Uredba o kriterijumima za raspodelu transfera solidarnosti jedinicama lokalne samouprave

Na osnovu člana 43. stav 4. Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. 62/06 i 47/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O KRITERIJUMIMA ZA RASPODELU

TRANSFERA SOLIDARNOSTI JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se dodatni kriterijumi za raspodelu sredstava transfera solidarnosti koja se, kao deo ukupnog nenamenskog transfera, raspodeljuju jedinicama lokalne samouprave koje su svrstane u okviru iste grupe razvijenosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove uredbe raspodeljuju se jedinicama lokalne samouprave prema kriterijumu stepena razvijenosti, odnosno odnosu stepena razvijenosti grada Beograda prema stepenu razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

Transfer solidarnosti raspoređuje se jedinicama lokalne samouprave, izuzev gradu Beogradu, na osnovu stepena razvijenosti, i to:

– 50% sredstava transfera solidarnosti deli se jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti;

– 30% sredstava transfera solidarnosti deli se jedinicama lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti;

– 10% sredstava transfera solidarnosti deli se jedinicama lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti;

– 10% sredstava transfera solidarnosti deli se jedinicama lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti.

Transfer solidarnosti iz stava 2. ovog člana unutar iste grupe razvijenosti, raspoređuje se prema odnosu stepena razvijenosti grada Beograda i određene jedinice lokalne samouprave, i to tako što jedinica lokalne samouprave sa najmanjim stepenom razvijenosti ostvaruje najveća sredstva transfera solidarnosti unutar iste grupe razvijenosti.

Član 3.

Raspodela transfera solidarnosti iz člana 2. stav 3. ove uredbe vrši se po sledećoj formuli:

[pic] , pri čemu je [pic]

dok je:

TSo – transfer solidarnosti za određenu jedinicu lokalne samouprave;

UTS – ukupan transfer solidarnosti;

Kz – procenat transfera za određeni stepen razvijenosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje regionalni razvoj, odnosno jedinstvenom listom razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave;

Ko – koeficijent za određenu jedinicu lokalne samouprave;

SRbg – stepen razvijenosti grada Beograda;

SRo – stepen razvijenosti određene jedinice lokalne samouprave;

[pic] – suma koeficijenata iz istog stepena razvijenosti.

Transfer solidarnosti za određenu jedinicu lokalne samouprave dobija se kada se ukupan transfer solidarnosti pomnoži sa procentom iz člana 2. stav 2 ove uredbe, tako dobijen iznos podeli sa zbirom koeficijenata jedinica lokalne samouprave iz istog stepena razvijenosti i dobijen količnik pomnoži sa koeficijentom za tu jedinicu lokalne samouprave.

Koeficijent za određenu jedinicu lokalne samouprave predstavlja odnos stepena razvijenosti grada Beograda i stepena razvijenosti te jedinice lokalne samouprave, pri čemu se stepen razvijenosti određuje prema jedinstvenoj listi razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom koji uređuje regionalni razvoj.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. oktobra 2011. godine.

05 Broj: 110-7413/2011

U Beogradu, 29. septembra 2011. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overava GENERALNI SEKRETARTamara Stojčević PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić, s.r

Ostavite komentar