Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji obavljaju delatnost u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

Na osnovu člana 36. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, broj 99/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I

VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA UNIVERZITETA SA TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST U SKLADU SA REZOLUCIJOM 1244 SAVETA BEZBEDNOSTI UJEDINJENIH NACIJA

Član 1.

Naziv Uredbe o posebnom načinu priznavanja visokoškolskih isprava i vrednovanja studijskih programa univerziteta sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija koji obavljaju delatnost u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija („Službeni glasnik RS”, broj 125/14), menja se i glasi:

„UREDBA

O POSEBNOM NAČINU PRIZNAVANJA VISOKOŠKOLSKIH ISPRAVA I

VREDNOVANJA STUDIJSKIH PROGRAMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA SA

TERITORIJE AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA KOJE OBAVLJAJU

DELATNOST U SKLADU SA REZOLUCIJOM 1244 SAVETA BEZBEDNOSTI

UJEDINJENIH NACIJA”.

Član 2.

Član 1. menja se i glasi:

„Član 1.

Ovom uredbom uređuje se poseban način priznavanja i vrednovanja visokoškolskih isprava i studijskih programa visokoškolskih ustanova sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija akreditovanih u skladu sa pravnim sistemom koji je ustrojen u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, radi utvrđivanja prava u pogledu nastavka obrazovanja, odnosno u pogledu zapošljavanja imalaca visokoškolskih isprava sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Spisak akreditovanih visokoškolskih ustanova i studijskih programa iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo) pribavlja od organa nadležnog za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.”.

Član 3.

U članu 2. reč: „univerzitet” zamenjuje se rečima: „visokoškolska ustanova”.

Posle stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:

„Visokoškolskom ispravom iz člana 1. ove uredbe smatra se i diploma koju izdaje visokoškolska ustanova iz člana 1. ove uredbe koja je overena od strane Evropske asocijacije univerziteta.”

Član 4.

Posle člana 2. dodaje se član 2a koji glasi:

„Član 2a

Pravo na podnošenje zahteva za priznavanje visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe imaju državljani Republike Srbije, kao i lica sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije.

Strani državljani ili lica bez državljanstva mogu podneti zahtev za priznavanje visokoškolskih isprava iz člana 1. ove uredbe ukoliko za to imaju pravni interes.”.

Član 5.

U članu 3. posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Rok za donošenje rešenja iz stava 4. ovog člana je pet meseci od dana podnošenja urednog zahteva.”.

Dosadašnji stav 6. postaje stav 7.

Član 6.

U članu 4. stav 2. reči: „ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja” zamenjuju se rečju: „Ministarstvo”.

Posle stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

„Rok za donošenje rešenja iz stava 4. ovog člana je 90 dana od dana podnošenja urednog zahteva.”.

Posle dosadašnjeg stava 6. koji postaje stav 7, dodaje se stav 8. koji glasi:

„Rešenje iz stava 4. ovog člana omogućava njegovom imaocu pristup tržištu rada u Republici Srbiji, ali ga ne oslobađa od ispunjavanja posebnih uslova za bavljenje profesijama koje su regulisane zakonom ili drugim propisom.”.

Član 7.

U članu 5. stav 4. reči: „u slučaju da za to postoji potreba” brišu se, a reči: „ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja”, zamenjuju se rečju: „Ministarstvo”.

U stavu 5. reči: „ministarstvo nadležno za poslove visokog obrazovanja” zamenjuju se rečju: „Ministarstvo”, a reči: „u slučaju da za to postoji potreba” i zapeta brišu se.

Posle stava 5. dodaje se stav 6. koji glasi:

„Uz zahtev za akademsko i profesionalno priznavanje visokoškolske isprave iz člana 1. ove uredbe, podnosilac zahteva dostavlja dokaz o uplati takse čiji je iznos utvrđen u skladu sa podzakonskim aktom donetim na osnovu člana 104. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju.”.

Član 8.

Postupci za priznavanje visokoškolskih isprava koji su započeti do stupanja na snagu ove uredbe okončaće se po propisima prema kojima su započeti.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-2101/2016

U Beogradu, 25. februara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Ostavite komentar