Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite

Na osnovu člana 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, broj 112/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U

JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I

SOCIJALNE ZAŠTITE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, koji se odnosi na objekte oštećene ili porušene usled dejstva poplava.

Član 2.

Državni program obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član Z.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2829/2016

U Beogradu, 10. mart 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE JAVNIH OBJEKATA U JAVNOJ SVOJINI U SEKTORIMA OBRAZOVANJA, ZDRAVSTVA I SOCIJALNE ZAŠTITE

Oblast u kojoj se sprovode mere i teritorija na kojoj se sprovode mere

Državni program se odnosi na obnovu i izgradnju javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite koji su oštećeni odnosno porušeni usled dejstva poplava, u skladu sa članom 3. Zakona o obnovi nakon elementarne i druge nepogode („Službeni glasnik RS”, br. 112/15 – u daljem tekstu: Zakon).

Mere utvrđene ovim programom sprovode se na delu teritorije Republike Srbije u jedinicama lokalne samouprave koje su obuhvaćene Odlukom Vlade o proglašenju elementarne nepogode („Službeni glasnik RS”, br. 24/16).

Analiza zatečenog stanja i nastale štete i sagledavanje mogućih daljnih štetnih posledica

Na osnovu podataka dobijenih od nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava, obrazovnih ustanova, zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite i provere podataka na terenu procenjeno je da je oštećeno, odnosno porušeno ukupno 30 objekata u sva tri sektora. Ustanovljeno je da je poplavni talas naneo ozbiljna oštećenja na ovim javnim objektima i da se poplavna voda u objektima zadržala više dana. Poplave su ugrozile rad ustanova odnosno javnih objekata koji su predmet ovog programa. Korisnici, zaposleni i sami javni objekti bili su u pojedinim opštinama direktno bezbednosno ugroženi, a u nekima je obavljanje njihove delatnosti moralo biti prekinuto zbog direktne ili potencijalne opasnosti. Po prestanku neposrednog dejstva elementarne nepogode, Vlada će, u skladu sa članom 5. Zakona, proglasiti da je elementarna nepogoda prestala. S obzirom na činjenicu da elementarna nepogoda u trenutku donošenja ovog programa i dalje traje, u skladu sa konačno utvrđenom štetom na javnim objektima u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, ovaj program obnove će se, po potrebi, izmeniti ili dopuniti.

Mere koje treba preduzeti

Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava na javnim objekatima u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, u jedinicama lokalne samouprave koje su obuhvaćene Odlukom o proglašenju elementarne nepogode su:

– prethodni i pripremni radovi i aktivnosti na izradi tehničke dokumentacije (predmeri, predračuni i projekti i prijava radova nadležnim opštinskim građevinskim inspekcijama i dr. aktivnosti), za radove na obnovi ovih objekata, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 − ispravka, 64/10 − US, 24/11, 121/12, 42/13 − US, 50/13 − US, 98/13 − US, 132/14 i 145/14).

– dobijanje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju porušenih objekata.

4. Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje

Organi koji učestvuju u pripremi i realizaciji obnove nastojaće da proces obnove javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite podrazumeva izgradnju boljeg sistema koji će navedene objekte i društvo u celini činiti otpornijim na elementarne i druge nepogode.

Prilikom obnove odnosno sanacije javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, posebno će se voditi računa o potrebama osoba sa invaliditetom, deci i starijim osobama omogućavajući im nesmetan pristup, kretanje i boravak, odnosno korišćenje navedenih objekata.

Način sprovođenja mera na otklanjanju i sanaciji šteta na javnim objektima u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite je:

– izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju;

– izrada predmera i predračuna potrebnih radova po pozicijama radova za svaki objekat ponaosob za objekte na kojima se vrši obnova;

– na osnovu urađene tehničke dokumentacije treba uraditi konkursnu dokumentaciju za sprovođenje postupka javnih nabavki za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova, sprovesti postupak za izbor izvođača radova u najkraćem vremenskom periodu, zaključiti ugovore za izvođenje, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/1, 14/15 i 68/15) i pristupiti izvođenju radova.

5. Redosled sprovođenja mera

Prioritet i obim izvođenja radova na otklanjanju posledica poplava na javnim objektima u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite biće definisan na osnovu stepena oštećenja pojedinačnih objekata i potrebe za obnovom istih radi omogućavanja normalnog funkcionisanja navedenih objekata.

6. Rokovi za sprovođenje mera

Rok za sprovođenje mera i aktivnosti na obnovi javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite je do marta 2017. godine. Obnovu objekata u sektoru obrazovanja sprovesti u skladu sa školskim kalendarom. U slučaju da pojedini radovi na obnovi javnih objekata u javnoj svojini u sektorima obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite ne budu završeni u gore navedenom roku zbog nedostatka finansijsih sredstava ili nekih drugih objektivnih i opravdanih razloga, isti se mogu realizovati, uz saglasnost Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, i posle ovog roka.

7. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju i nosioci sprovođenja pojedinih mera i aktivnosti

Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima je nadležna za koordinaciju aktivnosti na realizaciji ovog programa obnove u saradnji sa ministarstvima nadležnim za obrazovanje, zdravstvo i socijalnu zaštitu.

8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa u iznosu od 300.000.000,00 dinara obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), Razdeo 3 – Vlada, Glava 3.23 – Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, Program 1511 – Obnova i izgradnja objekata javne namene i saniranje posledica elementarne nepogode, Funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0001 – Koordinacija poslova obnove i izgradnje objekata javne namene, ekonomska klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

Ostavite komentar