Uredba o dopuni Uredbe o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave

Na osnovu člana 100. stav 2. a u vezi s članom 186. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka i 83/05-ispravka) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O STRUČNOM ISPITU ZAPOSLENIH U ORGANIMA DRŽAVNE UPRAVE

Član 1.

U Uredbi o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave („Službeni glasnik RS”, br. 80/92 i 62/01), posle člana 21. dodaje se član 21a koji glasi:

„Član 21a

Stručni ispit mogu polagati i lica koja podnesu prijavu na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu i u tom slučaju se na njih shodno primenjuju odredbe ove uredbe.

Ta lica su dužna da podnesu prijavu za polaganje stručnog ispita u roku od pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu.

Komisija je dužna da utvrdi vreme polaganja stručnog ispita tako da se stručni ispit održi najkasnije u roku od sedam dana od dana kada je komisija primila prijavu za polaganje stručnog ispita.

Lica koja podnesu prijavu na javni konkurs za popunjavanje položaja u državnom organu polažu posebni deo stručnog ispita po programu posebnog dela stručnog ispita koji je propisan za rad u državnom organu u kome je položaj na koji konkurišu.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 152-14401/2001-1

U Beogradu, 26. aprila 2007. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić PREDSEDNIK Vojislav Koštunica, s.r.

4100307.006.doc/18

Ostavite komentar