Uredba o utvrđivanju lučkog područja pristaništa za sopstvene potrebe u Kostolcu

Na osnovu člana 214. stav 6. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA PRISTANIŠTA ZA SOPSTVENE POTREBE U KOSTOLCU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se lučko područje pristaništa za sopstvene potrebe u Kostolcu u skladu sa planovima prostornog uređenja i planskim dokumentima koji se odnose na upravljanje vodama.

Član 2.

Lučko područje iz člana 1. ove uredbe čine katastarske parcele Katastarske opštine Kostolac-grad ukupne površine 3ha 1a 90m², i to: katastarske parcele br. 334/2, 339/1, 341/1, 343/2 i 436/5 upisane u list nepokretnosti broj 547 Katastarske opštine Kostolac-grad, katastarske parcele br. 333/2, 333/3 i 340/1 upisane u list nepokretnosti broj 1893 Katastarske opštine Kostolac-grad, katastarske parcele br. 2390/2, 375/2 i 342/2 upisane u list nepokretnosti broj 2001 Katastarske opštine Kostolac-grad, katastarska parcela broj 338/2 upisana u list nepokretnosti broj 1892 Katastarske opštine Kostolac-grad, katastarska parcela broj 339/2 upisana u list nepokretnosti broj 2179 Katastarske opštine Kostolac-grad i katastarska parcela broj 2387/2 upisana u list nepokretnosti broj 2004 Katastarske opštine Kostolac-grad.

Sastavni deo lučkog područja iz stava 1. ovog člana je i sidrište pristaništa omeđeno koordinatnim tačkama.

Član 3.

Grafički prikazi područja iz člana 2. ove uredbe su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu, ____ 2014. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar