Uredba o načinu izdavanja i overavanja isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost

Na osnovu člana 31. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, broj 101/05),

Vlada donosi

UREDBU

O NAČINU IZDAVANjA I OVERAVANjA ISPRAVA KOJE PRATE ROBU PRI IZVOZU ILI UVOZU ZA ČIJE IZDAVANjE NIJE PROPISANA NADLEŽNOST

Član 1.

Uverenja

Uverenja koja prate robu pri izvozu ili uvozu su:

uverenje o domaćem poreklu robe Form A;

uerenje o poreklu robe sa nepreferencijalnim tretmanom;

uverenja u vezi sa podacima o kojima Privredna komora Srbije vodi evidenciju na osnovu ovlašćenja propisanih zakonom;

uverenje o višoj sili;

uverenje o poreklu robe iz treće države;

uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja;

uverenje o krajnjem korisniku;

uverenje o zdravstvenoj ispravnosti životinja, mesa, proizvoda i sirovina životinjskog porekla (veterinarsko uverenje);

uverenje o poreklu životinja, mesa, proizvoda i sirovina životinjskog porekla (sertifikat o autentičnosti).

Član 2.

Uverenje o domaćem poreklu robe Form A

Uverenje o domaćem poreklu robe Form A koja se izvozi u SAD, Kanadu, Japan, Australiju, Novi Zeland, Ukrajinu i Belorusiju, se izdaje na obrascu Form A.

Član 3.

Uverenje o poreklu robe sa nepreferencijalnim tretmanom

Uverenje o poreklu drugih vrsta robe sa nepreferencijalnim tretmanom, osim uverenja o poreklu robe za tekstil i tekstilne proizvode koji se u zemlje Evropske unije izvoze po nepreferencijalnom režimu, izdaje se na pismeni zahtev zainteresovanog lica.

Član 4.

Uverenja u vezi sa podacima o kojima Privredna komora Srbije vodi evidenciju

Uverenje u vezi sa podacima o kojima Privredna komora Srbije vodi evidenciju, na osnovu ovlašćenja propisanih zakonom, izdaje Privredna komora Srbije, na način koji utvrdi svojim aktom.

Član 5.

Uverenje o višoj sili

Uverenje o višoj sili na pismeni zahtev zainteresovanog lica izdaje se na osnovu pismenog dokaza o slučaju više sile koji izdaje nadležni organ ili organizacija.

Član 6.

Uverenje o poreklu robe iz treće države

Uverenje o poreklu robe iz treće države, na pismeni zahtev zainteresovanog lica, izdaje se na osnovu originalnog uverenja o poreklu robe koje je izdao nadležni organ države porekla.

Član 7.

Uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja

Uverenje o robi koja se izvozi nakon postupka aktivnog oplemenjivanja, izdaje se na pismeni zahtev zainteresovanog lica. U pojedinim slučajevima, predviđenim međunarodnim ugovorima ili carinskim propisima, ovo uverenje izdaje nadležna carinarnica.

Član 8.

Uverenje o krajnjem korisniku

Uverenje o krajnjem korisniku za robu koja se uvozi izdaje se na pismeni zahtev zainteresovanog lica.

Član 9.

Uverenje o zdravstvenoj ispravnosti životinja, mesa, proizvoda i sirovina životinjskog porekla (veterinarsko uverenje)

Uverenje o zdravstvenoj ispravnosti životinja, mesa, proizvoda i sirovina životinjskog porekla izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na način koji utvrdi svojim aktom.

Član 10.

Uverenje o poreklu životinja, mesa, proizvoda i sirovina životinjskog porekla (sertifikat o autentičnosti)

Uverenje o poreklu životinja, mesa, proizvoda i sirovina životinjskog porekla za izvoz te robe, osim za izvoz u zemlje Evropske Unije, izdaje nadležni ovlašćeni organ.

Uverenje iz stava 1. za izvoz u zemlje Evropske Unije, izdaje organ koji ima notifikaciju od nadležnog organa Evropske unije, na način koji Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede utvrdi svojim aktom.

Član 11.

Isprave

Ispravom, u smislu ove Uredbe, smatra se overena faktura i druge isprave koje prate robu pri izvozu ili uvozu.

Na pismeni zahtev zainteresovanog lica, isprave iz stava 1. ovog člana overava nadležni organ.

Član 12.

Uverenja u prometu naoružanja i vojne opreme i proizvoda dvostruke namene

Izdavanje uverenja iz tač. 2, 3, 5, 6. i 7. člana 1. ove uredbe i overu isprava koje prate robu pri izvozu i uvozu za promet naoružanja i vojne opreme i proizvoda dvostruke namene, vrši se u skladu sa propisima koji uređuju spoljnu trgovinu naoružanjem i vojnom opremom.

Član 13.

Obrasci

Ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom propisuje način popunjavanja uverenja o domaćem poreklu robe koja prate robu pri izvozu ili uvozu.

Član 14.

Kaznene odredbe

Novčanom kaznom od 18.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj domaće lice, odnosno drugo pravno lice ako u pismenom zahtevu, pismenoj izjavi, obrascu uverenja, odnosno u ispravi koja se overava, ili dokumentaciji u vezi sa izdavanjem uverenja da netačne podatke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u domaćem licu, odnosno drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 1.000 do 50.000 dinara.

Član 15.

Završna odredba

Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

OBRAZLOŽENjE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izdavanju uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje nije propisana nadležnost, sadržan je u članu 31. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS“, br. 101/2005), kojim se Vlada ovlašćuje da propiše način izdavanja i overe isprava koje prate robu u spoljnotrgovinskom prometu.

Ovom Uredbom uređuje se nadležnost organa za izdavanje uverenja i overavanje isprava koje prate robu u spoljnotrgovinskom prometu. Cilj ove Uredbe je omogućavanje nesmetane realizacije uvoza, izvoza i tranzita robe. ž

Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», s obzirom da je novi Zakon o spoljnotrgovinsakom poslovanju stupio na snagu 29. novembra 2005. godine.

Za sprovođenje ove Uredbe nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva.

Ostavite komentar