Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

Na osnovu člana 337. stav 3. Zakona o energetici („Službeni glasnik RSˮ, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RSˮ, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

o obeležavanju (markiranju) derivata nafte

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuju uslovi, način i postupak obeležavanja (markiranja) derivata nafte koji se stavljaju na tržište.

Stavljanje na tržište derivata nafte u smislu ove uredbe je stavljanje u promet derivata nafte na tržište Republike Srbije, stavljanje u promet derivata nafte na tržište Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 i izvoz derivata nafte.

Član 2.

Ova uredba ne odnosi se na derivate nafte, i to:

1) koji se kupuju za obrazovanje obaveznih i robnih rezervi;

2) koji se otpremaju iz objekta za proizvodnju derivata nafte u objekte za trgovinu na veliko naftom i derivatima nafte, koji su istovremeno i akcizna skladišta u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast akciza.

Član 3.

Pojedini izrazi koji se upotrebljavaju u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) derivati nafte su bezolovni motorni benzin, gasno ulje EVRO DIZEL, dizel gorivo GASNO ULJE 0,1 i tečni naftni gas koji ispunjavaju zahteve bliže propisane propisima koji uređuju tehničke i druge zahteve, koje moraju da ispune tečna goriva naftnog porekla, odnosno tečni naftni gas;

2) markiranje je postupak dodavanja određene količine markera u derivate nafte radi uređenja i kontrole tržišnih tokova derivata nafte;

3) marker je jedinjenje na bazi nano tehnologije koje je nakon dodavanja u derivate nafte stabilno, bez boje i mirisa, vidljivo samo sa visoko osetljivim uređajima za detekciju, koje ne utiče na fizičko-hemijske karakteristike derivata nafte, lako se homogenizuje sa derivatima nafte nakon dodavanja, u ekološkom pogledu je bezbedno za rukovanje po životnu sredinu i zdravlje radnika na manipulaciji u proizvodnim pogonima, licenciranim skladištima i maloprodajnim objektima;

4) nacionalni marker je marker tipa A za markiranje derivata nafte koji se stavljaju na tržište Republike Srbije i marker tipa B za markiranje derivata nafte, koji se stavljaju na tržište teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244;

5) izvozni marker je tip markera za markiranje derivata nafte namenjenih izvozu iz Republike Srbije;

6) usluga markiranja obuhvata markiranje i uzorkovanje derivata nafte, isporuku markera i opreme za markiranje, merenje koncentracije markera u derivatima nafte, isporuku uređaja i opreme za merenje koncentracije markera, održavanje i podešavanje uređaja za merenje koncentracije markera, obuku i tehničku pomoć, propagandu usluge markiranja i na zahtev obezbeđenje monitoringa u skladu sa standardom SRPS EN 14274;

7) koncentracija markera je količina markera u derivatu nafte, izražena u procentima u odnosu na količinu markera koja je određena kao ciljana koncentracija od 100%;

8) nivo doziranja markera je količina markera potrebna za postizanje ciljane koncentracije markera u 1000 litara derivata nafte;

9) energetski subjekti su pravna lica ili preduzetnici koji imaju licencu za obavljanje energetske delatnosti, koji obavljaju energetsku delatnost proizvodnje derivata nafte, energetsku delatnost trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom i energetsku delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje vozila;

10) obveznici markiranja su pravna lica ili preduzetnici koji imaju licencu za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte, energetske delatnosti trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom kada vrše uvoz, kao i organi državne uprave kada stavljaju u promet derivate nafte koji nisu markirani saglasno ovoj uredbi;

11) povlačenje derivata nafte jeste svaka aktivnost ili mera kojom se sprečava distribucija, izlaganje ili nuđenje derivata nafte za koji je utvrđeno da ne sadrži propisanu koncentraciju i/ili tip markera;

12) opozivanje derivata nafte jeste svaka aktivnost ili mera kojom se vrši povraćaj derivata nafte za koji je utvrđeno da ne sadrži propisanu koncentraciju i/ili tip markera, koji je proizvođač ili distributer već isporučio ili učinio dostupnim potrošačima i drugim korisnicima;

13) propisana koncentracija markera u smislu ove uredbe je koncentracija markera veća ili jednaka 90% utvrđena laboratorijskim uređajem, odnosno izuzetno u slučaju tečnog naftnog gasa veća ili jednaka 80% utvrđena terenskim uređajem.

Član 4.

Derivati nafte koji se stavljaju na tržište moraju biti obeleženi (markirani) (u daljem tekstu: markirani), u skladu sa zakonom i ovom uredbom.

Markiranje derivata nafte koji se stavljaju na tržište, vrši se posebnim markerima u zavisnosti od toga da li se derivati nafte stavljaju na tržište Republike Srbije ili na tržište teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Markiranje derivata nafte za izvoz vrši se u slučaju poremećaja u tržišnim tokovima derivata nafte utvrđenih nadzorom ministarstava iz člana 16. ove uredbe.

Odluku o markiranju derivata nafte koji se izvoze donosi Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove energetike, a po pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za poslove trgovine i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 5.

Nacionalnim markerom tipa A markiraju se derivati nafte koji se stavljaju na tržište Republike Srbije.

Nacionalnim markerom tipa B markiraju se derivati nafte koji se stavljaju na tržište teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244.

Izvoznim markerom markiraju se derivati nafte koji se izvoze.

Član 6.

Derivati nafte iz domaće proizvodnje markiraju se u objektima za proizvodnju derivata nafte prilikom njihovog otpremanja na tržište.

Derivati nafte iz uvoza markiraju se u objektima za trgovinu na veliko naftom i derivatima nafte prilikom njihovog otpremanja na tržište.

Markiranje derivata nafte iz st. 1. i 2. ovog člana može da se vrši i u transportnom sredstvu prilikom utovara iz objekta za proizvodnju derivata nafte, odnosno iz objekta za trgovinu na veliko naftom i derivatima nafte na autopretakalištu, vagonpretakalištu ili pristanu.

Otpremnica koja prati derivate nafte prilikom stavljanja na tržište mora da sadrži kao prilog izveštaj o izvršenom markiranju iz člana 14. stav 1. ove uredbe.

Član 7.

Markiranje derivata nafte može da vrši domaće ili strano pravno lice pod uslovom da:

je registrovano kod nadležnog organa;

mu nije pravosnažnom sudskom odlukom izrečena kazna za privredni prestup ili prekršaj i zaštitna mera – zabrana pravnom licu da se bavi određenom privrednom delatnošću ili zaštitna mera – zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredni prestupi i zakonom kojim se uređuju prekršaji za delatnost koja je predmet javnog tendera, a koja je na snazi u vreme objavljivanja javnog poziva;

je izmirilo dospele poreze i doprinose i druge javne dažbine;

raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom;

raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom koji podrazumeva više realizovanih projekata markiranja;

raspolaže neophodnim tehničkim kapacitetom koji podrazumeva posedovanje odgovarajućih sertifikata;

ima zaključen ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa najmanje jednom laboratorijom akreditovanom u skladu sa standardom SRPS EN ISO/IEC 17025;

je proizvođač markera na bazi nano tehnologije;

poseduje odgovarajući informacioni sistem za praćenje i razmenu podataka;

raspolaže neophodnim kadrovskim kapacitetom;

ima pripremljen akt koji najmanje sadrži opis markera, postupak i način dodavanja markera, nivo doziranja markera, postupak i metodu uzimanja uzoraka derivata nafte radi utvrđivanja koncentracije markera, postupak, metodu i tehniku vršenja kontrole i utvrđivanja koncentracije markera, način prikazivanja rezultata merenja koncentracije markera, opis uređaja i opreme i pravila za korišćenje, podešavanje i održavanje opreme.

Član 8.

Izbor lica iz člana 7. ove uredbe vrši se u postupku javnog tendera.

Postupak javnog tendera pokreće se odlukom o raspisivanju javnog tendera koju donosi ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Postupak javnog tendera sprovodi tenderska komisija, koju obrazuje ministar nadležan za poslove energetike, a koju čine predstavnici ministarstva nadležnog za poslove energetike, ministarstva nadležnog za poslove trgovine i ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Postupak javnog tendera obuhvata izradu tenderske dokumentacije, izradu i objavljivanje javnog poziva za podnošenje ponuda za pružanje usluge markiranja derivata nafte, podnošenje i prijem ponuda i otvaranje i ocenu ponuda.

Stručne poslove u vezi sa pripremom i sprovođenjem javnog tendera obavlja ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Odluku o izboru lica koje pruža uslugu markiranja, na predlog komisije iz stava 3. ovog člana, donosi ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Rok za pružanje usluge markiranja je pet godina sa mogućnošću produženja, ali ne duže od 20 godina.

Član 9.

Tenderska dokumentacija iz člana 8. stav 4. ove uredbe sadrži:

1) javni poziv;

2) rok u kome se vrši usluga markiranja;

3) odgovarajuće podatke o stanju na domaćem tržištu derivata nafte;

4) obrazac ponude;

5) obrazac strukture cene usluge markiranja derivata nafte koja je izražena u dinarima i evrima;

6) elemente za vrednovanje ponude;

7) podatke o sredstvu finansijskog obezbeđenja kojim učesnik na javnom tenderu obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza u postupku javnog tendera i kojim garantuje ispunjenje svojih obaveza iz ove uredbe;

8) uslove za učešće na javnom tenderu, kao i dokaze o ispunjenosti uslova koji se podnose uz prijavu za učešće na javnom tenderu u skladu sa ovom uredbom;

9) obrazac izjave da učesnik na javnom tenderu prihvata uslove iz javnog poziva i tenderske dokumentacije.

Član 10.

Javni poziv za učešće na javnom tenderu objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, najmanje u jednom dnevnom listu i u jednom međunarodnom glasilu.

O objavljivanju javnog poziva iz stava 1. ovog člana stara se ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Član 11.

Za uslugu markiranja energetski subjekti dužni su da snose troškove markiranja po ceni koju objavljuje lice koje pruža uslugu markiranja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Promena cene usluge markiranja vrši se kada se promeni srednji kurs za evro Narodne banke Srbije za ±3% u odnosu na cenu izraženu u evrima iz člana 9. tačka 5) ove uredbe, ako je od poslednje promene cene prošlo više od 30 dana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, promena cene usluge markiranja može se izvršiti na predlog radnog tela iz člana 20. ove uredbe.

O promeni cene iz st. 2. i 3. ovog člana lice koje pruža uslugu markiranja dužno je da obavesti ministarstvo nadležno za poslove energetike.

Ministarstvo nadležno za poslove energetike može zahtevati izmenu cene usluge markiranja ako nije utvrđena u skladu sa ovom uredbom.

Lice koje pruža uslugu markiranja, uslugu markiranja može pružati samo po cenama iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Lice koje pruža uslugu markiranja dužno je da na zahtev:

energetskih subjekata pruži uslugu markiranja derivata nafte;

tržišne inspekcije isporuči uređaje i opremu za merenje i utvrđivanje koncentracije markera i pruži obuku i tehničku pomoć.

Lice koje je izabrano da pruža uslugu markiranja dužno je da:

1) najkasnije u roku od 60 dana od dana izbora na javnom tenderu osnuje privredno društvo za obavljanje poslova markiranja, u skladu sa propisima Republike Srbije;

2) najkasnije sedam dana od osnivanja privrednog društva iz tačke 1) ovog stava objavi akt iz člana 7. tačka 11) ove uredbe u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ;

3) najkasnije 90 dana od dana izbora na javnom tenderu započne sa pružanjem usluge markiranja derivata nafte.

Član 13.

Postupak markiranja pokreće se zahtevom obveznika markiranja.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se licu koje pruža uslugu markiranja.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se i dokaz o uplati troškova markiranja, osim ako to nije drugačije uređeno ugovorom kojim se regulišu međusobni odnosi obveznika markiranja i lica koje pruža uslugu markiranja.

Lice koje pruža uslugu markiranja dužno je da, najkasnije u roku od 24 sata od podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana, izvrši markiranje derivata nafte, osim u slučaju više sile, kada je dužno da postupi u razumnom roku.

Član 14.

Lice koje pruža uslugu markiranja dužno je da nakon markiranja utvrdi količinu markera u derivatima nafte koji su markirani i izda obvezniku markiranja izveštaj o izvršenom markiranju koji naročito sadrži: identifikacioni broj i namenu rezervoara, količinu i naziv derivata nafte koja je markirana, količinu i tip dodatog markera, datum i vreme markiranja.

Lice koje pruža uslugu markiranja dužno je da nakon markiranja izvrši proveru koncentracije markera i izda potvrdu o proveri koncentracije markera, na način i u obimu utvrđenom aktom iz člana 7. tačka 11) ove uredbe.

Lice koje pruža uslugu markiranja dužno je da, na zahtev energetskog subjekta, kao i ministarstva nadležnog za poslove energetike, utvrdi koncentraciju markera i izda potvrdu o koncentraciji markera.

Energetski subjekt može da zatraži da nacionalna laboratorija za forenzičko utvrđivanje koncentracije markera u sastavu Vojnotehničkog instituta Beograd (u daljem tekstu: nacionalna laboratorija) izvrši analizu arbitražnog uzorka uzetog u postupku iz st. 2. i 3. ovog člana.

Energetski subjekt vrši uplatu troškova usluge iz stava 3. ovog člana po ceni iz člana 11. stav 1. ove uredbe, a nakon izvršenja usluge, u skladu sa zakonom.

U slučaju iz stava 3. ovog člana, ukoliko lice koje pruža uslugu markiranja utvrdi da derivat nafte ne sadrži propisanu koncentraciju markera i/ili propisani tip markera, energetski subjekt je dužan da odmah preduzme mere povlačenja i/ili opoziva tog derivata nafte.

U slučaju da tokom upotrebe dođe do promene u markeru tako da marker ne omogućava praćenje i kontrolu tržišnih tokova derivata nafte, lice koje pruža uslugu markiranja dužno je da otkloni uočenu promenu ili izvrši zamenu markera u roku ne dužem od šest meseci.

Član 15.

Lice koje pruža uslugu markiranja dužno je da ministarstvu nadležnom za poslove energetike, ministarstvu nadležnom za poslove trgovine i ministarstvu nadležnom za poslove finansija dva puta mesečno dostavlja izveštaj o markiranju derivata nafte i izveštaj o kontroli markera u derivatima nafte i to: do 20. u mesecu, za period od 1. do 15. tog meseca, odnosno do 5. u mesecu, za period od 16. u prethodnom mesecu do kraja tog meseca, kao i druge izveštaje na zahtev ministarstva nadležnog za poslove energetike.

Izveštaj o markiranju iz stava 1. ovog člana naročito sadrži podatke o vlasniku derivata nafte, lokaciji, količini po vrstama derivata nafte i količini i vrsti utrošenog markera.

Izveštaj o kontroli markera u derivatima nafte iz stava 1. ovog člana naročito sadrži podatke o vlasniku derivata nafte, lokaciji, vrsti i količini derivata nafte, datumu kontrole, kao i rezultat kontrole markera u derivatu nafte, uključujući i rezultate kontrola na zahtev energetskog subjekta.

Lice koje pruža uslugu markiranja dužno je da na zahtev ministarstva nadležnog za poslove energetike obezbedi monitoring kvaliteta derivata nafte u skladu sa standardom SRPS EN 14274.

Član 16.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrše ministarstvo nadležno za poslove energetike, ministarstvo nadležno za poslove trgovine i ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove trgovine preko tržišnih inspektora na tržištu Republike Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina.

Tržišni inspektor ima pravo i dužnost da:

uzima uzorak na osnovu izveštaja iz člana 14. stav 1. ove uredbe i to iz:

energetskih objekata na kojim se obavlja energetska delatnost: proizvodnje derivata nafte, trgovine naftom, derivatima nafte, biogorivima i komprimovanim prirodnim gasom, trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava i skladištenja nafte, derivata nafte i biogoriva;

transportnih sredstava (autocisterni, vagon cisterni, plovnih objekata i dr);

objekata za skladištenje nafte, derivata nafte i biogoriva za sopstvene potrebe;

sopstvenih stanica za snabdevanje prevoznih sredstava;

2) uzima uzorke sa ostalih mesta uključujući i kod korisnika kod kojih se nalazi derivat nafte, samostalno ili u saradnji sa drugim državnim organima;

3) vrši kontrolu prisustva i koncentracije markera.

Tržišni inspektor je ovlašćen da u vršenju nadzora:

rešenjem privremeno zabrani stavljanje u promet na tržište Republike Srbije derivata nafte za koje je utvrđeno da ne sadrže propisanu koncentraciju markera i/ili propisani tip markera, kao i da sprovede dodatne mere i osigura da se ograničenje ili zabrana poštuje plombiranjem rezervoara i točionih aparata koji su povezani sa rezervoarom;

rešenjem odredi povlačenje ili opozivanje derivata nafte koji ne sadrži propisanu koncentraciju markera i/ili propisani tipa markera;

na pisani zahtev energetskog subjekta zaključkom odredi postupanje sa derivatom nafte koji ne sadrži propisanu koncentraciju markera i/ili propisani tip markera i to:

skladištenje derivata nafte u skladu sa propisima;

doradu sopstvenih derivata nafte energetskog subjekta licenciranog za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje nafte, derivata nafte i biogoriva;

prodaju derivata nafte energetskom subjektu licenciranom za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje nafte, derivata nafte i biogoriva u svrhu njihove dorade, uz prethodno pribavljenu saglasnost tog energetskog subjekta;

izvozno carinjenje derivata nafte u skladu sa carinskim propisima;

na pisani zahtev energetskog subjekta, koji je podnet u roku od najviše 30 dana od dana utvrđivanja odstupanja od propisane koncentracije markera i/ili tipa markera, odredi analizu u nacionalnoj laboratoriji arbitražnog uzorka koji se nalazi kod tržišnog inspektora;

u slučaju iz člana 14. stav 6. ove uredbe, na pisani zahtev energetskog subjekta za otklanjanje neusaglašenosti derivata nafte, kontrolom utvrdi ispunjenost propisanih uslova u vezi sa prometom derivata nafte i zaključkom utvrdi opravdanost zahteva. U slučaju opravdanosti zahteva zaključkom se određuje način i mesto usaglašavanja derivata sa propisanim zahtevima.

Troškove nastale postupanjem sa derivatom nafte koji ne sadrži propisanu koncentraciju markera i/ili propisani tip markera, kao i troškove analize iz stava 4. tačka 4) ovog člana, snosi energetski subjekt.

Tržišna inspekcija o postupku sprovedenom u skladu sa stavom 4. tačka 5) ovog člana dostavlja izveštaj ministarstvu nadležnom za poslove energetike.

Član 17.

Kazniće se za privredni prestup energetski subjekt – pravno lice ako u promet stavi, odnosno isporuči na tržište derivate nafte koji nisu markirani u skladu sa članom 4. ove uredbe, novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara.

Kazniće se za privredni prestup energetski subjekt – pravno lice ako ne postupi u skladu sa članom 14. stav 6. ove uredbe, novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara.

Kazniće se za privredni prestup pravno lice koje pruža uslugu markiranja ukoliko markiranje ne vrši u skladu sa odredbama čl. 11, 12, 13. i 14. ove uredbe, novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara.

Odgovorno lice u energetskom subjektu – pravnom licu i pravnom licu koje pruža uslugu markiranja, u slučajevima iz st. 1, 2 i 3. ovog člana, kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom od 100.000 do 200.000 dinara.

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana, pravnom licu može se izreći zaštitna mera zabrane da se bavi određenom privrednom delatnošću u trajanju od šest meseci do tri godine.

Član 18.

Kazniće se za prekršaj pravno lice koje pruža uslugu markiranja ako ne dostavlja izveštaj u skladu sa članom 15. ove uredbe, novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara.

Odgovorno lice u pravnom licu koje pruža uslugu markiranja, u slučaju iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Član 19.

Kazniće se za prekršaj energetski subjekt – preduzetnik ako u promet stavi, odnosno isporuči na tržište derivate nafte koji nisu markirani u skladu sa članom 4. ove uredbe, novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Kazniće se za prekršaj energetski subjekt – preduzetnik ako ne postupi u skladu sa članom 14. stav 6. ove uredbe, novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, energetskom subjektu – preduzetniku može se izreći zaštitna mera zabrane vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do tri godine.

Član 20.

U cilju praćenja programa markiranja ministar nadležan za poslove energetike obrazuje radno telo koje čine predstavnici ministarstva nadležnog za poslove energetike, ministarstva nadležnog za poslove trgovine, ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za poslove odbrane i dr.

Član 21.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o obeležavanju (markiranju) derivata nafte („Službeni glasnik RSˮ, broj 46/13).

Član 22.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, osim odredbe člana 4. stav 1, koja se u odnosu na organe državne uprave iz člana 3. tačka 10) primenjuje od 1. aprila 2016. godine.

Broj:

U Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar