Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 75/14, 64/15 i 68/15 ‒ dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI

NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Državni program obnove privredne delatnosti na poplavljenom području.

Član 2.

Državni program obnove privredne delatnosti na poplavljenom području odštampan je uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području („Službeni glasnik RS“, br. 144/14, 17/15 i 63/15).

Postupci koji su započeti, a u kojima nije doneto prvostepeno rešenje do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se u skladu sa propisom po kome su i započeti.

Sredstva odobrena rešenjima koja su postala konačna do dana stupanja na snagu ove uredbe, uplaćuju se na način propisan odredbama ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

DRŽAVNI PROGRAM OBNOVE PRIVREDNE DELATNOSTI NA POPLAVLJENOM PODRUČJU

1. Oblast u kojoj se sprovode mere

Program se odnosi na obnovu i podsticaj privredne delatnosti subjekata koji su pretrpeli štetu od elementarnih nepogoda izazvanih obilnim kišama, koje su dovele do izlivanja reka i aktiviranja klizišta.

2. Teritorija na kojoj se sprovode mere

Teritorija na kojoj se sprovode mere utvrđene ovim programom jeste teritorija jedinica lokalnih samouprava utvrđenih u skladu sa članom 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 75/14, 64/15 i 68/15 ‒ dr. zakon ‒ u daljem tekstu: Zakon).

3. Analiza zatečenog stanja

Iz izveštaja nadležnih organa jedinica lokalnih samouprava proizlazi da je oko 2000 privrednih subjekata prijavilo štetu, s tim da je do sada bespovratnu novčanu pomoć primilo oko 1760 privrednih subjekata, odnosno preduzetnika.

4. Mere koje treba preduzeti

kao pomoć privrednim subjektima koji su pretrpeli štetu na području pogođenom poplavama

Mere koje se preduzimaju u skladu sa ovim programom obuhvataju dodelu bespovratne novčane pomoći privrednim subjektima i preduzetnicima, pod uslovima i na način određen ovim programom.

5. Kriterijumi za sprovođenje mera

Pravo na dodelu bespovratne pomoći imaju privredni subjekti i preduzetnici koji su prijavili štetu u skladu sa Zakonom i koji su na dan 31. maja 2014. godine:

1) bili registrovani u Registru privrednih subjekata sa sedištem na teritoriji opštine koja je zahvaćena poplavama, u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11 i 83/14) ili su imali poslovnu jedinicu čije je mesto rada bilo na toj teritoriji;

2) imali ukupno do 50 zaposlenih na određeno i neodređeno vreme.

Pravo na dodelu bespovratne pomoći nemaju privredni subjekti koji su osnovani kao javno, odnosno javno komunalno preduzeće, za obavljanje delatnosti od opšteg interesa, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13 i 44/14 ‒ dr. zakon), kao i banke i druge finansijske organizacije.

Pravo na dodelu bespovratne novčane pomoći nemaju privredni subjekti i preduzetnici koji su ostvarili ovo pravo po Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove privredne delatnosti na poplavljenom području („Službeni glasnik RS”, br. 144/14, 17/15 i 63/15).

6. Način raspodele bespovratne pomoći

Iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje subjektima iz tačke 5. stav 1. ovog programa određuje se prema ukupnom broju zaposlenih u sedištu, ako je sedište registrovano na teritoriji zahvaćenoj poplavama, odnosno u poslovnoj jedinici privrednog subjekta, ako je mesto rada te poslovne jedinice na tom području, na način kako je to prikazano u sledećoj tabeli:

Broj zaposlenih na dan 31. maja 2014. Iznos pomoći u dinarima 1 240.000,00 2 264.000,00 3 288.000,00 4 312.000,00 5 336.000,00 6‒25 360.000,00 26‒50 600.000,00

Preduzetniku koji nema zaposlena lica dodeljuju se sredstava u iznosu koji se dodeljuje privrednom subjektu sa jednim zaposlenim.

7. Način ostvarivanja prava na bespovratnu pomoć

Privredni subjekt i preduzetnik, koji ispunjava kriterijume iz tačke 5. stav 1. ovog programa, ima pravo na bespovratnu pomoć, koja se dodeljuje u skladu sa ovim programom ( u daljem tekstu: podnosilac zahteva), ako je jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji ima sedište, odnosno na čijoj teritoriji je mesto rada izdvojene poslovne jedinice, podneo uredan zahtev najkasnije do 15. marta 2015. godine.

Urednim zahtevom iz stava 1. ove tačke smatra se zahtev koji sadrži:

1) poslovno ime, odnosno naziv ili ime i prezime podnosioca zahteva;

2) osnovne podatke o podnosiocu zahteva (sedište, pretežnu delatnost, broj zaposlenih, matični broj, PIB);

3) podatke o prijavljenoj šteti (vrstu štete, datum prijave i naziv organa kome je šteta prijavljena);

4) potpis ovlašćenog lica i datum podnošenja zahteva.

Uz zahtev iz stava 1. ove tačke dostavlja se:

1) kopija zapisnika komisije jedinice lokalne samouprave o utvrđivanju štete u skladu sa Zakonom, overena od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave;

2) dokaz o broju zaposlenih – izjava ovlašćenog lica o broju zaposlenih u sedištu, odnosno izdvojenoj poslovnoj jedinici, na području određenom članom 1. Zakona, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, potpisana od strane odgovornog lica i overena pred organom nadležnim za overu;

3) izvod iz pojedinačne poreske prijave za dospele poreze i doprinose po odbitku za maj 2014. godine, koji potpisom i pečatom overava sam podnosilac poreske prijave ili ovlašćeno lice;

4) potvrda nadležne poreske uprave da je izmiren porez zaključno sa datumom izdavanja potvrde, ako zahtev podnosi preduzetnik;

5) izvod iz Agencije za privredne registre, koji ne može biti stariji od 10 dana od dana podnošenja zahteva, kojim se dokazuje da je privredni subjekt aktivan.

Prvostepeno rešenje o dodeli sredstava po osnovu bespovratne pomoći donosi organ jedinice lokalne samouprave kome je podnet zahtev iz stava 1. ove tačke, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku. Prvostepeni organ utvrđuje sve bitne činjenice i okolnosti koje su od značaja za donošenje pravilnog rešenja.

Nakon donošenja rešenja o dodeli sredstava u skladu sa kriterijumima utvrđenim ovim programom, prvostepeni organ rešenje uručuje, odnosno dostavlja podnosiocu zahteva i objavljuje ga na oglasnoj tabli jedinice lokalne samouprave.

Na prvostepeno rešenje, može se izjaviti žalba Komisiji za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, u roku od osam dana od dana uručenja, odnosno dostavljanja tog rešenja podnosiocu zahteva.

Konačno rešenje prvostepeni organ dostavlja Kancelariji za pomoć i obnovu poplavljenih područja (u daljem tekstu: Kancelarija) sa pratećom dokumentacijom iz stava 3. ove tačke. Ako Kancelarija utvrdi da dokumentacija nije potpuna, zatražiće od prvostepenog organa da dopuni dokumentaciju i odrediti rok za dostavljanje tražene dokumentacije koji ne može biti duži od tri dana od dana dostavljanja zahteva za dopunu dokumentacije.

8. Način uplate sredstava

Konačno rešenje sa potpunom pratećom dokumentacijom Kancelarija dostavlja Fondu za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Po prijemu konačnog rešenja sa pratećom dokumentacijom, Fond vrši uplatu sredstava na poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor ( u daljem tekstu: Uprava) privrednog subjekta, odnosno preduzetnika, u skladu sa tačkom 6. ovog programa.

Saglasno članu 9. stav 4. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14 i 68/15–dr.zakon), korisnicima javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, kao i ostalim pravnim licima i drugim subjektima koja ne pripadaju javnom sektoru, a kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, otvara se poseban namenski dinarski račun kod Uprave za ta sredstva, koji se uključuje u sistem konsolidovanog računa trezora.

Poseban namenski dinarski račun iz stava 3. ove tačke, Uprava otvara na osnovu naloga za izdavanje podračuna koji izdaje lokalni organ uprave nadležan za poslove finansija ili lice koje taj organ ovlasti.

Sredstva namenjena za bespovratnu pomoć po ovom programu izuzimaju se iz prinudne naplate, saglasno članu 48. stav 5. Zakona o platnom prometu („Službeni list SRJ”, br. 3/02 i 5/03 „Službeni glasnik RS”, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr.zakon, 31/11 i 139/14 – zakon).

9. Organi državne uprave nadležni za koordinaciju, odnosno nosioci sprovođenja mera iz ovog programa

Ministarstvo nadležno za poslove privrede nadležno je za koordinaciju sprovođenja mera iz tačke 4. ovog programa.

Nosioci sprovođenja mera iz ovog programa su jedinice lokalne samouprave utvrđene u skladu sa članom 1. Zakona, Kancelarija, Komisija za utvrđivanje štete od elementarnih nepogoda, ministarstvo nadležno za poslove privrede i Fond.

10. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje ovog programa u iznosu od RSD 100.000.000,00 obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), Razdeo 3 ‒ Vlada, Glava 3.20 ‒ Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Program 1406 ‒ Obnova zemlje od poplava, Funkcija 110 ‒ Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, Programska aktivnost 0001 ‒ Organizacija i koordinacija poslova vezanih za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Izvor finansiranja 05 ‒ Donacije od inostranih zemalja, aproprijacija ekonomska klasifikacija 484 ‒ Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka.

11. Praćenje realizacije programa

Fond je dužan da Kancelariji, ministarstvu nadležnom za poslove privrede i ministarstvu nadležnom za poslove finansija, svakih 15 dana dostavlja izveštaj o izvršenim uplatama po ovom programu.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede periodično dostavlja Vladi izveštaj o realizaciji Programa dostavljati, radi informisanja.

12. Rok za sprovođenje Programa

Rok za sprovođenje ovog programa je 31. decembar 2015. godine.

Ostavite komentar