Uredba o izvozu i uvozu robe koja bi mogla da se koristi za izvršavanje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Na osnovu člana 14. u vezi sa članom 11. tač. 2) i 5) Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 36/11 – dr. zakon i 88/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZVOZU I UVOZU ROBE KOJA BI MOGLA DA SE KORISTI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

I.UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se način i uslovi pod kojima se izvozi i uvozi roba koja bi mogla da se koristi za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje (u daljem tekstu: roba), propisuju se oblik i sadržaj obrasca zahteva za izdavanje dozvole, postupak izdavanja i oduzimanje dozvole, kao i nadzor nad robom.

Član 2.

Roba iz člana 1. ove uredbe navedena je u Prilogu 1 i Prilogu 2, koji su odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Definicije

Član 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

mučenje je kada službeno lice ili lice koje nastupa kao službeno lice namerno nanosi, podstiče ili dopušta da se nekom licu nanose teške telesne ili duševne povrede (u daljem tekstu: povrede) na temelju diskriminacije bilo koje vrste, odnosno da bi se to ili treće lice zastrašilo ili prisililo da otkrije podatak ili prizna delo koje je počinio, ili za koje se sumnja da ga je počinio on ili treće lice, a da bi se kaznilo.

Mučenje ne uključuje povredu koja proizlazi iz propisane kazne ili koja je povezana sa njom;

drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje je svaki čin kojim se licu uzrokuje povreda kada takvu povredu nanosi, podstiče ili dopušta službeno lice ili drugo lice koje nastupa kao službeno lice.

Drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ne uključuje povredu koja proizlazi iz propisane kazne ili koja je povezana sa njom;

izvoz je iznošenje, slanje, odnosno isporuka robe sa teritorije Republike Srbije na teritoriju druge države ili carinske teritorije, u skladu sa carinskim propisima;

uvoz je unošenje, dopremanje, odnosno isporuka robe sa teritorije druge države ili carinske teritorije na teritoriju Republike Srbije, u skladu sa carinskim propisima;

tehnička pomoć je usluga u vezi sa popravkom, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem i svim ostalim tehničkim uslugama, a dostupna je u obliku uputstva, saveta, treninga, prenosa znanja ili veština ili savetovanja. Tehnička pomoć uključuje i usmene i elektronske oblike pomoći.

podnosilac zahteva je fizičko ili pravno lice:

u čije ime se izvozi ili uvozi roba, odnosno lice koje, u vreme kada je dozvola izdata ima zaključen ugovor sa primaocem robe u drugoj državi i ovlašćenje da odluči o slanju robe izvan carinskog područja Republike Srbije. Ako ugovor o izvozu nije zaključen ili ako jedna strana u ugovoru ne deluje u svoje ime, izvoznik je lice koje ima ovlašćenje da odluči o slanju robe izvan carinskog područja Republike Srbije;

sa sedištem ili prebivalištem na teritoriji Republike Srbije kada izvozi ili uvozi robu u ime i za račun lica sa sedištem izvan Republike Srbije;

koje pruža uslugu kod nabavke tehničke pomoći iz tačke 5) ovog člana.

Podnosilac zahteva može da bude i muzej koji izlaže robu u slučaju izvoza i uvoza iz tačke 5) ovog člana.

Član 4.

Roba iz člana 2. stav 1. ove uredbe izvozi se, odnosno uvozi na osnovu dozvole ministarstva nadležnog za poslove spoljne trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

II. IZVOZ I UVOZ ROBE KOJA SE MOŽE UPOTREBITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE I OSTALO OKRUTNO, NEČOVEČNO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE UKLJUČUJUĆI I NEUPOTREBLJIVU ROBU

Zabrana izvoza i uvoza

Član 5.

Zabranjen je izvoz i uvoz robe koja se može upotrebiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje i ostalo okrutno, nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, uključujući i neupotrebljivu robu, navedene u Prilogu 1, nezavisno od njenog porekla.

Zabranjena je nabavka i prijem tehničke pomoći u vezi s robom navedenom u Prilogu 1, sa carinskog područja Republike Srbije i na carinsko područje Republike Srbije, bilo kom licu ili organu u trećoj zemlji.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana Ministarstvo može izdati dozvolu za izvoz robe navedene u Prilogu 1 i nabavku odnosno prijem sa njom povezane tehničke pomoći, ako se dokaže da će se u zemlji izvoza ta roba koristiti isključivo radi javne izložbe u muzeju, a za uvoz u Republiku Srbiju i nabavku odnosno prijem sa njom povezane tehničke pomoći – samo ako se dokaže da će se ta roba koristiti isključivo radi javne izložbe u muzeju.

III. ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE, POSTUPAK IZDAVANJA, IZMENA, DOPUNA I ODUZIMANJE DOZVOLE

Član 6.

Zahtev za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 7.

Ministarstvo, prilikom odlučivanja o zahtevu za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe navedene u Prilogu 1 pribavlja potvrdu ministarstva nadležnog za poslove kulture da će ta roba biti isključivo korišćena radi izlaganja u muzejima.

U slučaju da ministarstvo nadležno za poslove kulture ne dostavi potvrdu iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana prijema zahteva Ministarstva za izdavanje potvrde, a ne zatraži produženje tog roka, Ministarstvo će odbiti zahtev za izdavanje dozvole.

Član 8.

Ministarstvo, prilikom odlučivanja o zahtevu za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe navedene u Prilogu 2 pribavlja mišljenje ministarstva nadležnog za spoljne poslove, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove, ministarstva nadležnog za poslove pravde, ministarstva nadležnog za poslove finansija, organa državne uprave nadležnog za poslove nacionalne bezbednosti, kao i drugih nadležnih organa u zavisnosti od vrste robe.

Ministarstvo i organi iz stava 1. ovog člana u postupku odlučivanja o zahtevu za izdavanje dozvole za izvoz i uvoz robe uzimaju u obzir dostupne međunarodne sudske odluke, kao i odluke nadležnih organa Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija koje obavezuju Republiku Srbiju.

Ako neki organ iz stava 1. ovog člana ne dostavi mišljenje u roku od 15 dana od dana prijema zahteva Ministarstva za davanje mišljenja, a ne zatraži produženje tog roka, smatraće se da je dato pozitivno mišljenje. U slučaju da je za davanje mišljenja neophodna dodatna dokumentacija, o tome će obavestiti Ministarstvo koje će istu zatražiti od podnosioca zahteva.

Ministarstvo će rešenjem odbiti zahtev za izdavanje dozvole kada postoji sumnja da roba navedena u Prilogu 2 može biti upotrebljena za mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Član 9.

Dozvola se izdaje na propisanom obrascu koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ministarstvo o zahtevu za izdavanje dozvole odlučuje u roku od 30 dana od dana uredno podnetog zahteva, odnosno u roku od 60 dana ako je potrebno izvršiti dodatne provere.

Izvozna ili uvozna dozvola izdaje se sa rokom važenja do dvanaest meseci.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako realizacija posla traje duže, dozvola se na zahtev podnosioca može produžiti na rok potreban za okončanje posla, a najduže do dve godine.

Član 10.

Dozvola se izdaje u četiri primerka, od kojih jedan prati robu, drugi je za carinske organe, treći –za podnosioca zahteva, a četvrti – za arhivu.

Član 11.

Ministarstvo može izdatu dozvolu rešenjem izmeniti, dopuniti ili oduzeti, ako utvrdi da jedan ili više uslova na osnovu kojih je bila izdata dozvola više ne postoji ili su promenjeni.

Ministarstvo može rešenjem poništiti izdatu dozvolu ako utvrdi da je dozvola bila izdata na osnovu netačnih ili nepotpunih podataka, a da je podnosilac zahteva je znao ili je morao znati da su ti podaci netačni ili nepotpuni.

Ministarstvo može izmeniti, dopuniti ili ukinuti izdatu dozvolu na zahtev izvoznika, odnosno uvoznika.

Za slučajeve iz st. 1-3. ovog člana, Republika Srbija nije odgovorna za moguću štetu prouzrokovanu izmenom, dopunom ili ukidanjem dozvole.

Član 12.

Ministarstvo vodi evidenciju izdatih izvoznih i uvoznih dozvola.

IV. NADZOR

Član 13.

Ministarstvo vrši nadzor nad sprovođenjem ove uredbe. Carinski organi vrše kontrolu izvoza i uvoza robe navedene u članu 1. ove uredbe, u skladu sa carinskim propisima.

Ako carinski organ utvrdi, tokom sprovođenja kontrole, da su povređene odredbe ove uredbe, privremeno će prekinuti postupak i zadržati robu, o čemu će obavestiti Ministarstvo.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-12056/2014

U Beogradu, 9. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

ZAHTEV ZA UVOZ ILI IZVOZ ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

Podnosilac zahteva(poslovno ime, adresa, matični broj) ZAHTEV ZA UVOZ ILI IZVOZ ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE Primalac (u slučaju uvoza)Izvoznik ( u slučaju izvoza)Puno ime i adresa Dozvola br. Zahtev za: (označi)A) izvozB) uvoz Rok predviđenog izvoza (uvoza): Zastupnik/predstavnik (ako nije podnosilac zahteva) Zemlja u kojoj se roba nalazi Oznaka države 8. Zemlja odredišta Oznaka države 9. Krajnji korisnik (puno ime i adresa) 10. Opis robe 11. Roba 12. Tarifna oznaka 13. Količina 14. Posebni zahtevi i uslovi 15. Ja, dole potpisano odgovorno lice izvoznika /uvoznika podnosim zahtev za izdavanje izvozne/uvozne dozvole i ujedno potvrđujem da su svi podaci u ovom zahtevu i prilozima istiniti. 16. Broj priloga Sastavljeno u (mesto, datum)

Ime (štampano ili velikim slovima) Pečat

Potpis

DOZVOLA ZA UVOZ ILI IZVOZ ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE

Podnosilac zahteva(poslovno ime, adresa, matični broj) DOZVOLA ZA UVOZ ILI IZVOZ ROBE KOJA BI SE MOGLA KORISTITI ZA IZVRŠENJE SMRTNE KAZNE, MUČENJE ILI DRUGO OKRUTNO, NELJUDSKO ILI PONIŽAVAJUĆE POSTUPANJE ILI KAŽNJAVANJE Primalac (u slučaju uvoza)Izvoznik ( u slučaju izvoza)Puno ime i adresa Dozvola br. Dozvola za: (označi)A) izvozB) uvoz Rok predviđenog izvoza (uvoza): Zastupnik/predstavnik (ako nije podnosilac zahteva) Zemlja u kojoj se roba nalazi Oznaka države 8. Zemlja odredišta Oznaka države 9. Krajnji korisnik (puno ime i adresa) 10. Vrsta robe 11. Roba 12. Tarifna oznaka 13. Količina 14. Posebni zahtevi i uslovi 15. Ja, dole potpisani, potvrđujem da je nadležno Ministarstvo Republike Srbije izdalo dozvolu robe navedene u polju 10. 16. Broj priloga Sastavljeno u (mesto, datum)

Ime (štampano ili velikim slovima) Pečat

Potpis

Ostavite komentar