Uredba o službi u pomoćnoj policiji

Na osnovu člana 249. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS”, broj 6/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O SLUŽBI U POMOĆNOJ POLICIJI

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi za izbor kandidata, prava i obaveze, obuka, način angažovanja, kao i organizacija i rad pripadnika pomoćne policije.

Termini izraženi u gramatičkom muškom rodu podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koja se odnose.

Član 2.

Pomoćna policija predstavlja oblik angažovanja lica koja nisu u radnom odnosu u Ministarstvu unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo), radi obavljanja policijskih poslova.

Angažovanje u pomoćnoj policiji zasniva se na principu dobrovoljnosti, zaključivanjem ugovora o službi u pomoćnoj policiji.

Član 3.

Ministar unutrašnjih poslova (u daljem tekstu: ministar), donosi odluku o angažovanju pripadnika pomoćne policije, na predlog direktora policije.

Ukupan broj pripadnika pomoćne policije ne može prelaziti 15% ukupnog broja sistematizovanih radnih mesta uniformisanih ovlašćenih službenih lica.

Član 4.

Pripadnici pomoćne policije se angažuju na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Ministarstvo.

Konkurs sadrži: broj pripadnika koji se angažuju, uslove konkursa, način podnošenja prijave na konkurs i postupak izbora kandidata.

Ministar može, u skladu sa potrebama, i bez raspisivanja javnog konkursa, u pomoćnu policiju angažovati lica koja su završila osnovnu policijsku obuku, srednju školu unutrašnjih poslova, višu školu unutrašnjih poslova, Policijsku akademiju, Kriminalističko – policijsku akademiju ili druga lica koja ispunjavaju uslove predviđene ovom Uredbom.

Član 5.

U pomoćnu policiju može se angažovati lice koje pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa u državnom organu, ispunjava uslove predviđene za lice koje zasniva radni odnos u Ministarstvu.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana u pomoćnu policiju može se angažovati lice koje je nezaposleno, starije od 18, a mlađe od 50 godina starosti i ima najmanje srednju stručnu spremu, u četvorogodišnjem trajanju.

Član 6.

Postupak izbora kandidata sprovodi Komisija.

Komisiju čini pet članova, koju imenuje ministar na period od četiri godine.

Članovi komisije se imenuju iz sastava Direkcije policije i Sektora za ljudske resurse.

Član 7.

Postupak izbora kandidata za pripadnike pomoćne policije sprovodi se u skladu sa propisima koji uređuju kriterijume za izbor kandidata za polaznike osnovne policijske obuke, osim provera bazično-motoričkog statusa koji se utvrđuje u skladu sa Programom stručnog usavršavanja policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Po završetku izbora, kandidati se upućuju na obuku koja se sprovodi po programu policijske obuke osnovnog nivoa, osim lica iz člana 4. stav 3. ove uredbe.

Pre početka obuke kandidati sa Ministarstvom zaključuju ugovor o osnovnoj obuci u skladu sa propisima koji uređuju prava, obaveze i odgovornosti polaznika osnovne policijske obuke.

Član 8.

Nakon uspešno završene obuke kandidati zaključuju sa Ministarstvom ugovor o službi u pomoćnoj policiji.

Lica iz člana 4. stav 3. ove uredbe, nakon donošenja akta o angažovanju od strane ministra, zaključuju ugovor iz stava 1. ovog člana i stiču status pripadnika pomoćne policije.

Ugovor iz stava 1. ovog člana, može da se zaključuje najduže do godine u kojoj pripadnik pomoćne policije navršava 50 godina starosti.

Pripadnici pomoćne policije mogu biti upućeni na dodatnu obuku u skladu sa potrebama Ministarstva.

Postupak sklapanja Ugovora sprovodi organizaciona jedinica Ministarstva nadležna za ljudske resurse.

Član 9.

Pripadnici pomoćne policije se angažuju na izvršavanju policijskih poslova kada se steknu uslovi iz člana 249. Zakona o policiji („Služebni glasnik RS”, broj 6/16).

Pripadnici pomoćne policije se, po pravilu, angažuju u organizacionim jedinicama policijske uprave na čijoj teritoriji imaju prebivalište.

Izuzetno, pripadnici pomoćne policije se mogu angažovati i u drugim organizacionim jedinicama Ministarstva kao i van područja policijske uprave na čijoj teritoriji imaju prebivalište.

Prilikom angažovanja, pripadnici pomoćne policije, primenjuju policijska ovlašćenja u skladu sa Zakonom o policiji.

Organizacija rada pripadnika pomoćne policije vrši se na način predviđen Zakonom o policiji prema posebnom rasporedu rada koji određuje neposredni rukovodilac organizacione jedinice policije u kojoj su angažovani.

Član 10.

Pripadnicima pomoćne policije, za vreme angažovanja, pripada naknada u visini od 70% prosečne zarade bez pripadajućih poreza i doprinosa po zaposlenom u Republici Srbiji, isplaćene u mesecu koji je prethodio angažovanju.

Naknada iz stava 1. ovog člana utvrđuje se srazmerno broju ostvarenih radnih sati angažovanja u odnosu na pun fond radnih sati u mesecu u kom je angažovan.

Član 11.

Za vreme obuke, kandidati za pripadnike pomoćne policije nose uniformu polaznika osnovne policijske obuke.

Pripadnici pomoćne policije prilikom angažovanja nose uniformu pripadnika policije, sa propisanim oznakama, kao i službenu legitimaciju, koja umesto natpisa „policija” sadrži natpis „pomoćna policija”.

Čin/zvanje pripadnika pomoćne policije po nazivu i izgledu odgovara početnom činu/zvanju policijskog službenika sa srednjom stručnom spremom.

Član 12.

Pripadnici pomoćne policije za vreme angažovanja, dužni su da uniformu sa oznakama, oružje, municiju i pripadajuću opremu nose, koriste i čuvaju u skladu sa propisima kojima se uređuje način njihovog nošenja, korišćenja i čuvanja.

Pripadnici pomoćne policije dužni su da oružje sa pripadajućom opremom, koje koriste prilikom angažovanja, predaju neposrednom starešini odmah nakon zavšetka svakog pojedinačnog angažovanja.

Pripadnici pomoćne policije, dužni su da podatke do kojih su došli tokom obavljanja policijskih poslova, čuvaju na način i u skladu sa Zakonom o policiji i drugim propisima kojima se uređuje zaštita tajnosti podataka.

Član 13.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o službi u pomoćnoj policiji i pravima i dužnostima pomoćnih policajaca („Službeni glasnik RS”, br. 27/06 i 109/09).

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11942/2016-1

U Beogradu, 29. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar