Uredba o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira

Na osnovu čl. 64. i 79. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 116/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O STANjIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA

I O UNAPREĐIVANjU OFICIRA I PODOFICIRA

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se: način i uslovi postavljenja profesionalnih vojnih lica na dužnosti, premeštaj i regulisanje drugih stanja u službi za vreme mira, kao i uslovi i način unapređenja oficira i podoficira u viši čin.

II. STANjA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA

Postavljenje na dužnost

Zajedničke odredbe

Član 2.

Oficir, odnosno podoficir u radnom odnosu na neodređeno vreme raspoređuje se u komande, jedinice i ustanove Vojske Srbije i postavlja na odgovarajuću dužnost, odnosno formacijsko mesto određeno za oficira, odnosno podoficira u radnom odnosu na neodređeno vreme prema potrebama službe.

Oficir, odnosno podoficir u radnom odnosu na neodređeno vreme može se, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije (u daljem tekstu: Zakon), rasporediti i postaviti prema potrebama službe na odgovarajuće formacijsko mesto u Ministarstvu odbrane i drugim državnim organima i pravnim licima, koje je određeno odgovarajućim aktima o sistematizaciji radnih mesta (u daljem tekstu: raspored van Vojske Srbije).

Profesionalno vojno lice u radnom odnosu na određeno vreme raspoređuje se u Vojsku Srbije i van Vojske Srbije i postavlja na odgovarajuću dužnost, odnosno formacijsko mesto određeno za profesionalno vojno lice u radnom odnosu na određeno vreme.

Član 3.

Formacijskim mestom, u smislu ove uredbe, smatra se formacijsko mesto u Vojsci Srbije kao i radno mesto određeno odgovarajućim aktima o sistematizaciji radnih mesta na koja se postavljaju oficiri u radnom odnosu na neodređeno vreme i podoficiri u radnom odnosu na neodređeno vreme raspoređeni van Vojske Srbije (u daljem tekstu: formacijsko mesto van Vojske Srbije).

Postavljenjem, u smislu ove uredbe, smatra se postavljenje oficira odnosno podoficira na određeno formacijsko mesto na osnovu akta nadležnog starešine.

Oficir odnosno podoficir smatra se postavljenim na formacijsko mesto danom prijema dužnosti, što se konstatuje u Izveštaju o prijemu – predaji dužnosti koji se sačinjava na obrascu PD-1, koji je dat u Prilogu 1 ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Član 4.

Oficir, odnosno podoficir postavlja se na formacijsko mesto svog čina ili višeg čina roda, odnosno službe kojoj pripada prema vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno vojnoevidencionoj specijalnosti ili tipu karijere koje ima.

Oficir, odnosno podoficir, izuzetno, po potrebi službe i uz svoj pristanak, može se postaviti i na dužnost u okviru drugog roda ili službe, odnosno na formacijsko mesto nižeg čina, uz zadržavanje prava svog čina.

Oficir, odnosno podoficir koji je postavljen na formacijsko mesto za koje je formacijom određena opšta vojnoevidenciona specijalnost, smatra se da je postavljen na formacijsko mesto u rodu odnosno službi kojoj pripada.

Na formacijsko mesto za koje su aktom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta predviđeni posebni uslovi postavlja se oficir, odnosno podoficir koji ispunjava te uslove.

Član 5.

Oficir, odnosno podoficir raspoređuje se ili premešta i postavlja na određenu dužnost, odnosno na određeno formacijsko mesto aktom nadležnog starešine (ukazom ako je donosilac akta predsednik Republike ili naredbom ako je donosilac akta ministar odbrane ili drugi nadležni starešina).

Akt o raspoređivanju ili premeštaju oficira, odnosno podoficira sadrži: prezime, ime jednog roditelja i lično ime; lični čin i pripadnost rodu odnosno službi; ličnu vojnoevidencionu specijalnost; datum rođenja; jedinstveni matični broj građana; stanje u službi u kojem je do tada bio; mesto službovanja; naziv komande, jedinice i ustanove u koju se raspoređuje ili premešta za oficira, odnosno podoficira raspoređenog van Vojske Srbije i naziv komande, jedinice i ustanove koja će ga voditi u evidenciji; datum raspoređivanja; šifru stanja u službi; šifru jedinice; šifru mesta službovanja u koje se raspoređuje i uputstvo o pravnom sredstvu.

Akt o postavljenju oficira, odnosno podoficira na formacijsko mesto, pored podataka iz stava 2. ovog člana, sadrži i: naziv dužnosti na koju se postavlja; formacijsku vojnoevidencionu specijalnost; formacijski čin koji mu se određuje aktom o postavljenju; formacijsku položajnu grupu; formacijski čin utvrđen formacijom; mesto službovanja; šifru dužnosti na koju se postavlja; šifru formacijske vojnoevidencione specijalnosti; šifru formacijske položajne grupe; šifru formacijskog čina utvrđenog formacijom i šifru čina koji mu se određuje aktom o postavljenju.

Ako je isti starešina nadležan i za raspoređivanje ili premeštaj i za postavljenje, aktom o raspoređivanju ili premeštaju istovremeno se vrši i postavljenje oficira odnosno podoficira.

Postavljenje na formacijsko mesto svog čina

Član 6.

Oficir odnosno podoficir, po pravilu, postavlja se na formacijsko mesto svog čina.

Formacijskim mestom svog čina smatra se mesto određeno formacijom koje se popunjava oficirom ili podoficirom za koje je određen čin jednak činu koji oficir, odnosno podoficir ima.

3) Postavljenje na formacijsko mesto višeg čina

Član 7.

Oficir, odnosno podoficir koji se ističe rezultatima u radu može biti postavljen na formacijsko mesto neposredno višeg čina na osnovu utvrđene liste kandidata.

Oficir, odnosno podoficir, izuzetno, može biti postavljen na formacijsko mesto za koje je određen čin koji je za dva čina viši od čina koji ima ako se to mesto ne može popuniti na način propisan u stavu 1. ovog člana, s tim što mu se u aktu o postavljenju kao formacijski čin određuje neposredno viši čin od čina koji ima.

Oficir, odnosno podoficir iz st. 1. i 2. ovog člana postavlja se na formacijsko mesto roda ili službe, odnosno tipa karijere kojima pripada ili na formacijsko mesto za koje je formacijom predviđena opšta vojnoevidenciona specijalnost.

Član 8.

Pri izboru kandidata radi postavljenja na formacijsko mesto višeg čina uzima se u obzir lista kandidata utvrđena u skladu sa opštim i posebnim uslovima propisanim aktom o unutrašnjem uređenju za to formacijsko mesto.

Kriterijume za formiranje liste kandidata iz stava 1. ovog člana utvrđuje ministar odbrane.

Za formiranje liste kandidata iz stava 1. ovog člana nadležni starešina može obrazovati komisiju.

Odluku o tome koji će kandidat biti postavljen na formacijsko mesto višeg čina donosi starešina nadležan za postavljenje.

4) Smenjivanje sa formacijskog mesta

Član 9.

Oficir, odnosno podoficir koji je postavljen na formacijsko mesto može se smeniti s tog mesta:

1) ako je na tom formacijskom mestu ocenjen nepovoljnom službenom ocenom;

2) ako je za postavljenje na to formacijsko mesto kao poseban uslov propisana službena ocena najmanje „vrlo dobar”, a na tom mestu bude ocenjen nižom službenom ocenom;

3) ako se u komandi, jedinici i ustanovi u kojoj je na službi desi vanredni događaj s težim posledicama, a utvrdi se da on za to snosi krivicu ili deo krivice.

Član 10.

Oficir, odnosno podoficir koji je smenjen s formacijskog mesta višeg čina, po pravilu, postavlja se na formacijsko mesto svog čina i nižeg položaja.

Oficir, odnosno podoficir koji je smenjen s formacijskog mesta svog čina, po pravilu, postavlja se na formacijsko mesto nižeg položaja.

5) Postavljenje u okviru drugog roda odnosno službe i na formacijsko mesto druge specijalnosti

Član 11.

Oficir, odnosno podoficir koji zbog ukidanja formacijskog mesta na koje je postavljen ili smanjenja broja izvršilaca na jednom formacijskom mestu, kao i drugih potreba službe, ne može biti postavljen na drugo formacijsko mesto u okviru roda ili službe, odnosno tipa karijere kojima pripada, a ne može biti upućen na prekvalifikaciju, izuzetno, može biti postavljen na formacijsko mesto u okviru drugog roda, odnosno službe ako u drugom rodu, odnosno službi postoji upražnjeno formacijsko mesto i ako on da pristanak za takvo postavljenje.

Oficir, odnosno podoficir u okviru svog roda, odnosno službe, izuzetno, može se postaviti na formacijsko mesto druge specijalnosti ako potrebe službe nalažu da se to formacijsko mesto prioritetno popuni u odnosu na formacijsko mesto koje odgovara specijalnosti oficira, odnosno podoficira koji se postavlja.

Ako podoficir postavljen po odredbama st. 1. i 2. ovog člana ne bude u roku od dve godine postavljen na formacijsko mesto u okviru roda, odnosno službe kojoj pripada ili prema specijalnosti koju ima, nadležni starešina je dužan da ga predloži na obuku za prekvalifikaciju – promenu lične vojnoevidencione specijalnosti.

6) Postavljenje na formacijsko mesto nižeg čina

Član 12.

Oficir, odnosno podoficir, izuzetno, može biti postavljen, uz svoj pristanak, na formacijsko mesto nižeg čina i uz zadržavanje prava svog čina:

kad se ukine formacijsko mesto i kad se smanji broj izvršilaca na jednom formacijskom mestu ili se izmeni formacijski čin u elementima formacijskog mesta, a nema mogućnosti postavljenja na odgovarajuće formacijsko mesto u činu koji ima;

kad bude razrešen od dužnosti zbog stavljanja u stanje u službi na raspolaganju, lečenju i bolovanju ili udaljenju od dužnosti, a nakon prestanka tih razloga nema mogućnosti postavljenja na odgovarajuće formacijsko mesto u činu koji ima;

kad je smenjen s formacijskog mesta iz razloga propisanih u članu 9. ove uredbe;

po potrebi službe.

7) Postavljenje oficira odnosno podoficira kada se ukida formacijsko mesto ili se menjaju formacijski elementi

Član 13.

Ako se pri propisivanju nove formacije ukida formacijsko mesto, ili smanjuje broj izvršilaca na jednom formacijskom mestu, ili se menjaju pojedini formacijski elementi, ili je odlukom nadležnog organa oficiru odnosno, podoficiru raspoređenom van Vojske Srbije prestala služba, odnosno rad van Vojske Srbije zbog prestanka potrebe za tom službom, odnosno za tim radom, a nema mogućnosti da se oficir odnosno podoficir koji je bio postavljen na to mesto postavi na drugo odgovarajuće formacijsko mesto u okviru roda, odnosno službe ili specijalnosti kojoj pripada, starešina nadležan za postavljenje dužan je da tom licu predloži regulisanje stanja u službi na jedan od sledećih načina:

1) postavljenjem na formacijsko mesto nižeg čina, pod uslovima propisanim u članu 12. tač. 1. i 2. ove uredbe;

2) postavljenjem na odgovarajuće formacijsko mesto u okviru drugog roda, odnosno službe ili druge specijalnosti, pod uslovima propisanim u članu 11. ove uredbe.

Ako oficir odnosno podoficir ne prihvati postavljenje na način propisan u stavu 1. ovog člana, stavlja se na raspolaganje po odredbama člana 76. stav 1. Zakona.

8) Postavljenje oficira na dužnosti do čina kapetana

Član 14.

Oficir se po završenom pripravničkom stažu postavlja na početnu dužnost u rodu, odnosno službi kojoj pripada.

Početnim dužnostima oficira smatraju se dužnosti za koje je formacijom određen čin zaključno sa činom kapetana.

Vreme zadržavanja na početnim dužnostima traje najmanje četiri godine.

Na dužnost iz stava 2. ovog člana može se postaviti i oficir koji ima stečeno visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije), odnosno na studijama u trajanju do tri godine, kao i oficir iz člana 189. stav 4. Zakona.

9) Postavljenje podoficira na dužnosti do čina starijeg vodnika

Član 15.

Podoficir se po unapređenju u čin vodnika raspoređuje u komandu, jedinicu i ustanovu i postavlja na početne dužnosti u rodu, odnosno službi kojoj pripada.

Početnim dužnostima, u smislu stava 1. ovog člana, smatraju se dužnosti komandira odeljenja i druge dužnosti za koje je formacijom određen čin zaključno sa činom starijeg vodnika.

Vreme zadržavanja na početnim dužnostima traje najmanje četiri godine.

10) Postavljenje podoficira na naredne dužnosti

Član 16.

Narednim dužnostima podoficira smatraju se dužnosti za koje je formacijom predviđen čin starijeg vodnika prve klase i viši čin.

11) Postavljenje oficira na dužnost za koju je formacijom određen čin majora

Član 17.

Na dužnost za koju je formacijom određen čin majora može biti postavljen oficir čina kapetana ili majora:

1) koji ima Vojnu akademiju ili visoku školsku spremu propisanu za formacijsko mesto u trajanju od najmanje četiri godine;

2) koji u toku službe ima sve povoljne ocene i čiji je prosek ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar”;

3) koji je dužnost za koju je formacijom određen najmanje čin kapetana uspešno obavljao neprekidno dve godine;

4) koji je zdrav i sposoban za dužnost na koju se postavlja;

5) koji poznaje jedan od svetskih jezika na nivou koji je propisan aktom o unutrašnjem uređenju za to formacijsko mesto.

Izuzetno, na dužnost iz stava 1. ovog člana može se postaviti i oficir čina poručnika i višeg čina, koji ispunjava uslove iz stava 1. ovog člana, na način propisan članom 7. ove uredbe.

Između kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana prednost ima kandidat koji je završio Vojnu akademiju i oblike usavršavanja taktičkog nivoa ili odgovarajući kurs za rod ili službu kojoj pripada.

12) Postavljenje oficira na dužnost za koju je formacijom određen čin potpukovnika

Član 18.

Na dužnost za koju je formacijom određen čin potpukovnika može biti postavljen oficir čina majora ili potpukovnika:

1) koji ima Vojnu akademiju, odnosno visoku stručnu spremu za rod, odnosno službu kojoj pripada i završen odgovarajući oblik usavršavanja za komandne i štabne dužnosti taktičko-operativnog nivoa ili studije drugog stepena u naučnoj oblasti koja odgovara rodu ili službi, odnosno tipu karijere kojima pripada ili položen pravosudni ispit;

2) koji u toku službe ima sve povoljne ocene i čiji je prosek ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar”;

3) koji je dužnost za koju je formacijom određen najmanje čin majora uspešno obavljao najmanje dve godine;

4) koji je zdrav i sposoban za dužnost na koju se postavlja;

5) koji poznaje jedan od svetskih jezika na nivou koji je propisan aktom o unutrašnjem uređenju za to formacijsko mesto;

6) major – da nije stariji od 40 godina.

Izuzetno, na dužnost iz stava 1. ovog člana može se postaviti i oficir čina kapetana i višeg čina koji ispunjava uslove iz člana 17. stav 1. ove uredbe, na način propisan članom 7. ove uredbe.

Između kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana prednost ima kandidat koji je završio odgovorajući oblik usavršavanja za komandne i štabne dužnosti taktičko-operativnog nivoa.

13) Postavljenje oficira na dužnost za koju je formacijom određen čin pukovnika

Član 19.

Na dužnost za koju je formacijom određen čin pukovnika može biti postavljen oficir čina potpukovnika ili pukovnika:

1) koji ima Vojnu akademiju, odnosno visoku stručnu spremu za rod, odnosno službu kojoj pripada i završen odgovarajući oblik usavršavanja operativno-strategijskog nivoa ili doktorske studije u naučnoj oblasti koja odgovara rodu ili službi, odnosno tipu karijere kojima pripada;

2) koji u toku službe ima sve povoljne ocene i čiji je prosek ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar”;

3) koji je dužnost za koju je formacijom određen najmanje čin potpukovnika uspešno obavljao najmanje tri godine;

4) koji je zdrav i sposoban za službu bez ograničenja;

5) koji poznaje jedan od svetskih jezika na nivou koji je propisan aktom o unutrašnjem uređenju za to formacijsko mesto;

7) potpukovnik – da nije stariji od 46 godina.

Izuzetno, na dužnost iz stava 1. ovog člana može se postaviti i oficir čina majora i višeg čina koji ispunjava uslove iz člana 18. stav 1. ove uredbe, na način propisan članom 7. ove uredbe.

Između kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana prednost ima kandidat koji je završio odgovarajući oblik usavršavanja operativno-strategijskog nivoa.

14) Postavljenje oficira čina pukovnika i višeg čina na dužnost za koju je formacijom određen čin brigadnog generala i viši čin

Član 20.

Na dužnost za koju je formacijom određen čin brigadnog generala i viši čin može biti postavljen oficir čina pukovnika i višeg čina:

1) koji ima Vojnu akademiju, odnosno visoku stručnu spremu za rod, odnosno službu kojoj pripada i završen odgovarajući oblik usavršavanja operativno-strategijskog nivoa ili doktorske studije u naučnoj oblasti koja odgovara rodu ili službi, odnosno tipu karijere kojima pripada;

2) koji u toku službe ima sve povoljne ocene, čiji je prosek ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar” i koji za poslednja dva perioda ocenjivanja ima službene ocene „odličan”;

3) koji je najmanje četiri godine uspešno obavljao dužnost čina pukovnika;

4) koji je zdrav i sposoban za službu bez ograničenja;

5) koji poznaje jedan od svetskih jezika najmanje na nivou 2-2-2-2 STANAG 6001 ili na nivou drugog stepena prema kriterijumima Vojne akademije;

7) pukovnik – da nije stariji od 50 godina.

Između kandidata koji ispunjavaju uslove iz stava 1. ovog člana prednost ima kandidat koji je završio najviši oblik usavršavanja u oblasti bezbednosti i odbrane.

15) Zastupanje na dužnosti

Član 21.

Oficiru, odnosno podoficiru koji je privremeno sprečen da vrši dužnost može se odrediti zastupnik, u skladu sa odredbama Zakona.

Zastupnik se može privremeno odrediti i na upražnjeno formacijsko mesto.

Oficir, odnosno podoficir koji ispunjava uslove za postavljenje na dužnost prema odredbama ove uredbe, na isti način ispunjava i uslove za određivanje za zastupnika.

Zastupnika određuje nadležni starešina aktom koji, pored podataka iz člana 5. st. 2. i 3. ove uredbe, sadrži i podatak o početku zastupanja, do kada zastupanje traje i da li će zastupnik za to vreme vršiti i svoju dužnost.

16) Premeštaj oficira odnosno podoficira

Član 22.

Premeštaj oficira, odnosno podoficira vrši se prema potrebama službe, a u okviru mesta određenih formacijom.

Član 23.

Premeštaj, odnosno raspored, po pravilu vrši se jednom godišnje, u periodu od1. juna do 1. septembra (u daljem tekstu: redovan premeštajni period).

Premeštaj i raspored oficira, odnosno podoficira mogu se vršiti i pre i posle redovnog premeštajnog perioda:

1) zbog rasporeda studenata vojnoškolskih ustanova i lica na drugom stručnom osposobljavanju, po završenom školovanju i stručnom osposobljavanju;

2) zbog popune pojedinih formacijskih mesta koja ostanu upražnjena posle upućivanja oficira i podoficira na školovanje ako se školovanje završava, odnosno ako se upućivanje na školovanje vrši pre početka i posle završetka redovnog premeštajnog perioda;

3) zbog neodložnih potreba službe usled formiranja nove, odnosno ukidanja postojeće organizacione jedinice ili ukidanja pojedinih formacijskih mesta, kao i popune pojedinih upražnjenih formacijskih mesta u komandi, jedinici i ustanovi.

Član 24.

Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj u pisanoj formi preko prvopretpostavljenog starešine od 1. novembra do 31. decembra tekuće godine.

Oficir, odnosno podoficir u molbi za premeštaj navodi razloge zbog kojih traži premeštaj i prilaže dokaze o tim razlozima, kao i popunjen Upitnik za oficire i podoficire, koji se predlažu, odnosno koji podnose molbu za premeštaj iz jednog mesta službovanja u drugo dat je u Prilogu 2 ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Oficir, odnosno podoficir može podneti molbu za premeštaj ako je u vojnoj službi proveo najmanje četiri godine.

Oficir, odnosno podoficir može biti premešten po stavu 1. ovog člana ako u mestu službovanja u kojem traži premeštaj postoji potreba i mogućnost za njegovo postavljenje na odgovarajuće formacijsko mesto.

Pri razmatranju molbi za premeštaj prvenstveno se rešavaju molbe oficira odnosno podoficira koji vojnu službu vrše na teritoriji na kojoj se služba vrši pod otežanim uslovima neprekidno šest godina ili s prekidima više od osam godina.

Teritoriju na kojoj se služba vrši pod otežanim uslovima, u smislu stava 5. ovog člana, određuje načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

Molbe za premeštaj jedinice, odnosno ustanove dostavljaju redovnim putem nadležnom starešini do 1. marta naredne godine. O svakoj dostavljenoj molbi za premeštaj, komanda jedinice i ustanove daje mišljenje u vezi s premeštajem.

Član 25.

Predlog za premeštaj oficira, odnosno podoficira podnosi starešina jedinice odnosno ustanove na položaju komandanta brigade, starešina njemu ravnog ili višeg položaja u Vojsci Srbije i vojnim jedinicama i ustanovama van Vojske Srbije, odnosno rukovodilac organizacione jedinice Ministarstva odbrane na položaju načelnika uprave, njemu ravnog ili višeg položaja.

Predlog za premeštaj dostavlja se redovnim putem nadležnom starešini.

Član 26.

Pre dostavljanja predloga za premeštaj, nadležni starešina dužan je da omogući oficiru, odnosno podoficiru da se izjasni o predstojećem premeštaju.

Član 27.

Oficir, odnosno podoficir ne može bez svog pristanka biti premešten ako u roku od četiri godine ispunjava uslove za prestanak vojne službe po sili zakona, osim ako se premešta u mesto u kojem želi da živi po prestanku službe, ili ako se ukida ili preformira komanda, jedinica i ustanova u kojoj je na službi, ili se ukida formacijsko mesto na koje je postavljen, a nema odgovarajućeg upražnjenog formacijskog mesta na koje bi mogao biti postavljen u mestu službovanja.

17) Privremeno upućivanje na rad

Član 28.

Profesionalno vojno lice, u skladu sa Zakonom, može biti po potrebi službe privremeno upućeno na rad u drugu komandu, jedinicu i ustanovu u istom ili drugom mestu službovanja radi izvršenja određenih zadataka.

Profesionalno vojno lice upućuje se na privremeni rad aktom nadležnog starešine koji, pored podataka iz člana 5. stav 2. ove uredbe, sadrži i razlog upućivanja i period na koji se upućuje.

2. Pripravnički staž

Član 29.

Radi sticanja prakse za samostalno vršenje dužnosti, na pripravnički staž se upućuje oficir po završetku vojne akademije i prijema u profesionalnu vojnu službu.

Oficir se na pripravnički staž upućuje aktom nadležnog starešine koji, pored podataka iz člana 5. stav 2. ove uredbe, sadrži i podatke o trajanju pripravničkog staža i naziv komande, jedinice i ustanove koja oficira vodi u evidenciji za vreme trajanja pripravničkog staža.

Školovanje i usavršavanje oficira i podoficira

1) Zajedničke odredbe

Član 30.

Oficir i podoficir mogu se upućivati na školovanje, usavršavanje i prekvalifikaciju.

Oficir i podoficir upućuju se na školovanje i usavršavanje radi osposobljavanja za obavljanje odgovarajućih dužnosti.

Radi usavršavanja za obavljanje pojedinih dužnosti u Vojsci Srbije i van Vojske Srbije, oficir se može upućivati i na studije drugog i trećeg stepena.

Na prekvalifikaciju radi obavljanja dužnosti u Vojsci Srbije i van Vojske Srbije mogu biti upućeni oficir i podoficir bez obzira na godine starosti, ukoliko to zahtevaju potrebe službe.

Član 31.

Oficir, odnosno podoficir koji je upućen na školovanje odnosno usavršavanje razrešava se od dužnosti, ako školovanje odnosno usavršavanje traje najmanje jednu školsku godinu.

Razrešenje od dužnosti i upućivanje oficira, odnosno podoficira na školovanje, odnosno usavršavanje vrši se aktom nadležnog starešine koji, pored podataka iz člana 5. stav 2. ove uredbe, sadrži i podatak o vrsti i trajanju školovanja, odnosno usavršavanja.

2) Uslovi za izbor kandidata

Član 32.

Na usavršavanje za komandne i štabne dužnosti taktičko-operativnog nivoa može biti upućen oficir:

koji je završio Vojnu akademiju ili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine sa prosečnom ocenom 7,50 i višom ili je položio prijemni ispit prema programu škole u koju se upućuje na usavršavanje;

2) koji ima najmanje čin kapetana i da je u tom ili višem činu ukupno proveo najmanje dve godine;

3) koji u toku službe ima sve povoljne ocene i čiji je prosek ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar”;

4) koji je dužnost za koju je određen čin kapetana ili viši čin uspešno obavljao najmanje dve godine;

5) koji ima završen odgovarajući oblik usavršavanja taktičkog nivoa ili odgovarajući kurs za rod ili službu kojoj pripada;

6) koji je zdrav i sposoban za vojnu službu;

7) koji u godini u kojoj se upućuje na usavršavanje nije stariji od 35 godina;

8) koji na listi kandidata za upućivanje na usavršavanje u okviru svog roda ili službe, odnosno tipa karijere zauzima mesto obuhvaćeno mogućim brojem kandidata za školovanje;

9) koji poznaje jedan od svetskih jezika najmanje na nivou 1-1-1-1 STANAG 6001 ili na nivou prvog stepena prema kriterijumu Vojne akademije;

10) ako u prethodnom periodu nije upućivan na usavršavanje istog nivoa.

Član 33.

Na studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke akademske studije) može biti upućen oficir:

1) koji je završio Vojnu akademiju ili osnovne akademske studije u trajanju od četiri godine sa prosečnom ocenom 7,50 i višom ili je položio prijemni ispit prema programu škole u koju se upućuje na usavršavanje;

2) koji u toku službe ima sve povoljne ocene i čiji je prosek ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar”;

3) koji je u vojnoj službi proveo najmanje pet godina efektivne službe, a izuzetno tri godine ako je osnovne akademske studije završio prosečnom ocenom 9,00 i višom;

4) koji poznaje jedan od svetskih jezika najmanje na nivou 1-1-1-1 STANAG 6001 ili na nivou prvog stepena prema kriterijumu Vojne akademije;

5) koji je zdrav i sposoban za vojnu službu;

6) koji u godini u kojoj se upućuje na školovanje nije stariji od 35 godina;

7) koji na listi kandidata za upućivanje na školovanje zauzima mesto obuhvaćeno mogućim brojem kandidata za školovanje;

8) ako u prethodnom periodu nije upućivan na školovanje istog nivoa.

Član 34.

Na usavršavanje oficira za dužnosti operativno-strategijskog nivoa može biti upućen oficir:

1) koji ima završeno usavršavanje za komandne i štabne dužnosti taktičko-operativnog nivoa ili studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke akademske studije);

2) koji ima najmanje čin potpukovnika;

3) koji je komandne, štabno-operativne, naučno-nastavne ili druge dužnosti za koje je određen čin potpukovnika ili viši čin uspešno obavljao najmanje dve godine;

4) koji u toku službe ima sve povoljne ocene, čiji je prosek ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar” i koji za poslednja dva perioda ocenjivanja ima službene ocene „odličan”;

5) koji je zdrav i sposoban za vojnu službu;

6) koji poznaje jedan od svetskih jezika najmanje na nivou 2-2-2-2 STANAG 6001 ili na nivou drugog stepena prema kriterijumu Vojne akademije;

7) koji u kalendarskoj godini u kojoj se upućuje na školovanje nije stariji od 42 godine;

8) koji je položio prijemni ispit ako je to u uslovima za školovanje propisano;

9) koji na listi kandidata za upućivanje na školovanje u okviru svog roda ili službe, odnosno tipa karijere zauzima mesto obuhvaćeno mogućim brojem kandidata za školovanje;

10) ako u prethodnom periodu nije upućivan na školovanje istog nivoa.

Član 35.

Na studije trećeg stepena (doktorske akademske studije) može biti upućen oficir:

1) koji je završio studije drugog stepena (diplomske akademske studije – master ili specijalističke akademske studije);

2) koji u toku službe ima sve povoljne ocene, čiji je prosek ocena u toku službe najmanje „vrlo dobar” i koji za poslednja dva perioda ocenjivanja ima službene ocene „odličan”;

3) koji poznaje jedan od svetskih jezika na nivou 2-2-2-2 STANAG 6001 ili na nivou drugog stepena prema kriterijumu Vojne akademije;

4) koji je zdrav i sposoban za vojnu službu;

5) koji u godini u kojoj se upućuje na školovanje nije stariji od 42 godine;

6) koji na listi kandidata za upućivanje na školovanje u okviru svog roda ili službe, odnosno tipa karijere zauzima mesto obuhvaćeno mogućim brojem kandidata za školovanje;

7) ako u prethodnom periodu nije upućivan na školovanje istog nivoa.

Član 36.

Na usavršavanje može se uputiti podoficir:

1) koji ima najmanje četvrti stepen stručne spreme;

2) koji je tokom vojne službe imao sve povoljne službene ocene, a za poslednji period ocenjivanja ima najmanje službenu ocenu „vrlo dobar”;

3) koji je zdrav i sposoban za vojnu službu;

4) koji u godini u kojoj se upućuje na usavršavanje nije stariji od 42 godine;

5) koji na listi kandidata za upućivanje na usavršavanje zauzima mesto obuhvaćeno mogućim brojem kandidata za usavršavanje.

3) Postupak za izbor kandidata i upućivanje na školovanje i usavršavanje

Član 37.

Kandidate za upućivanje na školovanje i usavršavanje predlažu pretpostavljene starešine u skladu sa Planom školovanja i usavršavanja kadra Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za tekuću godinu do 15. aprila tekuće godine.

Izbor kandidata oficira za upućivanje na školovanje i usavršavanje na osnovu liste kandidata vrši ministar odbrane, najkasnije do kraja maja tekuće godine.

Kandidati za upućivanje na studije drugog i trećeg stepena biraju se na osnovu konkursa koji raspisuje Ministarstvo odbrane.

Uz predlog za školovanje i usavršavanje i prekvalifikaciju prilaže se popunjeni Upitnik za školovanje koji je dat u Prilogu 3 ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Izbor kandidata podoficira za upućivanje na školovanje i usavršavanje i prekvalifikaciju na osnovu liste kandidata vrši nadležna organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije – za podoficire u Vojsci Srbije, odnosno nadležna organizaciona jedinica Ministarstva odbrane – za podoficire van Vojske Srbije.

Lečenje i bolovanje

Član 38.

Profesionalno vojno lice razrešava se dužnosti i stavlja u stanje na lečenju i bolovanju aktom nadležnog starešine, koji se donosi po nastupanju konačnosti nalaza, ocene i mišljenja nadležnog organa zdravstvene službe kojim se predviđa da će lečenje i bolovanje trajati duže od šest meseci, odnosno posle isteka vremena od šest meseci neprekidnog lečenja i bolovanja, s tim što mu se vreme u tom stanju u službi računa od dana kada je neprekidno odsustvovao sa dužnosti zbog ovog razloga.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana reguliše se stanje u službi i oficiru, odnosno podoficiru koji se nalazi na pripravničkom stažu ili na školovanju.

Akt iz st. 1. i 2. ovog člana, pored podataka navedenih u članu 5. stav 2. ove uredbe, sadrži i podatak od kada se profesionalnom vojnom licu računa navedeno stanje u službi i koja će ga komanda, jedinica i ustanova voditi u evidenciji.

Stavljanje na raspolaganje

Član 39.

Smatra se da oficir, odnosno podoficir koji se stavlja na raspolaganje, saglasno članu 76. stav 1. Zakona, ne može biti postavljen na drugu dužnost ako nema upražnjenog formacijskog mesta njegovog ili višeg čina u rodu, odnosno službi kojoj pripada na kojoj se obavlja dužnost za koju je zdravstveno sposoban, ili ako ne da pristanak za postavljenje na formacijsko mesto u drugom rodu, odnosno službi ili na formacijsko mesto nižeg čina ako takvo formacijsko mesto postoji.

Oficir, odnosno podoficir stavlja se na raspolaganje aktom nadležnog starešine koji, pored podataka iz člana 5. stav 2. ove uredbe, sadrži i podatak od kada se nalazi na raspolaganju i kojoj se komandi, jedinici i ustanovi stavlja na raspolaganje.

Oficir, odnosno podoficir za vreme stanja u službi na raspolaganju, uz njegovu pisanu saglasnost, može biti upućen na prekvalifikaciju za civilna zanimanja ili poslove u skladu sa članom 111. Zakona.

Oficiru, odnosno podoficiru vreme na raspolaganju računa se od dana predaje dužnosti koju je vršio u vreme nastupanja razloga za stavljanje na raspolaganje, odnosno od prestanka razloga zbog kojih se nalazio na lečenju i bolovanju ili udaljenju od dužnosti.

Udaljenje od dužnosti

Član 40.

Profesionalno vojno lice koje se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora zbog krivičnog dela, udaljava se od dužnosti danom određivanja pritvora, odnosno danom stupanja u kazneno-popravnu ustanovu radi izdržavanja kazne zatvora.

Udaljavanje profesionalnog vojnog lica primenom odredbe člana 77. stav 2. Zakona, vrši se danom saopštenja akta nadležnog starešine o udaljenju od dužnosti.

Akt o udaljenju od dužnosti, pored podataka iz člana 5. stav 2. ove uredbe, sadrži i podatke o razlogu za udaljenje od dužnosti, vremenu od kada se udaljenje od dužnosti računa i koja će komanda, jedinica i ustanova lice udaljeno od dužnosti voditi u evidenciji. Ako se profesionalno vojno lice udaljava od dužnosti primenom odredbe člana 77. stav 2. Zakona, u aktu o udaljenju od dužnosti navodi se i podatak o raspoređivanju na rad u komandu, jedinicu i ustanovu u kojoj je na službi ili u drugu komandu, jedinicu i ustanovu u mestu službovanja ili van mesta službovanja, ako to nalažu interesi službe.

Član 41.

Razlozi za udaljenje od dužnosti profesionalnog vojnog lica po osnovu člana 77. stav 1. Zakona postoje do dana ukidanja pritvora, odnosno do dana otpuštanja lica sa izdržavanja kazne zatvora zbog krivičnog dela.

Razlozi za udaljenje od dužnosti profesionalnog vojnog lica po osnovu člana 77. stav 2. Zakona postoje do dana okončanja disciplinskog postupka pravnosnažnom odlukom vojnog disciplinskog suda, odnosno do dana okončanja krivičnog postupka pravnosnažnom odlukom nadležnog suda.

Profesionalno vojno lice koje je bilo udaljeno od dužnosti po osnovu člana 77. stav 1. tačka 1. Zakona, posle ukidanja pritvora može se udaljiti od dužnosti po osnovu člana 77. stav 2. Zakona, ako je krivično delo takve prirode da bi bilo štetno po interes službe da se to lice postavlja na dužnost pre okončanja krivičnog postupka ili postupka zbog disciplinskog prestupa.

Član 42.

Izveštaj o promeni stanja u službi (odnosi se na čl. 29, 31, 38, 39, 40. i 41) dat je u Prilogu 4 ove uredbe i čini njen sastavni deo.

III. UNAPREĐIVANjE OFICIRA I PODOFICIRA

1. Zajedničke odredbe

Član 43.

Oficir odnosno podoficir unapređuje se u viši čin aktom nadležnog starešine, koji sadrži: prezime, ime jednog od roditelja, lično ime, jedinstveni matični broj građana, čin koji ima, rod odnosno službu kojoj pripada, čin u koji se unapređuje, datum rođenja, jedinicu u kojoj je na dužnosti, datum unapređivanja, šifru vrste unapređenja, šifru čina u koji se unapređuje i šifru datuma unapređenja.

2. Unapređivanje

Član 44.

U neposredno viši čin može se unaprediti oficir odnosno podoficir koji, pored uslova iz čl. 55, 56. i 57. Zakona, ispunjava i sledeće posebne uslove:

1) da ima odgovarajuću vrstu i stepen stručne spreme propisanu za formacijsko mesto na kojem se nalazi;

2) da na listi kandidata za unapređenje u viši čin zauzima mesto obuhvaćeno mogućim brojem kandidata za unapređenje određenim u skladu sa članom 58. stav 1. Zakona.

Izuzetno, oficir u činu potporučnika čije je školovanje u Vojnoj akademiji ili na fakultetu u građanstvu trajalo, po programu školovanja, najmanje pet godina, a koji je u činu potporučnika proveo najmanje dve godine i ispunjava uslove za unapređenje iz člana 55. Zakona i posebne uslove iz stava 1. ovog člana, može se unaprediti u čin poručnika.

Član 45.

Liste kandidata za unapređenje podoficira u Vojsci Srbije formiraju i ažuriraju komande operativnog nivoa i organizacione jedinice Generalštaba Vojske Srbije.

Liste kandidata za unapređenje oficira do čina potpukovnika u Vojsci Srbije formira i ažurira nadležna organizaciona jedinica Generalštaba Vojske Srbije.

Liste kandidata za unapređenje podoficira i oficira van Vojske Srbije i oficira čina pukovnika i generala formira i ažurira nadležna organizaciona jedinica Ministarstva odbrane.

Liste kandidata formiraju se i ažuriraju po rodovima, odnosno službama ili tipovima karijere, nezavisno od toga da li se kandidati za unapređenje nalaze na dužnostima u okviru svog roda, odnosno službe ili na drugim dužnostima.

U listu kandidata unose se svi oficiri, odnosno podoficiri odgovarajućeg čina, koji ispunjavaju uslove za unapređenje.

Liste kandidata za unapređenje u viši čin nadležna organizaciona jedinica dostavlja starešini nadležnom za odlučivanje o unapređenju 15. januara i 15. avgusta za tekuću godinu.

Odluku o tome koji će kandidat biti unapređen donosi starešina nadležan za unapređivanje.

3. Vanredno unapređivanje

Član 46.

Oficir, odnosno podoficir koji ispunjava uslove za unapređenje koji su propisani Zakonom i ovom uredbom (osim uslova koji se odnosi na vreme provedeno u činu), a koji postiže izuzetne rezultate u radu i pokazuje izuzetne sposobnosti posebno u komandovanju jedinicama, radi ubrzanog kretanja u službi, može biti unapređen u neposredno viši čin ako je proveo u činu najmanje jednu polovinu vremena koje je Zakonom propisano za pojedine činove.

Član 47.

Oficir, odnosno podoficir koji ispunjava uslove za unapređenje iz člana 55. Zakona, a nije postavljen na formacijsko mesto višeg čina, izuzetno može biti vanredno unapređen u neposredno viši čin ako je učinio delo od posebnog značaja za odbranu zemlje.

Član 48.

Smatra se da je oficir, odnosno podoficir učinio delo od posebnog značaja za odbranu zemlje zbog kojeg može biti vanredno unapređen: ako je neposrednim angažovanjem na zadacima borbene obuke, zadacima istraživanja, razvoja i usavršavanja ili na drugim zadacima koji imaju trajnu naučnu vrednost i poseban značaj za sistem odbrane znatno doprineo izgradnji operativne i funkcionalne sposobnosti jedinice, razvoju vojne nauke u odgovarajućoj naučnoj oblasti i naučnim dostignućima koje se mogu uspešno primeniti u odbrani zemlje, ratnoj veštini i modernizaciji Vojske Srbije ili je ispoljio izuzetno požrtvovanje u spasavanju ljudskih života, vojne imovine ili druge imovine većeg obima.

Član 49.

Oficir, odnosno podoficir koji ispunjava propisane uslove za vanredno unapređenje i kome vojna služba prestaje zbog trajne nesposobnosti za službu u Vojsci Srbije, a nastala je kao neposredna posledica vršenja vojne službe, može biti vanredno unapređen u neposredno viši čin bez obzira na vreme provedeno u prethodnom činu.

4. Postupak za unapređivanje oficira i podoficira

Član 50.

Unapređenje oficira i podoficira u viši čin vrši se periodično, u februaru i septembru tekuće godine.

Član 51.

Predlog za unapređenje pretpostavljeni starešina podnosi redovnim putem nadležnom starešini koji posebno obrazlaže i dokumentuje.

Predlog za unapređenje dat je u Prilogu 5 ove uredbe i čini njen sastavni deo.

Predlog za unapređenje dostavlja se dva puta godišnje do 25. jula i do 25. decembra tekuće godine.

Član 52.

Predlog za vanredno unapređenje oficira i podoficira dostavlja se redovnim putem nadležnoj organizacionoj jedinici Generalštaba Vojske Srbije za oficire i podoficire u Vojsci Srbije, odnosno nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva odbrane za oficire i podoficire van Vojske Srbije.

Predlog za vanredno unapređenje dostavlja se jednom godišnje do 25. decembra tekuće godine.

U pripremi predloga za odluku o vanrednom unapređenju oficira odnosno podoficira, načelnik Generalštaba Vojske Srbije odnosno ministar odbrane može zatražiti mišljenje savetodavnog tela, koje u tu svrhu obrazuje.

Oficir, odnosno podoficir vanredno se unapređuje za Dan Vojske Srbije.

Oficir, odnosno podoficir iz člana 48. ove uredbe i oficir, odnosno podoficir kome prestaje služba u vezi sa članom 49. ove uredbe može se unaprediti i van tog roka.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 53.

Oficir čina majora ili potpukovnika koji do dana stupanja na snagu ove uredbe nije završio odgovarajući stepen stručnog usavršavanja, a u godini u kojoj se upućuje na usavršavanje nije stariji od 40 godina i ne poznaje svetski jezik na predviđenom nivou, ako ispunjava ostale uslove za usavršavanje iz čl. 32. i 33. ove uredbe, može se uputiti na usavršavanje, prema predlogu nadležnog starešine, najkasnije do kraja 2011. godine.

Oficir čina potpukovnika ili pukovnika koji do dana stupanja na snagu ove uredbe nije završio odgovarajući stepen stručnog usavršavanja, a u godini u kojoj se upućuje na usavršavanje nije stariji od 47 godina i ne poznaje svetski jezik na predviđenom nivou, ako ispunjava ostale uslove za usavršavanje iz čl. 34. i 35. ove uredbe, može se uputiti na usavršavanje, prema predlogu nadležnog starešine, najkasnije do kraja 2011. godine.

Oficir čina majora ili višeg čina koji ne poznaje jedan od svetskih jezika na zahtevanom nivou iz čl. 17. do 20. ove uredbe, a ispunjava ostale uslove za postavljenje na odgovarajuće dužnosti, može se postaviti prema predlogu nadležnog starešine, najkasnije do kraja 2011. godine.

Oficir čina majora koji do dana stupanja na snagu ove uredbe nije postavljen na dužnost za koju je formacijom određen čin potpukovnika, a stariji je od 40 godina i ispunjava ostale uslove za postavljenje iz člana 18. ove uredbe (osim uslova vezanih za poznavanje svetskog jezika), može se postaviti na dužnost za koju je formacijom određen čin potpukovnika, prema predlogu nadležnog starešine, najkasnije do kraja 2011. godine.

Oficir čina potpukovnika koji do dana stupanja na snagu ove uredbe nije postavljen na dužnost za koju je formacijom određen čin pukovnika, a stariji je od 46 godina i ispunjava ostale uslove za postavljenje iz člana 19. ove uredbe (osim uslova vezanih za poznavanje svetskog jezika), može se postaviti na dužnost za koju je formacijom određen čin pukovnika, prema predlogu nadležnog starešine, najkasnije do kraja 2011. godine.

Član 54.

Akti o postavljenjima i drugim odnosima u službi koje su nadležne starešine, u skladu sa ovlašćenjima koja su im bila propisana, donele do početka primene ove uredbe ostaju na snazi dok ne nastupi razlog za promenu stanja ili odnosa u službi profesionalnih vojnih lica na koja se ti akti odnose, a najkasnije do kraja 2011. godine.

Akti o postavljenjima i drugim odnosima u službi profesionalnih vojnih lica u radnom odnosu na određeno vreme koje su nadležne starešine, u skladu sa ovlašćenjima koja su im bila propisana, donele do početka primene ove uredbe ostaju na snazi dok ne nastupi razlog za promenu stanja ili odnosa u službi profesionalnih vojnih lica na koja se ti akti odnose ili do isteka ugovorenog roka.

Član 55.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o stanjima u službi i unapređivanju profesionalnih oficira i profesionalnih podoficira („Službeni list SRJ”, br. 87/93, 7/94, 33/94, 39/94, 2/96, 2/00 i 44/02 i „Službeni list SCG”, broj 6/04).

Član 56.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-5269/2008

U Beogradu, 6. decembra 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaGENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r.

4100308.125.doc/3

0 9

(prezime, ime jednog roditelja i ime)

Reg. br. (čin, rod odnosno služba)

JMBG (datum i mesto)

IZVEŠTAJ O PRIJEMU – PREDAJI DUŽNOSTI

Dana

PRIMIO – PREDAO sam dužnost ___________________________________________________

_______________________________________________________________________.

formacijskog čina PG (po formaciji FČ PG

Za efektivnih 12 meseci obavljanja navedene dužnosti računa se _________________________

meseci staža osiguranja. Šifra staža

Dužnost sam primio po Ukazu odnosno Naredbi __________________________ broj _______ od __________________. godine.

U navedenu jedinicu odnosno ustanovu javio sam se dana __________________ godine.

Primao sam vojnu imovinu i novčana sredstva u vremenu od ________________ do ________________ godine, o čemu je sačinjen zapisnik broj ______________ od _________________. godine.

____________________________________

(potpis lica koje prima-predaje dužnost)

O V E R A V A: _________________________________ (potpis nadležnog starešine)

Dostavljeno:

RC MO

DPP-1

DPP-2

Arhiva

Prilog 2

(Komanda odnosno uprava)

U P I T N I K ZA OFICIRE I PODOFICIRE KOJI SE PREDLAŽU ODNOSNO KOJI PODNOSE MOLBU ZA PREMEŠTAJ IZ JEDNOG MESTA SLUŽBOVANjA U DRUGO 1. Porodično ime, ime jednog roditelja i imeJMBG: 2. Čin i lična VES 3. Dužnost, formacijska VES, formacijski čin, jedinica i mesto službovanja 4. Datum i mesto (opština) rođenja 5. Bračno stanje Za oženjene-udate navodi se: 1) godina sklapanja braka 2) za supružnika: ime, stepen stručne spreme, da li je zaposlen i gde 3) za decu: ime i godina rođenja, a za decu preko 14 godina – i koju školu pohađaju, odnosno čime se bave 6. Da li osim članova porodice ima još nekog u zajedničkom domaćinstvu koga je po zakonu dužan da izdržava (navesti ime, stepen srodstva i godinu rođenja) 7. Zdravstveno stanje — njegovo i članova njegove porodice (navesti ko, od čega i od kada boluje) 8. U kojim mestima je do sada službovao i u kojem vremenu (od — do) 9. Da li je i koliko vremena živeo odvojeno od članova uže porodice i iz kojih razloga 10. Gde mu živi porodica i da li je rešio stambeno pitanje. Ako jeste, da li koristi pripadajući stan (navesti mesto, ulicu i broj stana i osnov korišćenja stana).

11. Koja dužnost bi mu najviše odgovarala (može se navesti i više od jedne dužnosti) 12. Želja u pogledu mesta službovanja (navesti mesto službovanja ili širu teritoriju na kojoj traži raspored i obrazložiti razloge) Potpis podnosioca upitnika 13. Predlog u vezi s mestom službovanja – ukoliko premeštaj nije po želji 14 Mišljenje pretpostavljenog starešine u vezi s premeštajem (datum) (M. P.) (potpis starešine) 15. Zabeleška

NAPOMENA: Rubrike zaključno sa rednim brojem 11 i rubriku 15 popunjava organ za personalne poslove jedinice u kojoj je lice na službi, rubriku 12 popunjava lice koje traži premeštaj, a rubrike 13 i 14 prvopretpostavljeni starešina.

0 9

(prezime, ime jednog roditelja i ime)

Reg. br. (čin, rod odnosno služba)

JMBG (datum i mesto)

Od dana

Po Naredbi odnosno Ukazu ________________________________________ broj _________ od _____________________________ godine, imenovani se nalazi u stanju u službi: ____________________________________________________ .

Za vreme navedenog stanja u službi novčane prinadležnosti mu pripadaju prema _______________ položajnoj grupi.

Za vreme tog stanja u službi računa mu se 12 / __________________ meseci staža osiguranja odnosno ne računa mu se staž osiguranja. (nepotrebno precrtati)

Šifra staža

O V E R A V A:

_____________________

(nadležni starešina)

Dostavljeno:

RC MO

DPP-1

DPP-2

Arhiva

Prilog 3

(Komanda odnosno uprava)

U P I T N I K ZA ŠKOLOVANjE __________________________________________________________________ (naziv visokoškolske ustanove u kojoj se traži školovanje odnosno usavršavanje)

1. Prezime, ime jednog roditelja i ime 2. Dan, mesec i godina rođenja 3. Mesto rođenja 4. Lični čin i od kada je u tom činu 5. Lična VES 6. Završene škole i dodatna usavršavanja Naziv škole Trajanje Godine završetka Uspeh 7. Sadašnja dužnost i jedinica 8. Zdravstveno stanje 9. Da li je saglasan sa rasporedom po potrebi službe 10. Prosečna službena ocena Da li je negativno ocenjivan tokom službe 11. Da li je na položaju višeg čina 12. Za koju dužnost se predviđa nakon školovanja

Datum__________________

___________________________

(potpis nadležnog starešine)

NAPOMENA: Rubrike zaključno sa rednim brojem 9 popunjava kandidat, a ostale rubrike -nadležni starešina.

Prilog 5

(rod odnosno služba)

(naziv jedinice odnosno ustanove koja dostavlja predlog

starešini nadležnom za unapređenje)

1. Podaci o rođenju Dan, mesec i godina Opština 2. Podaci o činu Čin Od kada je u činu Formacijsko mesto na koje je postavljen Naziv formacijskog mesta i jedinice Formacijski čin Datum prijema dužnosti Datum postavljenja na formacijsko mesto višeg čina Od kada je u profesionalnoj vojnoj službi Završene škole, trajanje školovanja i uspeh na školovanju Vojne škole Ostale škole Naziv škole Trajanje Uspeh Naziv škole Trajanje Uspeh 7. Ocene u službi za dva poslednja perioda ocenjivanja Prethodna ocena Poslednja ocena Stepen ocene Datum ocene Stepen ocene Datum ocene 8. Značajne dužnosti koje je obavljao i koliko vremena 9. Zdravstveno stanje 10. Rang na listi kandidata 11. Zaključak i predlog (datum) (M. P.) (potpis nadležnog starešine) Zabeleške u vezi sa unapređenjem

———————–

VES [pic]

u čin [pic]

Ostavite komentar