Uredba o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 9/02, 87/02, 61/05 – dr. zakon, 66/05, 101/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 85/06 i 86/06 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O PRIVREMENOM FINANSIRANjU REPUBLIKE SRBIJE

ZA PERIOD JANUAR – MART 2007. GODINE

Član

Do donošenja Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu, a najduže do 31. marta 2007. godine, vrši se privremeno finansiranje nadležnosti Republike Srbije, u iznosu od 130.317.250.000 dinara.

Primanja i izdaci u periodu privremenog finansiranja, primanja i izdaci po osnovu prodaje, odnosno nabavke finansijske imovine i datih kredita i zaduživanje i otplata duga, utvrđeni su u sledećim iznosima, i to:

OPIS Ekonomska klasifikacija Sredstva iz budžeta 1 2 3 I PRIMANjA   130.317.250.000 TEKUĆI PRIHODI 7 130.317.250.000 1. Poreski prihodi 71 96.419.300.000 1.1. Porez na dohodak i dobit 711 21.452.100.000 1.2. PDV i akcize 714 64.099.900.000 1.3. Carine 715 9.887.900.000 1.4. Ostali poreski prihodi 716+719 979.400.000 2. Neporeski prihodi, od čega: 74 33.897.950.000 – naplaćene kamate 74112 338.200.000 – konzularne, sudske i administrativne takse 7412 2.054.000.000 – prihodi od prodaje dobara i usluga od strane tržišnih organizacija u korist nivoa Republike – licenca 742121 25.600.000.000 – prihodi od igara na sreću 74228 536.200.000 – novčane kazne 743 981.600.000 – ostali prihodi 745121 4.387.950.000 3. Kapitalni prihodi 8   4. Donacije 731+732   5. Transferi 733   II IZDACI   124.962.864.000 TEKUĆI RASHODI 4 122.187.185.000 1. Rashodi za zaposlene 41 37.190.457.000 2. Korišćenje roba i usluga 42 6.839.957.000

1 2 3 3. Otplata kamata 44 6.350.725.000 4. Subvencije 45 5.303.625.000 5. Izdaci za socijalnu zaštitu 47 14.406.762.000 6. Ostali rashodi 48+49 3.919.233.000 TEKUĆI TRANSFERI 4631 + 4641 + 462 48.176.426.000 KAPITALNI RASHODI 5 2.775.679.000 KAPITALNI TRASNFERI 4632 + 4642   VI PRIMANjA PO OSNOVU PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I OTPLATA KREDITA MINUS IZDACI PO OSNOVU DATIH KREDITA I NABAVKE FINANSIJSKE IMOVINE (IV.-V.)   2.176.600.000 III BUDžETSKI SUFICIT (BUDžETSKI DEFICIT) (I-II) (7+8)-(4+5) 5.354.386.000 PRIMARNI SUFICIT (DEFICIT) (UKUPNI PRIHODI UMANjENI ZA NAPLAĆENE KAMATE MINUS UKUPNI RASHODI UMANjENI ZA PLAĆENE KAMATE) (7-7411+8)-(4-44+5) 11.366.911.000 UKUPNI FISKALNI REZULTAT (III+VI)   7.530.986.000       IV PRIMANjA PO OSNOVU NAPLATE ODOBRENIH KREDITA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 92 2.500.000.000 V IZDACI ZA DATE POZAJMICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 62 323.400.000 VI DATE POZAJMICE MINUS PRIMANjA PO OSNOVU OTPLATE (IV – V) 92-62 2.176.600.000       VII ZADUŽIVANjE 91   1. Zaduživanje kod domaćih kreditora 911   2. Zaduživanje kod stranih kreditora 912   VIII OTPLATA DUGA 61 5.030.986.000 1. Otplata domaćeg duga 611 3.574.290.000 2. Otplata stranog duga 612 1.456.696.000 3. Otplata po garancijama 613   IX PROMENA STANjA NA RAČUNU (III + VI + VII – VIII)   2.500.000.000 X NETO FINANSIRANjE (VI + VII – VIII – IX = -III)   -5.354.386.000 XI NERASPOREĐENI VIŠAK PRIMANjA IZ RANIJIH GODINA   80.530.200.000

Član

Sredstva za finansiranje nadležnosti Republike Srbije u periodu januar – mart 2007. godinu sastoje se od:

1) primanja u iznosu od 130.317.250.000 dinara;

2) izdataka u iznosu od 124.962.864.000 dinara;

3) budžetskog suficita u iznosu od 5.354.386.000 dinara.

Budžetski suficit u iznosu od 5.354.386.000 dinara koristiće se za otplatu duga u iznosu od 5.030.986.000 dinara i nabavku finansijske imovine u iznosu od 323.400.000 dinara.

Sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana ukupno iznose 15.467.983.000 dinara i finansiraće se iz neraspoređenog viška primanja iz ranijih godina.

Član 3.

Sredstva za pokriće izdataka budžeta Autonomne pokrajine Vojvodina u periodu januar – mart 2007. godine obezbeđuju se iz:

– dela prihoda od poreza na dohodak građana – poreza na zarade, u visini od 18,0% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina;

– dela prihoda od poreza na dobit preduzeća, u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina;

– transfernih sredstava prenetih iz budžeta u iznosu od 4.472.613.000 dinara;

– ostalih prihoda ostvarenih na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina.

Sredstva iz stava 1. alineja 3. ovog člana obezbeđuje se za finansiranje sledećih izdataka:

– rashoda za zaposlene u obrazovanju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodina u skladu sa zakonom, u iznosu od 4.286.177.000 dinara;

– rashoda za finansiranje dela programa u oblasti kulture, u iznosu od 186.436.000 dinara.

Sredstva za plate iz stava 2. alineja 1. ovog člana isplaćuju se u visini i po dinamici koju utvrđuje Vlada.

Budžet Autonomne pokrajine Vojvodina isplaćuje plate iz stava 2. alineja 1. ovog člana narednog dana od dana prijema sredstava za ove namene na račun.

Član 4.

A. U prvom kvartalu 2007. godine Republika Srbija neće izdavati garancije.

B. U prvom kvartalu 2007. godine Republika Srbija se neće zaduživati za nove projektne zajmove.

V. Stanje duga Republike Srbije na dan 30. novembar 2006. godine iznosi 743.821.501.035 dinara (9.457.361.742 EUR), od čega:

I. Stanje duga u domaćoj valuti u iznosu od 55.352.002.344 dinara (703.776.254 EUR), i to po osnovu:

– direktnog zaduženja Republike Srbije po osnovu dugoročnih obveznica izdatih Narodnoj banci Srbije u iznosu od 19.701.120.000 dinara (250.491.036 EUR) ;

– Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 15.274.905.199 dinara (194.213.671 EUR);

– Zakona o javnom dugu Republike Srbije po osnovu preuzimanja obaveza Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih nastalih po osnovu neisplaćenih penzija i novčanih naknada u iznosu od 15.044.401.828 dinara (191.282.922 EUR) ;

– konverzije kredita odobrenih od banaka nosilaca primarne poljoprivrede u javni dug Federacije u iznosu od 331.575.317 dinara (4.215.834 EUR);

– emitovanih državnih zapisa u iznosu od 5.000.000.000 dinara (63.572.791 EUR).

II. Stanje duga u stranoj valuti u iznosu od 688.469.498.691 dinara (8.753.585.488 EUR), i to:

1. po osnovu direktnog zaduženja Republike Srbije u ukupnom iznosu od 628.816.751.431 dinara (7.995.127.163 EUR), od čega:

– po osnovu stare devizne štednje u iznosu od 254.671.846.000 dinara (3.238.040.000 EUR);

– po osnovu zajma za privredni preporod Republike Srbije u iznosu od 2.661.613.818 dinara (33.841.243 EUR);

– prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD A,B,C) u iznosu od 139.274.778.669 dinara (1.770.817.274 EUR);

– prema Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 31.648.090.815 dinara (402.391.492 EUR);

– prema Evropskoj investicionoj banci u iznosu od 3.342.281.815 dinara (42.495.636 EUR);

– prema Evropskoj uniji u iznosu od 3.893.175.000 dinara (49.500.000 EUR);

– prema Pariskom klubu poverilaca u iznosu od 125.079.152.703 dinara (1.590.326.163 EUR);

– prema Londonskom klubu u iznosu od 64.234.924.571 dinara (816.718.685 EUR);

– prema Vladi Italije u iznosu od 1.189.581.250 dinara (15.125.000 EUR);

– prema Vladi Švajcarske u iznosu od 1.021.360.750 dinara (12.986.151 EUR);

– prema CEB u iznosu od 755.040.000 dinara (9.600.000 EUR);

– prema CEB – reprogramirani zajam u iznosu od 1.044.906.040 dinara (13.285.519 EUR);

2. po osnovu potencijalnih obaveza Republike Srbije (obaveze za koje je Republika Srbija garant) u ukupnom iznosu od 59.652.747.260 dinara (758.458.325 EUR), od čega:

– prema Evropskoj banci za obnovu i razvoj u iznosu od 12.334.822.464 dinara (156.831.818 EUR);

– prema Evropskoj investicionoj banci u iznosu od 22.713.161.303 dinara (288.787.811 EUR);

– prema KfW u iznosu od 3.127.686.034 dinara (39.767.146 EUR);

– prema Evropskoj uniji u iznosu od 17.601.603.484 dinara (223.796.611 EUR);

– prema Vladi Republike Poljske u iznosu od 2.923.973.087 dinara (37.177.026 EUR);

– prema Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 951.500.888 dinara (12.097.913 EUR).

Član 5.

Sredstva za realizaciju Nacionalnog investicionog plana iskazuju se za budžetskog korisnika nosioca projekta i to prema pojedinačnim projektima za period januar – mart 2007. godine iz neraspoređenog viška primanja iz ranijih godina u iznosu od 15.467.983.000 dinara (190.962.753 EUR).

Sredstva za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana, koja su odobrena budžetskom korisniku na odgovarajućoj aproprijaciji, a nisu utrošena do kraja 2006. godine, mogu se preneti za realizaciju istog projekta u 2007. godini, za istu namenu za koju su sredstva bila opredeljena na aproprijaciji utvrđenoj Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu.

Član 6.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe i sredstva prihoda iz izvornih aktivnosti direktnih i indirektnih korisnika, u ukupnom iznosu od 28.244.430.000 dinara, iskazanih u kolini 7 Izdaci iz dodatnih prihoda organa sa neraspoređenim viškom primanja iz ranijih godina namenjenim za realizaciju Nacionalnog investicionog plana raspoređuju se po korisnicima, i to: [pic]

Član 7.

Obaveze prema korisnicima budžetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima u toku perioda privremenog finansiranja.

Ako se u periodu januar – mart 2007. godine primanja smanje, izdaci će se izvršavati po prioritetima, i to: javni dug, obaveze utvrđene zakonskim propisima, na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika budžetskih sredstava.

Ako korisnici budžetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode, utvrđene u članu 6. ove uredbe, aproprijacije utvrđene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret sredstava budžeta.

Ako korisnici budžetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u članu 6. ove uredbe, mogu koristiti sredstva ostvarena iz dodatnih prihoda do nivoa do kog su ta sredstva i ostvarena, a za namene utvrđene ovom uredbom.

Član 8.

Na osnovu čl. 8. i 41. Zakona o platama državnih službenika i nameštenika („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 63/06), utvrđuje se osnovica za obračun i isplatu plata za državne službenike i nameštenike od plate za januar 2007. godine u neto iznosu od 13.800 dinara, sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Član 9.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava ne mogu zasnovati radni odnos sa novim licima, ukoliko to nije u skladu sa kadrovskim planom.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava koji nemaju kadrovski plan ne mogu zasnovati radni odnos sa novim licima bez saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 10.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, koji koriste poslovni prostor u državnoj svojini korisnika budžeta i u celini ili delimično se finansiraju sredstvima budžeta i poslovni prostor u državnoj svojini korisnika sredstava budžeta autonomnih pokrajina, gradova i opština, ne plaćaju zakup u periodu privremenog finansiranja.

Član 11.

Izdaci organa i organizacija Republike Srbije izvršavaće se preko trezora Republike Srbije, koji će obavljati kontrolu tih izdataka, koja obuhvata upravljanje procesima odobravanja preuzimanja obaveza i odobravanja plaćanja na teret budžetskih sredstava.

Član 12.

U periodu privremenog finansiranja davanje koncesija sprovodiće se na osnovu javnog tendera u skladu sa Zakonom o koncesijama („Službeni glasnik RS”, broj 55/03).

Na osnovu odluke Vlade, zaključivanjem ugovora o koncesiji iz stava 1. ovog člana Republika ne može preuzimati direktne ili uslovne obaveze u vezi sa tom koncesijom.

U periodu privremenog finansiranja se ne planiraju izdaci za obaveze, kao ni prihodi po osnovu koncesija iz stava 1. ovog člana.

U računovodstvu budžeta, u periodu privremenog finansiranja, evidentiraće se finansijski efekti proizašli iz primene ugovora o koncesiji, a naročito efekti koji utiču na vrednost imovine.

Koncesiono preduzeće dostavljaće svoj godišnji izveštaj Ministarstvu finansija – Upravi za trezor, koji se prikazuje u konsolidovanom izveštaju Republike.

Član 13.

U periodu privremenog finansiranja direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava izvršavaju kapitalne rashode i realizuju Nacionalni investicioni plan direktnim prenošenjem sredstava izvođačima radova i dobavljačima.

Obaveze iz ugovora o sufinansiranju kapitalnih rashoda sa jedinicama lokalne samouprave, izvršavaju se direktnim prenošenjem sredstava izvođačima radova i dobavljačima.

Član 14.

U periodu privremenog finansiranja direktni korisnici budžetskih sredstava mogu da prenose sredstva ostalim nivoima vlasti samo sa aproprijacije predviđene ovom uredbom u okviru ekonomske klasifikacije 463 – Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti.

Član 15.

Ministar nadležan za poslove pravde naredbodavac je za izvršavanje ukupnih izdataka raspoređenih u Razdelu 5 – Pravosudni organi.

Ministar iz stava 1. ovog člana odgovoran je za preuzimanje obaveza i izdavanje naloga za plaćanje, za izvršavanje izdataka iz stava 1. ovog člana.

Član 16.

Transfere prema indirektnim korisnicima budžetskih sredstava mogu vršiti sledeći direktni korisnici budžetskih sredstava, i to: Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Ministarstvo prosvete i sporta, Ministarstvo kulture, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Član 17.

Funkcioner koji rukovodi radom direktnog korisnika budžetskih sredstava može, uz saglasnost Vlade, u periodu privremenog finansiranja, preneti direktoru Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije ovlašćenje za raspolaganje odobrenim aproprijacijama utvrđenim ovom uredbom, koje se odnose na kapitalne investicije i održavanje objekata u svojini Republike Srbije, osim za kapitalne investicije iz Nacionalnog investicionog plana.

Član 18.

Za javnu nabavku iznad iznosa sredstava od 500.000.000 dinara naručilac zahteva bankarsku garanciju u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 39/02, 43/03, 55/04 i 101/05).

Nabavkom male vrednosti, u smislu Zakona o javnim nabavkama, smatra se nabavka čija je procenjena vrednost od 250.000 dinara do 2.500.000 dinara.

Član 19.

Raspored i korišćenje sredstava vršiće se u periodu januar – mart 2007. godine po posebnom aktu koji donosi Vlada, na predlog nadležnog ministarstva, u okviru sledećih razdela:

– Razdeo 3 – Vlada, Glava 3.3 – Generalni sekretarijat Vlade, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 9.612.000 dinara namenjena su za Nacionalni savet Srbije za saradnju s Međunarodnim tribunalom za krivično gonjenje lica odgovornih za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjena na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine;

– Razdeo 12 – Ministarstvo finansija, funkcija 110 Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 9.000.000 dinara namenjena su za isplatu „nacionalnih penzija“ za istaknute umetnike;

– Razdeo 14 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.550.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema u iznosu od 506.000.000 dinara; Glava 14.1 – Uprava za veterinu, funkcija 760 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 150.000.000 dinara i Glava 14.2 – Uprava za zaštitu bilja, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 20.000.000 dinara;

– Razdeo 15 – Ministarstvo za kapitalne investicije, funkcija 450 Transport, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 2.000.000.000 dinara i funkcija 620 Razvoj zajednice, ekonomska klasifikacija 463 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 61.200.000 dinara;

– Razdeo 16 – Ministarstvo rudarstva i energetike, funkcija 440 Rudarstvo, proizvodnja i izgradnja, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 240.000.000 dinara;

– Razdeo 17 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 214.000.000 dinara; ekonomska klasifikacija 464 Donacije i transferi organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja u iznosu od 325.000.000 dinara i ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 2.400.000.000 dinara;

– Razdeo 20 – Ministarstvo kulture, funkcija 820 Usluge kulture, ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge u iznosu od 158.215.000 dinara namenjena je za programe i projekte u kulturi;

– Razdeo 23 – Ministarstvo privrede, funkcija 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 800.000.000 dinara; ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema u iznosu od 113.238.000 dinara.

Član 20.

Lokalne vlasti u periodu januar – mart 2007. godine mogu planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalnih vlasti, tako da masu sredstava za isplatu dvanaest mesečnih plata planiraju polazeći od nivoa plata isplaćenih za septembar 2006. godine uvećanih najviše do 10%.

Sredstva iz stava 1. ovog člana, lokalne vlasti mogu uvećati samo za iznos sredstava potreban za isplatu plata zaposlenih koje će preuzeti iz Ministarstva finansija – Poreske uprave.

Ukoliko lokalne vlasti ne planiraju u svojim odlukama o budžetu za 2007. godinu i ne izvršavaju ukupna sredstva za isplatu plata na način utvrđen u stavu 1. ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija obustaviće prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike, dok se visina sredstava za plate ne uskladi sa ograničenjem iz stava 1. ovog člana.

Lokalne vlasti podnose Ministarstvu finansija – Upravi za trezor izveštaj o platama isplaćenim u prethodnom mesecu najkasnije do 15. u tekućem mesecu, počev od januara 2007. godine.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže će urediti način i sadržaj izveštavanja iz stava 4. ovog člana.

Član 21.

Sredstva ostvarena od prodaje kapitala u postupku privatizacije, koja se uplaćuju na uplatni račun budžeta Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o privatizaciji („Službeni glasnik RS“, br. 38/01, 18/03 i 45/05), u visini od 5%, izdvajaju se za isplatu naknade licima čija je imovina nacionalizovana.

Isplata sredstava iz stava 1. ovog člana, vršiće se prema kriterijumima i postupku koji će se urediti posebnim zakonom.

Član 22.

Direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava preneće na račun – Izvršenje budžeta Republike, do 31. januara 2007. godine, sva sredstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2006. godini, koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2006. godinu („Službeni glasnik RS“, br. 106/05, 108/05 i 85/06) zaključno sa 31. decembrom 2006. godine.

Ministar nadležan za poslove finansija utvrdiće način i postupak za prenos neutrošenih sredstava iz stava 1. ovog člana.

Član 23.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivaće se od 1. januara 2007. godine.

05 Broj: __________/2006

U Beogradu, 21. decembra 2006. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Vojislav Koštunica

Ostavite komentar