Uredba o uslovima i načinu korišćenja obveznica Republike Srbije izdatih po osnovu Zajma za privredni razvoj pre isteka roka dospeća radi plaćanja određenih troškova

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 43/04),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA OBVEZNICA REPUBLIKE SRBIJE IZDATIH PO OSNOVU ZAJMA ZA PRIVREDNI RAZVOJ PRE ISTEKA ROKA DOSPEĆA RADI PLAĆANjA ODREĐENIH TROŠKOVA

Član 1.

Ovom uredbom bliže se utvrđuju uslovi i način korišćenja obveznica Republike Srbije izdatih u skladu sa članom 9. Zakona o regulisanju obaveza Republike Srbije po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 43/04 – u daljem tekstu: Zakon), Odlukom o izdavanju obveznica Republike Srbije radi regulisanja obaveza po osnovu zajma za privredni razvoj („Službeni glasnik RS”, broj 78/04), pre isteka roka dospeća, kao i iznos do kojeg se licima priznaju prava radi plaćanja određenih troškova iz člana 11. stav 1. Zakona.

Član 2.

Pravo na korišćenje obveznica iz člana 1. ove uredbe (u daljem tekstu: obveznice) pre isteka roka dospeća radi plaćanja određenih troškova, imaju lica čija je visina potraživanja utvrđena aktom iz člana 8. stav 2. Zakona i konvertovana u obveznice u smislu člana 12. stav 1. Zakona (u daljem tekstu: lice čije je pravo utvrđeno).

Član 3.

Lice čije je pravo utvrđeno može obveznice, uz diskont po stopi od 2% godišnje, koristiti pre isteka roka dospeća, za sebe i članove svoje uže porodice (bračni drug, roditelji, deca, braća i sestre), radi plaćanja određenih troškova nastalih od dana stupanja na snagu Zakona, i to:

1) troškova lečenja u zemlji – na osnovu izveštaja lekara specijaliste sa dijagnozom bolesti i mišljenjem o neophodnosti lečenja i overenih računa nadležne zdravstvene ustanove;

2) troškova lečenja u inostranstvu za bolesti koje se ne mogu lečiti u zemlji – na osnovu izveštaja lekara specijaliste sa dijagnozom bolesti i mišljenjem o neophodnosti lečenja, potvrde republičkog organa nadležnog za poslove zdravstva da se pojedine bolesti ne mogu lečiti u zemlji i računa zdravstvene ustanove u inostranstvu;

3) troškova nabavke lekova i ortopedskih pomagala u zemlji – na osnovu izveštaja lekara specijaliste sa dijagnozom bolesti i mišljenjem o neophodnosti nabavke lekova i ortopedskih pomagala, overenih računa odgovarajuće apotekarske organizacije ili drugog pravnog lica koje se bavi nabavkom i prodajom lekova i ortopedskih pomagala, kao svojom registrovanom delatnošću;

4) troškova nabavke lekova i ortopedskih pomagala u inostranstvu, koji se ne proizvode ili prodaju u zemlji – na osnovu izveštaja lekara specijaliste sa dijagnozom bolesti i mišljenjem o neophodnosti nabavke lekova i ortopedskih pomagala, potvrde republičkog organa nadležnog za poslove zdravstva da se određeni lek i ortopedsko pomagalo ne proizvode ili prodaju u zemlji i računa nadležne ustanove u inostranstvu;

5) troškova sahrane – na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih i overenih računa nadležne ustanove, odnosno računa samostalne trgovinske radnje, ukoliko u mestu ne postoji ustanova sa statusom pravnog lica registrovana za pružanje pogrebnih usluga – do 500 evra u dinarskoj protivvrednosti. Ako se ne prilože overeni računi, plaća se na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih – do 250 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Za troškove iz stava 1. tač. 2) i 4) ovog člana lice čije je pravo utvrđeno, a ima prebivalište u inostranstvu, nije u obavezi da pribavi potvrdu iz tih tačaka.

Troškovi iz stava 1. tač. od 1) do 4) ovog člana plaćaju se do visine stvarnih troškova, prema priloženom računu – ako se radi o refundaciji već plaćenih troškova, odnosno do iznosa iz predračuna – ako se plaćanje vrši prenosom sredstava na račun nadležne organizacije, odnosno ustanove.

Svi troškovi iz stava 1. ovog člana plaćaju se na osnovu originalne dokumentacije.

Član 4.

Sredstva za isplatu obveznica pre isteka roka dospeća, radi plaćanja troškova iz člana 3. ove uredbe, obezbeđuje Republika Srbija, uplatom na poseban račun koji se za ove namene otvara kod Narodne banke Srbije.

Član 5.

Plaćanje troškova utvrđenih ovom uredbom vrši se preko banke iz člana 12. Zakona, odnosno banaka (u daljem tekstu: banka), u okviru čijih računa hartija od vrednosti se kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti a.d. Beograd (u daljem tekstu: Centralni registar) vode računi hartija od vrednosti lica čije je pravo utvrđeno.

Član 6.

Lice čije je pravo utvrđeno, radi plaćanja troškova iz člana 3. stav 1. ove uredbe, podnosi banci zahtev sa propisanom dokumentacijom.

Banka proverava da li je podnosilac zahteva lice čije je pravo utvrđeno, proverava stanje na njegovom računu hartija od vrednosti i vrši kontrolu podnete dokumentacije, u skladu sa ovom uredbom.

Član 7.

Po izvršenoj kontroli, a radi isplate po zahtevima koji ispunjavaju uslove utvrđene ovom uredbom, banka dostavlja Narodnoj banci Srbije – Sektoru za poslove monetarnog sistema i politike – Odeljenju za praćenje devizne štednje, Beograd (u daljem tekstu: Odeljenje), zahteve za prenos dinarskih ili deviznih sredstava, za isplatu obveznica Republike Srbije pre isteka roka dospeća, na Obrascu 1 – Zahtev za prenos dinarskih sredstava za isplatu obveznica Republike Srbije pre isteka roka dospeća, odnosno na Obrascu 2 – Zahtev za prenos deviznih sredstava za isplatu obveznica Republike Srbije pre isteka roka dospeća, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Uz zahteve iz stava 1. ovog člana, banka dostavlja potpisanu izjavu da dokumentacija lica čije je pravo utvrđeno u potpunosti ispunjava uslove iz ove uredbe, na Obrascu 3, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 8.

Zahtev za prenos dinarskih sredstava, odnosno, zahtev za prenos deviznih sredstava iz člana 7. ove uredbe, banka numeriše hronološkim redom od broja 1 sa slovnom oznakom D (1D, 2D, 3D…), odnosno E (1E, 2E, 3E…), do kraja isplatnog perioda.

Član 9.

Narodna banka Srbije, banci, po zahtevima iz člana 7. ove uredbe, prenosi sredstva za isplatu obveznica sa posebnog računa iz člana 4. ove uredbe.

Član 10.

Narodna banka Srbije prenosi banci dinarska sredstva na komisioni račun, otvaren kod Narodne banke Srbije, odnosno prenosi devizna sredstva na devizni račun banke u inostranstvu, ili banka preuzima efektivni strani novac, o čemu se izjašnjava u svom zahtevu.

Član 11.

Banka vrši isplatu obveznica po diskontnoj vrednosti, u smislu člana 3. stav 1. ove uredbe, u deviznim sredstvima, ili u dinarskoj protivvrednosti primenom kupovnog kursa za devize na osnovu kursne liste Narodne banke Srbije za devize koja važi u momentu isplate.

Član 12.

Podatke o pojedinačno izvršenim isplatama obveznica pre isteka roka dospeća licima čije je pravo utvrđeno, banka elektronskim putem, prenosi Centralnom registru, prema specifikaciji za razmenu podataka.

Član 13.

Banka dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke o izvršenim isplatama obveznica pre isteka roka dospeća – radi pravdanja dinarskih, odnosno deviznih sredstava prenetih u smislu ove uredbe, prema sadržaju podataka iz Obrasca 4, odnosno Obrasca 5, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 14.

Novi zahtev za prenos dinarskih, odnosno deviznih sredstava banka dostavlja Narodnoj banci Srbije, nakon pravdanja sredstava prenetih po prethodnom zahtevu.

Član 15.

Ako banka ne isplati ukupan iznos dinara, odnosno evra po prethodnom zahtevu, dužna je da u novom zahtevu za prenos sredstava navede imena lica kojima je utvrđeno pravo, a kojima nije izvršena isplata (ako je lice odustalo od isplate ili banka nije u mogućnosti da stupi u kontakt s njim i sl.).

Banka, u novom zahtevu, navodi iznos sredstava potreban za isplatu po tom zahtevu, sa naznakom da se taj iznos umanjuje za neisplaćena sredstava po prethodnom zahtevu.

Član 16.

Mesečni izveštaj o izvršenim isplatama obveznica banka dostavlja Odeljenju, na Obrascu 6, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 17.

Poslove u vezi sa isplatom obveznica pre isteka roka dospeća – otvaranje posebnih računa, evidenciju uplate sredstava, prodaju, otkup i konverziju deviznih sredstava, prenos sredstava bankama, praćenje dinamike isplata obveznica, knjigovodstveno evidentiranje promena i druge poslove u smislu ove uredbe, u ime i za račun Republike Srbije, obavlja Narodna banka Srbije u skladu sa članom 61. Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03 i 55/04).

Radi obavljanja poslova iz stava 1. ovog člana Ministarstvo finansija i Narodna banka Srbije zaključiće ugovor.

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 110-5743/2004-002

U Beogradu, 19. avgusta 2004. godine

Vlada Republike Srbije

Potpredsednik,

Miroljub Labus, s.r.

Ostavite komentar