Uredba o strateškom partnerstvu

Na osnovu člana 35. Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 83/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi 

UREDBU

O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

I. UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se model strateškog partnerstva kao model privatizacije kroz institucionalni odnos domaćih ili stranih pravnih lica sa subjektom privatizacije odnosno Republikom Srbijom (u daljem tekstu: Strateško partnerstvo).

Član 2.

Model strateškog partnerstva sprovodi se:

zajedničkim ulaganjem putem osnivanja novog privrednog društva čiji su osnivači Republika Srbija i strateški investitor;

dokapitalizacijom postojećeg subjekta privatizacije.

Vlada donosi odluku o modelu strateškog partnerstva, koja sadrži:

1) način sprovođenja strateškog partnerstva i to: zajedničkim ulaganjem putem osnivanja novog privrednog društva ili dokapitalizacijom postojećeg subjekta privatizacije;

2) kvalifikacione uslove koje domaće ili strano pravno lice koje sa subjektom privatizacije, odnosno Republikom Srbijom zaključuje ugovor o strateškom partnerstvu (u daljem tekstu: Strateški investitor), treba da ispuni;

3) bitne elemente ugovora o strateškom partnerstvu (vrsta, iznos i rok unošenja uloga Strateškog investitora, iznos i rok investiranja, obaveza poslovanja, zapošljavanja i dr.), kao i uslove, način i pravne posledice raskida ugovora;

4) kriterijume za rangiranje ponuda za izbor Strateškog investitora;

5) kada se Strateško partnerstvo smatra okončanim (zatvaranje transakcije);

6) sadržaj prijave za Strateško partnerstvo (u daljem tekstu: Prijava);

7) rok za dostavljanje prijava za izbor Strateškog investitora;

8) visinu depozita i cenu privatizacione dokumentacije;

9) druga pitanja od značaja za sprovođenje Strateškog partnerstva.

Vlada donosi odluku o obrazovanju Komisije za sprovođenje modela strateškog partnerstva (u daljem tekstu: Komisija).

Ministarstvo nadležno za poslove privrede, predlaže Vladi odluku iz stava 2. ovog člana, na osnovu dokumentacije koju dostavlja Agencija za privatizaciju uz predlog odluke o modelu, metodu i merama za pripremu i rasterećenje subjekta privatizacije, kao i drugih podataka od značaja dobijenih od nadležnih organa i organizacija, subjekta privatizacije i potencijalnog investitora.

II. JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

Član 3.

Model strateškog partnerstva sprovodi se metodom javnog prikupljanja ponuda (u daljem tekstu: postupak javnog prikupljanja ponuda).

Član 4.

Postupak javnog prikupljanja ponuda obuhvata:

1) pripremu;

2) podnošenje i prijem ponuda za izbor Strateškog investitora (u daljem tekstu: Ponuda);

3) otvaranje Prijava i ocenu Ponuda;

4) pregovore sa izabranim ponuđačem;

5) zaključivanje ugovora o strateškom partnerstvu;

6) zatvaranje transakcije.

Komisija

Član 5.

Postupak javnog prikupljanja ponuda sprovodi Komisija i predlaže ministarstvu nadležnom za poslove privrede odluku o izboru strateškog partnera.

Postupak iz stava 1. ovog člana organizuje Agencija za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Agencija pruža administrativno- tehničku podršku Komisiji.

Agencija može angažovati savetnika za obavljanje poslova i pružanje pomoći u organizaciji postupka i izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Član 6.

Komisija ima pet članova.

U Komisiju se imenuju po jedan predstavnik subjekta privatizacije, reprezentativnog sindikata kod subjekta privatizacije – poslodavca, a u slučaju da kod poslodavca ne postoji reprezentativni sindikat, jedan predstavnik jedinice lokalne samouprave prema sedištu subjekta privatizacije, kao i tri predstavnika republičkih organa od kojih po jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove privrede, ministarstva nadležnog za poslove finansija i ministarstva nadležnog za delatnost subjekta privatizacije.

Lice koje ima vlasnička prava u subjektu privatizacije ne može biti član Komisije.

Član 7.

U sprovođenju postupka javnog prikupljanja ponuda, Komisija:

1) otvara i utvrđuje blagovremenost i potpunost Prijave;

2) ocenjuje Ponude;

3) predlaže Vladi odluku kojom se utvrđuje Rang lista;

4) pregovara sa učesnikom u postupku čija je Ponuda proglašena najpovoljnijom (u daljem tekstu: Izabrani ponuđač);

5) obavlja i druge poslove u skladu sa ovom uredbom.

Član 8.

Komisija može odlučivati ako je prisutna većina od ukupnog broja članova.

Komisija donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

U slučaju jednake podele glasova glas predsednika Komisije je odlučujući.

Komisija donosi poslovnik o radu kojim se bliže uređuju pitanja od značaja za rad Komisije.

Komisija sačinjava izveštaj o svom radu, koji dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede sa predlogom ugovora o strateškom partnerstvu ako su pregovori uspešno okončani.

III. PRIPREMA

Član 9.

Priprema postupka javnog prikupljanja ponuda obuhvata:

1) pripremu privatizacione dokumentacije;

2) objavljivanje javnog poziva za izbor strateškog investitora.

Privatizaciona dokumentacija

Član 10.

Privatizaciona dokumentacija sadrži:

1) informacioni memorandum o subjektu privatizacije koji sadrži:

– osnovne podatke o subjektu privatizacije;

– podatke o stanju sredstava i obaveza (pregled nepokretnosti, pregled najvažnije opreme, pregled imovine i potraživanja koja su predmet sudskih sporova sa iznosom vrednosti sporova, pregled obaveza koje su predmet sudskih sporova sa iznosom vrednosti sporova, pregled imovine koja je pod zalogom i pregled imovine drugih pravnih lica nad kojima subjekt privatizacije ima zalogu);

– analizu dosadašnjeg poslovanja subjekta privatizacije (pregled organizacione strukture sa brojem zaposlenih, starosnom i kvalifikacionom strukturom; pregled ukupnog prihoda po osnovnim vrstama proizvoda, odnosno usluga, strukturi tržišta; pregled troškova poslovanja);

– statusnu dokumentaciju;

– imovinsko-pravnu dokumentaciju;

– finansijske izveštaje za poslednje tri godine, zajedno sa izveštajem revizora ako postoji obaveza sačinjavanja revizorskog izveštaja;

– podatke o proceni vrednosti kapitala i imovine;

– izjavu odgovornog lica o tačnosti i sveobuhvatnosti podataka.

2) uputstvo za ponuđače koje sadrži: obrazac prijave, uslove i rokove za učestvovanje u postupku, opis procedure i rokove za sprovođenje, uslove za izradu sveobuhvatne analize poslovanja preduzeća (Due Dilligence), vreme i način obilaska subjekta privatizacije, kriterijume za rangiranje Ponuda, kopiju ove uredbe i druge podatke u skladu sa ovom uredbom (u daljem tekstu: uputstvo za ponuđače);

3) druge informacije i dokumentaciju neophodnu za sprovođenje postupka.

Privatizacionu dokumentaciju iz stava 1. tačka 1) ovog člana, priprema subjekat privatizacije i dostavlja je Agenciji u roku od 30 dana od dana kada je Agencija obavestila subjekt privatizacije o modelu privatizacije, u skladu sa zakonom.

Privatizacionu dokumentaciju iz stava 1. tač. 2. i 3. ovog člana priprema Agencija.

Za tačnost i sveobuhvatnost dostavljene privatizacione dokumentacije iz stava 1. tačka 1) ovog člana odgovorno je lice ovlašćeno za zastupanje subjekta privatizacije pod krivičnom, moralnom i materijalnom odgovornošću.

Javni poziv

Član 11.

Agencija objavljuje javni poziv za izbor strateškog investitora (u daljem tekstu: Javni poziv), na osnovu odluke Vlade iz člana 2. ove uredbe, a posle izrade privatizacione dokumentacije.

Javni poziv sadrži:

1) poslovno ime i matični broj subjekta privatizacije;

2) podatke o strukturi i vrednosti kapitala;

3) način sprovođenja strateškog partnerstva;

4) kvalifikacione uslove koje mora da ispunjava Strateški investitor;

5) rok i način podnošenja prijave;

6) druge podatke od značaja za sprovođenje postupka.

Agencija objavljuje Javni poziv u sredstvima javnog informisanja, a najmanje u jednom dnevnom visoko tiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Agencije, najkasnije 30 dana pre dana koji je određen za dostavljanje prijava.

Otkup privatizacione dokumentacije

Član 12.

Pravnim licima koja podnesu zahtev za otkup dokumentacije (u daljem tekstu: učesnici) prodaje se privatizaciona dokumentacija po ceni koju određuje Vlada odlukom iz člana 2. ove uredbe.

Učesnici su dužni da pre preuzimanja dokumentacije zaključe ugovor o čuvanju poverljivih podataka sa Komisijom.

Ugovor iz stava 2. ovog člana sačinjava Agencija.

IV. PODNOŠENJE I PRIJEM PRIJAVA

Član 13.

Prijava se podnosi Agenciji u zatvorenoj koverti u roku utvrđenom u odluci Vlade iz člana 2. ove uredbe, koji ne može biti kraći od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijava sadrži:

1) koverat sa oznakom: „Podaci o ponuđaču”;

2) koverat sa oznakom: „Ponuda”.

Koverat sa oznakom „Podaci o ponuđaču” sadrži:

1) potvrde i izjave da ponuđač ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuje privatizacija;

2) dokaz o uplaćenom depozitu ili bankarsku garanciju;

3) dokaz o ispunjenosti kvalifikacionih uslova;

4) druge podatke ili dokumentaciju koji su predviđeni uputstvom za ponuđače ili Javnim pozivom.

Koverat sa oznakom „Ponuda” sadrži ponudu Strateškog investitora.

Prijave moraju biti u skladu sa odlukom Vlade iz člana 2. ove uredbe, Javnim pozivom i uputstvom za ponuđače.

Član 14.

Ako je Prijava upućena poštom, dan predaje Prijave pošti smatra se kao dan predaje Agenciji.

Član 15.

Podnosilac Prijave uplaćuje depozit u novcu ili predaje Agenciji bankarsku garanciju (u daljem tekstu: depozit), u skladu sa uputstvom za ponuđače.

Član 16.

Postupak podnošenja i prijema Prijava, način vođenja evidencije primljenih Prijava, dokumentacija potrebna za identifikaciju učesnika u postupku, čuvanje dokumentacije, kao i način i rokovi vraćanja depozita određuju se uputstvom za ponuđače.

V. OTVARANJE PRIJAVA I OCENA PONUDA

Član 17.

Komisija otvara Prijave i utvrđuje njihovu blagovremenost i potpunost u skladu sa uputstvom za ponuđače.

Otvaranju Prijava mogu da prisustvuju učesnici, njihovi zastupnici ili punomoćnici i druga zainteresovana lica.

Neblagovremene Prijave neće se razmatrati.

Komisija donosi odluku o odbacivanju neblagovremene Prijave.

Komisija može ostaviti naknadni rok učesniku da dopuni dokumentaciju koja se podnosi u koverti „Podaci o ponuđaču”.

Ukoliko učesnik ne izvrši dopunu u skladu sa stavom 5. ovog člana, Komisija odbacuje Prijavu i o odbacivanju Prijave obaveštava učesnika.

Komisija odobrava Prijavu koja ispunjava uslove u skladu sa Javnim pozivom, ovom uredbom i uputstvom za ponuđače.

Ukoliko nijedna Prijava ne ispunjava propisane uslove, Komisija o tome sačinjava izveštaj koji se preko ministarstva nadležnog za poslove privrede dostavlja Vladi.

Vlada, na osnovu izveštaja iz stava 8. ovog člana, proglašava postupak neuspešnim.

Član 18.

Koverat sa oznakom „Ponuda” otvara se samo ukoliko Komisija utvrdi da učesnik ispunjava kvalifikacione uslove i da je Prijava blagovremena i potpuna.

Član 19.

Komisija donosi odluku kojom utvrđuje predlog Rang liste primenom kriterijuma utvrđenih u odluci Vlade iz člana 2. stav 2. tačka 4) ove uredbe.

Najpovoljnija Ponuda se rangira na prvo mesto predloga Rang liste.

U slučaju da se u postupku javi samo jedan učesnik za čiju ponudu Komisija utvrdi da ispunjava uslove i kriterijume postupka ili kad posle otvaranja Ponuda, a pre donošenja odluke o predlogu Rang liste zbog odustanka ostalih učesnika, preostane samo jedan učesnik, Komisija o tome sačinjava izveštaj koji se preko ministarstva nadležnog za poslove privrede dostavlja Vladi.

Član 20.

Vlada, na osnovu predloga Rang liste iz člana 19. stav 1. ove uredbe, donosi odluku kojom utvrđuje Rang listu i proglašava Izabranog ponuđača.

Vlada, na osnovu izveštaja iz člana 19. stava 3. ove uredbe, donosi odluku da se otpočnu pregovori sa jednim učesnikom kojeg proglašava Izabranim ponuđačem ili donosi odluku kojom proglašava postupak neuspešnim.

Član 21.

Odluke Vlade iz člana 20. ove uredbe objavljuje se na internet stranici Vlade.

U roku od pet dana od dana donošenja odluke Vlade iz člana 20. ove uredbe, Agencija pismeno obaveštava sve rangirane učesnike o rezultatima postupka, a Izabranom ponuđaču upućuje poziv za započinjanje pregovora, radi zaključenja ugovora o strateškom partnerstvu.

VI. PREGOVORI I ODLUKA O ZAKLJUČENJU UGOVORA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

Član 22.

Komisija pregovara sa Izabranim ponuđačem i najkasnije u roku od 45 dana od dana donošenja odluke iz člana 20. ove uredbe dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove privrede izveštaj o sprovedenom postupku, kao i predlog ugovora o strateškom partnerstvu uz mišljenje nadležne organizacije za sprečavanje pranja novca o nepostojanju smetnji na strani Strateškog investitora za zaključenje ugovora, ako su pregovori uspešno okončani.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede u roku od 15 dana od prijema izveštaja o sprovedenom postupku i predloga ugovora o strateškom partnerstvu iz stava 1. ovog člana, dostavlja Vladi izveštaj o sprovedenom postupku i predlog ugovora o strateškom partnerstvu, ukoliko su pregovori uspešno okončani, radi donošenja odluke o zaključenju ugovora o strateškom partnerstvu.

Odluka Vlade o zaključenju ugovora o strateškom partnerstvu objavljuje se na internet stranici Vlade i dostavlja Agenciji u roku od pet dana od dana donošenja.

Agencija obaveštava Strateškog investitora o odluci Vlade o zaključenju ugovora o strateškom partnerstvu, u roku od pet dana od dana prijema odluke Vlade.

VII. ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O STRATEŠKOM PARTNERSTVU

Član 23.

Ugovor o strateškom partnerstvu je ugovor o osnivanju novog društva, kao i ugovor o dokapitalizaciji postojećeg subjekta privatizacije.

Ugovor o strateškom partnerstvu se zaključuje u roku od 15 dana od dana dostavljanja obaveštenja Strateškom investitoru o odluci Vlade, u skladu sa članom 22. stav 4. ove uredbe.

Rok iz stava 2. ovog člana Vlada može, po potrebi, da produži.

Ugovor o strateškom partnerstvu koje se sprovodi putem dokapitalizacije postojećeg subjekta privatizacije potpisuju predstavnik Republike Srbije, Strateški investitor i subjekt privatizacije.

Ugovor o strateškom partnerstvu koje se sprovodi zajedničkim ulaganjem putem osnivanja novog privrednog društva potpisuju predstavnik Republike Srbije i Strateški investitor.

Ugovor o strateškom partnerstvu smatra se zaključenim kada ga potpišu ugovorne strane i overava se od strane organa nadležnog za overu potpisa.

Ugovor o strateškom partnerstvu objavljuje se na internet stranici Vlade i Agencije, u roku od tri dana od dana potpisivanja.

Član 24.

U slučaju da Izabrani ponuđač odustane od ponude, Vlada može doneti odluku da se otpočnu pregovori sa drugorangiranim učesnikom.

Gubitak prava na vraćanje depozita

Član 25.

Kada Izabrani ponuđač ne potpiše ugovor o strateškom partnerstvu u roku iz člana 23. st. 2. i 3. ove uredbe, smatra se da je odustao od ponude.

Ako Izabrani ponuđač, koji je pozvan da potpiše ugovor o strateškom partnerstvu, ne potpiše ugovor o strateškom partnerstvu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Strateški investitor gubi pravo na vraćanje depozita u slučajevima predviđenim ugovorom o strateškom partnerstvu.

Vraćanje depozita

Član 26.

Ako je Prijava neblagovremena ili nepotpuna, depozit se vraća učesniku u roku od 15 dana od dana otvaranja Prijave.

Ako Ponuda nije prihvaćena, depozit se vraća učesniku u roku od 15 dana od dana donošenja odluke kojom se proglašava Izabrani ponuđač iz člana 20. ove uredbe.

Ako je Ponuda prihvaćena, depozit se vraća u skladu sa ugovorom o strateškom partnerstvu.

Na depozit vraćen u roku ne obračunava se kamata.

Proglašenje postupka neuspešnim

Član 27.

Ako se ugovor o strateškom partnerstvu ne zaključi, Vlada proglašava postupak neuspešnim.

Vlada proglašava postupak neuspešnim i u drugim slučajevima u skladu sa ovom uredbom.

VIII. KONTROLA IZVRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA

Član 28.

Agencija kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza Strateškog investitora koje su predviđene ugovorom o strateškom partnerstvu.

Kontrola iz stava 1. ovog člana vrši se na osnovu izveštaja ovlašćenog revizora koji Strateški investitor dostavlja Agenciji za vreme trajanja ugovora, kao i na osnovu procene sudskog veštaka za predmet investiranja.

Agencija dostavlja izveštaj o izvršenoj kontroli, ministarstvu nadležnom za poslove privrede.

Na osnovu izveštaja iz stava 3. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove privrede utvrđuje ispunjenost ugovornih obaveza i predlaže odgovarajuće mere Vladi.

Za tačnost i potpunost dokumentacije i podataka koji se dostavljaju Agenciji, radi sprovođenja postupka kontrole izvršenja ugovornih obaveza, odgovorni su pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, Strateški investitor i lice ovlašćeno za zastupanje subjekta privatizacije.

Član 29.

Agencija sprovodi kontrolu izvršenja obaveza Strateškog investitora preuzetih ugovorom o starateškom partnerstvu, dinamikom predviđenom ugovorom o strateškom partnerstvu.

Ukoliko ugovorom nije predviđena dinamika sprovođenja kontrole, kontrola se sprovodi dva puta godišnje.

Komisija za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno Strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije razmatra izveštaj o izvršenoj kontroli i daje mišljenje o izvršenim obavezama.

Agencija dostavlja izveštaj o izvršenoj kontroli ministarstvu nadležnom za poslove privrede, zajedno sa mišljenjem Komisije iz stava 3. ovog člana.

IX. STUPANJE NA SNAGU

Član 30.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 27. novembar 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar