Uredba o službi u aktivnoj rezervi

Na osnovu člana 55. stav 1. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 95/10), člana 5. stav 6. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07 i 88/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

o službi u aktivnoj rezervi

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se opšti uslovi za službu u aktivnoj rezervi, prijem u aktivnu rezervu i prava i obaveze lica u aktivnoj rezervi.

Član 2.

U aktivnu rezervu može biti primljeno lice koje ispunjava sledeće opšte uslove:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da je zdravstveno sposoban za službu u Vojsci Srbije;

3) da mu ranije nije prestajao radni odnos zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa;

4) da je prilikom stupanja u aktivnu rezervu mlađe od 50 godina (za oficira), odnosno 40 godina (za vojnika i podoficira), osim za profesionalnog pripadnika Vojske Srbije kome je prestala profesionalna vojna služba;

5) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

6) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti ili postupak pred vojnim disciplinskim sudom.

Član 3.

Prijem u aktivnu rezervu vrši se na osnovu javnog konkursa, u skladu sa Planom popune kojim se za svaku kalendarsku godinu određuju broj i specijalnosti lica koja se mogu angažovati u aktivnoj rezervi.

Na postupak sprovođenja javnog konkursa iz stava 1. ovog člana, primenjuje se propis kojim se uređuje prijem u profesionalnu vojnu službu.

Član 4.

Kandidati koji ispunjavaju opšte uslove iz člana 2. ove uredbe, upućuju se na lekarske preglede u ovlašćene vojne zdravstvene ustanove, radi utvrđivanja ocene sposobnosti za vojnu službu.

Član 5.

Redosled kandidata na listi za izbor utvrđuje se prema rezultatima kandidata u izbornom postupku i utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti.

Starešina nadležan za donošenje odluke o izboru kandidata, vrši izbor potrebnog broja pripadnika aktivne rezerve između kandidata sa liste za izbor, u skladu sa propisom kojim se uređuje prijem u profesionalnu vojnu službu.

Član 6.

Kandidat koji je izabran na javnom konkursu zaključuje tipski ugovor sa jedinicom ranga brigade ili višeg o službi u aktivnoj rezervi na period do dve godine, u skladu sa zakonom.

Član 7.

Ugovor o službi u aktivnoj rezervi prestaje istekom ugovorenog roka, a može prestati i pre isteka ugovorenog roka pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje služba u Vojsci Srbije.

Član 8.

Pojedinačni ugovor o angažovanju pripadnika aktivne rezerve za izvršenje konkretnih misija i zadataka, zaključuje se u skladu sa uslovima utvrđenim propisima o Vojsci Srbije i ugovorom o službi u aktivnoj rezervi.

Sa pripadnikom aktivne rezerve koji se angažuje u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije zaključuje se ugovor o angažovanju u multinacionalnim operacijama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upotreba Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije.

Član 9.

Ugovorom o poslovnoj saradnji sa poslodavcem bliže se uređuje broj pripadnika aktivne rezerve zaposlenih kod poslodavca, vreme i uslovi njihovog angažovanja u aktivnoj rezervi i pravo pripadnika aktivne rezerve na mirovanje radnog odnosa kod poslodavca, u skladu sa zakonom.

Član 10.

Pripadnik aktivne rezerve za vreme službe u aktivnoj rezervi ima obavezu redovnog obučavanja i pripremanja i obučavanja za učešće u multinacionalnim operacijama, u skladu sa zakonom.

Član 11.

Pripadnik aktivne rezerve za vreme obučavanja, osposobljavanja i izvršenja misija i zadataka u Vojsci Srbije i vojnim jedinicama i vojnim ustanovama Ministarstva odbrane, ima pravo na zdravstvenu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Pripadnik aktivne rezerve iz stava 1. ovog člana nakon prestanka ugovora o aktivnoj rezervi ima pravo na zdravstvenu zaštitu za povrede ili oboljenja koja je zadobio za vreme angažovanja u Vojsci Srbije, ako to pravo ne ostvaruje po drugom osnovu.

Pripadnik aktivne rezerve iz stava 2. ovog člana kod koga se pojavi oboljenje po prestanku ugovora o aktivnoj rezervi, u skladu sa zakonom ima pravo na zdravstvenu zaštitu, ako u roku od dva meseca od dana prestanka ugovora o aktivnoj rezervi prijavi oboljenje nadležnom teritorijalnom organu i ako vojna lekarska komisija utvrdi da je oboljenje nastalo za vreme angažovanja u aktivnoj rezervi ili kao posledica angažovanja u aktivnoj rezervi.

Član 12.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme trajanja ugovora o službi u aktivnoj rezervi pripada novčana naknada, u skladu sa zakonom.

Pripadniku aktivne rezerve za vreme obučavanja, osposobljavanja i izvršenja misija i zadataka u aktivnoj rezervi, dok vrši dužnost u jedinici, pripada plata, prema propisima kojima se uređuju plate i druga novčana primanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, utvrđena za oficira i podoficira istog čina i položaja, a za vojnika – istog čina i dužnosti.

Član 13.

Pripadnik aktivne rezerve je dužan da putovanje u inostranstvo prijavi nadležnom starešini jedinice sa kojom je zaključio ugovor o aktivnoj rezervi, navodeći vreme odsutnosti i odredište putovanja, u skladu sa propisom kojim se uređuju uslovi putovanja u inostranstvo profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i vojnika na služenju vojnog roka.

Član 14.

Pripadnik aktivne rezerve je dužan da, u slučaju promene poslodavca, o tome obavesti nadležnog starešinu jedinice sa kojom je zaključio ugovor o aktivnoj rezervi, radi zaključivanja ugovora o poslovnoj saradnji sa novim poslodavcem.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-4932/2011

U Beogradu, 23. juna 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARAMiloš Todorović PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar