Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 75/14, 64/15 i 68/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 − ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 − US, 72/12, 7/14 − US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH OBJEKATA RUDNE PROIZVODNJE I SNABDEVANJA

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja („Službeni glasnik RS”, broj 112/14 – u daljem tekstu: Uredba), u Državnom programu obnove oštećenih objekata rudne proizvodnje i snabdevanja, odeljak 4. Mere koje treba preduzeti radi obnove, odnosno sanacije posledica poplava, redosled i rokovi sprovođenja mera, pododeljak 4.1. Privredno društvo za proizvodnju, preradu i transport uglja Rudarski basen „Kolubara” d.o.o. Lazarevac, u tački 4.1.3. Izgradnja novih rečnih tokova, popravka oštećenih nasipa i brana, stav 3. menja se i glasi :

„Ukupna površina zemljišta (državno i privatno vlasništvo) koju je potrebno eksproprisati u korist Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije” Beograd kao pravnog sledbenika PD RB „Kolubara” d.o.o. Lazarevac za saniranje vodotokova po katastarskim opštinama iznosi 134.56.08 hektara, i to:

zemljište u državnoj svojini, ukupne površine 64.26.72 hektara;

zemljište u privatnoj svojini, ukupne površine 70.29.36 hektara. ”

U istoj tački, posle stava 5. dodaje se stav 6, koji glasi:

„Neiskorišćena sredstava za eksproprijaciju zemljišta, opredeljena u Prilogu 3. na poziciji broj 5, mogu se koristiti za plaćanje naknada za eksproprijaciju zemljišta i u 2015. godini. ”

U Prilogu 5. Spisak parcela koje treba eksproprisati, u tački 1. KO Skobalj – Opština Lajkovac, posle sedme alineje dodaje se osma alineja, koja glasi:

„– 930 – površine 4.34.76 ha. ”

U tački 2. KO Jabučje – Opština Lajkovac, u sto prvoj alineji tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se alineje, koje glase:

„−8776 – površine 0.12.53 ha,

− 710 – površine 0.45.59 ha,

−1025 – površine 0.02.35 ha,

−723 – površine 0.12.43 ha,

−740/5 – površine 0.69.94 ha,

−770 – površine 0.23.11 ha,

−744/1 – površine 0.88.16 ha,

−791 – površine 0.45.90 ha,

−8747 – površine 15.10.41 ha,

−828 – površine 0.91.82 ha,

−8741/7 – površine 3.90.23 ha,

−793/5 – površine 0.45.52 ha,

−793/2 – površine 0.24.70 ha,

−800 – površine 0.51.57 ha,

−883 – površine 0.69.85 ha,

−8741/6 – površine 0.16.24 ha. ”

U tački 3. KO Vreoci – Opština Lazarevac, u dvadeset petoj alineji tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se alineje, koje glase:

„ −2228/1 – površine 0.12.33 ha,

−2228/2 – površine 0.08.00 ha,

−2228/4 – površine 0.12.35 ha,

− 2222/2 – površine 0.22.45 ha,

−2222/7 – površine 0.11.32 ha,

−2222/8 – površine 0.01.80 ha,

−2229/1 – površine 0.13.87 ha,

−2229/3 – površine 0.23.53 ha,

−2230/2 – površine 0.25.70 ha,

–2230/3 – površine 0.10.65 ha,

−2231/4 – površine 0.18.00 ha,

−2231/5 – površine 0.20.31 ha,

−2231/6 – površine 0.04.54 ha,

−2239/2 – površine 0.35.20 ha,

−2239/5 – površine 0.08.30 ha,

−2239/6 – površine 0.03.30 ha,

−2238/2 – površine 0.10.00 ha,

−2238/4 – površine 0.04.38 ha,

−2237/1 – površine 0.06.75 ha,

−2237/2 – površine 0.03.30 ha,

−2236/2 – površine 0.10.86 ha,

−2240/3 – površine 0.31.19 ha,

−2391/1 – površine 0.49.09 ha,

−2391/2 – površine 0.01.50 ha,

−828 – površine 0.93.60 ha,

−827/2 – površine 0.22.80 ha,

−827/3 – površine 0.20.00 ha,

−827/4 – površine 0.20.40 ha,

−829/1 – površine 1.08.15 ha,

−829/2 – površine 0.21.70 ha,

−829/3 – površine 0.13.14 ha,

−829/4 – površine 0.02.79 ha,

−2181/2 – površine 0.05.12 ha,

−2181/3 – površine 0.05.96 ha,

−2386/3 – površine 0.41.33 ha,

−2362/3 – površine 0.04.20 ha,

−2362/4 – površine 0.12.70 ha,

−2180/2 – površine 0.10.85 ha,

−2180/3 – površine 0.09.65 ha,

−2269/3 – površine 1.32.15 ha. ”

U tački 4. KO Šopić – Opština Lazarevac, u desetoj alineji tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se alineje, koje glase:

„−2854 – površine 10.17.15 ha,

−2903 – površine 17.28.07 ha. ”

U tački 5. KO Radljevo – Opština Ub, u četvrtoj alineji tačka se zamenjuje zapetom i dodaje se alineja, koja glasi:

„−1040/5 – površine 0.00.36 ha. ”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar