Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, broj 75/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI

NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području („Službeni glasnik RS”, broj 144/14 – u daljem tekstu: Uredba), u Državnom programu obnove privredne delatnosti na poplavljenom području, koji je odštampan uz Uredbu i čini njen sastavni deo, u tački 1. Oblast u kojoj se sprovode mere, reči: „i podsticaj” brišu se.

Tačka 4. Mere koje treba preduzeti kao pomoć privrednim subjektima koji su pretrpeli štetu na području pogođenom poplavama, menja se i glasi:

„4. Mere koje treba preduzeti

kao pomoć privrednim subjektima koji su pretrpeli štetu na području pogođenom poplavama

Mere koje se preduzimaju u skladu sa ovim programom obuhvataju dodelu bespovratne novčane pomoći privrednim subjektima i preduzetnicima, pod uslovima i na način određen ovim programom.”

Tačka 5. Kriterijumi za sprovođenje mera, menja se i glasi:

„5. Kriterijumi za sprovođenje mera

Pravo na dodelu bespovratne pomoći imaju privredni subjekti i preduzetnici koji su prijavili štetu u skladu sa Zakonom o otklanjanju posledica poplava („Službeni glasnik RS”, broj 75/14 – u daljem tekstu: Zakon) i koji su na dan 31. maja 2014. godine:

1) bili registrovani u Registru privrednih subjekata sa sedištem na teritoriji opštine koja je zahvaćena poplavama, u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11 i 83/14) ili su imali poslovnu jedinicu čije je mesto rada bilo na toj teritoriji;

2) imali ukupno do 50 zaposlenih na određeno i neodređeno vreme.

Pravo na dodelu bespovratne pomoći nemaju privredni subjekti koji su osnovani kao javno, odnosno javno komunalno preduzeće, za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 – autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon), kao i banke i druge finansijske organizacije.

Isto lice ne može dva puta da ostvari pravo na bespovratnu pomoć po ovom programu.”

Posle tačke 5. dodaju se naziv tačke i tačka 5a, koji glase:

„5a Način raspodele bespovratne pomoći

Iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje subjektima iz tačke 5. stav 1. ovog programa određuje se prema ukupnom broju zaposlenih u sedištu, ako je sedište registrovano na teritoriji zahvaćenoj poplavama, odnosno u poslovnoj jedinici privrednog subjekta, ako je mesto rada te poslovne jedinice na tom području, na način kako je to prikazano u sledećoj tabeli:

Broj zaposlenih na dan 31. maja 2014. Iznos pomoći u dinarima 1 240.000,00 2 264.000,00 3 288.000,00 4 312.000,00 5 336.000,00 6 – 25 360.000,00 26 – 50 600.000,00

Preduzetniku koji nema zaposlena lica, dodeljuju se sredstava u iznosu koji se dodeljuje privrednom subjektu sa jednim zaposlenim.”

Tačka 6. menja se i glasi:

„6. Način ostvarivanja prava na bespovratnu pomoć

Privredni subjekt i preduzetnik, koji ispunjava kriterijume iz tačke 5. stav 1. ovog programa, može da podnese zahtev za dodelu sredstava na ime bespovratne pomoći, koja se dodeljuje u skladu sa ovim programom (u daljem tekstu: podnosilac zahteva), jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji ima sedište, odnosno na čijoj teritoriji je mesto rada izdvojene poslovne jedinice, najkasnije do 15. marta 2015. godine.

Zahtev iz stava 1. ove tačke sadrži:

1) poslovno ime, odnosno naziv ili ime i prezime podnosioca zahteva;

2) osnovne podatke o podnosiocu zahteva (sedište, pretežnu delatnost, broj zaposlenih, matični broj, PIB);

3) podatke o prijavljenoj šteti (vrstu štete, datum prijave i naziv organa kome je šteta prijavljena);

4) potpis ovlašćenog lica i datum podnošenja zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke dostavlja se:

1) kopija zapisnika komisije jedinice lokalne samouprave o utvrđivanju štete u skladu sa Zakonom, overena od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

2) dokaz o broju zaposlenih – izjava ovlašćenog lica o broju zaposlenih u sedištu, odnosno izdvojenoj poslovnoj jedinici, na području određenom članom 1. Zakona, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana od strane odgovornog lica i overena pred organom nadležnim za overu;

3) izvod iz pojedinačne poreske prijave za dospele poreze i doprinose po odbitku za maj 2014. godine, koji potpisom i pečatom overava sam podnosilac poreske prijave ili ovlašćeno lice;

4) potvrda nadležne poreske uprave da je izmiren porez zaključno sa datumom izdavanja potvrde, ako zahtev podnosi preduzetnik;

5) izvod iz Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 10 dana pre dana podnošenja zahteva, kojim se dokazuje da je privredni subjekt aktivan.

Prvostepeno rešenje o dodeli sredstava po osnovu bespovratne pomoći donosi organ jedinice lokalne samouprave kome je podnet zahtev iz stava 1. ove tačke, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10). Prvostepeni organ utvrđuje sve bitne činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje pravilnog rešenja.

Nakon donošenja rešenja o dodeli sredstava u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovim programom, prvostepeni organ rešenje uručuje, odnosno dostavlja podnosiocu zahteva i objavljuje ga na oglasnoj tabli jedinice lokalne samouprave.

Na prvostepeno rešenje, može se izjaviti žalba Komisiji za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostavljanja tog rešenja podnosiocu zahteva.

Konačno rešenje prvostepeni organ dostavlja Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja (u daljem tekstu: Kancelarija) sa pratećom dokumentacijom iz stava 3. ove tačke. Ako Kancelarija utvrdi da dokumentacija nije potpuna, zatražiće od prvostepenog organa da dopuni dokumentaciju i odrediti rok za dostavljanje tražene dokumentacije koji ne može biti duži od tri dana od dana dostavljanja zahteva za dopunu dokumentacije.”

Posle tačke 6. dodaju se naziv tačke i tačka 6a, koji glase:

„6a Način uplate sredstava

Konačno rešenje sa potpunom pratećom dokumentacijom Kancelarija dostavlja Fondu za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Po prijemu konačnog rešenja sa pratećom dokumentacijom, Fond vrši uplatu sredstava na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava) privrednog subjekta, odnosno preduzetnika, u skladu sa tačkom 5a ovog programa.

Saglasno članu 9. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13 i 142/14) korisnicima javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, kao i ostalim pravnim licima i drugim subjektima koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, otvara se poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva, koji se uključuje u sistem konsolidovanog računa trezora.

Poseban namenski dinarski račun iz stava 3. ove tačke, Uprava otvara na osnovu naloga za izdavanje podračuna koji izdaje lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija ili lice koje taj organ ovlasti.

Sredstva namenjena za bespovratnu pomoć po ovom programu izuzimaju se iz prinudne naplate, saglasno članu 48. stav 5 Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 i „Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon i 31/11).”

U tački 9. Praćenje realizacije programa, stav 1. menja se i glasi:

„Fond je dužan da Kancelariji, ministarstvu nadležnom za poslove privrede i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, svakih 15 dana dostavlja izveštaj o izvršenim uplatama po ovom programu.”

Posle tačke 9. dodaju se naziv tačke i tačka 9a, koji glase:

„9a Rok za sprovođenje Programa

Rok za sprovođenje ovog programa je 30. jun 2015. godine.”

Član 2.

Postupci koji su započeti, a u kojima nije doneto prvostepeno rešenje do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se u skladu sa odredbama ove uredbe.

Uplata sredstava po rešenjima koja su postala konačna do dana stupanja na snagu ove uredbe, vršiće se po odredbama ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1412/2015-1

U Beogradu, 10. februara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar