ugovora sa oficirom na određeno vreme može se ugovoriti viši čin od čina koji ima, zavisno od odgovarajućeg stepena osposobljenosti za odgovarajuću dužnost i vremena provedenog u prethodnom činu, s tim da se ne može odrediti viši čin od čina određenog za formacijsko mesto na kojem će vršiti dužnost.

Član 32.

Podoficir na određeno vreme i oficir na određeno vreme primaju se u vojnu službu na neodređeno vreme aktom o prijemu u vojnu službu u činu koji je utvrđen ugovorom.

Lice primljeno za podoficira na neodređeno vreme, odnosno oficira na neodređeno vreme prima se i unapređuje u početni čin podoficira, odnosno oficira.

2. Osposobljavanje lica koja se primaju u vojnu službu

Član 33.

Osposobljavanje lica koja se planiraju za prijem u vojnu službu, pod uslovima i na način propisan odredbama čl. 4. do 8. ove uredbe, obavlja se u odgovarajućim centrima za obuku, s tim da obuka ne može trajati duže od šest meseci.

Državljanin Republike Srbije koji nije odslužio vojni rok pod oružjem ili nije na drugi način vojno obučen, pre osposobljavanja za dužnost za koju se prima u vojnu službu, mora da završi i odgovarajuću vojnu obuku.

Osposobljavanje i vojno obučavanje iz st. 1. i 2. ovog člana vrši se pre zaključenja ugovora o radu.

Program za osposobljavanje lica iz stava 1. ovog člana, mesto osposobljavanja, trajanje osposobljavanja, način polaganja stručnih ispita i druga pitanja od značaja za proveru stručne osposobljenosti utvrđuje načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Lice koje položi ispit za proveru osposobljenosti smatra se da može uspešno da vrši vojnu službu i sa njim se zaključuje ugovor o radu.

Lice koje ne položi ispit za proveru osposobljenosti ne ispunjava uslov za vršenje vojne službe i sa njim se ne zaključuje ugovor o radu.

3. Zaključivanje ugovora o radu

Član 34.

Sa licem koje se prima u vojnu službu na određeno vreme zaključuje se ugovor o radu u pisanom obliku na obrascu koji je objavljen u prilogu ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Ugovor o radu sa kandidatom za profesionalnog vojnika, podoficira na određeno vreme i oficira na određeno vreme zaključuje starešina koji je nadležan prema propisima kojima je uređena nadležnost za rešavanje o stanjima u službi i drugim odnosima u službi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije.

Ugovor o radu, po pravilu, zaključuje se na period od tri godine, a zavisno od potreba službe može se zaključiti i na kraće vreme, ali ne kraće od šest meseci.

Ugovorom o radu utvrđuju se: naziv komande, jedinice i ustanove; prezime, ime roditelja i ime lica koje se prima na određeno vreme; mesto prebivališta; zanimanje; dužnost koju će lice obavljati; čin u kojem se prima na dužnost; mesto službovanja; trajanje ugovora; dan, mesec i godina početka i završetka rada; prava i obaveze ugovornih strana i druga prava i obaveze.

Ugovor o radu sa profesionalnim vojnikom sačinjava se u pet istovetnih primeraka, od kojih se jedan primerak uručuje licu sa kojim je ugovor zaključen, drugi se dostavlja komandi, jedinici i ustanovi koja je nadležna za čuvanje dosijea, treći se čuva u komandi, jedinici i ustanovi u kojoj je lice na službi, četvrti se dostavlja unutrašnjoj organizacionoj jedinici nadležnoj za računovodstvene poslove uz rešenje o plati i peti se dostavlja Fondu socijalnog osiguranja vojnih osiguranika uz osnovnu prijavu osiguranja, a sa podoficirom na određeno vreme i oficirom na određeno vreme sačinjava se i u još jednom primerku koji se čuva u unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane nadležnoj za kadrove.

U toku vojne službe na određeno vreme ugovorne strane sporazumno mogu menjati ili dopunjavati sve elemente ugovora o radu, u skladu sa odredbama Zakona i ove uredbe.

V. USLOVI I NAČIN PRIJEMA PODOFICIRA NA NEODREĐENO VREME ZA OFICIRA NA NEODREĐENO VREME

Član 35.

Podoficir na neodređeno vreme iz člana 41. Zakona može se primiti po potrebi službe za oficira na neodređeno vreme ako u rodu odnosno službi za koju je završio Vojnu akademiju ili stekao odgovarajuće visoko obrazovanje postoji upražnjeno odgovarajuće formacijsko mesto i ako ispunjava i ove uslove:

1) da je u toku vojne službe povoljno ocenjivan i da ima poslednju službenu ocenu najmanje „ističe se” (vrlo dobar);

2) da ima preporuku starešine na položaju komandanta bataljona, njemu ravnom ili višem položaju;

3) da nije stariji od 40 godina;

4) da je uspešno završio obuku za osposobljavanje za oficira.

Član 36.

Podoficir na neodređeno vreme iz člana 41. Zakona prima se za oficira na neodređeno vreme na osnovu pisane molbe.

Molba iz stava 1. ovog člana, uz dokaz o završenoj Vojnoj akademiji odnosno stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, podnosi se komandi, jedinici i ustanovi u kojoj je to lice na službi.

Komanda, jedinica i ustanova dostavlja molbu unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane nadležnoj za kadrove u roku od 15 dana od dana podnošenja, sa mišljenjem nadležnog starešine o mogućnosti za prijem i postavljenje na odgovarajući oficirski položaj.

Član 37.

Podoficir na neodređeno vreme za koga je doneta odluka o prijemu za oficira na neodređeno vreme, unapređuje se u čin potporučnika danom donošenja akta o unapređenju.

VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 38.

Ugovori o prijemu u vojnu službu na određeno vreme zaključeni pre stupanja na snagu ove uredbe ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Član 39.

Profesionalni vojnik koji se zatekao u vojnoj službi na dan stupanja na snagu ove uredbe, a stariji je od 35 godina, može se primiti u vojnu službu u svojstvu podoficira na neodređeno vreme ako pored opštih uslova za prijem i uslova utvrđenih formacijom, odnosno aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta komande, jedinice i ustanove ispunjava i uslove iz člana 6. stav 1. tač. 1), 3), 4) i 5) ove uredbe, a najkasnije do kraja 2011. godine.

Član 40.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4879/2008

U Beogradu, 6. decembra 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

4100308.125.doc/1 Prilog

JMBG: ……………………………

Na osnovu tačke …….. alineja …… Odluke o ovlašćenjima za rešavanje o stanjima u službi i drugim odnosima u službi profesionalnih pripadnika Vojske Srbije („Službeni vojni list”, br. 3/08 i 32/08), a u vezi sa članom 42. stav 3. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 116/07),

1. Ministarstvo odbrane, koje zastupa ……………………………….…………………………………………………..

(dužnost, čin, prezime i ime)

i

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(prezime, ime jednog roditelja i ime, zanimanje i mesto prebivališta)

zaključuju u ……………………….., dana …………………… ………….. godine,

U G O V O R O R A D U

Član 1.

Predmet ovog ugovora je prijem u vojnu službu po ugovoru na određeno vreme u svojstvu ………………………………………………………………………………., a na osnovu predloga …………………………….

(prezime, ime jednog roditelja i ime, zanimanje i mesto prebivališta) (komanda, jedinica i ustanova)

Član 2.

Ministarstvo odbrane po ovom ugovoru:

1) prima ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(prezime, ime jednog roditelja i ime, zanimanje i mesto prebivališta)

u vojnu službu po ugovoru na određeno vreme u svojstvu ……………………………………………………..

u činu ………………………………… na vreme od …………………… …, koja će trajati od …………………………

(dan, mesec i godina)

do ………………………………… , radi obavljanja dužnosti …………………………………………………………………

(dan, mesec i godina) (naziv dužnosti)

u mestu službovanja ……………………………………;

2) obavezuje se da ……………………………………………. postavi na dužnost ………………………………………..

(prezime, ime i čin koji dobija) (naziv dužnosti)

u mestu službovanja ……………………………………… i da mu obezbedi prava koja prema Zakonu o Vojsci Srbije i drugim propisima pripadaju ………………………………………………………………………;

3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(druge obaveze koje se ugovaraju)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Član 3.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(prezime, ime jednog roditelja i ime, zanimanje i mesto prebivališta)

obavezuje se:

1) da će …………………………………… stupiti na dužnost …………………………………………………………………

(dan, mesec i godina) (naziv dužnosti)

u mestu službovanja ……………………………………….., a prema postavljenju nadležnog starešine;

2) da će u vojnoj službi na određeno vreme ostati do ……………………………………… godine;

3) da će dužnost vršiti savesno i u skladu sa propisima;

4) da će se za vreme vojne službe po ugovoru pridržavati svih propisa koji se odnose na ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5) da će nadoknaditi troškove školovanja – usavršavanja u Vojsci Srbije ako vojna služba prestane njegovom krivicom pre isteka ugovorenog roka u slučajevima propisanim članom 112. stav 2. tač. 2. do 5. i stav 3. Zakona o Vojsci Srbije;

6) da u slučaju organizacionih promena, ukidanja komande, jedinice i ustanove u kojoj je na službi i dislokacije komande, jedinice i ustanove ili ukidanja formacijskog mesta prihvata raspored u drugu komandu, jedinicu i ustanovu i na drugo odgovarajuće formacijsko mesto u istom ili drugom mestu službovanja;

7) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(druge obaveze koje se ugovaraju)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Član 4.

Od dana javljanja na ugovorenu dužnost u komandu, jedinicu i ustanovu …………………………………………………………………………………………………. računa se vojna služba (prezime, ime i čin koji dobija)

po ovom ugovoru i od tog dana stiče prava i obaveze po osnovu ugovora i svojstvo …………………………………………………………………………………………………………

Član 5.

Ako se …………………………………………………………………………………… bez opravdanog razloga ne javi

(prezime, ime i čin koji dobija)

na dužnost na dan utvrđen u članu 3. alineja 1. ovog ugovora, smatraće se da ovaj ugovor nije zaključen.

Član 6.

Vojna služba po ovom ugovoru prestaje pod uslovima propisanim odredbama člana 112. Zakona o Vojsci Srbije.

Služba po ovom ugovoru prestaje i kada zbog organizacionih promena, ukidanja komande, jedinice i ustanove u kojoj je na službi i dislokacije komande, jedinice i ustanove ili ukidanja formacijskog mesta ne prihvati raspored u drugu komandu, jedinicu i ustanovu i na drugo odgovarajuće formacijsko mesto u istom ili drugom mestu službovanja.

Član 7.

Ugovorne strane prihvataju sva prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom o Vojsci Srbije, drugim propisima i ovim ugovorom i saglasne su da se za vreme trajanja ovog ugovora mogu sporazumno menjati ili dopunjavati svi elementi ugovora.

Član 8.

Ovaj ugovor sačinjava se u pet istovetnih primeraka, od kojih se jedan primerak uručuje licu sa kojim je ovaj ugovor zaključen, drugi se dostavlja komandi, jedinici i ustanovi koja je nadležna za čuvanje dosijea, treći se čuva u komandi, jedinici i ustanovi u kojoj je lice na službi, četvrti se dostavlja unutrašnjoj organizacionoj jedinici nadležnoj za računovodstvene poslove uz rešenje o plati i peti se dostavlja Fondu socijalnog osiguranja vojnih osiguranika uz osnovnu prijavu osiguranja, a sa podoficirom na određeno vreme i oficirom na određeno vreme sačinjava se i u još jednom primerku koji se čuva u unutrašnjoj organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane nadležnoj za kadrove.

……………………………………………………..

(mesto, dan, mesec i godina zaključenja ugovora)

……………………………………………….. ……………………………………………………………………………

(potpis lica koje se prima u službu) (potpis starešine nadležnog za zaključivanje ugovora)

(M.P.)

……………………………………………….. …………………………………………………………………………..

(prezime, ime jednog roditelja i ime) (dužnost, čin, prezime i ime)

………………………………………………. …………………………………………………………………………..

(datum stupanja na dužnost) (M.P.) (potpis starešine koji overava stupanje na dužnost)

……………………………………………………………………………

(dužnost, čin, prezime i ime )

Ostavite komentar