Uredba o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

Na osnovu člana 100. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09),

Vlada donosi

U R E D B U

o dopunama Uredbe o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita

Član 1.

U Uredbi o programu i načinu polaganja državnog stručnog ispita („Službeni glasnik RS”, broj 16/09), u Programu državnog stručnog ispita (Prilog 1), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo,

– u delu kojim se utvrđuje program za državne službenike sa visokim obrazovanjem, u ispitnom predmetu Ustavno uređenje, posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Vrste sukoba interesa u vršenju javne funkcije. Zabrana vršenja druge javne funkcije. Vršenje funkcija u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu. Obavljanje drugog posla ili delatnosti. Obavljanje drugog posla ili delatnosti u vreme stupanja na javnu funkciju. Obaveza prijavljivanja o postojanju sukoba interesa. Zabrana osnivanja privrednog društva ili javne službe za vreme vršenja javne funkcije. Članstvo u udruženju i organima udruženja. Prenos upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije. Zabrana zasnivanja radnog odnosa ili poslovne saradnje po prestanku javne funkcije. Obaveza prijavljivanja imovine funkcionera. Pokloni. Plan integriteta. Prevencija korupcije. Agencija za borbu protiv korupcije. Nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije. Organi Agencije za borbu protiv korupcije. Odbor Agencije. Direktor. Stručna služba Agencije za borbu protiv korupcije.”.

– u delu kojim se utvrđuje program za državne službenike sa srednjim obrazovanjem, u ispitnom predmetu Osnovi sistema državne uprave i ustavnog uređenja, posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Sprečavanje sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Vrste sukoba interesa u vršenju javne funkcije. Obaveza prijavljivanja o postojanju sukoba interesa. Obaveza prijavljivanja imovine funkcionera. Pokloni. Plan integriteta. Prevencija korupcije. Agencija za borbu protiv korupcije. Nadležnost Agencije za borbu protiv korupcije. Organi Agencije za borbu protiv korupcije.”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8612/2014

U Beogradu, 5. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar