Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNjE ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2007. godinu, i to biljne i stočarske proizvodnje u periodu konverzije (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju pravna i fizička lica (u daljem tekstu: korisnici sredstava).

Fizička lica – korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05 – u daljem tekstu: Uredba) pod sledećim uslovima:

1) da su prijavili proizvodnju i površine pod poljoprivrednim kulturama, kao i vrstu i brojno stanje stočnog fonda do 31. marta 2007. godine, u skladu sa Uredbom;

2) da su izmirili svoje obaveze po osnovu odobrenih podsticajnih sredstava dodeljenih konkursom u skladu sa Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2004. godini („Službeni glasnik RS”, broj 67/04), Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2005. godini („Službeni glasnik RS”, broj 10/05) i Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2006. godini („Službeni glasnik RS”, broj 11/06);

3) da su izmirili obaveze po osnovu prihoda od poljoprivrede zaključno sa 2006. godinom;

4) da su sa pravnim licem koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključili ugovor o uključivanju proizvođača u organsku proizvodnju.

Pravna lica – korisnici sredstava imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:

1) sa fizičkim licem imaju zaključen ugovor radi organizovanja zajedničke proizvodnje;

2) sa ovlašćenom organizacijom zaključe ugovor iz stava 2. tačka 4) ovog člana.

Član 3.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za period konverzije u biljnoj proizvodnji u iznosu od:

1) 8.000 dinara po hektaru za ratarsku proizvodnju;

2)12.000 dinara po hektaru za voćarsku, vinogradarsku i povrtarsku proizvodnju.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po korisniku sredstava ne može biti veći od 600.000 dinara.

Član 4.

Korisnici sredstava ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za period konverzije u stočarskoj proizvodnji u iznosu od:

1) 8.000 dinara po grlu krupne stoke;

2) 1.600 dinara po grlu sitne stoke;

3) 80 dinara po jedinki živine;

4) 1.500 dinara po košnici.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po korisniku sredstava ne može biti veći od 400.000 dinara.

Član 5.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), najkasnije do 15. novembra 2007. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) ime i prezime, odnosno naziv podnosioca zahteva;

2) jedinstveni matični broj građana (JMBG), odnosno poreski identifikacioni broj (PIB) podnosioca zahteva;

3) adresu stanovanja, odnosno sedište podnosioca zahteva;

4) broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) iz legitimacije poljoprivrednog gazdinstva;

5) broj namenskog računa podnosioca zahteva;

6) vrstu proizvodnje za koju se traže podsticajna sredstva;

7) datum ulaska u period konverzije;

8) visinu traženog iznosa podsticajnih sredstava u dinarima;

9) naziv ovlašćene organizacije;

10) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva.

Fizička lica – korisnici sredstava uz zahtev podnose:

1) kopiju potvrde o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar;

2) overenu kopiju ugovora o uključivanju proizvođača u organsku proizvodnju;

3) izveštaj stručnog lica ovlašćene organizacije o stanju na proizvodnoj jedinici koja je u periodu konverzije (datum ulaska u period konverzije, vrsta proizvodnje, površina, broj grla, odnosno jedinki, broj košnica, poreklo materijala za reprodukciju, poreklo životinja i pčelinjih društava, poreklo hrane za životinje).

Pravna lica – korisnici sredstava uz zahtev podnose pored dokumentacije iz stava 3. tač. 2) i 3) ovog člana i overenu kopiju ugovora iz člana 2. stav 3. tačka 1) ove uredbe.

Član 6.

Podsticajna sredstva isplaćuje Ministarstvo na namenski račun korisnika sredstava.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.167doc/1

Ostavite komentar