Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje

Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o otklanjanju posledica poplava u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS”, br. 75/14, 64/15 i 68/15 − dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNI UREDBE O UTVRĐIVANJU DRŽAVNOG PROGRAMA OBNOVE OŠTEĆENIH VODNIH OBJEKATA ZA UREĐENJE VODOTOKA, VODNIH OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA, EROZIJE

I BUJICA I VODNIH OBJEKATA ZA ODVODNJAVANJE

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Državnog programa obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje („Službeni glasnik RS”, br. 86/14, 103/14, 69/15 i 75/15) u Državnom programu obnove oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozije i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje, u odeljku 8. Procena potrebnih finansijskih sredstava i izvor finansiranja u stavu 1. broj: „4.324.456.950” zamenjuje se brojem: „4.376.895,662”.

U stavu 2, u tabeli, broj: „2.762.557.359” zamenjuje se brojem „2.814.996.071”.

U Prilogu 1. Pregled oštećenih vodnih objekata za uređenje vodotoka, vodnih objekata za zaštitu od poplava, erozija i bujica i vodnih objekata za odvodnjavanje”, u delu tabele koji se odnosi na Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode” u koloni pod nazivom redni broj C dodaje se nov red C.1 i tekst koji glasi: „Nabavka multifunkcionalnog sistema za hitne intervencije u odbrani od poplava”, a u koloni pod rednim brojem 9 – HITNI RADOVI NA SANACIJI VODNIH OBJEKATA dinara dodaje se broj: „32.738.712”. Na kraju tabele u redu koji je označen sa UKUPNO slova A+B+C+D zamenjuju se slovima „A+B+C+C.1+D ”, a broj: „1.687.054.359” zamenjuje se brojem: „1.719.793.071”.

U tabeli − HITNI RADOVI na sanaciji oštećenja zaštitnih vodnih objekata nastalih kao posledica poplavnog talasa u maju 2014. godine na vodnom području Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”, u koloni pod A.2 redni broj 20 VREDNOST RADOVA Bez PDV broj: „20.000.000” zamenjuje se brojem: „39.700.000”.

U redu UKUPNO A.2. broj: „421.100.000” zamenjuje se brojem: „440.800.000” .

U redu UKUPNO RADOVI A.1+A.2 broj: „986.700.000” zamenjuje se brojem: „1.006.400.000”.

Na kraju tabele u redu koji je označen sa UKUPNO A+B+C (Bez PDV) broj: „1.075.503.000” zamenjuje se brojem: „1.095.203.000.”.

U tabeli na kraju Priloga 1. koji se odnosi na ukupno potrebna sredstva za realizaciju Državnog programa obnove, broj: „2.762.557.359” zamenjuje se brojem: „2.814.996.071”, a broj: „4.324.456.950” zamenjuje se brojem: „4.376.895.662”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-14080/2015

U Beogradu, 25. decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar