Uredba o uvećanju plate državnih službenika i nameštenika koji obavljaju poslove u vezi sa zaštitom tajnih podataka u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka i Ministarstvu pravde

Na osnovu člana 92. stav 4. i člana 97. stav 8. Zakona o tajnosti podataka („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O UVEĆANjU PLATE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMEŠTENIKA KOJI OBAVLjAJU POSLOVE U VEZI SA ZAŠTITOM TAJNIH PODATAKA U KANCELARIJI SAVETA ZA NACIONALNU BEZBEDNOST I ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA I MINISTARSTVU PRAVDE

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se uvećanje plata državnih službenika i nameštenika koji obavljaju poslove u vezi sa zaštitom tajnih podataka u Kancelariji Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka i Ministarstvu pravde.

Član 2.

Direktoru Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka (u daljem tekstu: Kancelarije Saveta), zameniku direktora Kancelarije Saveta i zaposlenima u Kancelariji Saveta na poslovima zaštite tajnih podataka, zbog posebnih uslova rada, složenosti i prirode posla koji obavljaju na zaštiti tajnih podataka, plata se uvećava za 20% u odnosu na platu državnog službenika i nameštenika čija su radna mesta razvrstana u istoj grupi, odnosno istom zvanju kao i radna mesta državnih službenika i nameštenika koji rade na poslovima zaštite tajnih podataka.

Član 3.

Državnim službenicima i nameštenicima u Ministarstvu pravde, koji su ovlašćeni za nadzor nad sprovođenjem Zakona o tajnosti podataka i propisa donetih na osnovu tog zakona, zbog posebnih uslova rada, složenosti i prirode posla, plata se uvećava za 20% u odnosu na platu državnog službenika i nameštenika u Ministarstvu pravde koji obavlja poslove nadzora nad radom pravosudnih organa.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-7621/2010

U Beogradu, 21. oktobra 2010. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARAMiloš Todorović PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković, s.r.

Ostavite komentar