Uredba o svečanom uručivanju, nošenju i isticanju odlikovanja i o evidenciji o odlikovanim licima

Na osnovu člana 26. Zakona o odlikovanjima Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 88/09 i 36/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O SVEČANOM URUČIVANjU, NOŠENjU I ISTICANjU ODLIKOVANjA

I O EVIDENCIJI O ODLIKOVANIM LICIMA

I. UVODNA ODREDBA

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se bliža pravila o svečanom uručivanju odlikovanja u zemlji i inostranstvu, predaji odlikovanja i povelje o odlikovanju posmrtno odlikovanog lica, nošenju i isticanju odlikovanja, podacima u evidenciji o odlikovanim licima i naknadama za izdavanje duplikata dodeljenog odlikovanja i prepisa povelje o odlikovanjima.

II. SVEČANO URUČIVANjE ODLIKOVANjA I PREDAJA ODLIKOVANjA

ČLANOVIMA PORODICE POSMRTNO ODLIKOVANOG LICA

Svečano uručivanje odlikovanja u zemlji i inostranstvu

Član 2.

Svečano uručivanje odlikovanja, u skladu sa zakonom, sastoji se od javnog saopštavanja teksta ukaza o odlikovanju, predaje odlikovanja i uručenja povelje o odlikovanju odlikovanim licima.

Svečano uručivanje ordena i medalja, u skladu sa zakonom, vrši predsednik Republike ili lični izaslanik predsednika Republike.

Svečano uručivanje spomenica, u skladu sa zakonom, vrši lice koje ovlasti predsednik Republike.

Svečano uručivanje odlikovanja u inostranstvu, u skladu sa zakonom, vrši predsednik Republike ili lični izaslanik predsednika Republike, odnosno najviši diplomatski predstavnik Republike Srbije u zemlji u kojoj se vrši uručivanje.

Ceremonija svečanog uručivanja odlikovanja odvija se u skladu s protokolom.

Svečano uručivanje odlikovanja u zemlji organizuje se u reprezentativnom prostoru državnog organa, odnosno organizacije čiji je osnivač Republika Srbija ili na drugi prigodan način.

Svečano uručivanje odlikovanja u inostranstvu organizuje se u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije ili na drugi prigodan način.

Predaja odlikovanja i povelje o odlikovanju članovima porodice

posmrtno odlikovanog lica

Član 3.

Predaja odlikovanja i povelje o odlikovanju članovima porodice posmrtno odlikovanog lica vrši se u skladu s protokolom, na prigodan način, utvrđen uz prethodnu konsultaciju sa članovima porodice posmrtno odlikovanog lica.

Primljeno odlikovanje i povelju o odlikovanju posmrtno odlikovanog lica članovi porodice mogu isticati na posebnom mestu u svojim stambenim prostorijama, prilikom komemoracije ili sličnih obeležavanja spomena na odlikovano lice, ili ih držati na za to primerenom mestu.

III. NOŠENjE I ISTICANjE ODLIKOVANjA

Način nošenja odlikovanja

Član 4.

Odlikovanja se nose na levoj strani grudi nosioca odlikovanja i stavljaju se, počev od sredine grudi, na levu stranu, po rangu, s tim što se , ako odlikovanje ima više stepena, odlikovanje višeg stepena stavlja ispred odlikovanja nižeg stepena.

Ordeni stranih država nose se na mestu pripadajućeg stepena iza ordena Republike Srbije. Medalje stranih država nose se na mestu pripadajućeg stepena iza medalja Republike Srbije.

Nošenje odlikovanja u svečanim prilikama

Član 5.

Odlikovanja sa velikom ogrlicom, odlikovanja sa lentom i ordenskom zvezdom nose se samo u svečanim prilikama, u skladu s protokolom, dok se u ostalim prilikama kada se nose odlikovanja nose minijature ili zamenice odlikovanja.

Ukoliko lice ima više odlikovanja sa lentom i ordenskom zvezdom, tada se nosi lenta najvišeg odlikovanja, u skladu sa redosledom nošenja odlikovanja i pripadajuće ordenske zvezde, dok se za ostala odlikovanja nose minijature.

Ukoliko je osoba odlikovana ordenom sa velikom ogrlicom, tada nosi ogrlicu, lentu najvišeg odlikovanja sa pripadajućom ordenskom zvezdom i minijature ostalih odlikovanja.

Nošenje odlikovanja na službenoj odeći

Član 6.

Za pripadnike Vojske Srbije i pripadnike drugih državnih organa koji nose uniforme način nošenja i isticanja odlikovanja propisuju nadležni organi u skladu sa propisima o službenoj odeći.

Isticanje odlikovanja

Član 7.

Pravna lica, jedinice i ustanove Vojske Srbije, Ministarstvo unutrašnjih poslova i drugi državni organi dodeljena odlikovanja ističu na vidnim, za to posebno pripremljenim i prigodnim mestima.

Spomenice se ističu prema vremenskom redosledu donošenja ukaza o njihovom dodeljivanju, iza oznaka ordena, odnosno medalja.

Minijature, zamenice i grančice

Član 8.

Minijatura, u skladu sa zakonom, predstavlja odlikovanje izrađeno u smanjenim dimenzijama. Minijature odlikovanja izrađuju se na zahtev i o trošku odlikovanih lica, uz potvrdu o dodeljenom odlikovanju. Potvrdu o dodeljenom odlikovanju izdaje Kancelarija ordena.

Minijature i zamenice nose se umesto odgovarajućeg odlikovanja, na levoj strani grudi nosioca odlikovanja.

Zamenice odlikovanja nose se poređane po redosledu nošenja odlikovanja sa leve na desnu stranu gledano prema nosiocu odlikovanja, iznad gornjeg levog džepa odeće.

Posebna oznaka za ponovljeno odlikovanje u istom stepenu za sva odlikovanja vojnog karaktera jeste hrastova grančica, a za sva odlikovanja građanskog karaktera – palmina grančica.

Ovlašćenje za donošenje propisa

Član 9.

Bliža pravila o istovremenom nošenju, na uniformi ili na građanskom odelu, odlikovanja Republike Srbije, odlikovanja stranih država, odnosno međunarodnih organizacija i odlikovanja dodeljenih po ranijim propisima o odlikovanjima, kao i o nošenju minijatura, zamenica i grančica propisuje ministar nadležan za kulturu.

IV. EVIDENCIJA O ODLIKOVANIM LICIMA

Član 10.

Evidencija o odlikovanim licima sadrži ime i prezime nosioca odlikovanja ili naziv odlikovanog pravnog lica, odnosno drugog subjekta, naziv podnosioca predloga za dodelu odlikovanja, podatke o nazivu i stepenu odlikovanja, datum i broj ukaza o dodeli odlikovanja, datum objavljivanja tog ukaza sa brojem službenog glasila, kao i podatke o eventualnom oduzimanju odlikovanja, odnosno datum i broj ukaza o oduzimanju odlikovanja i datum objavljivanja tog ukaza sa brojem službenog glasila.

Evidencija o državljanima Republike Srbije koji su primili odlikovanje strane države, odnosno međunarodne organizacije sadrži ime i prezime nosioca odlikovanja ili naziv odlikovanog pravnog lica, odnosno drugog subjekta, podatke o nazivu i stepenu odlikovanja, podatke o odluci i datumu dodele odlikovanja, kao i podatke o eventualnom oduzimanju odlikovanja.

Evidencije iz st. 1. i 2. ovog člana vodi Kancelarija ordena, u skladu sa zakonom.

V. NAKNADE ZA IZDAVANjE DUPLIKATA DODELjENOG ODLIKOVANjA

I PREPISA POVELjE O DODELjENOM ODLIKOVANjU

Naknada za izdavanje duplikata odlikovanja

Član 11.

Za izdavanje duplikata dodeljenog odlikovanja naknada se utvrđuje u visini cene izrade odlikovanja na dan podnošenja zahteva.

Naknade za izdavanje prepisa povelje o dodeljenom odlikovanju

Član 12.

Za izdavanje prepisa povelje o dodeljenom odlikovanju naknada se utvrđuje u visini cene izrade prepisa povelje na dan podnošenja zahteva.

VI. USTUPANjE ODLIKOVANjA

Član 13.

Generalni sekretar predsednika Republike može na obrazložen zahtev doneti akt o ustupanju pojedinih odlikovanja ili kompleta odlikovanja, sa ili bez naknade, ustanovama od nacionalnog značaja u Republici Srbiji, odnosno uz naknadu pravnim ili fizičkim licima koja se bave naučno-istraživačkim radom iz oblasti faleristike.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-535/2011

U Beogradu, 27. januara 2011. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar