Uredba o utvrđivanju Godišnjeg programa monitoringa statusa voda za 2018. godinu

Na osnovu člana 109. stav 1. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Godišnji program monitoringa statusa voda za 2018. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) nadzorni monitoring je monitoring koji se vrši radi obezbeđenja kompletnog pregleda statusa voda i davanja informacija o dugoročnim trendovima;

2) operativni monitoring je monitoring koji se vrši radi ustanovljavanja ili potvrđivanja statusa onih vodnih tela koja su identifikovana kao rizična u smislu nemogućnosti ispunjenja zadatih ciljeva životne sredine i procenjivanja svake promene statusa ovih vodnih tela kao rezultata programa mera.

Član 3.

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama, broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje količine i nivoa podzemnih voda, način i broj merenja količine i nivoa površinskih voda i podzemnih voda, način i postupak ispitivanja kvaliteta voda, broj i uslove u kojima se vrši ispitivanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda i sadržina izveštaja o utvrđenom kvalitetu voda utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-3696/2018

U Beogradu, 26. aprila 2018. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ana Brnabić, s.r.

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije

Hidrološki osmatrački sistem Republike Srbije za monitoring statusa voda čini državna mreža hidroloških stanica.

Državne mreže hidroloških stanica obuhvataju mreže:

1) hidroloških reonskih stanica;

2) hidroloških stanica površinskih voda;

3) hidroloških stanica podzemnih voda;

4) stanica za kvalitet površinskih voda;

5) stanica za kvalitet podzemnih voda.

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice površinskih voda dele se na:

1) glavne hidrološke stanice,

2) stanice I reda i

3) stanice II reda.

Minimalni program rada na glavnoj hidrološkoj stanici površinskih voda sadrži:

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava;

2) merenje temperature vode;

3) hidrometrijska merenja protoka vode;

4) hidrometrijska merenja pronosa suspendovanog nanosa;

5) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala;

6) svakodnevno izveštavanje o vodostajima, temperaturi vode i ledu.

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih voda I reda sadrži:

1) osmatranje vodostaja i ledenih pojava;

2) hidrometrijska merenja protoka vode;

3) snimanje poprečnih profila i padova vodenog ogledala.

U program rada stanica površinskih voda I reda mogu biti uključena i druga merenja i osmatranja, ali njihov obim ne sadrži sve stavke predviđene minimalnim programom rada na glavnim hidrološkim stanicama.

Minimalni program rada na hidrološkoj stanici površinskih voda II reda sadrži osmatranje vodostaja i ledenih pojava.

Prema programu rada koji se na njima obavlja, hidrološke stanice podzemnih voda dele se na:

1) glavne hidrološke stanice;

2) stanice I reda;

3) stanice II reda.

Minimalni program rada na glavnoj stanici podzemnih voda sadrži:

1) svakodnevno merenje pijezometarskog nivoa izdani;

2) svakodnevno merenje nivoa vode u povlatnim naslagama;

3) merenje temperature vode;

4) merenje dnevne sume padavina.

Minimalni program rada na stanici podzemnih voda I reda sadrži:

1) merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 5, 10, 15, 20. i 25. dana u mesecu;

2) merenje temperature vode.

Minimalni program rada na stanici podzemnih voda II reda sadrži merenje pijezometarskog nivoa izdani 1, 10. i 20. dana u mesecu.

I. Monitoring površinskih voda

1. Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama

Broj i položaj mernih profila na površinskim vodama dat je u Tabeli 1. Broj i položaj mernih profila

Tabela 1. Broj i položaj mernih profila

Redni broj Naziv stanice Vodotok Šifra vodnogTela Rang stanice Koordinate položaja stanice x y 1 2 3 4 5 6 7 1. Bezdan Dunav D10 gl 5081087 7334237 2. Apatin Dunav D10 II 5061128 7342181 3. Bogojevo Dunav D9 I 5044644 7350386 4. Bačka Palanka Dunav D9 II 5011246 7373352 5. Novi Sad Dunav D8 gl 5012925 7410579 6. Slankamen Dunav D7 II 5000360 7441895 7. Zemun Dunav D6 II 4967339 7453963 8. Pančevo Dunav D5 II 4967735 7471726 9. Smederevo Dunav D5 I 4946916 7494142 10. Banatska Palanka Dunav D4 II 4964700 7527250 11. Veliko Gradište Dunav D3 II 4958325 7541475 12. Golubac Dunav D3 II 4945725 7550475 13. Donji Milanovac Dunav D3 II 4925350 7592350 14. Brza Palanka Dunav D2 II 4925625 7615950 15. Prahovo Dunav D1 II 4906513 7628872 16. Novi Kneževac Tisa* TIS_2 gl 5100900 7429900 17. Senta Tisa* TIS_2 II 5087875 7430275 18. Novi Bečej Tisa TIS_2 II 5049450 7432900 19. Novi Bečej brana g.v. Tisa TIS_2 II 5048325 7431725 20. Titel Tisa TIS_1 II 5006175 7446350 21. Vrbica Zlatica ZLA II 5095200 7449875 22. Feketić Krivaja KRIVJ_1 II 5058625 7399525 23. Riđica Plazović PLAZ II 5095550 7353000 24. Hetin Stari Begej STBEG I 5056500 7484725 25. Srpski Itebej g.v. Plovni Begej PLBEG I 5048400 7481350 26. Srpski Itebej d.v. Plovni Begej PLBEG II 5048400 7481350 27. Jamena Sava SA_3 I 4972196 7349028 28. Sremska Mitrovica Sava** SA_2 gl 4981225 7390155 29. Šabac Sava** SA_2 I 4959150 7397450 30. Beljin Sava SA_1 II 4946428 7421349 31. Beograd Sava SA_1 II 4963650 7456875 32. Bajina Bašta Drina DR_3 I 4871100 7383450 33. Radalj Drina DR_1 I 4921075 7352975 34. Brodarevo Lim LIM_4 I 4788425 7396450 36. Priboj Lim LIM_2 I 4827375 7381225 37. Prijepolje Mileševka MIL_1 I 4806000 7391250 38. Bistrica Bistrica LIM_3 I 4814550 7392850 40. Zavlaka Jadar JAD_3 I 4924250 7380125 41. Lešnica Jadar JAD_1 I 4944575 7363525 42. Batrovci Bosut BOS I 4991475 7352600 43. Morović Studva BOS I 4986290 7359858 44. Valjevo Kolubara KOL_6 I 4903325 7411575 45. Slovac Kolubara KOL_4 I 4910975 7427150 46. Beli Brod Kolubara KOL_3 gl 4914330 7436750 47. Draževac Kolubara KOL_1 I 4939050 7438150 48. Obrenovac Kolubara KOL_1 II 4945675 7438375 49. Rakovica Topčiderska TOPC_1 I 4956450 7456650 50. Sedlare Jablanica JAB_1 I 4902025 7407700 51. Belo Polje Obnica OB_1 I 4903675 7409775 60. Sečanj Tamiš TAM_2 II 5023750 7482450 61. Pančevo Tamiš TAM_1 II 4969650 7471750 62. Varvarin Velika Morava VMOR_3 I 4842275 7530500 63. Ćuprija Velika Morava VMOR_3 II 4865950 7530100 64. Bagrdan Velika Morava VMOR_3 gl 4880375 7516250 65. Žabarski most Velika Morava VMOR_2 II 4910750 7510225 66. Ljubičevski most Velika Morava VMOR_2 gl 4937900 7510950 67. Ćićevac Jovanovačka JOV_2 II 4843650 7536175 68. Paraćin Crnica CRN_1 I 4857452 7533900 69. Ćuprija Ravanica RAV_1 I 4865070 7530850 70. Majur Lugomir LUG_1 I 4866650 7522915 71. Jagodina Belica BEL_1 I 4869725 7521375 72. Batočina Lepenica LEP I 4889665 7506743 73. Manastir Manasija Resava RES_2 I 4883766 7537413 74. Svilajnac Resava RES_1 I 4898150 7516250 76. Smed. Palanka Jasenica JAS_2 I 4911300 7496025 77. Smed. Palanka Kubršnica KUBR_1 I 4912650 7497175 78. Vranjski Priboj Južna Morava JMOR_6 I 4717825 7583625 79. Vladičin Han Južna Morava JMOR_6 I 4729675 7587400 80. Grdelica Južna Morava JMOR_5 gl 4750175 7587225 81. Korvingrad Južna Morava JMOR_3 I 4786425 7568475 82. Aleksinac Južna Morava JMOR_2 I 4820575 7557850 83. Mojsinje Južna Morava JMOR_1 I 4831925 7539600 84. Vranjska Banja Banjska BANJJM_1 I 4711950 7582875 85. Tupalovce Kozarska KOZ_1 I 4752825 7588300 86. Svođe Vlasina VL_3 I 4759700 7603600 87. Vlasotince Vlasina VL_1 I 4758750 7592600 88. Svođe Lužnica LUZVL_1 I 4760775 7603725 89. Leskovac Veternica VET_1 I 4761375 7577500 90. Sijarinska Banja Banjska BANJ_JBL I 4737075 7549650 91. Pečenjevce Jablanica JBL_JM_1 I 4773525 7575750 92. Pukovac Pusta PUS_1 I 4780550 7570150 93. Donja Selova Toplica TOP_3 I 4785125 7510225 94. Magovo Toplica TOP_4 I 4789125 7504725 95. Pepeljevac Toplica TOP_2 I 4778175 7525050 96. Prokuplje Toplica TOP_2 I 4787425 7548050 97. Doljevac Toplica TOP_1 I 4784575 7567925 98. Merćez Lukovska LUKTOP I 4788050 7505325 99. Visoka Kosanica KOSAN I 4771300 7525450 100. Dimitrovgrad Nišava NIS_3 I 4764500 7644200 101. Pirot Nišava NIS_3 I 4780650 7629600 102. Bela Palanka Nišava NIS_3 I 4788450 7607500 103. Niš Nišava NIS_1 I 4798350 7573575 104. Mrtvine Gaberska GAB I 4762975 7644925 105. Strazimirovci Jerma JER_3 I 4739750 7618750 106. Trnski Odorovci Jerma JER_2 I 4755050 7633200 107. Staničenje Temska TEM I 4786375 7623525 108. Radikine Bare Kutinska KUT I 4790925 7581525 109. Brajćevci Visočica VIS_3 I 4777000 7652525 110. Visočka Ržana Dojkinačka DOJK_1 I 4780825 7647875 111. Gornja Toponica Toponička TPN_2 I 4806875 7565850 112. Žučkovac Moravica SOKMOR_3 I 4835650 7564975 113. Kratovska stena Zapadna Morava ZMOR_3 I 4858975 7429650 114. Čačak Zapadna Morava ZMOR_2 I 4861650 7448500 115. Miločaj Zapadna Morava ZMOR_2 I 4848000 7470400 116. Trstenik Zapadna Morava ZMOR_1 II 4830900 7500250 117. Jasika Zapadna Morava ZMOR_1 I 4829350 7524250 118. Šengolj Đetinja DJ_2 I 4851975 7420850 119. Kosjerić Skrapež SKR_2 I 4873375 7412650 120. Požega Skrapež SKR_1 I 4855867 7422312 121. Gradina Moravica MOR_3 I 4836200 7428100 122. Arilje Moravica MOR_2 I 4846750 7428450 123. Rokci Nošnica NOS_1 I 4820800 7436900 124. Bedina varoš Lučka LUC I 4825000 7440475 125. Kruščica Veliki Rzav VRZ_2 I 4840250 7414450 126. Radobuđa Veliki Rzav VRZ_2 I 4844550 7423850 130. Gornja Gorevnica Čemernica CEM_2 I 4869900 7442250 131. Preljina Čemernica CEM_1 I 4862850 7452600 132. Brđani Dičina DIC I 4869825 7452175 133. Batrage Ibar IB_6 I 4754625 7451700 134. Prelez Ibar IB_4 I 4751100 7481100 135. Leposavić Ibar IB_3 I 4772650 7484075 136. Raška Ibar IB_3 gl 4794750 7469150 137. Ušće Ibar IB_2 I 4813475 7469800 138. Lopatnica lakat Ibar*** IB_2 gl 4835200 7465250 139. Kraljevo Ibar*** IB_1 II 4842200 7474750 140. Novi Pazar Raška RSK_2 I 4777400 7461275 141. Raška Raška RSK_1 I 4793350 7469400 142. Požega Ljudska LJUD I 4779300 7453425 143. Biljanovac Jošanica JOSIB_1 I 4806225 7474125 144. Devići Studenica STU_2 I 4809125 7450050 145. Mlanča Studenica STU_2 I 4816400 7452600 146. Ušće Studenica STU_1 I 4812700 7467850 147. Bogutovac Lopatnica LOP I 4834250 7464125 148. Ribnica Ribnica RIBN I 4835950 7475550 149. Guberevac Gruža GRU_1 I 4856700 7482250 150. Brus Rasina RAS_3 I 4804875 7502700 151. Ravni Rasina RAS_3 I 4802050 7514650 152. Bivolje Rasina RAS_1 I 4827250 7528175 153. Žagubica Mlava ML_7 I 4894420 7563100 154. Gornjak Mlava ML_4 I 4902850 7543650 155. Veliko selo Mlava ML_3 I 4927875 7524200 156. Bratinac Mlava ML_ST II 4944800 7519875 157. Kula Vitovnica VIT_2 I 4929750 7530500 158. Novi Bečej ustava DTD CAN_BP-NB II 5049300 7433650 159. Kusić Nera NER_2 I 4969700 7538775 160. Vračev Gaj Nera NER_2 II 4969313 7529550 161. Markovićevo Brzava BRZ I 5020175 7502800 162. Vatin Moravica MORBAN I 5009800 7520300 163. Vršac Mesić MES_1 II 4998300 7522425 164. Kuštilj Karaš KAR I 4987650 7530400 165. Dobričevo Karaš KAR I 4983350 7528100 166. Kučevo Pek PEK_3 I 4926575 7552175 167. Kusiće Pek PEK_2 I 4952550 7542850 168. Crnajka Crnajka CRNAJ_1 I 4904600 7591875 169. Crnajka Šaška SAS_1 I 4907750 7590750 170. Bogovina Crni Timok CTIM_3 I 4859650 7576550 171. Gamzigrad Crni Timok CTIM_2 I 4865100 7594650 172. Zlot Zlotska ZLOT I 4873600 7579925 173. Knjaževac Beli Timok BTIM_3 I 4826500 7602150 174. Vratarnica Beli Timok BTIM_2 I 4849725 7605550 175. Zaječar Beli Timok BTIM_1 I 4861650 7604350 176. Čokonjar Veliki Timok TIM_3 I 4875025 7609200 177. Rgošte Svrljiški Timok STIM_1 I 4823125 7599100 178. Grlište Grliška GRL_1 I 4852900 7600625 179. Donja Kamenica Trgoviški Timok TTIM I 4816900 7607950 180. Ribarce Dragovištica   I 4698275 7626150 181. Bosiljgrad Ljubatska   I 4707050 7619600 182. Ribarce Brankovačka   I 4698025 7625350 183. Barbace Pčinja   I 4690800 Fitoplankton zastupljenost Cyanobacteria % Tip 1, jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Chrysophyta % jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Bacillariophyta % Tip 1, jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Xanthophyta % jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Cryptophyta % zastupljenost Dinophyta % zastupljenost Euglenophyta % Tip 1, jezera, akumulacije, VVT zastupljenost Chlorophyta % abundanca ćelija ml-1 Tip 1, jezera, akumulacije, VVT biomasa fitoplanktona, hlorofil a µg l-1 Fitobentos 1IPS indeks Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT 2CEE indeks 3EPI-D indeks Makroinvertebrate saprobni indeks (Zelinka & Marvan) Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT BMWP skor Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera, akumulacije i VVT ASPT skor Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera preko 200m n.m. Indeks divrziteta (metoda Shannon-Weaver) Tip 1, 2, 3, 4, 5, jezera, akumulacije, VVT BNBI indeks Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6 jezera, akumulacije zastupljenost Oligochaeta-Tubificidae % Svi tipovi vodotoka, jezera i akumulacije i VVT EPT indeks Tip 2, 3, 4, 6 jezera preko 200m n.m, akumulacije na vodnim telima 2, 3, 4 broj osetljivih taksona Tip 1, 2, 4, 5, 6 jezera preko 200m n.m. ukupan broj taksona Svi tipovi vodotoka, jezera, akumulacije i VVT ukupan broj familija Tip 3 ukupan broj rodova   broj vrsta školjki Tip 1, jezera do 200m n. m, akumulacije na vodnim telima tipa 1 broj vrsta Gastropoda Tip 1, 5 jezera do 200m n.m, akumulacije na vodnim telima tipa 1 Dodatni parametar za jezera i akumulacije TSI-indeks trofičnosti Jezera i akumulacije

1IPS (Coste in Cemagref 1982) „Indice de polluo-sensibilite”

2CEE (Descy & Coste 1990)

3EPI-D (Dell’Uomo 1999) „Diatom-based Eutrophication/Pollution Indeks”

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Tabela 5. Mikrobiološki parametri za klasifikaciju ekološkog statusa/ potencijala

Parametar Jedinica Ukupni koliformi broj/100ml Fekalni koliformi broj/100ml Fekalne enterokoke broj/100ml Odnos oligotrofnih i heterotrofnih bakterija-OB/HB Broj aerobnih heterotrofa (metoda Kohl) broj/1ml

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Koji parametri bioloških elemenata kvaliteta će se ispitivati u pojedinim tipovima reka, jezera, akumulacija i veštačkim vodnim telima definisano je propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

3d Fizičko hemijski parametri

Opšti fizičko-hemijski elementi kvaliteta površinskih voda su:

1) termički uslovi;

2) uslovi oksidacije;

3) salinitet;

4) alkalitet i aciditet;

5) nutrijenti;

a za jezera i akumulacije i prozirnost.

Ovim programom su obuhvaćeni fizičko-hemijski parametri, koji podržavaju biološke elemente kvaliteta, prikazani u Tabeli 6.

Tabela 6. Fizičko-hemijski parametri koji podržavaju biološke elemente kvaliteta

Elementi kvaliteta Parametar Oznaka Jedinica Termički uslovi Temperatura vode Tvode oC Kiseonični režim Rastvoreni kiseonik O2 mg/l Zasićenost vode kiseonikom  % O2 % Biološka potrošnja kiseonika posle 5 dana* BPK-5 mg/l Salinitet Hloridi* Cl- mg/l Sulfati* SO4– mg/l Kalcijum* Ca++ mg/l Magnezijum* Mg++ mg/l Natrijum* Na+ mg/l Kalijum* K+ mg/l Elektroprovodljivost   µS/cm Ukupne rastvorene materije* TDS mg/l Alkalitet i aciditet Alkalitet   mmol/l Slobodni ugljendioksid* CO2 mg/l Karbonati* CO3 mg/l Bikarbonati* HCO3 mg/l Kalcijum karbonat* CaCO3 mg/l pH   jed. Nutrijenti Amonijum jon NH4-N mg/l Nitriti NO2-N mg/l Nitrati NO3-N mg/l Organski azot* Norg mg/l Ukupni azot Ntot mg/l Ortofosfati* PO4-P mg/l Ukupni fosfor* P mg/l Drugi elementi Suspendovane materije   mg/l Totalni organski ugljenik* TOC mg/l Mutnoća   NTU Ukupna tvrdoća* CaCO3 mg/l Silikati-rastvoreni* SiO2 mg/l Hemijska potrošnja kiseonika* HPKMn mg/l

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Navedeni fizičko-hemijski parametri označeni * nisu obuhvaćeni ODV. Razlog za veći broj fizičko hemijskih parametara u ispitivanju je bolji uvid stanja voda sa aspekta uticaja pritisaka.

3đ Zagađujuće supstance

Ovim programom su obuhvaćene specifične zagađujuće supstance date u Tabeli 7.

Tabela 7. Specifične zagađujuće supstance – prioritetne i prioritetne hazardne supstance

Redni broj CAS broj 1 Naziv prioritetne supstance 1. 15972-60-8 Alahlor (Alachlor ) 2. 120-12-7 Antracen (Anthracene) 3. 1912-24-9 Atrazin (Atrazine) 4. 7440-43-9 Kadmijum1(Cd) i njegova jedinjenja 5. 470-90-6 Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) 6. 2921-88-2 Hlorpirifos (Chlorpyrifos) 7-10. Ciklodienski pesticidi 309-00-02 Aldrin2 (Aldrin) 60-57-1 Dieldrin2 (Dieldrin) 72-20-8 Endrin (Endrin) 465-73-6 Izodrin ( Izodrin) 11. / Ukupan DDT 2,4 12. 50-29-3 Para-para-DDT2 13. 330-54-1 Diuron (Diuron) 14. 115-29-7 Endosuflan (endosulfan) 15. 206-44-0 Fluoranten (Fluoranthene) 16. 118-74-1 Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene) 17. 87-68-3 Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene) 18. Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) 319-84-16 α- HCH 319-85-7 β- HCH 58-89-9 γ- HCH ( Lindan) 608-73-1 δ- HCH 19. 34123-59-6 Izoproturon (Isoproturon) 20. 140-66-9 Oktifenoli 4 – ( 1,1,3,3 -tetrametilbutil) fenol 21. 7439-92-1 Olovo1(Pb) i njegova jedinjenja 22. 91-20-3 Naftalen (Naphthalene) 23. 7440-02-0 Nikl1 (Ni) i njegova jedinjenja 24. 104-40-5 4-(para)nonilfenol-(4-(para)nonylphenol) 25. 608-93-5 Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) 26. 87-86-5 Pentahlorofenol (Pentachlorophenol) 27-31. Poliaromatični ugljovodonici (PAH) 50-32-8 Benzo(a)piren (Benzo(a)pyrene) 205-99-2 Benzo(b)fluoranten (Benzo(b)fluoranthene) 191-24-2 Benzo(g,h,i)perilen (Benzo(g,h,i)perylene) 207-08-9 Benzo(k)fluoranten (Benzo(k)fluoranthene) 193-39-5 Indeno(1,2,3c,d)piren (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) 32. 122-34-9 Simazin (Simazine) 33. 1582-09-8 Trifluralin (Trifluralin) 34.   Terbutrin (Terbutrin) 35. 7439-97-6 Živa1 (Hg) i njena jedinjenja 36. 76-44-8 Heptahlor (Heptahlor) 37. 1024-57-3 Heptahlor-epoksid (Heptahlor-epoksid) 38. 5915-41-3 Terbutilazin (Terbutilazin) 39. 139-40-2 Propazin (Propazin) 40. 71-43-2 Benzen (Benzene) 41.   Brominovanidifenil etri 42. 56-23-5 Ugljentetrahlorid3 43. 85535-84-8 Hlorovani C10-13 alkani4 44. 107-06-2 1,2-dihloretan 45. 75-09-2 Dihlormetan 46. 117-81-7 Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) 47. 127-18-4 Tetrahloretilen3 48. 79-01-6 Trihloretilen3 49. 12002-48-1 Trihlorbenzeni 50. 67-66-3 Trihlormetan (hloroform) 51. 115-32-2 Dikofol 52. 1763-23-1 Perfluoroktan sulfonska kiselina i njeni derivati (PFOS) 53. 124495-18-7 Kvinoksifen 54. 74070-46-5 Aklonifen 55. 42576-02-3 Bifenoks 56. 28159-98-0 Cibutrin

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025:2006.

1 Specifične zagađujuće supstance – Prioritetne i prioritetne hazardne supstance pod rednim br. 4, 21, 23 i 35 radiće se kao rastvorena jedinjenja (rastvoreni teški metali).

2 i 3 Ova supstanca nije prioritetna supstanca već je jedna od ostalih zagađujućih supstanci za koje su SKŽS identični onima utvrđenim u propisima EU koji su se primenjivali pre 13. januara 2009.godine.

2,4 Ukupni DDT obuhvata sumu izomera 1,1,1-trihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etan (CAS broj 50-29-3; EU broj 200-024-3); 1,1,1-trihlor-2 (o-hlorfenil)-2-(p-hlorfenil) etan (CAS broj 789-02-6, EU broj 212-332-5); 1,1-dihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etilen (CAS broj 72-55-9, EU broj 200-784-6); i 1,1-dihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etan (CAS broj 72-54-8; EU broj 200-783-0).

4 Indikativni parametar mora biti utvrđen analitičkom metodom

Zagađujuće supstance u površinskim vodama prate se u skladu sa propisom koji utvrđuje granične vrednosti zagađujućih materija (supstanci) u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Tabela 8). Deo liste zagađujućih supstanci koje nisu obuhvaćene propisom, formirana je na bazi rezultata monitoringa statusa voda sprovedenih u periodu 2012-2014. godina.

Tabela 8. Zagađujuće supstance

Redni broj Naziv parametra Jedinica Sintetičke zagađujuće supstance   1. Prometrin µg/l 2. Desetilatrazin µg/l 3. Propazin µg/l 4. Desetilterbutilazin µg/l 5. Terbutilazin µg/l 6. Acetohlor µg/l 7. Metolahlor µg/l 8. Desizopropilatrazin µg/l 9. Linuron µg/l 10. Hlordan (cis+trans) µg/l 11. Metoksihlor µg/l 12. AOX µg/l Nesintetičke zagađujuće supstance   13. Gvožđe i njegova jedinjenja µg/l 14. Mangan i njegova jedinjenja µg/l 15. Cink i njegova jedinjenja µg/l 16. Bakar i njegova jedinjenja µg/l 17. Hrom i njegova jedinjenja µg/l 18. Olovo i njegova jedinjenja µg/l 19. Kadmijum i njegova jedinjenja µg/l 20. Živa i njena jedinjenja µg/l 21. Nikl i njegova jedinjenja µg/l 22. Aluminijum i njegova jedinjenja µg/l 23. Arsen i njegova jedinjenja µg/l 24. Bor i njegova jedinjenja µg/l   Ostale zagađujuće supstance   25. Hemijska potrošnja kiseonika – bihromatna metoda mg/l 26. Sulfati mg/l 27. Naftni ugljovodonici mg/l 28. Fenolni indeks mg/l 29. Anijon aktivne supstance mg/l 30. Ukupna radioaktivnost (beta) Bq/l

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025:2006.

Napomena: Zagađujuće supstance pod red. br. 13- 24. radiće se kao ukupni teški metali.

3e Monitoring statusa akumulacija

Elementi kvaliteta vode u akumulaciji ispituju se u skladu sa propisom koji utvrđuje parametre ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i parametre hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Tabela 9. Akumulacija obuhvaćena operativnim monitoringom i elementi kvaliteta koji se ispituju

Red.br. Naziv akumulacije Naziv vodotoka 1. – Ukupni azot (N) 2. – Ukupni fosfor (P) 3. – TOC 4. – Gubitak pri žarenju

Tabela 10. Specifične zagađujuće supstance u sedimentu-prioritetne i prioritetne hazardne supstance

Redni broj CAS broj 1 Naziv prioritetne supstance 1. 15972-60-8 Alahlor (Alachlor ) 2. 120-12-7 Antracen (Anthracene) 3. 470-90-6 Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) 4. 2921-88-2 Hlorpirifos (Chlorpyrifos) 5-8. Ciklodienski pesticidi 309-00-02 Aldrin2 (Aldrin) 60-57-1 Dieldrin2 (Dieldrin) 72-20-8 Endrin (Endrin) 465-73-6 Izodrin ( Izodrin) 9. / Ukupan DDT 2,4 10. 50-29-3 Para-para-DDT2 11. 115-29-7 Endosuflan (endosulfan) 12. 206-44-0 Fluoranten (Fluoranthene) 13. 118-74-1 Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene) 14. 87-68-3 Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene) 15-18. Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) i 319-84-16 α- HCH 319-85-7 β- HCH 58-89-9 γ- HCH G( Lindan ) 608-73-1 δ- HCH 19. 140-66-9 Oktifenoli 4 – ( 1,1,3,3 -tetrametilbutil) fenol 20. 91-20-3 Naftalen (Naphthalene) 21. 104-40-5 4-(para)nonilfenol(4-(para)nonylphenol ) 22. 608-93-5 Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) 23. 87-86-5 Pentahlorofenol (Pentachlorophenol) 24-28. Poliaromatični ugljovodonici (PAH) 50-32-8 Benzo(a)piren (Benzo(a)pyrene) 205-99-2 Benzo(b)fluoranten (Benzo(b)fluoranthene) 191-24-2 Benzo(g,h,i)perilen (Benzo(g,h,i)perylene) 207-08-9 Benzo(k)fluoranten (Benzo(k)fluoranthene) 193-39-5 Indeno(1,2,3c,d)piren (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) 29. 1336-36-3 Polihlorovani bifenili (PCB) :28,52,101,138,153 i 180 30. 1582-09-8 Trifluralin (Trifluralin) 31. Terbutrin (Terbutrin) 32. 76-44-8 Heptahlor (Heptahlor) 33. 1024-57-3 Heptahlor-epoksid(Heptahlor-epoksid) 34. Brominovanidifenil etri 35. Hlorovani C10-13 alkani 36. Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) 37. Trihlorbenzeni 38. Tetrahloretilen3 39. Trihlorbenzeni

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

Tabela 11. Zagađujuće supstance

Redni broj Naziv parametra 1. Cink (Zn) 2. Bakar (Cu) 3. Hrom ukupni (Cr) 4. Arsen (As) 5. Olovo(Pb) 6. Kadmijum (Cd) 7. Živa(Hg) 8. Nikl(Ni) 9. Ukupni naftni ugljovodonici 10. Terbutilazin (Terbutilazin) 5915-41-3 11. Ukupna ( radioaktivnost 12. Acetohlor 13. Metolahlor 14. Hlordan (cis+trans) 15. Metoksihlor

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025 : 2006.

3z Hidromorfološki elementi kvaliteta

Radi klasifikovanja ekološkog statusa, pored bioloških i fizičko-hemijskih elemenata kvaliteta, ispituju se i hidromorfološki elementi kvaliteta kao i parametri za određivanje ekološkog statusa/potencijala reka (Tabela 12).

Tabela 12. Hidromorfološki elementi kvaliteta za reke

Elementi kvaliteta Podelementi Parametar Hidrološki režim Količina i dinamika proticaja -Istorijski podaci o proticajima-Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem-Aktuelni/mereni protoci Veza sa podzemnim vodama -Nivo vodenog ogledala-Protok površinskih voda Rečni kontinuitet Neprekidnost rečnog toka-broj i vrsta pregrada Konstrukcije za osiguranje nesmetanog prolaza akvatičnih organizama Morfološki uslovi Varijacije dubine i širine rečnog korita -Poprečni presek rečnog korita-Protok Struktura i supstrat dna rečnog korita -Poprečni presek-Granulacija-Prisustvo i lokacija velikih ostataka drveća Struktura obalne zone -Dužina/širina-Sastav živog sveta-Kontinuitet/zemljani pokrivač Brzina strujanja Zakonitost kanalisanja

U Tabeli 13. su prikazani hidromorfološki elementi i parametri kvaliteta za klasifikaciju ekološkog statusa/potencijala jezera i akumulacija.

Tabela 13. Hidromorfološki elementi kvaliteta za jezera i akumulacije

Elementi kvaliteta Podelement Parametri Hidrološki režim Količina i dinamika proticaja -Istorijski podaci o proticajima-Podaci o proticajima dobijeni modeliranjem-Aktuelni/mereni protoci-Mešanje i zakonitosti cirkulacije Veza sa podzemnim vodama -Nivo vodenog ogledala-Protok površinskih voda Vreme zadržavanja vode -Zapremina/Dubina-Doticaj/Oticaj Morfološki uslovi Varijacije dubine jezera -Površina-Zapremina/dubina Struktura i supstrat dna jezera -Granulacija-Sadržaj vode/gustina-Sastav elemenata-Brzina i starost sedimentacije Struktura obalne jezera Dužina-Sastav priobalnih vrsta-Pokrivenost vegetacijom-Karakteristike obale Struktura priobalne zone -Dužina/Širina-Sastav živog sveta-Kontinuitet/zemljani pokrivač

3i Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica na području grada Beograda

Obim, vrsta i učestalost ispitivanja pokazatelja kvaliteta voda u mreži stanica na području grada Beograda prikazani su u Tabeli 14.

Tabela 14. Obim, vrsta i učestalost ispitivanja u mreži stanica u zoni grada Beograda

Redni broj Naziv stanice Vodotok Šifra vodnog tela Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara (nedelja/godina) 1. Zemun Dunav D6 52 2. Beograd – Vinča Dunav D5 52 3. Smederevo Dunav D5 52 4. Ostružnica Sava SA_1 52

3j Stanice sa svakodnevnim izveštavanjem

Svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda vodotoka vrše se na stanicama navedenim u Tabeli 15.

Tabela 15. Stanice na kojima se vrše svakodnevna ispitivanja kvaliteta voda

Redni broj Naziv stanice Vodotok Šifra vodnog tela Učestalost ispitivanja opštih fizičko-hemijskih parametara (dan/godina) 1. Novi Sad Dunav D8 365 2. Jamena Sava SA_3 365 3. Bagrdan Velika Morava VMOR_3 365 4. Ljubičevski most Velika Morava VMOR_1 365 5. Raška Ibar IB_3 365

*na stanici pod rednim brojem 5. pored opštih fizičko-hemijskih parametara radiće se i fenolni indeks

3k Monitoring površinskih voda u skladu sa poslovima međunarodne saradnje

Obim, vrsta i učestalost ispitivanja kvaliteta vode vodotoka koji čine ili presecaju državnu granicu Republike Srbije u skladu sa poslovima međunarodne saradnje prikazani su tabelarno (tab. 16, 17. i 18).

Tabela 16. Profili na kojima se vrši uzorkovanje vode i sedimenta u skladu sa poslovima međunarodne saradnje

Rednibroj Vodotok Naziv stanice Broj uzorkovanja na nivou godine Mesto uzorkovanja Leva obala Sredina toka Desna obala 1. Dunav Bezdan (1 12 X* 3. Bajski kanal Bački Breg_1 (1 12 X* 4. Plazović Bački Breg_2 (1 12 X* 5. Dunav Banatska Palanka, uzvodno od ušća Nere rkm 1076 (2 12 X* X X 6. Dunav Gruja-Radujevac, uzvodno od ušća reke Timok rkm 848 (2 12 X X X* 7. Zlatica Granični kamen A-46 (3 6 X* 8. Stari Begej Granični kamen A-136-4 (3 6 X* 9. Brzava Markovićevo, hidrometrijski profil(3 6 X* 10. Moravica Vatin, železničkih most(3 6 X* 11. Plovni Begej Granični kamen A-140(3 6 X* 12. Tamiš Graničeri- hidrometrijski profil u pravcu Graničnog kamena A-166(3 6 X* 13. Karaš Granični kamen B-83(3 6 X* 14. Nera Most kod Najdaša(3 6 X 15. Nera Sokol, Granični kamen C-183(3 6 X* * prema programu nadzornog monitoringa

Tabela 17. Spisak parametara kvaliteta voda koji se ispituju u okviru poslova međunarodne saradnje

Redni broj Naziv parametra Jedinica Učestalost ispitivanja na profilima sa oznakom (1 Učestalost ispitivanja na profilima sa oznakom (2 Učestalost ispitivanja na profilima sa oznakom (3 1. Tendencija vodostaja – 12 2. Vodostaj cm 12 3. Proticaj m3/s 12 12 6 4. Meteorološki uslovi – 12 6 5. Boja – 12 6 6. Miris – 12 6 7. Plivajuće materije – 12 6 8. Ostala zapažanja – 12 6 9. Temperatura vazduha °C 12 12 6 10. Temperatura vode °C 12 12 6 11. Hloridi mg/l 12 12 6 12. Sulfati mg/l 12 13. Kalcijum mg/l 12 14. Magnezijum mg/l 12 15. Natrijum mg/l 12 16. Kalijum mg/l 12 17. m – alkalitet mmol/l 12 12 6 18. Ukupna tvrdoća mg CaO/l 12 12 6 19. pH – 12 20. Elektroprovodljivost mS/cm (20 °C) 12 12 6 21. Ukupne rastvorene materije mg/l 12 12 6 22. Uk. suspendovane materije mg/l 12 12 6 23. Ukupne suve materije mg/l 12 24. Rastvoreni kiseonik mg/l 12 12 6 25. Zasićenje kiseonikom % 12 12 6 26. HPK iz KMnO4 mg/l 12 12 6 27. HPK – Cr** mg/l 12 6 28. BPK5 mg/l 12 12 6 29. TOC mg/l 12 30. Amonijum jon (NH4-N) mgN/l 12 12 6 31. Nitriti (NO2-N) mgN/l 12 12 6 32. Nitrati (NO3-N) mgN/l 12 12 6 33. Organski azot mg/l 12 34. Ukupni azot mg/l 12 35. Rastvoreni fosfor (PO4-P) mgP/l 12 12 6 36. Ukupni fosfor mgP/l 12 12 6 37. Fe ukupno µg/l 12 6 38. Mn ukupni µg/l 12 6 39. Zn ukupni µg/l 12 6 40. Hg ukupna µg/l 12 6 41. Cu ukupni µg/l 12 6 42. Cr ukupni µg/l 12 6 43. Pb ukupno µg/l 12 6 44. Cr 6+ µg/l 12 6 45. Cd ukupni µg/l 12 6 46. Ni ukupni µg/l 12 6 47. As ukupni µg/l 12 6 48. Rastvoreno Fe µg/l 12 49. Rastvoreni Mn µg/l 12 50. Rastvoreni ukupni Cr µg/l 12 51. Rastvoreni Cu µg/l 12 52. Rastvoreni Zn µg/l 12 53. Rastvoreno Pb µg/l 12 54. Rastvoreni Cd µg/l 12 55. Rastvorena Hg µg/l 12 56. Rastvoreni Ni µg/l 12 57. Rastvoreni As* µg/l 12 58. Cr 6+ µg/l 12 6 59. Lindan µg/l 12 60. p,p,DDT µg/l 12 61. Atrazin µg/l 12 62. Antracen µg/l 12 63. Fluoranten µg/l 12 64. Benzo(b)fluoranten µg/l 12 65. Benzo(k)fluoranten µg/l 12 66. Naftalen µg/l 12 67. Benzo(a)piren µg/l 12 68. Benzo(g,h,i)perilen µg/l 12 69. Indeno(1,2,3,-s,d)piren µg/l 12 70. Fenolni indeks mg/l 12 6 71. Anijon aktivne supstance mg/l 12 6 72. Naftni ugljovodonici mg/l 12 6 73. CI (najverovatniji br. koli. bakterija) n/1l 12 6 74. Hlorofil a* µg/l 12 75. Fitoplankton_EQR* – 6 76. Fitobentos_EQR* – 1 77. Makroinvertebrate_EQR* – 1 78. S (stepen saprobnosti)** – 12 6 79. Indeks saprobnosti** – 12 6 80. Ukupna radioaktivnost (beta) Bq/l 12 6

* parametri se rade samo na stanicama pod red. br. 1-4. Tabele 16.

**parametri se rade samo na stanicama pod red. br. 5-15. Tabele 16.

Tabela 18. Spisak parametara kvaliteta sedimenta koji se ispituju u okviru poslova međunarodne saradnje

Redni broj Naziv parametra Jedinica Učestalost ispitivanja na profilima sa oznakom (1 1. Fe mg/kg s.m. 4 2. Mn mg/kg s.m. 4 3. Cr mg/kg s.m. 4 4. Cu mg/kg s.m. 4 5. Zn mg/kg s.m. 4 6. Pb mg/kg s.m. 4 7. Cd mg/kg s.m. 4 8. Hg mg/kg s.m. 4 9. Ni mg/kg s.m. 4 10. As mg/kg s.m. 4 11. TOC mg/kg s.m. 4

II. Monitoring podzemnih voda

1. Broj i položaj pijezometara i drugih objekata za merenje količine i nivoa podzemnih voda

Broj i položaj mernih mesta za merenje količine i nivoa podzemnih voda dat je u Tabeli 19. Na hidrološkim stanicama u Tabeli 19. sprovodi se monitoring kvantitativnog statusa podzemnih voda.

Stanice pod red.br. 345-387. pripadaju dopunskoj mreži stanica korisnika podzemnih voda.

Tabela 19. Broj i položaj mernih mesta monitoringa kvantitativnog statusa podzemnih voda

Redni broj Broj vodnog tela Naziv vodnog tela podzemne vode Šifra vodnog tela Površinavodnogtela (km2) Vodno područje Naziv hidr. stanicepodzemnih voda na kojojse vrši merenje Šifra hidrološkestanice na kojojse vrši merenje Koordinate y x 1. 8 Severozapadna Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_1 1232,43 Bačka i Banat Sombor-GMS (S-1) 18NP0011 7356016 5070857 2. 8 Severozapadna Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_1 1232,43 Bačka i Banat Sombor (S-1/D) 18NP0011/D 7356014 5070858 3. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Aleksa Šantić (AŠ-1/D) 18NP0021/D 7372002 5087933 4. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Aleksa Šantić (AŠ-1/d) 18NP0021/d 7372000 5087934 5. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Subotica-Mikićevo (M-1) 18NP0031 7395257 5096101 6. 9 Telečka -prva izdan TIS_GW_SI_2 2643,55 Bačka i Banat Njegoševo (NJ-1/D) 18NP0041/D 7403338 5070163 7. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Sterijino (ST-1) 18NP0051 7424170 5073350 8. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Vrbas-farma (VR-1) 18NP0071 7396395 5049186 9. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Vrbas-farma (VR-1/D) 18NP0071/D 7396393 5049187 10. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža (TKA-1/D) 18NP0381/D 7427850 5098500 11. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža (TKA-2/D) 18NP0382/D 7426075 5100575 12. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža (TKA-3) 18NP0383 7428000 5098550 13. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža(TKA-4) 18NP0384 7427550 5099550 14. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža(TKA-5) 18NP0385 7427150 5099025 15. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Kanjiža(TKA-6) 18NP0386 7426600 5099875 16. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Burza(TVR-2/D) 18NP040-2/D 7427200 5060200 17. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Burza(TVR-4) 18NP040-4 7428625 5060125 18. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Burza(TVR-5) 18NP040-5 7428275 5060125 19. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Burza(TVR-6) 18NP040-6 7426075 5060175 20. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Burza (TVR-1/D) 18NP0401/D 7429025 5060150 21. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-1/1) 19NP0371/1 7427025 5105225 22. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-1/D) 19NP0371/D 7426965 5105213 23. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-2/1) 19NP0372/1 7428425 5104825 24. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-2/D) 19NP0372/D 7428550 5104775 25. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-3/D) 19NP0373/D 7430300 5104275 26. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-4) 19NP0374 7427300 5105125 27. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-5) 19NP0375 7427600 5105000 28. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat Novi Kneževac (TK-6) 19NP0376 7429400 5104375 29. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat B.Aranđelovo (BA-1) 19NP0101 7440321 5103107 30. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat B.Aranđelovo (BA-1/1) 19NP0101/1 7440319 5103106 31. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat B. Aranđelovo (BA-1/D) 19NP0101/D 7440324 5103110 32. 10 GornjaTisa -prva izdan TIS_GW_SI_3 1772,02 Bačka i Banat B.Aranđelovo (BA-1/d) 19NP0101/d 7440322 5103108 33. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Kikinda (Kinđa) (K-1) 19NP0111 7456745 5078281 34. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Kikinda (K-1/D) 19NP0111/D 7456747 5078282 35. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat N.Crnja-maš.radion. (NC-1) 19NP0121 7467955 5057411 36. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-1/1) 19NP0391/1 7434675 5072450 37. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-1/D) 19NP0391/D 7434668 5072449 38. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-2) 19NP0392 7435263 5072352 39. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-3) 19NP0393 7437225 5072250 40. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-4) 19NP0394 7434875 5072425 41. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-5) 19NP0395 7435800 5072600 42. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Padej (TP-6) 19NP0396 7436371 5072503 43. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Burza (TB-1) 19NP0401 7430650 5054875 44. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Burza (TB-2/D) 19NP0402/D 7432925 5054525 45. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Burza (TB-3/D) 19NP0403/D 7434850 5054275 46. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Burza (TB-4) 19NP0404 7432200 5054650 47. 11 Severni Banat -prva izdan TIS_GW_SI_4 1545,78 Bačka i Banat Burza (TB-6) 19NP0406 7435750 5054250 48. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Nadalj (NA-1/D) 18NP0061/D 7416062 5041695 49. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Bač (B-1) 18NP0081 7361298 5031605 50. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Bač (B-1/1) 18NP0081/1 7361297 5031603 51. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Novi Sad -GMS (RŠ-1) 18NP0091 7408616 5020357 52. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Novi Sad -(RŠ-1/1) 18NP0091/1 7408612 5020359 53. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Novi Sad-(RŠ-3) 18NP0093 7408582 5020445 54. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Čurug (325) 18NP114 7425715 5036929 55. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Gospođinci 18NP115 7420610 5029754 56. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Temerin (335) 18NP116 7412242 5030232 57. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Bački Jarak (362) 18NP117 7409532 5025444 58. 12 Srednja Bačka -prva izdan TIS_GW_SI_5 2068,06 Bačka i Banat Ratkovo (314) 18NP314 7369649 5034989 59. 13 Donja Tisa -prva izdan TIS_GW_SI_6 1099,78 Bačka i Banat Zrenjanin (GMS) (ZR-1) 19NP0141 7451606 5028447 60. 13 Donja Tisa -prva izdan TIS_GW_SI_6 1099,78 Bačka i Banat Zrenjanin (ZR-1/1) 19NP0141/1 7451606 5028449 61. 13 Donja Tisa -prva izdan TIS_GW_SI_6 1099,78 Bačka i Banat Zrenjanin (ZR-1/D) 19NP0141/D 7451606 5028441 62. 13 Donja Tisa -prva izdan TIS_GW_SI_6 1099,78 Bačka i Banat Zrenjanin (ZR-1/d) 19NP0141/d 7451606 5028443 63. 13 Donja Tisa -prva izdan TIS_GW_SI_6 1099,78 Bačka i Banat Zrenjanin (ZR-1/d-1) 19NP0141/d-1 7451606 5028445 64. 14 Srednji Banat -prva izdan TIS_GW_SI_7 1013,72 Bačka i Banat Krajišnik-fbr.(KR-1/1) 19NP0131/1 7478273 5033949 65. 14 Srednji Banat -prva izdan TIS_GW_SI_7 1013,72 Bačka i Banat Krajišnik (KR-1/2) 19NP0131/2 7478271 5033949 66. 14 Srednji Banat -prva izdan TIS_GW_SI_7 1013,72 Bačka i Banat Krajišnik (KR-1/D) 19NP0131/D 7478275 5033949 67. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Debeljača (DB-1/D) 19NP0161/D 7469151 4993137 68. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Kovin (KO-1/D) 19NP0181/D 7499142 4957745 69. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Pločica 19NPCB44 7485700 4946883 70. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Dubovac 19NPLP1012 7520184 4961434 71. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Crvenački rit 19NPLP927 7503262 4957354 72. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Dubovac 19NPP8 7507348 4961692 73. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Kovin 19NPPD15 7501575 4958787 74. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Ivanovo 19NPPD25 7473665 4956910 75. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Starčevo 19NPPP721 7474082 4962987 76. 15 Jugozapadni Banat -prva izdan D_GW_SI_2 2228,19 Bačka i Banat Kovin 19NPPP930 7501688 4958464 77. 19 Vršačke planine D_GW_S_1 257,63 Bačka i Banat Gudurica (GU-1) 19NP230 7534700 5003075 78. 19 Vršačke planine D_GW_S_1 257,63 Bačka i Banat Kusić (KU-1) 19NP372 7538800 4970250 79. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Lokve-kombinat (LK-1) 19NP0151 7501974 5001819 80. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B.Karlovac (GMS)(BK-1) 19NP0171 7503330 4989543 81. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B.Karlovac (BK-1/D) 19NP0171/D 7503331 4989545 82. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B. Karlovac (BK-2) 19NP0172 7503380 4990089 83. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat B. Karlovac (BK-3) 19NP0173 7503224 4989054 84. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Sečanj (TL-3) 19NP0453 7478834 5026038 85. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Sečanj (TL-3/D) 19NP0453/D 7480099 5020750 86. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Sečanj (TL-1) 19NP045L1 7479525 5023225 87. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Sečanj (TL-2) 19NP045L2 7479750 5022700 88. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Sečanj (TL-5) 19NP045L5 7480100 5020775 89. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Vračev Gaj (NVG-3) 19NP0493 7530875 4969728 90. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Dužine 19NP199 7500625 5016175 91. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Vatin (V-1) 19NP227 7520050 5009800 92. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Jermenovci (J-1) 19NP236/1 7503900 5004575 93. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Straža (ST-1) 19NP304/4 7524450 4981350 94. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Češko Selo (ČS-1) 19NP332 7529800 4978200 95. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Crvena Crkva (CC-1) 19NP340/A 7529425 4973075 96. 20 Jugoistočni Banat -prva izdan D_GW_SI_1 2298,93 Bačka i Banat Banatska Palanka (BP-1) 19NP373/A 7526650 4966875 97. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Kolubara-ušće 5NP230A 7440255 4946772 98. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Obrenovac-alaska koliba 5NP232A 7439958 4947296 99. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Zabrežje-Savska 22 5NP234A 7437450 4949005 100. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Zabrežje-B.Markovica169 5NP235A 7437200 4948220 101. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Ušće 5NP262 7420882 4943753 102. 23 Beograd -desna obala Save SA_GW_I_5 179,68 Beograd Dren 5NP263 7424178 4941645 103. 29 Pančevački rit D_GW_I_3 413,74 Beograd Borča-dubok 9NP163 7458430 4970273 104. 29 Pančevački rit D_GW_I_3 413,74 Beograd Borča 9NP164 7458425 4970274 105. 29 Pančevački rit D_GW_I_3 413,74 Beograd Čuvarnica-dubok 9NP165 7457613 4967896 106. 29 Pančevački rit D_GW_I_3 413,74 Beograd Čuvarnica 9NP166 7457605 4967895 107. 31 Negotin Kladovo -aluvion D_GW_I_6 462,86 Donji Dunav Negotin (N-1) 14NPN-1 7623100 4900450 108. 31 Negotin Kladovo -aluvion D_GW_I_6 462,86 Donji Dunav Negotin (N-2) 14NPN-2 7623100 4900450 109. 31 Negotin Kladovo -aluvion D_GW_I_6 462,86 Donji Dunav Negotin (N-3) 14NPN-3 7623100 4900450 110. 31 Negotin Kladovo -aluvion D_GW_I_6 462,86 Donji Dunav Negotin (N-4) 14NPN-4 7623100 4900450 111. 39 Kličevac D_GW_I_9 604,28 Donji Dunav Ciglana 14NP601 7534969 4955386 112. 39 Kličevac D_GW_I_9 604,28 Donji Dunav Vlaški Gaj 14NP602 7535197 4954924 113. 39 Kličevac D_GW_I_9 604,28 Donji Dunav Carine 14NP603 7536025 4954427 114. 39 Kličevac D_GW_I_9 604,28 Donji Dunav Kumane 14NP604 7536942 4954033 115. 40 Kostolac ML_GW_I_1 1005,37 Donji Dunav Bratinac 6NP303 7519608 4944637 116. 40 Kostolac ML_GW_I_1 1005,37 Donji Dunav Bratinac-selo 6NP304 7520459 4944635 117. 40 Kostolac ML_GW_I_1 1005,37 Donji Dunav Veliko Selo 6NP319 7523968 4928087 118. 48 Kučaj i Beljanica CTIM_GW_K_1 726.52 Donji Dunav Vrelo Mlave 133-66Vrelo Mlave 7563125 4894410 119. 48 Kučaj i Beljanica CTIM_GW_K_1 726.52 Donji Dunav Krupajsko vrelo 133-376 Krupajsko vrelo 7549250 4893400 120. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Osipaonica selo 1NP901A 7505427 4933941 121. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Osipaonica-vodna zajed. 1NP904A 7509794 4936914 122. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Osipaonica-polje 1NP974 7506681 4934636 123. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Šalinac 1NPPL-111 7502500 4950675 124. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Šalinac 1NPPL-112 7501550 4950150 125. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Šalinac 1NPPL-113 7501050 4949225 126. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Šalinac 1NPPL-114 7499600 4948900 127. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Šalinac 1NPPL-115 7498725 4948050 128. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Dubravica-Lipe 1NPPL-123 7501200 4945250 129. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Dubravica-Lipe 1NPPL-124 7499300 4944400 130. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPL-132 7411150 4924425 131. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPL-133 7509600 4924675 132. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPL-134 7507202 4925384 133. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPL-135 7504815 4924588 134. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava V.Plana-Žabari 1NPPL-141 7509400 4907150 135. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava V.Plana-Žabari 1NPPL-142 7508725 4907150 136. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava V.Plana-Žabari 1NPPL-143 7507025 4907075 137. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPL-151 7512650 4897700 138. 63 Velika Morava aluvion -leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPL-152 7512454 4897622 139. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Ljubičevo-ergela 1NP908A 7511669 4938752 140. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Ljubičevo-petlja 1NP909A 7512475 4939200 141. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Požarevac šećerana 1NP910A 7513050 4939725 142. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava D,Livadica 1NP929A 7512157 4911009 143. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Brežane 1NP966 7505988 4944990 144. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Svilajnac 1NP977 7517439 4898787 145. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Požarevac 1NPP-1 7513625 4943425 146. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Dubravica-Lipe 1NPPD-121 7505600 4947800 147. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Dubravica-Lipe 1NPPD-122 7505700 4948075 148. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Dubravica-Lipe 1NPPD-123 7505775 4948375 149. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Dubravica-Lipe 1NPPD-124 7506200 4949075 150. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Dubravica-Lipe 1NPPD-125 7507737 4949676 151. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPD-131 7513300 4926575 152. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPD-132 7514600 4926650 153. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPD-133 7515550 4926325 154. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Lozovik-Vlaški Do 1NPPD-134 7516825 4925925 155. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava V.Plana-Žabari 1NPPD-141 7510400 4910675 156. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava V.Plana-Žabari 1NPPD-143 7513028 4911255 157. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava V.Plana-Žabari 1NPPD-144 7514400 4911675 158. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava V.Plana-Žabari 1NPPD-145 7516716 4912435 159. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPD-151 7513617 4899311 160. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPD-152 7514255 4898242 161. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPD-153 7514500 4897825 162. 64 Velika Morava aluvion -desna obala VMOR_GW_I_2 429,31 Morava Markovac-Svilajnac 1NPPD-155 7515550 4895050 163. 65 Levač VMOR_GW_I_4 718,98 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPL-194 7530600 4839925 164. 65 Levač VMOR_GW_I_4 718,98 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPL-195 7529626 4839826 165. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Striža-nova 1NP951A 7532498 4853803 166. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Čepure 1NP952A 7529740 4853978 167. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Potočac-selo 1NP954A 7526760 4852652 168. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-most 1NP958A 7530750 4842300 169. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Ćuprija-park 1NP982 7530175 4865900 170. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Meteorološka stan.-Ćuprija 1NP983 7531001 4866283 171. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Jovac 1NP985 7527842 4863411 172. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Potočac-polje 1NP986 7527701 4853583 173. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Paraćin-Vrapče 1NP988 7533760 4855870 174. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPD-161 7524125 4876200 175. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPD-162 7524825 4876850 176. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPD-163 7525825 4876850 177. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPD-164 7526450 4876675 178. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPD-181 7530475 4850200 179. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPD-182 7531425 4850725 180. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPD-183 7533400 4850725 181. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPD-184 7534425 4850875 182. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPD-191 7533350 4841125 183. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPD-192 7533425 4841325 184. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPD-193 7534875 4840225 185. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPD-194 7535450 4840325 186. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPL-161 7524000 4875775 187. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovča-Glogovac 1NPPL-162 7523525 4875450 188. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPL-163 7522425 4875275 189. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Bukovče-Glogovac 1NPPL-164 7521294 4875127 190. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Dvorice – V. Livadice 1NPPL-171 7527387 4860391 191. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Dvorice – V. Livadice 1NPPL-172 7526555 4860633 192. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Dvorice – V. Livadice 1NPPL-173 7525991 4860800 193. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPL-181 7529550 4848825 194. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPL-182 7529075 4848750 195. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPL-183 7527475 4848700 196. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Obrež-Ratare 1NPPL-184 7527100 4848575 197. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPL-191 7532725 4840550 198. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPL-192 7532350 4840550 199. 66 Velika Morava neogen -jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava Varvarin-Ćićevac 1NPPL-193 7531881 4840232 200. 73 Kučaj – zapad VMOR_GW_K_2 288,06 Morava Veliko vrelo 129-201 Veliko vrelo 7551750 4884700 201. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Donja Vrežina 3NP218 7577500 4798400 202. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Bobovište-selo(nasip) 3NP500 7553172 4823543 203. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Bobovište(plantaža) 3NP501 7553850 4823385 204. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Bobovište 3NP502 7554582 4823092 205. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Žitkovac-ciglana 3NP504 7557351 4819990 206. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Žitkovac-RO Moravica 3NP505 7557876 4820316 207. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Brzi Brod-selo 3NP507 7578775 4796295 208. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Medoševac-selo 3NP509 7570526 4798222 209. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Medoševac-betonjerka 3NP510 7570375 4797621 210. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Popovac-selo 3NP511 7567014 4799143 211. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Popovac-F.K.Budućnost 3NP512 7566793 4798841 212. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Novo Selo-stara škola 3NP513 7566412 4797710 213. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Mramor 3NP514 7564375 4796795 214. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Doljevac 3NP533 7567948 4784623 215. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Doljevac-klanica 3NP534 7567757 4784739 216. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Doljevac-put za Orljane 3NP535 7567947 4785070 217. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Šarlinac-viseći most 3NP537 7565481 4783489 218. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Šarlinac 3NP538 7565614 4784069 219. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Žitorađa 3NP540 7558258 4783695 220. 83 Južna Morava neogen-sever JMOR_GW_I_3 1153,38 Morava Glašince 3NP541 7558501 4784283 221. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Klisura-selo 3NP515 7568570 4786390 222. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Čečina-selo 3NP516 7570898 4783643 223. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Pusta reka-Doljevac 3NP518 7568847 4783497 224. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Doljevac-selo 3NP519 7568199 4783492 225. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Turekovac-Jablanica 3NP520 7571867 4760406 226. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Turekovac-Dom zdravlja 3NP521 7572661 4759831 227. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Turekovac-raskrsnica 3NP522 7573202 4759091 228. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Pukovac-selo 3NP523 7569984 4780693 229. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Badinac 3NP527 7583214 4759047 230. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac (L-1) 3NPL-1 7577962 4759875 231. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac (L-2) 3NPL-2 7577962 4759875 232. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac (L-3) 3NPL-3 7577962 4759875 233. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac (L-4) 3NPL-4 7577962 4759875 234. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Gornja Jajina 4NP379 7576021 4755002 235. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Brza 4NP386 7572094 4746159 236. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Todorovce 4NP388 7570686 4748282 237. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Gorina 4NP390 7569888 4745454 238. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac-KPD 4NP524 7577669 4758809 239. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac-KPD 4NP525 7578203 4758902 240. 85 Leskovac -neogen JMOR_GW_I_2 914,31 Morava Leskovac-KPD-Rudare 4NP526 7578586 4758926 241. 89 Rasina ZMOR_GW_I_1 497,41 Morava Tobolac-s.Trstenik 2NP201 7510341 4823867 242. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Jasika (vodomer) 2NP195 7524262 4829338 243. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stopanja-nasip 2NP198 7511618 4828003 244. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stopanja 2NP199 7511650 4827325 245. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stopanja-selo 2NP200 7512257 4826288 246. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Selište 2NP202 7513069 4828452 247. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Selište-skela 2NP203 7512663 4829254 248. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Selište-Velika Drenova 2NP204 7511854 4830575 249. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava V.Drenova-dom zdravlja 2NP205 7511042 4831246 250. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Ibar-Kraljevo 2NP206 7479605 4842157 251. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Sirča(viseći most) 2NP208 7477900 4843666 252. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Sirča-selo 2NP209 7477942 4844480 253. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Adrani (miločajski most) 2NP210 7470725 4847939 254. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Miločaj (miločajski most) 2NP212 7470685 4848075 255. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Mršinci 2NP214 7460143 4853842 256. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Kukići-Slatina (žel.stan.) 2NP216 7458483 4853372 257. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stančići 2NP217 7455447 4858820 258. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stančići-selo 2NP218 7455452 4859594 259. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Stančići-osnovna škola 2NP219 7455726 4860228 260. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Kruševac (K-1) 2NPK-1 7524275 4829075 261. 108 Zapadna Morava -aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava Kruševac (K-2) 2NPK-2 7524275 4829075 262. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Drenovac 7NP11A 7398750 4968950 263. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Uzveće-selo 7NP18A 7390600 4971150 264. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Majur 7NP28A 7394500 4960275 265. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Petlovača 7NP33 7378789 4955364 266. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Šabac-Agencija JRB 7NP49 7397525 4959000 267. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić (B-1) 7NPB-1 7380247 4967093 268. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić (B-2) 7NPB-2 7380247 4967093 269. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić (B-3) 7NPB-3 7380247 4967093 270. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić (B-4) 7NPB-4 7380247 4967093 271. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Ravnje 7NPP-1 7374813 4978777 272. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Belotić (jezerac) 7NPP-12 7385950 4963875 273. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Štitar 7NPP-13 7389463 4962461 274. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Slepčević 7NPP-16 7387850 4958425 275. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Mišar – Sava 7NPP-17 7399550 4955175 276. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Duvanište 7NPP-18 7383375 4956100 277. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogosavac (ulaz u selo) 7NPP-19 7390150 4954525 278. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava G. Zasavica 7NPP-2 7382150 4979700 279. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Prnjavor 7NPP-20 7373942 4952479 280. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Lipolist 7NPP-21 7383975 4952950 281. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Noćajski Salaš 7NPP-3 7390525 4980300 282. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Čevrtnija 7NPP-4 7396075 4975925 283. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Radenković 7NPP-5 7377834 4973862 284. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Crna Bara 7NPP-6 7373822 4971934 285. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Banovo Polje 7NPP-7 7379004 4969316 286. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Glušci 7NPP-8 7385838 4972588 287. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Uzveće 7NPP-9 7391163 4971805 288. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Drenovac-poljana 7NPP-10 7398300 4972050 289. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava G. Zasavica 7NPPd-711 7385713 4982789 290. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava G. Zasavica 7NPPd-712 7385600 4982243 291. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Noćaj 7NPPd-713 7386350 4978100 292. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Noćaj 7NPPd-714 7384950 4977250 293. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Glušci 7NPPd-715 7384100 4970825 294. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić 7NPPd-716 7383213 4967638 295. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Klenje 7NPPd-717 7375783 4962055 296. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Badovinci 7NPPd-718 7374221 4960386 297. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Drenovac 7NPPd-722 7397150 4968600 298. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Pričinović 7NPPd-723 7394225 4968650 299. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Pričinović 7NPPd-724 7391550 4968650 300. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Metković 7NPPd-725 7387663 4968988 301. 116 Mačva –OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava Bogatić 7NPPd-726 7383625 4964900 302. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Obrenovac-Beopetrol 5NP236A 7437706 4945892 303. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Obrenovac-vodomer 5NP238A 7438644 4945523 304. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Barič-stara ž.stanica 5NP240A 7440589 4945471 305. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Mislođin 5NP241A 7438686 4944618 306. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Brgule 5NP247A 7437208 4932681 307. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Ćemanov most 5NP251A 7429644 4929422 308. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Ćemanov most-Jabuka 5NP252A 7429625 4929175 309. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Zvizdar 5NP829A 7422500 4922100 310. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Gunjevac-peskara 5NP831A 7425320 4923404 311. 119 Kolubara -neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava Beli-Brod (GHS) 5NP834A 7436670 4914330 312. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Bogovađa 5NP830A 7437071 4909767 313. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Bogovađa 5NP838A 7437195 4909860 314. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Divci-Suvo polje 5NP839A 7423605 4906019 315. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Divci 5NP840A 7423295 4906095 316. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Valjevo-GMS 5NP841A 7413620 4903993 317. 121 Valjevo KOL_GW_S_1 542,81 Sava Valjevo-polj.škola 5NP842A 7413879 4904153 318. 122 Lelić-karst KOL_GW_K_2 306,83 Sava Vrelo Petnica 117-475Vrelo Petnica 7415415 4900595 319. 123 Ljig KOL_GW_P_1 565.82 Sava Povlensko vrelo 117-459 Povlensko vrelo 7398200 4890200 320. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Lozničko polje 7NP43 7359961 4935267 321. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Badovinci 7NP46 7373046 4961780 322. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Badovinci 7NPP-15 7371126 4958874 323. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Straža 7NPP-22 7363358 4944034 324. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Lipnički šor 7NPP-23 7361979 4939121 325. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Loznica – polje 7NPP-24 7359428 4934386 326. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Šišinovača 7NPPd-7110 7370069 4956361 327. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Purevine 7NPPd-7111 7368886 4955804 328. 124 Lozničko Polje DR_GW_I_1 243,88 Sava Gornje polje 7NPPd-719 7370640 4956553 329. 127 Povlen DR_GW_K_2 322,37 Sava Gvozdac vrelo 106-48 Gvozdac vrelo 7389750 4884800 330. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Laćarak-GMS (L-1) 20NP0231 7386521 4985982 331. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Laćarak (L-1/1) 20NP0231/1 7386521 4985984 332. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Laćarak (L-1/2) 20NP0231/2 7386521 4985986 333. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Laćarak (L-1/D) 20NP0231/D 7386521 4985978 334. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Laćarak (L-1/d) 20NP0231/d 7386525 4985978 335. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Šid-ant.radio Šid (Š-1) 20NP0241 7360147 5000519 336. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Šid (Š-1/D) 20NP0241/D 7360144 5000515 337. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Šid (Š-1/d) 20NP0241/d 7360145 5000516 338. 151 Zapadni Srem -pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Srem Šid (Š-1/d-1) 20NP0241d1 7360146 5000518 339. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Maradik (MA-1) 20NP0191 7422143 4996104 340. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Maradik (MA-1/D) 20NP0191/D 7422144 4996102 341. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Nikinci (NI-1/D) 20NP0221/D 7408626 4967569 342. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Obrež (137) 20NP137 7418825 4955300 343. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Prhovo (145) 20NP145 7421445 4971425 344. 152 Istočni Srem -pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Srem Krnješevci 20NP146 7432150 4971647 345. 3 Gornja Tisa – OVK TIS_GW_I_3 1772,02 Bačka i Banat JKP „Standard” Ada AD_VZPOD_1 7432712 5070780 346. 3 Gornja Tisa – OVK TIS_GW_I_3 1772,02 Bačka i Banat JKP „7 Oktobar” N.Kneževac NK_VZPOD_1 7430778 5109083 347. 4 Severni Banat – OVK TIS_GW_I_4 1545,78 Bačka i Banat KJP „Kompred” N.Bečej NBČ_VZPOD_1 7444692 5069807 348. 4 Severni Banat – OVK TIS_GW_I_4 1545,78 Bačka i Banat JP „Kikinda” Kikinda KI_VZPOD_1 7457196 5074068 349. 4 Severni Banat – OVK TIS_GW_I_4 1545,78 Bačka i Banat JP „Kikinda” Kikinda KI_VZPOD_2 7456817 5073991 350. 5 Srednja Bačka – OVK TIS_GW_I_5 2068,06 Bačka i Banat „Vodovod” Žabalj ŽB_VZPOD_1 7426354 5036388 351. 7 Srednji Banat – OVK TIS_GW_I_7 1013,72 Bačka i Banat JP „Razvoj” Žitište ŽI_VZPOD_1 7475720 5033730 352. 7 Srednji Banat – OVK TIS_GW_I_7 1013,72 Bačka i Banat JP „Razvoj” Žitište ŽI_VZPOD_2 7483775 5058100 353. 7 Srednji Banat – OVK TIS_GW_I_7 1013,72 Bačka i Banat JP „Razvoj” Žitište ŽI_VZPOD_3 7458525 5048025 354. 16 Jugoistočni Banat – OVK D_GW_I_1 2298,93 Bačka i Banat JP „Polet” Plandište PL_VZPOD_1 7506431 5012527 355. 17 Jugozapadni Banat – OVK D_GW_I_2 2228,19 Bačka i Banat JP „Mladost” Opovo OP_VZPOD_2 7455800 4990550 356. 21 Južna Bačka D_GW_I_4 1167,14 Bačka i Banat JKP „VIK” Novi Sad NS_VZPOD_1 7410195 5011163 357. 31 Negotin Kladovo – aluvion D_GW_I_6 462,86 Donji Dunav JKP „Jedinstvo” Kladovo KL_VZPOD_1 7627225 4942301 358. 32 Zaječar Negotin – neogen D_GW_I_7 834,02 Donji Dunav JKP „Komunalac” Zaječar ZA_VZPOD_4 7609113 4887007 359. 33 Golubac – karst D_GW_K_1 258,39 Donji Dunav JKP Kučevo KU_VZPOD_1 7553943 4924765 360. 38 Dobra D_GW_P_4 779,88 Donji Dunav JKP „Komunalac” Zaječar ZA_VZPOD_3 7605118 4886177 361. 39 Kličevac D_GW_I_9 604,28 Donji Dunav KJP „Golubac” GO_VZPOD_1 7547938 4952036 362. 40 Kostolac ML_GW_I_1 1005,37 Donji Dunav JKP „Izvor” Petrovac na Mlavi PT_VZPOD_1 7538409 4901694 363. 40 Kostolac ML_GW_I_1 1005,37 Donji Dunav JKP „Čistoća” Malo Crniće MC_VZPOD_2 7523529 4934395 364. 41 Gornjak ML_GW_K_1 424,81 Donji Dunav KSP „Stan” Despotovac DE_VZPOD_1 7537433 4883741 365. 51 Beli Timok – aluvion BTIM_GW_I_1 67,67 Donji Dunav JKP „Vodovod” Zaječar ZA_VZPOD_1 7604304 4860998 366. 53 Tupižnica BTIM_GW_K_1 115,92 Donji Dunav JKP „Vodovod” Zaječar ZA_VZPOD_2 7593392 4848689 367. 57 Ozren i Devica BTIM_GW_K_3 409,03 Donji Dunav JKP „Standard” Knjaževac KŽ_VZPOD_1 7595170 4822529 368. 61 Topola JAS_GW_S_1 472,85 Morava JKSP „Topola” TO_VZPOD_1 7475299 4901516 369. 61 Topola JAS_GW_S_1 472,85 Morava JKSP „Topola” TO_VZPOD_2 7476614 4899816 370. 63 Velika Morava aluvion – leva obala VMOR_GW_I_1 468,26 Morava JKP „ViK” Kragujevac KG_VZPOD_1 7511481 4889751 371. 65 Levač VMOR_GW_I_4 718,98 Morava JP „Glaveja” Rekovac RE_VZPOD_1 7508827 4855481 372. 66 Velika Morava neogen – jug VMOR_GW_I_3 1321,17 Morava JP „Standard” Jagodina JA_VZPOD_8 7524456 4874399 373. 88 Kukavica JMOR_GW_S_2 2065,75 Morava JKP „Obnova” Medveđa MD_VZPOD_1 7548246 4743027 374. 108 Zapadna Morava – aluvion IB_GW_I_1 588,04 Morava JKP „Beli Izvor” Vrnjačka Banja VB_VZPOD_1 7493750 4833500 375. 114 Egejski sliv EGEJ_GW_P_1 1155,78 Morava JP „Komunalac” Trgovište TR_VZPOD_1 7590022 4690979 376. 114 Egejski sliv EGEJ_GW_P_1 1155,78 Morava JP „Usluga” Bosilegrad BS_VZPOD_1 7622163 4706274 377. 115 Smederevo – jug VMOR_GW_I_4 559,33 Morava JKP „Vodovod” Sm.Palanka SP_VZPOD_1 7495417 4913824 378. 116 Mačva – OVK SA_GW_I_3 763,41 Sava JKP „Vodovod” Šabac ŠA_VZPOD_1 7395096 4957940 379. 119 Kolubara – neogen KOL_GW_I_1 656,57 Sava KJP „Đunis” Ub UB_VZPOD_1 7426441 4926583 380. 122 Lelić – karst KOL_GW_K_2 306,83 Sava JKP „Vodovod” Mionica MI_VZPOD_1 7428620 4898918 381. 123 Ljig KOL_GW_P_1 565,82 Sava JKP „Vodovod” Ljig LJI_VZPOD_1 7435563 4889677 382. 124 Lozničko PoLje DR_GW_I_1 243,88 Sava JKP „Vodovod” Šabac ŠA_VZPOD_2 7368456 4953647 383. 128 Ljubovija DR_GW_P_5 619,49 Sava JKP „Drina” Mali Zvornik MZ_VZPOD_1 7350319 4918802 384. 146 Osečina DR_GW_P_2 320,27 Sava JKP Osečina OS_VZPOD_1 7386008 4916394 385. 150 Istočni Srem – OVK SA_GW_I_2 1593,65 Sava JKP „VIK” Pećinci PĆ_VZPOD_1 7428620 4971020 386. 151 Zapadni Srem – pliocen SA_GW_I_6 1172,92 Sava JKP „Vodovod” Šid ŠI_VZPOD_1 7353770 4989839 387. 152 Istočni Srem – pliocen SA_GW_I_7 2248,99 Sava JKP „VIK” Inđija IN_VZPOD_1 7429099 4988083 2. Način i broj merenja količine i nivoa podzemnih voda

Merenje nivoa podzemnih voda vrši se u propisanim terminima u zavisnosti od ranga stanice. Na stanicama pod red. br. od 345. do 387. prema dinamici koju korisnik podzemnih voda sprovodi.

Merenja nivoa na stanicama koje su opremljene uređajima za digitalno registrovanje nivoa podzemnih voda vrše se svakodnevna merenja bez obzira na rang stanice.

Merenje temperature podzemnih voda se vrši u propisanim terminima, u zavisnosti od ranga stanice, a na stanicama koje su opremljene uređajima za digitalno registrovanje nivoa podzemnih voda vrše se svakodnevna merenja bez obzira na rang stanice.

Merenja količine vode na karstnim vrelima koja pripadaju državnoj mreži stanica podzemnih voda vrše se najmanje pet puta godišnje. Količine vode za potrebe ovog programa određuju se računski sa krive protoka i na osnovu propagacije.

Merenje nivoa i temperature podzemnih voda vrši se u skladu sa međunarodnim standardima ISO 21413:2005 i ISO/TR23211:2009.

U Tabeli 20. definisan je broj merenja i vrsta monitoringa (nadzorni ili operativni) kvantitativnog statusa podzemnih voda za 2018. godinu.

Tabela 20. Broj merenja i vrsta monitoringa kvantitativnog statusa podzemnih voda

Redni broj Naziv vodnog tela podzemne vode Broj vodnog tela 1. Temperatura vode 0C 2. Miris – 3. Mutnoća NTU 4. Rastvoreni kiseonik mgO2/l 5. Zasićenosti vode kiseonikom % 6. Alkalitet mmol/l 7. Ukupna tvrdoća kao CaCO3 mg/l 8. Slobodni CO2 mg/l 9. Karbonati – CO3– mg/l 10. Bikarbonati – HCO3- mg/l 11. Ukupni alkalitet – CaCO3 mg/l 12. pH – 13. Elektroprovodljivost µS/cm 14. Ukupne rastvorene supstance (TDS) mg/l 15. Amonijum (NH4-N) mg/l 16. Nitriti (NO2-N) mg/l 17. Nitrati (NO3-N) mg/l 18. Organski azot (N) mg/l 19. Ukupni azot (N) mg/l 20. Ortofosfati (PO4-P) mg/l 21. Ukupni fosfor (P) mg/l 22. Kalcijum (Ca++) mg/l 23. Magnezijum (Mg++) mg/l 24. Hloridi (Cl-) mg/l 25. Sulfati (SO4–) mg/l 26. Hemijska potrošnja kiseonika iz KMnO4 mg/l

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025:2006.

Tabela 23. Zagađujuće supstance

Redni broj Naziv parametra Jedinica Sintetičke zagađujuće supstance   1. Prometrin ug/l 2. Desetilatrazin ug/l 3. Propazin ug/l 4. Desetilterbutilazin ug/l 5. Terbutilazin ug/l 6. Acetohlor ug/l 7. Metolahlor ug/l 8. Desizopropilatrazin ug/l 9. Linuron ug/l 10. Hlordan (cis+trans) ug/l 11. Metoksihlor ug/l 12. AOX ug/l Nesintetičke zagađujuće supstance   13. Gvožđe i njegova jedinjenja ug/l 14. Mangan i njegova jedinjenja ug/l 15. Cink i njegova jedinjenja ug/l 16. Bakar i njegova jedinjenja ug/l 17. Hrom i njegova jedinjenja ug/l 18. Olovo i njegova jedinjenja ug/l 19. Kadmijum i njegova jedinjenja ug/l 20. Živa i njena jedinjenja ug/l 21. Nikl i njegova jedinjenja ug/l 22. Aluminijum i njegova jedinjenja ug/l 23. Arsen i njegova jedinjenja ug/l 24. Bor i njegova jedinjenja ug/l Ostale zagađujuće supstance 25. Hemijska potrošnja kiseonika – bihromatna metoda mg/l 26. Sulfati mg/l 27. Naftni ugljovodonici mg/l 28. Fenolni indeks mg/l 29. Anijon aktivne supstance mg/l 30. Ukupna radioaktivnost (beta) Bq/l

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025:2006.

Tabela 24. Specifične zagađujuće supstance-prioritetne i prioritetne hazardne supstance

Redni broj CAS broj 1 Naziv prioritetne supstance 1. 15972-60-8 Alahlor (Alachlor ) 2. 120-12-7 Antracen (Anthracene) 3. 1912-24-9 Atrazin (Atrazine) 4. 7440-43-9 Kadmijum1(Cd) i njegova jedinjenja 5. 470-90-6 Hlorfenvinfos (Chlorfenvinphos) 6. 2921-88-2 Hlorpirifos (Chlorpyrifos) 7-10. Ciklodienski pesticidi 309-00-02 Aldrin2 (Aldrin) 60-57-1 Dieldrin2 (Dieldrin) 72-20-8 Endrin (Endrin) 465-73-6 Izodrin ( Izodrin) 11. / Ukupan DDT 2,4 12. 50-29-3 Para-para-DDT2 13. 330-54-1 Diuron (Diuron) 14. 115-29-7 Endosuflan (endosulfan) 15. 206-44-0 Fluoranten (Fluoranthene) 16. 118-74-1 Heksahlorbenzen (Hexachlorobenzene) 17. 87-68-3 Heksahlorbutadien (Hexachlorobutadiene) 18. Heksahlorcikloheksan (Hexachlorocyclohexane) 319-84-16 α- HCH 319-85-7 β- HCH 58-89-9 γ- HCH ( Lindan) 608-73-1 δ- HCH 19. 34123-59-6 Izoproturon (Isoproturon) 20. 140-66-9 Oktifenoli 4 – ( 1,1,3,3 -tetrametilbutil) fenol 21. 7439-92-1 Olovo1(Pb) i njegova jedinjenja 22. 91-20-3 Naftalen (Naphthalene) 23. 7440-02-0 Nikl1 (Ni) i njegova jedinjenja 24. 104-40-5 4-(para)nonilfenol-(4-(para)nonylphenol) 25. 608-93-5 Pentahlorobenzen (Pentachlorobenzene) 26. 87-86-5 Pentahlorofenol (Pentachlorophenol) 27-31. Poliaromatični ugljovodonici (PAH) 50-32-8 Benzo(a)piren (Benzo(a)pyrene) 205-99-2 Benzo(b)fluoranten (Benzo(b)fluoranthene) 191-24-2 Benzo(g,h,i)perilen (Benzo(g,h,i)perylene) 207-08-9 Benzo(k)fluoranten (Benzo(k)fluoranthene) 193-39-5 Indeno(1,2,3c,d)piren (Indeno(1,2,3-cd)pyrene) 32. 122-34-9 Simazin (Simazine) 33. 1582-09-8 Trifluralin (Trifluralin) 34.   Terbutrin (Terbutrin) 35. 7439-97-6 Živa1 (Hg) i njena jedinjenja 36. 76-44-8 Heptahlor (Heptahlor) 37. 1024-57-3 Heptahlor-epoksid (Heptahlor-epoksid) 38. 5915-41-3 Terbutilazin (Terbutilazin) 39. 139-40-2 Propazin (Propazin) 40. 71-43-2 Benzen (Benzene) 41.   Brominovanidifenil etri1 42. 56-23-5 Ugljentetrahlorid3 43. 85535-84-8 Hlorovani C10-13 alkani4 44. 107-06-2 1,2-dihloretan 45. 75-09-2 Dihlormetan 46. 117-81-7 Bis(2-etilheksil) ftalat (DEHP) 47. 127-18-4 Tetrahloretilen3 48. 79-01-6 Trihloretilen3 49. 12002-48-1 Trihlorbenzeni 50. 67-66-3 Trihlormetan (hloroform) 51. 115-32-2 Dikofol 52. 1763-23-1 Perfluoroktan sulfonska kiselina i njeni derivati (PFOS) 53. 124495-18-7 Kvinoksifen 54. 74070-46-5 Aklonifen 55. 42576-02-3 Bifenoks 56. 28159-98-0 Cibutrin

Metoda ispitivanja: Analitičke metode koje se primenjuju u postupku praćenja statusa površinskih i podzemnih voda i sedimenata, moraju biti u skladu sa standardom SRPS ISO / IEC 17025:2006.

1 Specifične zagađujuće supstance – Prioritetne i prioritetne hazardne supstance pod red. br. 4, 21, 23. i 35. radiće se kao rastvorena jedinjenja (rastvoreni teški metali).

2 i 3 Ova supstanca nije prioritetna supstanca već je jedna od ostalih zagađujućih supstanci za koje su SKŽS identični onima utvrđenim u propisima EU koji su se primenjivali pre 13. januara 2009.godine.

2,4 Ukupni DDT obuhvata sumu izomera 1,1,1-trihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etan (CAS broj 50-29-3; EU broj 200-024-3); 1,1,1-trihlor-2 (o-hlorfenil)-2-(p-hlorfenil) etan (CAS broj 789-02-6, EU broj 212-332-5); 1,1-dihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etilen (CAS broj 72-55-9, EU broj 200-784-6); i 1,1-dihlor-2,2 bi (p-hlorfenil) etan (CAS broj 72-54-8; EU broj 200-783-0).

4 Indikativni parametar mora biti utvrđen analitičkom metodom

4. Stanice podzemnih voda iz dopunske mreže korisnika podzemnih voda na kojima se analiziraju podaci o ispitivanju kvaliteta podzemnih voda

Pregled lokacija hidroloških stanica iz dopunske mreže stanica korisnika podzemnih voda na kojima se vrši ispitivanje kvaliteta podzemnih voda dat je u Tabeli 25.

Uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta podzemnih voda na hidrološkim stanicama iz dopunske mreže stanica korisnika podzemnih voda, vrše pravna lica ovlašćene laboratorije, u skladu sa članom 109. st. 2. i 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16), a prema programu korisnika podzemih voda.

Pravna lica ovlašćene laboratorije rezultate ispitivanja kvartalno dostavljaju Agenciji za zaštitu životne sredine, u skladu sa članom 109. stav 4. Zakona o vodama.

Tabela 25. Stanice podzemnih voda iz dopunske mreže korisnika podzemih voda na kojima se analiziraju podaci o ispitivanju kvaliteta podzemnih voda

Redni broj |Naziv vodnog tela podzemne vode |Broj vodnog tela |Šifra vodnog tela |Površinavodnogtela(km2) |Tip poroznosti |Šifra hidroliškestanice na kojojse vrši merenje |Koordinate |Rang stanice | | | | | | | | |y |x | | |1. |Gornja Tisa – OVK |3 |TIS_GW_I_3 |1772,02 |Intergranularna poroznost |AD_VZPOD_1 |7432712 |5070780 |D | |2. |Gornja Tisa – OVK |3 |TIS_GW_I_3 |1772,02 |Intergranularna poroznost |NK_VZPOD_1 |7430778 |5109083 |D | |3. |Severni Banat – OVK |4 |TIS_GW_I_4 |1545,78 |Intergranularna poroznost |NBČ_VZPOD_1 |7444692 |5069807 |D | |4. |Severni Banat – OVK |4 |TIS_GW_I_4 |1545,78 |Intergranularna poroznost |KI_VZPOD_1 |7457196 |5074068 |D | |5. |Severni Banat – OVK |4 |TIS_GW_I_4 |1545,78 |Intergranularna poroznost |KI_VZPOD_2 |7456817 |5073991 |D | |6. |Srednja Bačka – OVK |5 |TIS_GW_I_5 |2068,06 |Intergranularna poroznost |ŽB_VZPOD_1 |7426354 |5036388 |D | |7. |Srednji Banat – OVK |7 |TIS_GW_I_7 |1013,72 |Intergranularna poroznost |ŽI_VZPOD_1 |7475720 |5033730 |D | |8. |Srednji Banat – OVK |7 |TIS_GW_I_7 |1013,72 |Intergranularna poroznost |ŽI_VZPOD_2 |7483775 |5058100 |D | |9. |Srednji Banat – OVK |7 |TIS_GW_I_7 |1013,72 |Intergranularna poroznost |ŽI_VZPOD_3 |7458525 |5048025 |D | |10. |Jugoistočni Banat – OVK |16 |D_GW_I_1 |2298,93 |Intergranularna poroznost |PL_VZPOD_1 |7506431 |5012527 |D | |11. |Jugozapadni Banat – OVK |17 |D_GW_I_2 |2228,19 |Intergranularna poroznost |OP_VZPOD_2 |7455800 |4990550 |D | |12. |Južna Bačka |21 |D_GW_I_4 |1167,14 |Intergranularna poroznost |NS_VZPOD_1 |7410195 |5011163 |D | |13. |Negotin Kladovo – aluvion |31 |D_GW_I_6 |462,86 |Intergranularna poroznost |KL_VZPOD_1 |7627225 |4942301 |D | |14. |Zaječar Negotin – neogen |32 |D_GW_I_7 |834,02 |Intergranularna poroznost |ZA_VZPOD_4 |7609113 |4887007 |D | |15. |Golubac – karst |33 |D_GW_K_1 |258,39 |Karstna poroznost |KU_VZPOD_1 |7553943 |4924765 |D | |16. |Dobra |38 |D_GW_P_4 |779,88 |Pukotinska poroznost |ZA_VZPOD_3 |7605118 |4886177 |D | |17. |Kličevac |39 |D_GW_I_9 |604,28 |Intergranularna poroznost |GO_VZPOD_1 |7547938 |4952036 |D | |18. |Kostolac |40 |ML_GW_I_1 |1005,37 |Intergranularna poroznost |PT_VZPOD_1 |7538409 |4901694 |D | |19. |Kostolac |40 |ML_GW_I_1 |1005,37 |Intergranularna poroznost |MC_VZPOD_2 |7523529 |4934395 |D | |20. |Gornjak |41 |ML_GW_K_1 |424,81 |Karstna poroznost |DE_VZPOD_1 |7537433 |4883741 |D | |21. |Beli Timok – aluvion |51 |BTIM_GW_I_1 |67,67 |Intergranularna poroznost |ZA_VZPOD_1 |7604304 |4860998 |D | |22. |Tupižnica |53 |BTIM_GW_K_1 |115,92 |Karstna poroznost |ZA_VZPOD_2 |7593392 |4848689 |D | |23. |Ozren i Devica |57 |BTIM_GW_K_3 |409,03 |Karstna poroznost |KŽ_VZPOD_1 |7595170 |4822529 |D | |24. |Topola |61 |JAS_GW_S_1 |472,85 |Složena poroznost |TO_VZPOD_1 |7475299 |4901516 |D | |25. |Topola |61 |JAS_GW_S_1 |472,85 |Složena poroznost |TO_VZPOD_2 |7476614 |4899816 |D | |26. |Velika Morava aluvion – leva obala |63 |VMOR_GW_I_1 |468,26 |Intergranularna poroznost |KG_VZPOD_1 |7511481 |4889751 |D | |27. |Levač |65 |VMOR_GW_I_4 |718,98 |Intergranularna poroznost |RE_VZPOD_1 |7508827 |4855481 |D | |28. |Velika Morava neogen – jug |66 |VMOR_GW_I_3 |1321,17 |Intergranularna poroznost |JA_VZPOD_8 |7524456 |4874399 |D | |29. |Kukavica |88 |JMOR_GW_S_2 |2065,75 |Složena poroznost |MD_VZPOD_1 |7548246 |4743027 |D | |30. |Zapadna Morava – aluvion |108 |IB_GW_I_1 |588,04 |Intergranularna poroznost |VB_VZPOD_1 |7493750 |4833500 |D | |31. |Egejski sliv |114 |EGEJ_GW_P_1 |1155,78 |Pukotinska poroznost |TR_VZPOD_1 |7590022 |4690979 |D | |32. |Egejski sliv |114 |EGEJ_GW_P_1 |1155,78 |Pukotinska poroznost |BS_VZPOD_1 |7622163 |4706274 |D | |33. |Smederevo – jug |115 |VMOR_GW_I_4 |559,33 |Intergranularna poroznost |SP_VZPOD_1 |7495417 |4913824 |D | |34. |Mačva – OVK |116 |SA_GW_I_3 |763,41 |Intergranularna poroznost |ŠA_VZPOD_1 |7395096 |4957940 |D | |35. |Kolubara – neogen |119 |KOL_GW_I_1 |656,57 |Intergranularna poroznost |UB_VZPOD_1 |7426441 |4926583 |D | |36. |Lelić – karst |122 |KOL_GW_K_2 |306,83 |Karstna poroznost |MI_VZPOD_1 |7428620 |4898918 |D | |37. |Ljig |123 |KOL_GW_P_1 |565,82 |Pukotinska poroznost |LJI_VZPOD_1 |7435563 |4889677 |D | |38. |Lozničko Polje |124 |DR_GW_I_1 |243,88 |Intergranularna poroznost |ŠA_VZPOD_2 |7368456 |4953647 |D | |39. |Ljubovija |128 |DR_GW_P_5 |619,49 |Pukotinska poroznost |MZ_VZPOD_1 |7350319 |4918802 |D | |40. |Osečina |146 |DR_GW_P_2 |320,27 |Pukotinska poroznost |OS_VZPOD_1 |7386008 |4916394 |D | |41. |Istočni Srem – OVK |150 |SA_GW_I_2 |1593,65 |Intergranularna poroznost |PĆ_VZPOD_1 |7428620 |4971020 |D | |42. |Zapadni Srem – pliocen |151 |SA_GW_I_6 |1172,92 |Intergranularna poroznost |ŠI_VZPOD_1 |7353770 |4989839 |D | |43. |Istočni Srem – pliocen |152 |SA_GW_I_7 |2248,99 |Intergranularna poroznost |IN_VZPOD_1 |7429099 |4988083 |D | |

III. Sadržina izveštaja o utvrđenom kvalitetu i kvantitetu voda

Izveštaj o monitoringu statusa voda za 2018. godinu izrađuju zajedno Republički hidrometeorološki zavod i Agencija za zaštitu životne sredine, u štampanoj i elektronskoj formi pogodnoj za unos u informacione sisteme.

Sadržina izveštaja mora biti u skladu sa propisom kojim se utvrđuju parametri ekološkog i hemijskog statusa površinskih voda i kvantitativnog i hemijskog statusa podzemnih voda.

Podaci u Izveštaju o monitoringu statusa voda za 2018. godinu daju se prema vodnim područjima i vodnim telima, a u skladu sa propisom kojim se određuju granice vodnih područja i propisom kojim se utvrđuju vodna tela površinskih i podzemnih voda.