Uredba o uvozu motornih vozila

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i čl. 5., 6. stav 1. i 33. stav 1. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju («Službeni glasnik RS», br. 101/05)

Vlada donosi

U R E D B U

o uvozu motornih vozila

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi za uvoz motornih vozila u Republiku Srbiju.

Član 2.

Ova uredba odnosi se na motorna vozila (u daljem tekstu: vozila) kategorije

M – vozila i N – vozila, prema klasifikaciji Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN/ECE), koja je odštampana u prilogu i čini sastavni deo ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba ne primenjuje se na uvoz:

vozila od istorijskog značaja, kolekcionarskih primeraka i “oldtajmera”;

vozila koje uvoze primaoci donacije i humanitarne pomoći, u skladu sa članom 1. stav 1. Zakona o donacijama i humanitarnoj pomoći («Službeni list SRJ» br. 53/01, 61/01 i 36/02).

U smislu stava 1. tačka 1. ovog člana, vozila od istorijskog značaja, kolekcionarski primerci i «oldtajmeri» su vozila:

proizvedena do 31. decembra 1970. godine;

uvedena u proizvodnju kao model do 31. decembra 1970. godine, bez obzira na stvarnu godinu proizvodnje pojedinog primerka, ili

koja predstavljaju svojevrstan materijalni spomenik tehničke kulture, tradicije i društvenog nasleđa.

Dokaz da se radi o vozilu iz stava 2. tač. 2. i 3. ovog člana je potvrda koju izdaje Muzej automobila u Beogradu.

Član 4.

Vozilo može da se uveze ako je proizvedeno u skladu sa uslovima propisanim normom “Euro 3”, i to da:

izduvna emisija vozila zadovoljava granice emisije definisane pravilima UN/ECE i to Pravilnikom br. 83, serija amandmana 05, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 70/220/EEC, sa izmenom 98/69/EC, nivo A, ili pravilima UN/ECE Pravilnikom br. 49, serija amandmana 03, nivo A, odnosno direktivom Evropske unije 88/77/EEC, sa izmenom 1999/96/EC, nivo A, i

nivo buke vozila zadovoljava granice definisane pravilima kojima je propisan najviši dozvoljeni nivo buke, i to UN/ECE Pravilnikom br. 51, serija amandmana 02, odnosno direktiva Evropske Unije 70/157/EEC sa izmenom 92/97/EEC.

Kontrolu ispunjenosti uslova iz stava 1. ovog člana, vrši nadležni carinski organ u sprovođenju odgovarajućeg carinskog postupka, i to:

pregledom vozila;

uvidom u njegova prateća dokumenta, i

upoređenjem vozila i pratećih dokumenata sa tehničkom specifikacijom za taj tip vozila.

Ako se u kontroli u skladu sa odredbom stava 2. ovog člana ne može utvrditi da vozilo ispunjava uslove propisane normom “Euro 3”, kontrola ispunjenosti tih uslova vrši se u skladu sa odredbom člana 10. Uredbe o homologaciji vozila („Službeni list SRJ“, br. 51/98) i uslovima koje utvrdi Zavod za standardizaciju.

Član 5.

Izbegla lica, koja su stekla državljanstvo Republike Srbije i koja su imala vozilo pre sticanja statusa izbeglog lica u Republici Srbiji, Upravi carina mogu podneti zahtev za konačan uvoz tih vozila do 31. decembra 2005. godine.

Uz zahtev za konačan uvoz vozila iz stava 1. ovog člana prilaže se:

uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

izbeglička legitimacija, i

saobraćajna dozvola ili druga isprava kojom se dokazuje vlasništvo nad vozilom.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

05 br. ____________

U Beogradu, septembra 2005. god.

Vlada

Predsednik

Vojislav Koštunica, s.r.

ECE KLASIFIKACIJA VOZILA

(TRANS/WP29/78/Rev. 1/Amend. 2)

1 KATEGORIJA M – MOTORNA VOZILA SA NAJMANjE ČETIRI TOČKA NAMENjENA ZA PREVOZ LICA

1.1 Kategorija M1 – Vozila namenjena za prevoz lica koja imaju, osim sedišta vozača, najviše osam sedišta.

1.2 Kategorija M2 – Vozila namenjena za prevoz lica, koja imaju, osim sedišta vozača, više od osam sedišta i najveću masu do 5 [t].

1.3 Kategorija M3 – Vozila namenjena za prevoz lica, koja imaju, osim sedišta vozača, više od osam sedišta i najveću masu preko 5 [t].

1.4 Vozila kategorije M2 i M3 pripadaju:

a) jednoj ili više od navedenih klasa (klasa I, klasa II, klasa III) saglasno sa ECE Pravilnikom br. 36 i 107;

b) jednoj od dve klase (klasa A, klasa B) saglasno sa ECE Pravilnikom br. 52.

1.4.1 Klasa I: Vozila konstruisana sa prostorom namenjenim za putnike koji stoje, dozvoljavajući nesmetano kretanje putnika;

1.4.2 Klasa II: Vozila konstruisana uglavnom za putnike koji sede, i projektovana za prevoz putnika koji stoje u prolazu i/ili u prostoru koji nije veći od prostora koji je namenjen za dva udvojena sedišta;

1.4.3 Klasa III: Vozila konstruisana isključivo za prevoz putnika koji sede;

1.4.4 Klasa A: Vozila projektovana za prevoz putnika koji stoje; vozila ove klase imaju sedišta i mogu imati prostor za putnike koji stoje;

1.4.5 Klasa B: Vozila koja nisu projektovana za prevoz putnika koji stoje, vozila ove klase nemaju prostor za putnike koji stoje.

1.5 Napomene

1.5.1 „Zglobni autobus“ je vozilo sastavljeno od dve ili više krute celine zglobno spojene, prostori za putnike u svakoj od celina spojeni su među sobom tako da se omogućuje slobodno kretanje putnika između njih; krute celine su spojene među sobom tako da se mogu rastaviti samo u radionici.

1.5.2 Zglobni autobusi sastavljeni od dva ili više zglobno povezana nerazdvojiva dela smatraju se jednim vozilom.

1.5.3 U slučaju vučnog vozila namenjenog vuči poluprikolice (tegljač za poluprikolicu), masa sa kojom treba računati prilikom klasifikacije vozila je masa vučnog vozila spremnog za kretanje po putu, uvećana za odgovarajuću masu najvećeg vertikalnog statičkog opterećenja koju poluprikolica prenosi na vučno vozilo i, eventualno, najvećom masom tereta kojim je opterećeno samo vučno vozilo.

1.5.4 “Masa vozila spremnog za vožnju” je masa neopterećenog vozila sa karoserijom i uređajem za vuču u slučaju vučnog vozila ili masa šasije sa kabinom ako proizvođač ne ugrađuje karoseriju i/ili uređaj za vuču, uključujući rashladno sredstvo ulje, 90 % goriva, 100 % ostalih tečnosti osim “korišćene vode”, alat, rezervni točak, vozača (75 [kg]) i za autobuse, i masu člana posade (75 [kg]) ako za njega postoji sedište u vozilu.

2. KATEGORIJA N – VOZILA NA MOTORNI POGON SA NAJMANjE ČETIRI TOČKA NAMENjENA ZA PREVOZ ROBE

2.1 Kategorija N1 – Vozila namenjena za prevoz robe čija najveća masa ne prelazi 3,5 [t].

2.2 Kategorija N2 – Vozila namenjena za prevoz robe čija je najveća masa veća od 3,5 [t], ali manja od 12 [t].

2.3 Kategorija N3 – Vozila namenjena za prevoz robe čija najveća masa prelazi 12 [t].

2.4 Napomene

2.4.1 U slučaju vučnog vozila namenjenog vuči poluprikolice (tegljač za poluprikolicu), najveća masa sa kojom treba računati prilikom klasifikacije vozila je masa vučnog vozila spremnog za put, uvećana za odgovarajuću masu najvećeg vertikalnog statičkog opterećenja koju poluprikolica prenosi na vučno vozilo i eventualno, najvećom masom tereta kojim je opterećeno samo vučno vozilo.

2.4.2 U robu takođe spadaju oprema i agregati na specijalnim vozilima (autodizalica, autoradionica, reklamna vozila itd.).

O b r a z l o ž e nj e

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, i čl. 5, 6. stav 1. i u članu 33. stav 1. Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju.

Propisani uslovi za uvoz upotrebljavanih motornih vozila imaju za cilj zaštitu životne sredine i zdravlja ljudi. Harmonizacija propisa i standarda naše zemlje sa Evropskom zajednicom nameće nam obavezu da i u našoj regulativi izvršimo neophodne izmene, što je i cilju ove uredbe. Nesumnjiva je činjenica da motorna vozila u kojima nisu ugrađeni minimum norme EURO-3, kojima se reguliše emisija izduvnih gasova značajno doprinose zagađenju životne sredine, pogotovu u sferi aero zagađenja. Iz ograničenja su izuzeti oldtajmeri, prema uobičajenoj definiciji na temelju evropske prakse.

Važećom Odlukom o zabrani uvoza upotrebljavanih motornih vozila i upotrebljavane opreme «Službeni glasnik RS» br. 110/04 predviđeno je da se ne mogu uvoziti upotrebljavana motorna vozila ukoliko su starija od tri godine, računajući od datuma proizvodnje, koje je u trenutku uvoza u voznom stanju na sopstveni pogon i ako ispunjava uslove za registraciju vozila bez većih intervencija, odnosno opravke oštećenih delova shodno važećim saobraćajnim propisima i ako zadovoljavaju najmanje uslove predviđene normama EURO 3. Ovakvo opredeljenje nije u skladu sa evropskim standardima pa je stoga i nužno da se izvrši odgovarajuće normativno usklađivanje kako bi vozila koja se uvoze u Srbiju, bila saobrazna sa ECE Pravilnicima i korespodentnim EU direktivama, odnosno na koje bi se odnosili i propisi koji već važe u Srbiji, odnosno da se propiše obaveza. da vozila koja se uvoze budu podvrgnuta proveri njihovih tehničkih karakteristika.

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno da se obezbede dodatna finansijska sredstva.

Stupanjem na snagu novog Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju prestala je da važi Odluka o zabrani uvoza korišćenih motornih vozila i korišćene opreme. Radi kontinuiteta u primeni zakonskih odredbi, neophodno da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Ostavite komentar