Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 ‒ US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH OBJEKATA RUDNE PROIZVODNJE I SNABDEVANJA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja.

Član 2.

Državni program obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE OŠTEĆENIH OBJEKATA RUDNE

PROIZVODNJE I SNABDEVANJA

1. Oblast u kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na oštećene objekte rudne proizvodnje i snabdevanja koji su u državnoj svojini, a za koje je procena štete utvrđena u skladu sa Uputstvom o jedinstvenoj metodologiji za procenu štete od elementarnih nepogoda („Službeni list SFRJ”, broj 27/87).

2. Teritorija na kojoj se sprovode mere

Teritorija na kojoj se sprovode mere je teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. stav 3. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14 – u daljem tekstu: Zakon).

3. Analiza zatečenog stanja i sagledavanje mogućih daljih štetnih posledica poplava odnosno dejstva klizišta

Na osnovu izveštaja Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” i Privrednog društva za proizvodnju, preradu i transport uglja Rudarski basen „Kolubara” d.o.o, Lazarevac (u daljem tekstu: PD RB Kolubara) o stanju i štetama na objektima rudne proizvodnje usled poplava, utvrđeno je da je u Kolubarskom basenu došlo do izlivanja vode iz postojećih korita reka Kolubare, Peštana i Vraničine i poplavljeni su površinski kopovi „Tamnava-Zapadno poljeˮ i „Veliki Crljeniˮ. Takođe, do izlivanja vode u površinski kop „Tamnava-Zapadno poljeˮ je došlo i usled proloma brane Kladnica na istoimenom vodotoku.

Procenjeno je da je u površinski kop „Tamnava-Zapadno poljeˮ ušlo oko 190 miliona kubika, a u površinski kop „Veliki Crljeni” preko 25 miliona kubika vode. U kopove je zajedno sa vodom ušla i velika količina mulja, koji je nastao kao posledica erozije i rušilačkog dejstva poplavnog talasa.

Izlivanje se dogodilo uzvodno od južne granice površinskog kopa „Tamnava-Zapadno Poljeˮ, kao posledica prelivanja i rušenja odbrambenih nasipa na reci Kolubari i pritokama Vraničina i Peštan.

Istovremeno je došlo do promene toka korita reke Kolubare. Reka je prosekla novo, poplavno korito kroz postojeće korito reke Vraničine, i tim pravcem, kroz zatvoreni kop „Tamnava-Istočno poljeˮ, ulila se u aktivni površinski kop „Tamnava-Zapadno poljeˮ. Širina novog korita se kreće od 80 m do 200 m. Formiranjem poplavnog korita reke Kolubare, uništeno je postojeće ušće korita reke Vraničine u Kolubaru i ovaj vodotok se sada direktno uliva u površinski kop.

Na svom putu ka kopu, reka je presekla i uništila postojeći odbrambeni nasip koji je štitio Tamnavske kopove od velikih voda Kolubare, Vraničine i potoka Skobalj. Trasa ovog nasipa se pružala duž južne granice Tamnavskih kopova pravcem zapad-istok. Ovaj nasip je bio spojen sa levoobalnim Kolubarskim nasipom i nasipom na putu Lajkovac – Obrenovac u naselju Skobalj. Takođe, poplavno korito reke Kolubare je preseklo postojeću saobraćajnicu koja povezuje naselja Vreoci i Skobalj.

Na postojećem koritu reke Kolubare, na potezu od bivšeg ušća Vraničine do zone ušća Lukavice u Kolubaru, došlo je do velike erozije korita i oštećenja odbrambenih nasipa.

Na postojećem koritu reke Peštan, u zoni ušća u Kolubaru, oštećeni su odbrambeni nasipi.

U zoni vodozahvata za Termoelektranu „Kolubara A” došlo je do prelivanja vode iz korita reke Kolubare preko desnoobalnog nasipa. Deo vode je dospeo u površinski kop „Veliki Crljeni”. Površinski kop „Veliki Crljeni” je poplavljen iz potpuno neočekivanog pravca, iz zaleđa na kome ne postoje veći vodotoci. Poplavu ovog kopa su izazvale vode koje su došle preko magistralnog puta iz pravca Vreoca.

Na koritu reke Kolubare – I faza izmeštanja, došlo je do manjeg oštećenja kosina i dna, kao i obaloutvrde u zoni prelaska bagera sa površinskih kopova „Tamnava-Istočno Polje” na površinski kop „Veliki Crljeni”. Ova oštećenja nisu izazvala prodor poplavne vode u kopove.

U periodu od 17. do 20. maja 2014. godine, kada je poplavni talas bio u prolasku, interventno je urađen privremeni „čep”, kojim je zatvoreno novonastalo korito reke Kolubare i sprečen dalji doticaj u površinski kop „Tamnava-Zapadno Poljeˮ. „Čep” je urađen od lokalnog materijala, odnosno ugradnjom kamena neodređene granulacije, bez tehničkih uslova.

Zona proboja kolubarskog nasipa i izlivanja Kolubare u prostor kopova se nalazi oko 2 km uzvodno od ranije izmeštenog korita Kolubare – I faza izmeštanja, koja je izrađena radi otvaranja površinskog kopa „Veliki Crljeniˮ.

U nastavku ovog regulisanog dela reke Kolubare u toku su pripremni radovi za II fazu izmeštanja. Izmeštanje korita reke Kolubare je u funkciji daljeg razvoja površinske eksploatacije uglja u kolubarskom basenu, odnosno u funkciji otvaranja površinskog kopa „Polje Gˮ.

Voda je u površinski kop „Tamnava-Zapadno Poljeˮ, između ostalog, došla i usled proloma brane „Kladnica”. Brana je razrušena na svom severnom delu, pa je došlo i do oštećenja objekta vodozahvata. Do proloma brane „Kladnica” došlo je usled velikog doticaja sa međusliva i prelivanja na brani „Paljuvi – Viš”. Dan pre proloma brane „Kladnicaˮ, crpna stanica Kladnica je prestala sa radom pošto je poplavljena vodama Simića potoka (neregulisane leve pritoke reke Kladnice).

Velika oštećenja na koritima reka Kolubare, Vraničine i Peštana i njihovim odbrambenim nasipima, kao i delimično rušenje brane „Kladnica” dovela su do toga da su površinski kopovi „Tamnava-Zapadno Poljeˮ i „Veliki Crljeniˮ potpuno nezaštićeni od izlivanja velikih voda ovih reka. Kako se radi o objektima od prvorazrednog privrednog značaja, odnosno od nacionalnog značaja, ovakvo stanje je neodrživo. Stoga je neophodno što pre izvršiti ispumpavanje vode iz Tamnavskih površinskih kopova i otpočeti sa rekonstrukcijom navedenih rečnih korita i odbrambenih nasipa na celokupnom području, kao i sa rekonstrukcijom brane Kladnica.

Na Slici 1. prikazani su Kolubarski kopovi i hidrografska mreža na analiziranom području.

[pic]

Slika 1.

Teritorija na kojoj se izvode navedeni radovi obuhvata deo gradske opštine Lazarevac i delove opština Lajkovac i Ub. Radovi obuhvataju:

Regulaciju i sanaciju oštećenih vodotokova, nasipa i brana na rekama Kolubari, Vraničini, Skobaljskom potoku i nasipu akumulacije Kladnica i dr. Radi izvođenja ovih radova neophodno je izvršiti eksproprijaciju nepokretnosti na području opština Lazarevac, Lajkovac i Ub, po postupku predviđenom Zakonom. Nepokretnosti koje je potrebno ekspropisati u korist PD RB Kolubara se nalaze u KO Skobalj, KO Jabučje (opština Lajkovac), KO Vreoci, KO Šopić (opština Lazarevac) i KO Radljevo (opština UB) i dr;

Sanaciju poplavljenih površinskih kopova koja obuhvata:

Ispumpavanje vode i mulja iz površinskog kopa „Tamnava-Zapadno Poljeˮ i iz površinskog kopa „Veliki Crljeniˮ,

Nabavku i ugradnju materijala i opreme za osposobljavanje osnovne rudarske mehanizacije za bezbedan i pouzdan rad.

Analiza zatečenog stanja ukazuje da je neophodno što pre započeti intenzivno ispumpavanje vode sa površinskog kopa „Tamnava-Zapadno Poljeˮ i nastaviti ispumpavanje vode sa površinskog kopa „Veliki Crljeniˮ, kako bi se što pre pristupilo osposobljavanju osnovne mehanizacije (bagera, odlagača, samohodnih transportera, tračnih transportera, dreglajna i druge pomoćne mehanizacije), da bi se mogla uvoditi u proces proizvodnje.

Pored osposobljavanja mehanizacije neophodno je da se radna sredina isuši kako bi se njeni parametri doveli u radno stanje. Pri ispumpavanju vode mora se stalno kontrolisati stabilnost parcijalnih i generalnih kosina na kopu i odlagalištu, kao i njihova nosivost.

Na osnovu Izveštaja Privrednog društva Termoelektrane i kopovi Kostolac d.o.o. Kostolac (u daljem tekstu PD TE-KO Kostolac) broj: 1240 od 30. jula 2014. godine preliminarno je utvrđeno da je tokom obilnih padavina u maju 2014. godine došlo do plavljenja i oštećenja delova proizvodnih kapaciteta u PD TE-KO Kostolac, da je poplavljen deo površinskog kopa „Drmno” pri čemu je došlo do zaustavljanja i oštećenja na određenim objektima, poplavljen je deo veznog transportera sa trakom za transport uglja sa površinskog kopa „Drmno” ka Termoelektrani „Kostolac Aˮ, usled čega je došlo do oštećenja ovog transportera i zaustavljanja istog, zbog sigurnosti ljudi i opreme. Poplavom je ugrožen sistem odvodnjavanja na površinskom kopu „Drmno” gde je došlo do oštećenja oko 50 bunara na linijama bunara LB-II, LB-III, LC-IV sa kompletnom elektro opremom. Oštećen je i obodni cevovod na površinskom kopu „Drmno”. Poplavom su oštećeni delovi objekata drobilane na površinskom kopu „Drmno”, kao i objekti za ishranu radnika u Termoelektrani „Kostolac Bˮ. Do sada su preduzete mere na ispumpavanju vode iz poplavljenih zona, kao i na zameni i osposobljavanju oštećene opreme i objekata.

4. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, redosled i rokovi sprovođenja mera

4.1. Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja Rudarski basen „Kolubara” d.o.o, Lazarevac

4.1.1. Ispumpavanje vode i mulja iz poplavljenih površinskog kopa „Tamnava-Zapadno poljeˮ i „Veliki-Crljeniˮ:

Kontrola kvaliteta ispumpane vode i mulja kako se ne bi ugrozio kvalitet površinskih i podzemnih voda, kao i bezbedno odlaganje ispumpane vode i mulja uključujući mere zaštite podzemnih voda od eventualnog zagađenja;

Usaglašavanje dinamike ispumpavanja sa hidraulikom u rečnim tokovima;

Kontrola stabilnosti kosina na etažama i odlagalištima pri ispumpavanju;

Kontrola stabilnosti osnovne mehanizacije pri ispumpavanju;

Kontrola bezbednosti i zdravlja zaposlenih.

Plan sprovođenja mera na ispumpavanju vode i mulja iz poplavljenih površinskih kopova „Tamnava-Zapadno poljeˮ i „Veliki Crljeniˮ sa procenom potrebnih finansijskih sredstava prikazan je u Prilogu 1. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

4.1.2. Nabavka opreme, delova, materijala i usluga kako bi se osnovna oprema dovela u ispravno i bezbedno stanje:

Pokrenuti naloge za nabavku oštećene elektro i mašinske opreme i potrebnog materijala za osposobljavanje osnovne i pomoćne mehanizacije;

Ugovoriti usluge izvođenja radova koje PD RB „Kolubaraˮ nije u mogućnosti sama da uradi;

Sukcesivno sa oslobađanjem pojedine osnovne mehanizacije napraviti pristupne puteve i plato oko istih i proveriti njihovu stabilnost;

Izvršiti pranje i dezinfekciju;

Napraviti detaljnu defektažu na mehanizaciji;

Pristupiti demontaži oštećene opreme;

Tamo gde nema adekvatne opreme pripremiti projekte za zamene sa odgovarajućom;

Montaža nove opreme;

Funkcionalne probe i puštanje u rad.

Plan sprovođenja mera za dovođenje potopljene opreme na površinskim kopovima „Tamnava-Zapadno Poljeˮ i „Veliki Crljeniˮ u ispravno i bezbedno stanje sa procenom potrebnih finansijskih sredstava prikazan je u Prilogu 2. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

4.1.3. Izgradnja novih rečnih tokova, popravka oštećenih nasipa i brana:

Izrada projektne dokumentacije za objekte reke Kolubare, Vraničine, Skobaljski potok, regulacija Kladnice, Simića potok i odbrambene nasipe kao i revizija projektne dokumentacije;

Izrada planske dokumentacije;

Pribavljanje vodoprivrednih mišljenja, uslova i saglasnosti na izrađenu tehničku i plansku dokumentaciju;

Eksproprijacija neophodnog zemljišta za izvođenje radova na vodoprivrednim objektima u korist PD RB Kolubara;

Izvođenje radova na vodoprivrednim objektima;

Pribavljanje dozvola i saglasnosti;

Pribavljanje vodne dozvole;

Pribavljanje upotrebne dozvole;

Tehnički prijem objekata;

Predaja objekata.

Plan sprovođenja mera na saniranju oštećenih vodotokova i brana sa procenom potrebnih finansijskih sredstava prikazan je u Prilogu 3. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ukupna površina zemljišta (državno i privatno vlasništvo) koju je potrebno ekspropisati u korist PD RB Kolubara za saniranje vodotokova po katastarskim opštinama iznosi:

Zemljište Površina hektara Državna svojina 64.26.72 Privatna svojina 68.59.05 Ukupno 132.85.77

Spisak parcela koje treba ekspropisati u korist PD RB Kolubara, po katastarskim opštinama, prikazan je u Prilogu 5. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Za zemljište u državnoj svojini potrebno je izvršiti administrativni prenos, dok je za zemljište u privatnoj svojini potrebno platiti naknadu. Sredstva predviđena za eksproprijaciju zemljišta potrebnog za sanaciju vodotokova prikazana su u Prilogu 3 na poziciji broj 5.

4.2. Privredno društvo „Termoelektrane i kopovi Kostolac” d.o.o, Kostolac

Plan sprovođenja mera (nabavki dobara i usluga) za sanaciju posledica majskih poplava u PD TE-KO Kostolac prikazan je u Prilogu 4. koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

4.3. Redosled i rokovi sprovođenja mera

Redosled i rokovi sprovođenja mera na sanaciji posledica majskih poplava u PD RB Kolubara i PD TE-KO Kostolac prikazani su u Prilozima 1-4.

5. Način i obim sprovođenja mera i kriterijumi za sprovođenje

Za svaki objekat ili projekat je napravljen ili će biti napravljen harmonogram radova, gde je data dinamika i operacije ili aktivnosti koje se izvode.

Postupci javnih nabavki dobara, usluga i radova koji su neophodni za otklanjanje posledica u skladu sa ovim programom sprovode se u skladu sa čl. 12. i 16. Zakona, i to u obimu koji je predviđen Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” za 2014. godinu, Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD RB Kolubara za 2014. godinu i Godišnjim programom o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD TE-KO Kostolac za 2014. godinu, a na koji su dobili saglasnost osnivača. JP EPS i njegova zavisna privredna društva će obezbediti potrebna finansijska sredstva za sprovođenje programa iz sopstvenih poslovnih sredstava, odnosno zaduživanjem.

Ukoliko su sredstva za realizaciju ugovorenih dobara, usluga i radova, iz stava 2. ovog odeljka, obezbeđena u Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije” za 2014. godinu, Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD RB Kolubara za 2014. godinu i Godišnjem programu o izmenama i dopunama Godišnjeg programa poslovanja PD TE-KO Kostolac za 2014. godinu, u skladu sa članom 7. stav 2. Zakona, pre potpisivanja i overavanja zahteva za plaćanje od strane javnog preduzeća ili privrednog društva, isto je dužno da pribavi saglasnost Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja.

Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD RB Kolubara, PD TE-KO Kostolac zaključiće ugovor o izvođenju radova, odnosno o nabavci dobara i usluga sa izvođačem radova, dobavljačem i pružaocem usluga za potrebe obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja.

Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD RB Kolubara, PD TE-KO Kostolac posle sprovedene javne nabavke, odnosno posle provere ispravnosti dokumentacije, dostavlja Kancelariji potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora (avansnu, privremene i okončanu situaciju, fakture, bankarske garancije, dokumentaciju o sprovedenom postupku javne nabavke i dr.) uz izveštaj stručnog nadzora za ugovore o izvođenju radova.

Za aktivnosti koje bi se finansirale iz sredstava predviđenih članom 5. stav 1. tač- 1)-8) i tačke 10) Zakona, po prijemu zahteva za plaćanje Kancelarija vrši proveru usklađenosti situacije sa ugovorenom vrednošću radova, dobara i usluga i preduzima druge potrebne radnje radi provere izvedenih radova i uplaćuje traženi iznos na račun izvođača radova, dobavljača i pružaoca usluga.

U slučaju sumnje u obim izvedenih radova Kancelarija obaveštava ministarstvo nadležno za poslove energetike koje je nadležno za koordinaciju sprovođenja mera iz odeljka 4. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, redosled i rokovi sprovođenja mera, ovog programa.

6. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja pojedinih mera

Organi državne uprave nadležni za koordinaciju sprovođenja mera iz odeljka 4. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, redosled i rokovi sprovođenja mera, ovog programa su:

Ministarstvo rudarstva i energetike,

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (Republička direkcija za vode i Agencija za zaštitu životne sredine),

Republički hidrometeorološki zavod,

Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Nosioci sprovođenja mera su Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD RB Kolubara i PD TE-KO Kostolac.

Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD RB Kolubara i PD TE-KO Kostolac, u ime i za račun Republike Srbije kao vlasnika objekata rudne proizvodnje i snabdevanja, vršiće investitorska prava na obnovi objekata rudne proizvodnje i snabdevanja, kao i sprovođenje postupaka javnih nabavki, u skladu sa Zakonom, koji su neophodni za obnovu objekata rudne proizvodnje i snabdevanja.

7. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Finansijska sredstava potrebna za sanaciju oštećenih i ugroženih objekata, Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD RB Kolubara i PD TE-KO Kostolac su predvidela godišnjim programima o izmenama i dopunama godišnjih programa poslovanja za 2014. godinu Javnog preduzeća ,,Elektroprivreda Srbije”, PD RB Kolubara i PD TE-KO Kostolac.

Za sprovođenje ovog programa potrebno je 11.827.017.700,00 dinara.

Pregled potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje ovog programa po privrednim društvima, nosiocima sprovođenja mera koje treba preuzeti, prikazan je u sledećoj tabeli:

PD RB Kolubara 11.597.647.700,00 PD TE-KO Kostolac 229.370.000,00

Detaljan pregled potrebnih finansijskih sredstava prikazan je u Prilozima 1-4.

JP EPS i njegova zavisna privredna društva će obezbediti potrebna finansijska sredstva za sprovođenje programa iz sopstvenih poslovnih sredstava, odnosno zaduživanjem.

8. Investitor

Investitori obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja su Javno preduzeće ,,Elektroprivreda Srbije”, PD RB Kolubara i PD TE-KO Kostolac.

Prilog 1

Plan sprovođenja mera na ispumpavanju vode i mulja iz poplavljenih površinskih kopova „Tamnava-Zapadno poljeˮ i „Veliki Crljeniˮ sa procenom potrebnih finansijskih sredstava

(vrednosti su izražene u dinarima)

PD RB KOLUBARA:PLAN NABAVKE DOBARA I USLUGA 2014. GODINE – IZMENEUsluge ispumpavanja vode iz površinskog kopa Veliki Crljeni i Tamnava-Zapadno polje sa nabavkom opreme za odvodnjavanje R.b. R.b. Predmet javne nabavke R.b. R.b. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OSPOSOBLJAVANJE KAPACITETA NAKON POPLAVA U MAJU 2014. Red.br. Opis Ukupno  Vrednost ugovora zaključenih do 1.10.2014. godine Preostala vrednost za ugovaranje Izvršenje ugovora Nabavka materijala za izradu obodnih makadamskih puteva na površinskom kopu „Drmnoˮ 5,250,000.00 5,242,500.00 Nabavka muljnih pumpi 5,900,000.00 5,782,267.00 Nabavka dubinskih potapajućih pumpi za linije bunara LB-II, LB-III, LC-IV, i ŠLA 11,731,250.00 6,804,570.00 Nabavka cevi DN 800mm za potrebe obodnog cevovoda na površinskom kopu „Drmnoˮu dužini od 100m 1,500,000.00 1,500,000.00 Odustalo se Nabavka „ROP“ ormana za napajanje dubinskih pumpi predodvodnjavanja na površinskom kopu „Drmnoˮ 13,240,000.00 13,199,401.00 Nabavka nafte i benzina 405,600.00 319,500.00 HTZ Oprema 1,810,000.00 799,500.00 87,956.00 od neugovorenog dela se odustalo Nabavka filterskih konstrukcija za bunare na linijama LB-II, LB-III i LC-IV 13,000,000.00 9,223,284.00 Oktobar 2014. godine Usluge Sanacija objekata drobilane površinskog kopa „Drmno” radi otklanjanja posledica poplave 3,000,000.00 2,809,832.00 . Vanredno obezbeđivanje objekata, opreme, dokumentacije i sredstava za rad 3,000,000.00 3,000,000.00 Angažovanje mehanizacije radi zaštite energetskih i rudarskih objekata od poplave i obezbeđivanja rada proizvodnih kapaciteta 49,000,000.00 48,969,600.00 Angažovanje radnika i mehanizacije radi zaštite energetskih objekata od poplave 4,380,000.00 4,315,680.00 Troškovi smeštaja i ishrane stranih stručnjaka angažovanih na zaštiti energetskih objekata od poplave i obezbeđivanju rada proizvodnih kapaciteta 1,265,000.00 1,088,843.45 Jul 2014. godine Usluga utovara sitnog uglja za Termoelektranu „Moravaˮ,Svilajnac 23,000,000.00 23,000,000.00 Avgust 2014. godine u vrednosti od 5,490,100.00 posle se stalo zbog poplava na PK Drmno Sanacija oštećenja objekta za ishranu radnika u TE „Kostolac Bˮ 5,000,000.00 4,842,000.00 Dezinsekcija radnog prostora i fabričkog kruga 400,000.00 400,000.00 Radovi Bušenje, izrada i opremanje bunara na linijama LB-II, LB-III i LC-IV 77,600,000.00 77,595,078.00 Decembar 2014. godine delimično, neće se bušiti svi bunari Ukupno   229,370,339.84 207,392,055.45 11,476,445.84

Napomena:

SchRs630– fabrička oznaka rotornog bagera

G2 – interna oznaka za rotorni bager

BW1 – interna oznaka za samohodni transporter

BTD – bager-transporteri sa trakom-drobilica

EŠ – oznaka za bager dreglajn

Transporter 1600 – transporteri sa trakom širine 1600 mm

SU transporter – interna oznaka za vezne transportere na uglju

LB-II, LB-III, LC-IV, i ŠLA – oznake za bunarske linije na PK Drmno

HTZ – higijensko tehnička zaštita

ROP – razvodni elektro orman

Prilog 5

Spisak parcela koje treba eksproprisati

1. KO Skobalj – Opština Lajkovac

492/1 – površine 0.Z0.00 ha,

604 – površine 0.50.00 ha,

577 – površine 1.02.88 ha,

605 – površine 0.52.93 ha,

931 – površine 1.19.51 ha,

495/1 – površine 0.08.23 ha,

939/1 – površine 0.08.41 ha

2. KO Jabučje – Opština Lajkovac

740/2 – površine 3.54.56 ha,

740/3 – površine 2.48.35 ha,

713 – površine 0.56.50 ha,

714 – površine 0.13.55 ha,

716 – površine 0.66.71 ha,

717 – površine 0.90.36 ha,

8739/1 – površine 23.53.30 ha,

754 – površine 0.06.76 ha,

887 – površine 1.67.13 ha,

8741/5 – površine 0.50.51 ha,

8742/1 – površine 10.16.11 ha,

8741/3 – površine 3.19.46 ha,

739 – površine 4.13.78 ha,

711 – površine 0.20.56 ha,

712 – površine 0.95.58 ha,

699 – površine 1.23.86 ha,

700 – površine 0.22.48 ha,

1026 – površine 0.24.09 ha,

718/1 – površine 0.24.48 ha,

718/2 – površine 0.02.18 ha,

722 – površine 0.48.22 ha,

724 – površine 0.93.61 ha,

725 – površine 0.55.83 ha,

726 – površine 0.57.08 ha,

740/1 – površine 1,47,96 ha,

740/7 – površine 0.33.08 ha,

741 – površine 0.16.75 ha,

746/1 – površine 0.17.25 ha,

746/2 – površine 0.06.96 ha,

747 – površine 0.03.88 ha,

746 – površine 0.01.87 ha,

749 – površine 0.27.76 ha,

750 – površine 0.24.05 ha,

751/1 – površine 0.25.76 ha,

751/2 – površine 0.29.50 ha,

755 – površine 0.20.56 ha,

756 – površine 0.16.70 ha,

757 – površine 0.25.88 ha,

758 – površine 0,22.05 ha,

759 – površine 0.97.40 ha,

760 – površine 0.48.525 ha,

762 – površine 0.34.77 ha,

763 – površine 0.20.03 ha,

764 – površine 0.36.08 ha,

765 – površine 0.05.18 ha,

766 – površine 0.11.23 ha,

767 – površine 0.52.68 ha,

768 – površine 0.52.40 ha,

769 – površine 0.15.93 ha,

996/1 – površine 0.06.16 ha,

888 – površine 0.07.07 ha,

889 – površine 0.42.32 ha,

890 – površine 0.75.89 ha,

892 – površine 0.64.09 ha,

893 – površine 0.35.08 ha,

894 – površine 0.67.12 ha,

895 – površine 0.80.38 ha,

896 – površine 0.25.01 ha,

897 – površine 0.49.62 ha,

899 – površine 0.50.72 ha,

863 – površine 1.17.89 ha,

864 – površine 1.48.97 ha,

865 -površine 1.70.98 ha,

866 – površine 0.52.88 ha,

867 – površine 0.91.36 ha,

871 – površine 0.48.11 ha,

795 – površine 2.58.54 ha,

796 – površine 0.57.33 ha

797 – površine 1.02.60 ha,

798 – površine 0.84.70 ha,

799 – površine 0.76.56 ha,

801 – površine 0.12.59 ha,

802 – površine 0.23.78 ha,

803 – površine 0.51.28 ha,

804 – površine 0.29.91 ha,

805 – površine 0.29.22 ha,

806 – površine 0.17.23 ha,

807 – površine 0.17.65 ha,

808 – površine 0.34.83 ha,

809 – površine 0.41.92 ha,

810/1 – površine 0.77.68 ha,

810/2 – površine 1.00.00 ha,

810/3 – površine 2.78.89 ha,

812 – površine 0.14.23 ha,

813 – površine 0.48.07 ha,

814 – površine 0.47.14 ha,

815 – površine 0.42.26 ha,

816 – površine 0.29.41 ha,

817 – površine 0.05.97 ha,

818 – površine 1.24.63 ha,

819 – površine 0.35.51 ha,

822 – površine 0.03.72 ha,

823 – površine 0.16.16 ha.

824 – površine 1.43.45 ha,

827 – površine 0.54.11 ha,

829 – površine 1.93.60 ha,

837 – površine 0.24.40 ha,

834 – površine 0.21.98 ha,

914/2 – površine 2.03.16 ha,

8741/2 – površine 0.33.12 ha,

789 – površine 0.31.27 ha.

3. KO Vreoci – Opština Lazarevac

2228/3 – površine 0.17.35 ha,

2228/5 – površine 0.16.82 ha,

2222/1 -površine 0.17.33 ha,

2222/5 – površine 0.29.90 ha,

2231/1 – površine 0.27.98 ha,

2231/2 -površine 0.26.50 ha,

2231/7 – površine 0.37.95 ha.

2239/3 – površine 0.34.00 ha,

2239/4 – površine 0.17.30 ha,

2238/3 – površine 0.16.10 ha,

2238/5 – površine 0.20.18 ha,

2238/6 – površine 0.04.55 ha,

2236/8 – površine 0.08.74 ha,

2269/2 – površine 0.75.50 ha,

2281 – površine 1.29.00 ha,

2271 – površine 0.61.71 ha,

2272/1 – površine 0.25.25 ha,

2273/2 – površine 0,07.20 ha,

2175/1 – površine 0.74.20 ha,

2180/1 – površine 0.75.33 ha,

2180/4 – površine 0.21.90 ha,

2180/5 – površine 0.07.84 ha,

2181/1 – površine 0.06.01 ha,

2181/4 – površine 0.04.01 ha,

2182 – površine 0.49.90 ha.

4. KO Šopić – Opština Lazarevac

1/1 – površine 0.21.15 ha,

1/2 – površine 0.20.87 ha,

2/1 – površine 0.08.23 ha,

2/2 – površine 0.10.24 ha,

2/3 – površine 0.10,33 ha,

2/4 – površine 0.13.49 ha,

7/1 – površine 0.26.92 ha,

7/2 – površine 0.11.14 ha,

7/3 – površine 0.11.91 ha

8/2- površine 0.47.01 ha.

5. KO Radljevo – Opšina Ub

326/1 – površine 2.74.73 ha,

291/3 – površine 0.13.34 ha,

291/6 – površine 0.00.40 ha,

272/1 – površine 0.22.12 ha.

Ostavite komentar