Uredba o dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite

Na osnovu člana 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE

JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA,

ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 26/16), u Državnom programu obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, koji je odštampan uz tu uredbu i čini njen sastavni deo, u odeljku 1. Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere, stav 2. tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „i Odlukom o proglašenju elementarne nepogode na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 26/16).”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-11958/2016

U Beogradu, 12. decembra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar