Uredba o dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Na osnovu člana 44. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 1.

U Uredbi o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 117/05, 108/08, 109/09, 95/10 i 117/12), u članu 6. stav 3. posle reči: „pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo,” dodaju se reči: „pomoćnik direktora Republičkog sekretarijata za javne politike,”.

Član 2.

U članu 38. stav 2. posle reči: „Republički sekretarijat za zakonodavstvo” dodaju se zapeta i reči: „Republički sekretarijat za javne politike”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8601/2014

U Beogradu, 5. avgusta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar