Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija

Na osnovu člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2016. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. 

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

PROGRAM STANDARDIZOVANOG SETA USLUGA

ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE U 2016. GODINI KOJI SE REALIZUJE PREKO AKREDITOVANIH REGIONALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), u okviru Razdela 20 – Ministarstvo privrede, Program 1509 – Podsticaji razvoju konkurentnosti privrede, Funkcija – 410 Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Projekat 4003 Podrška kroz standardizovani set usluga za MSPP, Ekonomska klasifikacija – 424 Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 41.250.000,00 dinara. Navedeni iznos je namenjen za sprovođenje Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje sprovođenja Programa.

Standardizovani set usluga koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2016. godini (u daljem tekstu: standardizovani set usluga), u smislu ovog programa, predstavlja pet grupa standardizovanih usluga, i to:

informacije;

obuke;

savetodavne usluge;

mentoring;

promocije.

Neposredni korisnici sredstava mogu biti samo akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA), koje je akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i ARRA koje će akreditovati Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) u skladu sa Zakonom o ulaganjima („Službeni glasnik RS”, broj 89/15) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12).

Za potencijalna i postojeća mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike, zadruge i klastere usluge iz ovog programa su besplatne.

Program sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom.

II. CILJ

Opšti cilj je podrška rastu i razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (u daljem tekstu: MSPP), zadruga i klastera kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za njihovo poslovanje.

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva iz Programa namenjena su za sprovođenje sledećih usluga ARRA:

Informacije

A) Usluge pružanja informacija postojećim i potencijalnim MSPP, zadrugama i klasterima u vezi sa:

započinjanjem poslovanja i testiranjem poslovne ideje;

nacionalnim i međunarodnim programima za podršku preduzetništvu;

dostupnim izvorima finansiranja (domaćim i stranim);

pravnim propisima i obavezama, porezima i taksama;

podrškom koju mogu dobiti kroz program „Evropska mreža preduzetništva” (EEN mreža) – uslovi za izvoz na inostrano tržište, tehnička pravila i tehnički standardi, prenos tehnologija i znanja, poslovno povezivanje i dr;

poslovnim udruživanjem MSPP – osnivanje i rad klastera, poslovnih udruženja i zadruga;

inovacijama, zaštitom intelektualne svojine;

standardima kvaliteta;

pronalaženjem poslovnih partnera;

specijalizovanim uslugama – upućivanje na specijalizovane pružaoce usluga;

poslovnim i inovativnim inkubatorima;

poslovanjem sektora MSPP, zadruga i klastera.

Izjave za štampu i gostovanja u televizijskim emisijama, izdavanje info lista, lifleta, brošura i dr. u smislu ovog programa, predstavljaju uslugu pružanja informacija.

Svaka ARRA ima obavezu da putem medija promoviše inicijativu Republike Srbije „2016 – Godina preduzetništva” koju sprovodi Ministarstvo, i to minimum jednim gostovanjem na lokalnoj televiziji i objavljivanjem minimum jednog članka u lokalnim novinama, u periodu sprovođenja Programa.

Podaci o korisnicima pružene usluge za započinjanje poslovanja, kao i podaci o ispitivanju poslovne ideje potencijalnog vlasnika privrednog subjekta, treba da budu posebno predstavljeni u mesečnom izveštaju koji ARRA dostavlja Razvojnoj agenciji.

B) Prikupljanje informacija – za vreme sprovođenja Programa, ARRA je dužna da po zahtevu Ministarstva ili Razvojne agencije, dostavi tražene pojedinačne ili zbirne podatke o MSPP, sa ciljem praćenja MSPP na teritoriji koju ARRA pokriva.

Za sprovođenje usluga pružanja i prikupljanja informacija opredeljeno je do 10.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA u bruto iznosu, odnosno do 100.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou. Ukupan bruto godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 1.500.000,00 dinara.

Ukoliko se nakon podnošenja svih mesečnih izveštaja, a zaključno sa izveštajem za decembar mesec, utvrdi da je ARRA ispunila preuzetu obavezu pružanja informacija putem medija (jedno gostovanje na lokalnoj televiziji i jedan objavljeni članak u novinama), ARRA stiče pravo na dodatni iznos od 10.000,00 dinara.

2. Obuke

Obuke koje ARRA pružaju postojećim i potencijalnim MSPP obuhvataju 11 modula koji se dele na obavezne i opcione.

Svaka ARRA ima obavezu da sprovede sledeće obavezne module obuka:

obuka za početnike u poslovanju (u trajanju od dva dana);

priprema poslovnog plana i poslovanje sa bankama (u trajanju od dva dana);

finansijsko upravljanje (u trajanju od dva dana);

izvoz – za one koji prvi put izvoze (u trajanju od dva dana);

marketing i prodaja (u trajanju od dva dana).

Svaka ARRA može da sprovede i opcione obuke, u skladu sa interesom korisnika, i to:

pregled standarda kvaliteta i zaštite životne sredine od značaja za poslovanje (u trajanju od dva dana);

elektronsko poslovanje ( u trajanju od jednog dana)

inovacije (u trajanju od jednog dana);

priprema za Jedinstveno evropsko tržište (u trajanju od jednog dana);

informacione tehnologije i poslovanje (u trajanju od jednog dana);

investiciona spremnost (u trajanju od dva dana).

Svaka ARRA može da sprovede do tri obuke mesečno u skladu sa interesima i potrebama korisnika. Izuzetno, ARRA može da sprovede i više obuka mesečno, uz prethodnu saglasnost Razvojne agencije.

Obuka iz tačke 1) stav 2. ovog odeljka sprovodi se po metodologiji Nacionalne agencije za regionalni razvoj, a ostale obuke iz tač. 2) – 5) stav 2. i obuke iz tač. 1) – 6) stav 3. ovog odeljka sprovodiće se po unapred utvrđenoj metodologiji razvijenoj u okviru projekata sprovedenih uz podršku Evropske unije: „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća” i/ili „Projekat integrisane podrške inovacijama” i „Razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji”.

Sve obuke moraju držati zaposlena lica u radnom odnosu na neodređeno vreme u toj ARRA, koja su pohađala navedene obuke za tu oblast koje je organizovala Nacionalna agencija ili koje će organizovati Razvojna agencija, Projekat „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti malih i srednjih preduzeća” i/ili „Projekat integrisane podrške inovacijama” i projekat „Razvoj elektronskog poslovanja u Srbiji”. Izuzetno, obuke iz najviše tri oblasti može držati i drugo fizičko lice koje je pohađalo navedene obuke i koje je u radnom odnosu na neodređeno vreme u drugoj ARRA, odnosno iz pet oblasti za ARRA koje su akreditovane u 2016. godini.

Obuke novih predavača/zaposlenih u ARRA za pojedine teme organizovaće Razvojna agencija, a prema utvrđenim metodologijama i planu obuka.

U periodu sprovođenja Programa, svaka ARRA ima obavezu da sprovede najmanje 18 obuka. „Obuka za početnike u poslovanju” mora biti organizovana najmanje četiri puta, a ostali obavezni moduli najmanje po jednom. Takođe, ARRA su u obavezi da održe najmanje jednu obuku mesečno iz obaveznog ili opcionog modula.

Za sprovođenje navedenih obuka opredeljena su sredstva u bruto iznosu na sledeći način:

jednodnevna obuka 30.000,00 dinara;

dvodnevna obuka 40.000,00 dinara.

Za sprovođenje obuka opredeljeno je do 1.000.000,00 dinara u bruto iznosu na godišnjem nivou za svaku ARRA. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluga iznosi 15.000.000,00 dinara bruto.

Ukoliko ARRA na godišnjem nivou sprovede obuke čija vrednost prelazi maksimalni godišnji opredeljeni iznos za obuke, Razvojna agencija može da isplati ARRA iznos do 1.000.000,00 dinara.

ARRA je u obavezi da dostavi Razvojnoj agenciji mesečni plan sprovođenja obuka do 25. u mesecu za naredni mesec, a Razvojna agencija Ministarstvu, na saglasnost, do kraja tekućeg meseca za naredni mesec. Ukoliko ARRA nije u mogućnosti da sprovede obuku u terminu kada je najavila Razvojnoj agenciji, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju o promeni najmanje 72 sata pre najavljenog termina održavanja obuke. Ukoliko je neophodno da se odloži prvobitno prijavljena obuka ili promeni modul koji je najavljen, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju što pre, a najmanje 72 sata pre prvobitno najavljenog termina održavanja obuke. Ukoliko se održavanje obuke planira ranije u odnosu na najavljeni termin održavanja, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju što pre, a najmanje 72 sata pre novog planiranog termina održavanja obuke.

Ukoliko se, nakon podnošenja svih mesečnih izveštaja, a zaključno sa izveštajem za decembar mesec, utvrdi da ARRA nije ispunila preuzetu obavezu izvršenja propisanog minimuma (najmanje jedna obuka mesečno, najmanje četiri „Obuke za početnike u poslovanju”, najmanje jedna obuka iz tač. 2) – 5) stav 1. ovog odeljka i najmanje 18 obuka u periodu sprovođenja Programa) ARRA će biti u obavezi da, od isplaćenih sredstava, uplati deo Razvojnoj agenciji, i to kumulativno:

– po 30.000,00 dinara za svaki mesec kad nisu održane obuke,

– po 30.000,00 dinara za svaku obuku koja nije održana do ukupnog broja od 18 obuka u periodu sprovođenja Programa,

– za svaki obavezni modul koji nije održan, iznos opredeljen ovim programom za tu vrstu obuka, bez obzira na ukupan broj održanih obuka.

Obuke koje se sprovode po metodologiji standardizovanog seta usluga, a u okviru drugih inicijativa koje su podržali donatori ili se finansiraju iz drugih izvora, a čiji realizatori su, kao nosioci, partneri ili saradnici ARRA, neće biti priznate kao obuke iz ovog seta usluga.

Obuka neće biti odobrena za plaćanje ARRA i priznata kao održana, ukoliko se u postupku kontrole utvrdi da obuka nije organizovana u skladu sa definisanim zahtevima Programa.

ARRA može organizovati obuku iz tač. 2) – 11) stav 1. ovog odeljka samo ukoliko su zainteresovani polaznici obuke iz najmanje tri različita privredna subjekta.

3. Savetodavne usluge

Savetodavne usluge koje ARRA pružaju u okviru ovog programa su:

pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za start up kredite za početnike kod Fonda za razvoj Republike Srbije i za subvencije za samozapošljavanje kod Nacionalne službe za zapošljavanje;

pomoć pri izradi poslovnog plana pri prijavi za ostale kredite kod Fonda za razvoj Republike Srbije i za raspoložive kreditne linije Garancijskog fonda Vojvodine;

podrška u pripremi dokumentacije i prijave za programe podrške preduzetništvu koje sprovode Ministarstvo i Razvojna agencija;

podrška pri registraciji i osnivanju privrednog subjekta ili zadruge.

Za pružanje savetodavnih usluga opredeljen je bruto iznos od 1.700,00 dinara po satu.

Za savetodavne usluge opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 50.000,00 dinara mesečno za svaku ARRA. Izuzetno, ARRA može da pruži i više konsalting usluga mesečno, uz prethodnu saglasnost Razvojne agencije.

Savetodavne usluge ARRA može da pruži bez nadoknade zainteresovanom MSPP, zadruzi i klasteru u vremenskom trajanju:

iz tačke 1) ovog odeljka od najviše 3 sata,

iz tačke 2) ovog odeljka od najviše 5 sati,

iz tačke 3) ovog odeljka od najviše 2 sata,

iz tačke 4) ovog odeljka od najviše 2 sata.

Isplata za pružene savetodavne usluge iz tač. 1) i 2) stav 1. ovog odeljka se vrši na osnovu kopije dokumenta koji je podnet Fondu za razvoj Republike Srbije, Garancijskom fondu Vojvodine ili Nacionalnoj službi za zapošljavanje, kojim se potvrđuje da je nadležni organ evidentirao i zaveo prijavu.

Isplata za pružene savetodavne usluge iz tačke 3) stav 1. ovog odeljka se vrši nakon provere formalne ispravnosti podnetih prijava, i to samo za podnete formalno ispravne prijave.

Isplata za pruženu savetodavnu uslugu iz tačke 4) stav 1. ovog odeljka se vrši proverom da li je MSPP registrovan na sajtu Agencije za privredne registre.

Za savetodavne usluge opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 500.000,00 dinara na godišnjem nivou za svaku ARRA. Ukupan godišnji budžet za ovu vrstu usluge iznosi 7.500.000,00 dinara u bruto iznosu.

4. Mentoring

Proces mentoringa predstavlja stručnu pomoć koju u dužem vremenskom periodu stručno lice – mentor pruža privrednom subjektu.

U zavisnosti od potrebe privrednog subjekta, za vreme sprovođenje Programa, mentor može da alocira do 50 sati na jedan privredni subjekt.

Korisnici mentoringa mogu biti mikro, mala i srednja preduzeća, preduzetnici i zadruge koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Razvojna agencija je u obavezi da sprovede javni poziv na osnovu koga vrši odabir korisnika usluge mentoringa.

Uslugu mentoringa mogu pružati zaposlena lica u radnom odnosu na neodređeno vreme u toj ARRA, koja poseduju sertifikat da su uspešno završila obuku za mentore koju je organizovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj ili koju će organizovati Razvojna agencija i/ili Projekat „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP”, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

ARRA su u obavezi da krajem svakog meseca dostave izveštaj o pruženom mentoringu u tom mesecu. Isplata ARRA za ovu vrstu usluge se vrši u prvom obračunskom mesecu nakon kompletno pružene usluge mentoringa privrednom subjektu.

Svakoj ARRA je na raspolaganju ukupno do 690 mentoring sati godišnje koje mentor provodi u preduzeću ili preduzetničkoj radnji. Za pružanje mentoring usluge je opredeljen bruto iznos od 1.300,00 dinara po satu.

Za uslugu mentoringa opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 897.000,00 dinara bruto za svaku ARRA na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za mentoring iznosi 13.455.000,00 dinara u bruto iznosu.

Detaljne informacije o metodologiji koja se koristi u procesu mentoringa, načinu odabira korisnika i načinu izveštavanja biće predstavljene u posebnom uputstvu koje donosi Razvojna agencija.

5. Promocija

ARRA organizuju i učestvuju u promotivnim aktivnostima koje se odnose na promociju preduzetništva i različitih programa podrške MSPP.

Promotivna aktivnost podrazumeva organizovanje događaja, i to: radionice, info dana ili drugog javnog skupa na kome se promovišu teme iz oblasti preduzetništva.

ARRA su u obavezi da:

organizuju minimum jedan promotivni događaj u toku meseca,

u toku trajanja javnih poziva, organizuju minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa podrške MSPP, koje sprovodi Ministarstvo i Razvojna agencija. U slučaju da je javni poziv za program podrške aktuelan tokom dva ili više meseci, dovoljno je da ARRA organizuje jedan promotivni događaj za taj program podrške,

organizuju minimum jedan promotivni događaj u okviru manifestacija: „2016 – Godina preduzetništva” i Evropska nedelja preduzetništva (SME Week),

organizuju najmanje jedan info dan godišnje o programu COSME i Horizont 2020;

organizuju dva info dana godišnje za studente završnih godina studija, učenike srednjih škola i učenike iz viših razreda osnovnih škola sa ciljem promocije preduzetništva i preduzetničkog duha na fakultetima, visokim strukovnim, srednjim i osnovnim školama;

ARRA su u obavezi da organizuju promotivni događaj shodno aktivnostima od značaja i prema instrukcijama Ministarstva i Razvojne agencije. Ministarstvo i Razvojna agencija moraju najaviti ARRA aktivnost koja treba da se promoviše najkasnije do 15. u mesecu za naredni mesec.

Promotivni događaji koji se organizuju u okviru drugih inicijativa koje su podržali donatori ili se finansiraju iz drugih izvora, a čiji realizatori su, kao nosioci, partneri ili saradnici ARRA, neće biti priznate kao promocije iz ovog seta usluga.

ARRA je u obavezi da dostavi Razvojnoj agenciji mesečni plan sprovođenja promotivnih aktivnosti do 25. u mesecu za naredni mesec, a Razvojna agencija Ministarstvu, na saglasnost, do kraja tekućeg meseca za naredni mesec. Ukoliko ARRA nije u mogućnosti da organizuje promotivni događaj u terminu kada je najavila Razvojnoj agenciji, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju što pre, a najmanje 72 sata pre najavljenog termina održavanja promocije. Ukoliko je neophodno odlaganje prvobitno najavljene promocije, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju što pre, a najmanje 72 sata pre najavljenog termina održavanja promocije. Ukoliko se održavanje promocije planira ranije u odnosu na najavljeni termin održavanja, ARRA je u obavezi da obavesti Razvojnu agenciju što pre, a najmanje 72 sata pre planiranog termina održavanja promocije.

U slučaju da se, u okviru mesečnog izveštaja o sprovođenju standardizovanog seta usluga utvrdi da ARRA nije organizovala promotivni događaj za neki od, u tom periodu, aktuelnih javnih poziva Ministarstva i Razvojne agencije, ARRA neće biti isplaćena suma u visini od 50% od mesečnog iznosa predviđenog za usluge promocije za taj mesec.

Ukoliko se, nakon podnošenja izveštaja o sprovođenju standardizovanog seta usluga za decembar, utvrdi da ARRA nije organizovala sve promotivne događaje predviđene ovim programom (najmanje jedna promocija mesečno, minimum jedan promotivni događaj za svaki od programa podrške MSPP u toku trajanja javnih poziva, minimum jedan promotivni događaj u okviru manifestacija „2016 – Godina preduzetništva” i Evropska nedelja preduzetništva (SME Week), dva info dana za studente i učenike, info dan o programima COSME i Horizont 2020 i promotivni događaj koji po potrebi najavi Ministarstvo i Razvojna agencija), ARRA neće biti isplaćena suma predviđena za usluge promocije za decembar mesec.

Za usluge promocije opredeljena su sredstva u bruto iznosu do 15.000,00 dinara mesečno, odnosno do 150.000,00 dinara bruto za svaku ARRA na godišnjem nivou. Ukupan godišnji budžet za promotivne aktivnosti iznosi 2.250.000,00 dinara u bruto iznosu.

IV. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena ovim programom dodeljuju se ARRA, i to bespovratno za namene i uslove propisane Programom i namenjena su za finansiranje realizacije standardizovanog seta usluga koji je njime predviđen.

Opredeljena sredstva budžetom za realizaciju standardizovanog seta usluga iznose 41.250.000,00 dinara od kojih je za svaku ARRA opredeljeno do 2.647.000,00 dinara u bruto iznosu. Preostali iznos, u visini do 1.545.000,00 dinara, Razvojna agencija će iskoristiti za pokrivanje troškova sprovođenja analize potreba za obukama, organizaciju obuka predavača i podizanje kapaciteta ARRA, troškove kontrole i nadzora sprovođenja Programa, kao i za usluge platnog prometa.

Razvojna agencija plaćanje prema ARRA vršiće mesečno, a na osnovu mesečnog izveštaja o sprovedenim aktivnostima. ARRA je u obavezi da mesečni izveštaj dostavlja Razvojnoj agenciji do 5. u mesecu za prethodni mesec. Razvojna agencija se obavezuje da izveštaj o sprovedenim aktivnostima dostavlja Ministarstvu do 10. u mesecu za prethodni mesec. Sredstva za usluge obuka i promocija odobravaće se samo ukoliko su predviđene mesečnim planom sprovođenja ovih usluga koji je prethodno odobrilo Ministarstvo.

Sredstva će se odobravati samo za finansiranje onih aktivnosti koje će biti započete nakon potpisivanja ugovora sa Razvojnom agencijom i čiji je vremenski plan sprovođenja do 31. decembra 2016. godine.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o sprovođenju Programa sa Razvojnom agencijom, kojim će Razvojna agencija:

utvrđivati ispunjenost uslova ARRA za učešće u Programu,

zaključivati ugovore o korišćenju bespovratnih sredstava sa ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u Programu,

sprovoditi aktivnosti koje su predviđene Programom,

vršiti nadzor i kontrolu sprovođenja programa od strane ARRA,

prenositi sredstva i vršiti kontrolu namenskog korišćenja sredstava,

ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, ta sredstva uplatiti u budžet Republike Srbije.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Razvojna agencija i ARRA. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji je, u skladu s Programom, na raspolaganju ARRA za sprovođenje usluga, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava, rokove za završetak aktivnosti, kao i obavezu ARRA da sve aktivnosti sprovede do 31. decembra 2016. godine.

Po potpisivanju ugovora Ministarstva i Razvojne agencije, Razvojna agencija će pismeno obavestiti ARRA i pozvati ARRA da pristupe potpisivanju ugovora.

ARRA koja ispunjava uslove za pružanje usluga predviđenih Programom mora zaključiti ugovor sa Razvojnom agencijom, u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Za ARRA koje su akreditovane u 2016. godini i koje zaključe ugovor o sprovođenju Programa sa Razvojnom agencijom, obezbeđena su sredstva za finansiranje samo onih aktivnosti koje će biti započete nakon potpisivanja ugovora i čiji je vremenski plan sprovođenja do 31. decembra 2016. godine.

Ministarstvo će, po zaključenju ugovora između Razvojne agencije i ARRA, početkom svakog kvartala prenositi sredstva za sprovođenje standardizovanog seta usluga u tom kvartalu, na podračun za posebne namene Razvojne agencije. Razvojna agencija je u obavezi da ta sredstva prenosi ARRA, do kraja januara 2017. godine, do visine iznosa predviđenog ugovorom između Razvojne agencije i ARRA, a u skladu sa mesečnim obimom sprovedenih aktivnosti.

V. PRAĆENJE SPROVOĐENJA PROGRAMA

ARRA je dužna da po završetku mesečnih aktivnosti dostavi Razvojnoj agenciji izveštaj o sprovedenim aktivnostima, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju čiji će sadržaj biti detaljno utvrđen ugovorom. Takođe je obaveza svih ARRA da dostave godišnji izveštaj o sprovođenju aktivnosti Razvojnoj agenciji najkasnije do 15. januara 2017. godine.

ARRA je dužna da Ministarstvu i Razvojnoj agenciji, sa ciljem praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi sprovođenja Programa tako što će u svakom trenutku biti omogućena kontrola sprovođenja aktivnosti i uvid u dokumentaciju.

Razvojna agencija je dužna da, po usvajanju Programa, u roku od 15 dana, dostavi Ministarstvu na saglasnost uputstvo za pružanje usluga, Plan nadzora i kontrole sprovođenja Programa u kojem će biti predstavljene procedure za svaku od navedenih grupa usluga i plan obuka zaposlenih u ARRA.

Razvojna agencija će voditi ažuriran spisak zaposlenih u ARRA angažovanih na sprovođenju ovog programa, u kome će, između ostalog, biti navedene i obuke koje su zaposleni u ARRA pohađali, odnosno ispunjenost uslova za pružanje usluga navedenih u tač. 2. i 3. glave III. NAMENA SREDSTAVA.

Razvojna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi sa sprovođenjem ovog programa završi do 31. januara 2017. godine i o sprovedenim aktivnostima podnese izveštaj Ministarstvu najkasnije do 15. februara 2017. godine, koje će taj izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar