Uredba o utvrđivanju Dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2010 – 2014. godine

Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU DUGOROČNOG PROGRAMA MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI

ZA PERIOD 2010 – 2014. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Dugoročni program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2010-2014. godine ( u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Programom iz člana 1. ove uredbe utvrđuju se ciljevi odgajivačkog rada i mere za sprovođenje ciljeva iz odgajivačkog programa: kod velikih preživara, u svinjarstvu, kod sitnih preživara, kod kopitara, u živinarstvu, u pčelarstvu, u akvakulturi, kao i finansiranje sprovođenja Programa.

Član 3.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Programa razvoja i unapređenja stočarstva u Republici Srbiji za period 2008-2012. godine („Službeni glasnik RS”, broj 99/07).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u„Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

4827010.0061.34.Doc/1

PROGRAM

MERA ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2010-2014. GODINE

I. CILjEVI ODGAJIVAČKOG RADA

Republika Srbija raspolaže sa 5,7 miliona hektara poljoprivrednih površina, od čega su 4,8 miliona hektara obradive površine, odnosno 3,6 miliona hektara oranice i bašte.

U cilju racionalnog korišćenja navedenih površina neophodno je:

– veće učešće stočarstva, mereno brojem uslovnih grla po jedinici površine, proizvodnje mesa, mleka, jaja, vune, meda i drugih stočarskih proizvoda po hektaru;

– u oblasti stočarske proizvodnje, veća koncentracija broja stoke po odgajivaču, razvojem farmerskog tipa proizvodnje, preko koga će biti racionalno iskorišćene raspoložive zemljišne površine i biljna proizvodnja koja će biti u funkciji razvoja stočarstva;

– povećanje produktivnosti po grlu u proizvodnji mleka, mesa, jaja, vune, kao i kvaliteta ovih proizvoda, kao i drugih stočarskih proizvoda, a kod autohtonih rasa očuvanje u čistoj rasi zbog njihovog genetskog potencijala;

– primena novih metoda i postupaka u pripremi hrane za domaće životinje i smanjenje utroška hrane za domaće životinje za jedinicu proizvoda;

– izvršavanje rejonizacije proizvodnje u skladu sa strukturom zemljišnih površina, načinom korišćenja zemljišta i potrebama pojedinih vrsta domaćih životinja za hranom za domaće životinje, a u skladu sa principima podele u okviru Evropske unije na ravničarske, brežuljkaste, brdske i planinske uslove odgoja domaćih životinja.

II. MERE ZA SPROVOĐENjE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA

U periodu 2010-2014. godine izvršiće se po vrstama stoke sledeće mere selekcije:

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod velikih preživara

Red.Br. Naziv mere Planirani maksimalni godišnji obim do2014. godine Autohtone rase goveda Buša 1. Selekcijske smotre 120 2. Kontrola mlečnosti i produktivnostiumatičenih krava 60 Plemenite rase goveda Simentalska rasa 1. Selekcijske smotre 100.000 2. Linearna ocena prvotelki 25.000 3. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 60.000 4. Kontrola bikovskih majki 500 5. Performans test bikova 120 6. Biološki test bikova 50 7. Progeni test na tovnost 4 8. Progeni test na mlečnost 40 9. Progeni test na telesnu građu 40 Holštajn – frizijska rasa 1 Selekcijske smotre 17.000 2. Linearna ocena prvotelki 4.500 3. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 11.000 4. Kontrola bikovskih majki 150 5. Performans test bikova 50 6. Biološki test bikova 25 7. Progeni test na mlečnost 15 8. Progeni test na telesnu građu 15 Domaći bivo 1. Selekcijske smotre 160

U okviru govedarske proizvodnje posebno će se finansirati održavanje lokalnih i regionalnih izložbi kvalitetnih priplodnih domaćih životinja.

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u svinjarstvu

Red.Br. Naziv mere Planirani maksimalni godišnji obim do2014. godine Autohtone rase Moravka 1. Kontrola produktivnostiumatičenih krmača 450 2. Kontrola produktivnostiumatičenih nerastova 30 Resavka 1. Kontrola produktivnostiumatičenih krmača 250 2. Kontrola produktivnostiumatičenih nerastova 25 Mangulica 1. Kontrola produktivnostiumatičenih krmača 600 2. Kontrola produktivnostiumatičenih nerastova 40 Plemenite rase svinja 1. Selekcijske smotre 25.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 36.500 3. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 1.000 4. Odabiranje i kontrola nerastovskih majki 1.600 5. Performans test nerastova 3.000 6. Performans test nazimica 30.000 7. Biološki test nerastova 500

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod sitnih preživara

Red.Br. Naziv mere Planirani maksimalni godišnji obim do2014. godine Autohtone rase ovaca Pramenka 1. Selekcijske smotre 17.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 9.500 3. Kontrola mlečnosti ovaca 8.000 4. Performans test ovnova 35 5. Biološki test ovnova 40 6. Progeni test ovnova 25 7. Kvalitet vune 600 Plemenite rase ovaca 1. Selekcijske smotre 45.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 40.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 4.500 4. Performans test ovnova 40 5. Biološki test ovnova 35 6. Progeni test ovnova 45 Autohtone rase koza Balkanska i srpska bela koza 1. Selekcijske smotre 3.000 2. Kontrola produktivnosti koza 2.500 3. Kontrola mlečnosti koza 2.500 4. Performans test jarčeva 25 5. Biološki test jarčeva 30 6. Progeni test jarčeva na mlečnost 25 Plemenite rase koza 1. Selekcijske smotre 5.500 2. Kontrola produktivnosti koza 5.000 3. Kontrola mlečnosti koza 5.000 4. Performans test jarčeva 20 5. Biološki test jarčeva 25 6. Progeni test jarčeva na mlečnost 25

U okviru ovčarske i kozarske proizvodnje posebno će se finansirati održavanje lokalnih i regionalnih izložbi kvalitetnih priplodnih domaćih životinja.

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa kod kopitara

Red.Br. Naziv mere Planirani maksimalni godišnji obim do2014. godine Autohtone rase konja Domaći brdski konj 1. Identifikacija, obeležavanje i uvođenje u evidenciju novih grla 90 2. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 40 3. Selekcijske smotre 30 4. Licenciranje pastuva 3 Rase konja namenjene sportu Engleski punokrvni konj 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 440 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere“ na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 8 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 30 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 120 5. Licenciranje pastuva 10 Rase kasača 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 500 2. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 160 3. Licenciranje pastuva 15 Lipicaneri 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 445 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „pepiniere“ na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 8 3. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 30 4. Odgoj podmlatka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na individualnim gazdinstvima 140 5. Licenciranje pastuva 10 Hladnokrvne rase konja 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 60 2. Licenciranje pastuva 10 3. Selekcijske smotre 90 Balkanski magarac 1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 5 2. Selekcijske smotre 30

U okviru konjarstva posebno će se finansirati održavanje lokalnih i

regionalnih izložbi kvalitetnih priplodnih domaćih životinja.

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u živinarstvu

Red.Br. Naziv mere Planirani maksimalni godišnji obim do2014. godine Plemenite rase 1. Test roditelja teškog tipa 6.500 2. Test roditelja lakog tipa 3.500 3. Test brojlera 7.000 4. Test nosilja konzumnih jaja 4.500 5. Test ćuraka u tovu 2.000 6. Kontrola matičnih zapata kunića 1.000 Autohtone rase živine Identifikacija i obeležavanje 2.500 Kontrola produktivnih svojstava 2.500

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u pčelarstvu

Red.Br. Naziv mere Planirani maksimalni godišnji obim do2014. godine 1. Kvalitetne pčelinje matice iz linija 40.000 2. Performans test linija 32 3. Progeni test pčelinjih matica 16 4. Selekcija pčela naproduktivnost 32 5. Praćenje novih ekotipova domaćecarnice 4 6. Odgajanje trutovskih majki 4

Mere za sprovođenje odgajivačkog programa u akvakulturi

Red.Br. Naziv mere Planirani maksimalni godišnji obim do2014. godine Pastrmka 1. Odabiranje priplodnih matica riba 500 2. Obeležavanje matica 500 3. Kontrolu produktivnosti umatičenih kalifornijskih pastrmki 500 4. Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica 70 5. Obeležavanje jedinki kandidata za matice 3.500 6 Gajenje podmladka oba pola 70 7. Veštački mrest kalifornijske pastrmke 1.000 Šaran 1. Odabiranje priplodnih matica riba 200 2. Obeležavanje matica 200 3. Kontrolu produktivnosti umatičenih šarana 200 4 Ispitivanje prenošenja osobina na potomstvo odabranih kvalitetnih matica 50 5 Obeležavanje jedinki kandidata za matice 2.500 6 Gajenje podmladka oba pola 50 7. Veštački mrest šarana 300 Autohtone vrste riba Potočna pastrmka, lipljan, mladica, deverika, šaran divljak, linjak, deverika 1. Odabiranje priplodnih matica riba 750 2. Obeležavanje matica 750

III. FINANSIJSKA SREDSTVA

Visina i izvori sredstava za sprovođenje Programa obezbeđuje se za svaku godinu budžetom Republike Srbije u zavisnosti od raspoloživih sredstava u budžetu.

Finansiranje poslova kontrole sprovođenja Programa vrši se u visini od 8% od ukupne vrednosti utvrđenih mera za sprovođenje Programa.

4827010.0061.34.Doc/2 OBRAZLOŽENjE

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 18. stav 1. Zakona o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

U cilju realizacije odgajivačkih ciljeva propisanih Zakonom o stočarstvu („Službeni glasnik RS“ broj 41/09) neophodno je donošenje Dugoročnog programa mera za sprovođenje odgajivačkog programa koji donosi Vlada za period od pet godina..

U pogledu zastupljenosti i produktivnosti,stočarstvo Republike Srbije se duže vreme odlikuje znatnim zaostajanjem u odnosu na većinu evropskih zemalja. Zaostajanje se manifestuje pre svega, malim brojem uslovnih grla po hektaru poljoprivredne površine (2009 godine 30 uslovnih grla), niskom produktivnošću po grlu i sl.

Odgajivački program ima za cilj da unapredi genetski potencijal stoke, u cilju povećanja produktivnosti i proizvodnje u smislu veće i kvalitetnije proizvodnje mesa, mleka, jaja, vune, meda i drugih pčelinjih proizvoda, kao i proizvoda akvakulture, kako bi se stvorili tržišni viškovi koji bi se plasirali na inostrano tržište i zadovoljile potrebe domaćeg tržišta za kvalitetnim i zdravstveno bezbednim proizvodima animalne proizvodnje.

Za tu namenu je potrebno kontinuirano sprovođenje odgajivačkih programa po svim vrstama domaćih životinja. Finansiraće se sprovođenje odgajivačkih programa u govedarskoj, svinjarskoj, ovčarskoj, kozarskoj i živinarskoj proizvodnji, kao i u konjarstvu, pčelarstvu i akvakulturi u periodu od 2010-2014. godine.

Ove mere podrazumevaju finansiranje i sprovođenje utvrđenih postupaka selekcije, zasnovanih na međunarodnim standardima koje se obavljaju kontinuirano, jedinstveno i sistematski u dužem vremenskom periodu. One se odnose na kontrolu produktivnosti umatičenih krava, performans test bikova u centrima za veštačko osemenjavanje, test bikova na mleko i meso, kontrolu produktivnosti ovaca i koza, kontrolu produktivnosti krmača, performans test nerastova i nazimica, kao i druge mere utvrđene zakonom.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom utvrđuje se Dugoročni program mera za sprovođenje odgajivačkog programa u Republici Srbiji za period 2010 – 2014. godine (u daljem tekstu: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Programom iz ove uredbe utvrđuju se ciljevi odgajivačkog rada i mere za sprovođenje ciljeva iz odgajivačkog programa: kod velikih preživara, u svinjarstvu, kod sitnih preživara, kod kopitara, u živinarstvu, u pčelarstvu, u akvakulturi, kao i finansiranje sprovođenja Programa.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Visina i izvori sredstava za sprovođenje programa razvoja i unapređenje stočarstva u Republici Srbiji za period 2008 – 2012. godine obezbeđuju se za svaku godinu budžetom Republike Srbije, a putem donošenja godišnjeg programa.

IV.STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar