Uredba o uslovima davanja na zajam i u zakup pojedinih vrsta roba iz robnih rezervi i uslovima za izdavanje u zakup nepokretnosti

Na osnovu člana 9. stav 5. i člana 34. stav 4. Zakona o robnim rezervama („Službeni glasnik RS”, br. 104/13 i 145/14 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA DAVANJA NA ZAJAM I U ZAKUP POJEDINIH VRSTA ROBA IZ ROBNIH REZERVI I USLOVIMA ZA IZDAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI

UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi pod kojima Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija), može davati na zajam i u zakup robe iz republičkih robnih rezervi (u daljem tekstu: roba) i uslovi za izdavanje u zakup nepokretnosti.

USLOVI DAVANJA ROBE NA ZAJAM

Član 2.

Roba se može davati na zajam zainteresovanim licima, osim fizičkim licima (u daljem tekstu: zajmoprimac), radi obnavljanja robnih rezervi i smanjenja troškova skladištenja, uz saglasnost ministarstva nadležnog za poslove trgovine (u daljem tekstu: nadzorno ministarstvo).

Direkcija je u obavezi da pisanim putem izvesti nadzorno ministarstvo o smanjenim troškovima skladištenja za robu koja se daje na zajam.

Ukoliko ima više zainteresovanih lica prioritet imaju primarni proizvođači, lica koja kao sredstvo obezbeđenja ponude bankarsku garanciju i lica čiji je poslovni prihod za prethodnu godinu u visini traženog zajma.

Robne rezerve se mogu prioritetno dati na zajam ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, za poslove odbrane i Vojsci Srbije, radi obezbeđenja osnovnih životnih potreba i nesmetanog funkcionisanja sistema odbrane u uslovima mogućih poremećaja u sistemu snabdevanja.

Član 3.

Roba se može davati na zajam pod uslovom da:

1) je davanje robe na zajam predviđeno godišnjim programom Direkcije;

2) zajmoprimac nije u sudskom sporu sa Direkcijom;

3) zajmoprimac nema neizmirenih dospelih obaveza prema Direkciji.

Izuzetno roba se može dati na zajam ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, bez ispunjavanja uslova definisanih stavom 1. ovog člana, radi obezbeđenja osnovnih životnih potreba u slučaju nemogućnosti normalnog snabdevanja, uz prethodnu saglasnost nadzornog ministarstva.

Član 4.

Direkcija i zajmoprimac zaključuju ugovor o zajmu kojim se utvrđuje naročito:

vrsta i količina robe koja se daje na zajam;

tržišna vrednost robe na dan zaključenja ugovora;

3) rok vraćanja pozajmljene robe;

4) visina, obračun i način plaćanja kamate na vrednost pozajmljene robe;

5) sredstva obezbeđenja vraćanja pozajmljene robe i plaćanja ugovorene kamate.

Tržišna vrednost robe utvrđuje se na osnovu izveštaja sa robnih berzi, na osnovu kretanja kupoprodajnih cena na tržištu robe koja se daje na zajam i na osnovu propisanih cena.

Član 5.

Zajmoprimac vraća Direkciji robu iste vrste, količine i kvaliteta.

Ukoliko zajmoprimac nije u mogućnosti da vrati robu iste vrste, količine i kvaliteta, Direkcija može prihvatiti da zajmoprimac vrati drugu vrstu robe kojom posluju republičke robne rezerve, u paritetu koji će se utvrditi na dan isporuke prema tržišnim cenama iz člana 4. stav 2. ove uredbe.

Član 6.

Roba se može davati na zajam sa rokom vraćanja do godinu dana, s tim da na obrazloženi zahtev zajmoprimca, koji se mora uputiti najkasnije 30 dana pre isteka roka za vraćanje pozajmice, Direkcija može produžiti rok vraćanja robe još jedanput najduže do godinu dana, uz saglasnost nadzornog ministarstva.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, ukoliko je zajmoprimac državni organ, jedinica lokalne samouprave, javno preduzeće ili drugo pravno lice sa većinskim državnim kapitalom ili sa javnim ovlašćenjima, može se odobriti i duži rok vraćanja robe date na zajam, uz saglasnost nadzornog ministarstva.

Član 7.

Na vrednost pozajmljene robe plaća se kamata u visini eskontne stope Narodne banke Srbije.

Kamata se obračunava mesečno, a plaća u roku od osam dana od dana nastanka obaveze.

Obaveza po osnovu kamate može se izmiriti i robom kojom posluju robne rezerve, u visini obračunate kamate.

Osnovica za obračun kamate jeste tržišna vrednost robe iz člana 4. stav 2. ove uredbe, na dan obračuna obaveze.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, roba kojoj ističe rok upotrebe može se davati na zajam i bez kamate, a roba koja se daje na zajam ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove, za poslove odbrane i Vojsci Srbije, daje se bez kamate.

Član 8.

Zajmoprimac će Direkciji, pre preuzimanja robe, predati 12 sopstvenih registrovanih menica radi urednog izmirenja kamate i jedno od sledećih sredstava obezbeđenja vraćanja robe date na zajam i obezbeđenja urednog plaćanja ugovorene kamate u rokovima utvrđenim ovom uredbom, i to:

1) bankarsku garanciju, po modelu Direkcije, sa klauzulom „na prvi poziv” i „bez prigovora”, izdatu od banke čiji je bonitet utvrdila Narodna banka Srbije;

2) dokaz o upisu hipoteke prvog reda u javne knjige na nepokretnoj imovini zajmoprimca u korist Direkcije, u visini dvostruke tržišne vrednosti robe i iznosa kamate do dospeća vraćanja robe.

Izuzetno od odredaba stava 1. ovog člana ukoliko je zajmoprimac jedinica lokalne samouprave, javno preduzeće ili drugo pravno lice sa većinskim državnim kapitalom ili sa javnim ovlašćenjima, Direkciji dostavlja 14 sopstvenih registrovanih menica, kao sredstvo obezbeđenja vraćanja robe date na zajam i urednog izmirenja ugovorenih kamata.

Ukoliko je zajmoprimac državni organ, ne dostavlja sredstva obezbeđenja.

III. USLOVI DAVANJA ROBE U ZAKUP

Član 9.

Direkcija može davati u zakup, radi korišćenja određene robe iz republičkih robnih rezervi koje služe za potrebe železničke infrastrukture i železničkog prevoza, pošte, telekomunikacija, energetike, zdravstva, vodoprivrede, elektronskih medija i štamparsku delatnost (u daljem tekstu: namenska oprema), a koja predstavlja sredstvo za rad javnih preduzeća i ustanova u navedenim oblastima, uz saglasnost nadzornog ministarstva.

Izuzetno Direkcija može dati robu iz stava 1. ovog člana iz robnih rezervi ministarstvu nadležnom za poslove odbrane radi nesmetanog funkcionisanja sistema odbrane i u slučaju vanrednih situacija, bez plaćanja nadoknade uz uslov njihovog tekućeg i investicionog održavanja.

Republičke robne rezerve ne mogu biti predmet zaloge niti obezbeđenja potraživanja trećih lica prema zakupcu, kao ni predmet bilo kakve upotrebe, promene namene ili ubiranja plodova bez saglasnosti Direkcije.

Član 10.

Namenska oprema može se davati u zakup radi korišćenja pod uslovom da korisnik zakupa:

1) vrši tekuće i investiciono održavanje predmetne opreme;

2) plaća zakupninu za vreme korišćenja opreme.

Zakupnina iz stava 1. tačka 2) ovog člana obračunava se na osnovu tržišne vrednosti namenske opreme u godini za koju se obračunava zakup.

Tržišna vrednost opreme utvrđuje se na osnovu nabavne cene uz primenu propisane godišnje stope amortizacije predmetne opreme i koeficijenta rasta cena na malo.

Član 11.

Namenska oprema može se davati na korišćenje na rok do godinu dana, s tim što se taj rok na pisani zahtev zakupca može produžavati, uz saglasnost nadzornog ministarstva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, namenska oprema koja se ugrađuje u objekte ili proizvodne linije (mostovi, agregati, transformatori i dr.) može se odobravati i za duži rok korišćenja, s tim što se svake godine utvrđuje tržišna vrednost iz člana 10. stav 3. ove uredbe, koja služi kao osnova za obračun zakupnine.

Demontažu ugrađene namenske opreme vrši ovlašćeno privredno društvo ili preduzetnik, po nalogu Direkcije.

Član 12.

Po prestanku korišćenja zakupa namenske opreme korisnik je dužan da tu opremu vrati u tehnički-tehnološko ispravnom stanju, utvrđenom od strane ovlašćenog privrednog društva ili preduzetnika i potvrđenog dokumentom o ispravnosti opreme, u skladište koje odredi Direkcija ili plati po tržišnoj vrednosti iz člana 10. stav 3. ove uredbe, uz prethodno odobrenje Direkcije.

Član 13.

Direkcija i zakupac namenske opreme ugovorom uređuju vrstu opreme, period korišćenja, zakupninu za vreme korišćenja, način preuzimanja, korišćenja i vraćanja opreme i način i rok plaćanja zakupnine, kao i obaveze o održavanju zakupljene opreme.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se obaveza korisnika da u slučaju rata i drugih vanrednih prilika namensku opremu datu na korišćenje vrati i pre isteka ugovorenog roka i to odmah po prijemu zahteva Direkcije.

Član 14.

Zakupac će Direkciji, pre preuzimanja namenske opreme, predati 12 sopstvenih registrovanih menica radi urednog izmirenja zakupnine i jedno od sledećih sredstava obezbeđenja urednog vraćanja namenske opreme date u zakup i obezbeđenja urednog izmirenja zakupnine u rokovima utvrđenim ovom uredbom, i to:

bankarsku garanciju po modelu Direkcije sa klauzulom „na prvi poziv” i „bez prigovora”, izdatu od banke čiji je bonitet utvrdila Narodna banka Srbije ili

dokaz o upisu hipoteke prvog reda na nepokretnoj imovini zakupca u korist Direkcije, u visini dvostruke tržišne vrednosti namenske opreme u godini za koju se obračunava zakup i iznosa zakupnine do dospeća vraćanja namenske opreme.

Izuzetno, od odredaba stava 1. ovog člana, Direkcija može, za namensku opremu čiji tehnološki rokovi obnavljanja dospevaju ili ako se radi o zdravstvenim ustanovama ili javnim preduzećima ili drugom pravnom licu sa većinskim državnim kapitalom ili sa javnim ovlašćenjima, prihvatiti 14 sopstvenih registrovanih menica kao sredstvo obezbeđenja vraćanja namenske opreme i urednog izmirenja zakupnine.

Ukoliko je zakupac državni organ, ne dostavlja sredstva obezbeđenja.

IV. USLOVI IZDAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI

Član 15.

Nepokretnosti koje koristi Direkcija, a koje nisu u potpunosti iskorišćene za skladištenje robnih rezervi, mogu se dati u zakup na određeno vreme, u skladu sa uslovima i procedurom uređenom propisom na osnovu koga se stvari u javnoj svojini daju u zakup.

Davanje u zakup vrši se putem javnog oglasa, odnosno javnog nadmetanja, davaocu najpovoljnije ponude.

Sredstva ostvarena od zakupa nepokretnosti prihod su budžeta Republike Srbije.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 16.

Ugovori koji su zaključeni na osnovu Uredbe o uslovima davanja na zajam i u zakup pojedinih vrsta roba iz robnih rezervi i uslovima za izdavanje u zakup nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 60/15), važe do isteka ugovorenog roka.

Član 17.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o uslovima davanja na zajam i u zakup pojedinih vrsta roba iz robnih rezervi i uslovima za izdavanje u zakup nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 60/15).

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u„Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3079/2018-2

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.