Uredba o vremenu odmora i upravljanja vozača motornih vozila kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i o primeni sistema digitalnih tahografa

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 244. stav 5, a u vezi sa članom 9. stav 2. tačka 16. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, broj 41/09),

Vlada donosi

UREDBU

O VREMENU ODMORA I UPRAVLjANjA VOZAČA MOTORNIH VOZILA KADA OBAVLjAJU MEĐUNARODNI PREVOZ, KAO I O PRIMENI SISTEMA DIGITALNIH TAHOGRAFA

Predmet uredbe

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se vremena upravljanja, pauza i odmora vozača motornih vozila registrovanih u inostranstvu, kao i vozača motornih vozila registrovanih u Republici Srbiji kada obavljaju međunarodni prevoz, kao i primena sistema digitalnih tahografa (kontrola vremena upravljanja, pauza i odmora vozača pomoću digitalnih, odnosno analognih tahografa, izvođenje poslova u radionicama, a u vezi sa tahografom i graničnikom brzine koji imaju odobrenje tipa, upotreba memorijskih kartica, proizvodnja i personalizacija memorijskih kartica).

Član 2.

Primena sistema digitalnih tahografa vrši se u skladu sa odredbama Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR), potpisanog u Ženevi 1. jula 1970. godine, odredbama ove uredbe i podzakonskim aktima donetim na osnovu ove uredbe.

Oblast primene

Član 3.

Odredbe ove uredbe odnose se na sva pravna i fizička lica koja obezbeđuju primenu odredaba AETR-a.

Odredbe ove uredbe koje se odnose na vremena upravljanja, pauza i odmora vozača motornih vozila i upotrebu tahografa primenjuju se na vozače koji obavljaju međunarodni drumski prevoz:

tereta – teretnim vozilima ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t;

putnika – autobusima.

Član 4.

Odredbe ove uredbe ne odnose se na međunarodni drumski prevoz:

vozilima koja se koriste za javni linijski prevoz putnika na linijama koje nisu duže od 50 km;

vozilima čija najveća dozvoljena brzina ne prelazi 40 km/h;

vozilima koja su u vlasništvu ili u zakupu, bez vozača, oružanih snaga, policije, službe civilne zaštite i vatrogasne službe, kada se prevoz obavlja u svrhu izvršavanja zadataka tih službi i pod njihovim nadzorom;

vozilima koja se koriste u vanrednim situacijama ili akcijama spašavanja, uključujući vozila koja se koriste za neprofitni prevoz humanitarne pomoći;

specijalizovanim vozilima koja se koriste u medicinske svrhe;

vozilima specijalizovanim za prevoz oštećenih vozila, a koja se kreću u poluprečniku do 100 km od baze vozila;

vozilima koja se testiraju na putu u svrhu tehničkog razvoja ili održavanja i novim ili remontovanim vozilima koja još nisu puštena u saobraćaj;

vozilima ili skupovima vozila čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 7,5 t, a koja se koriste za neprofitni prevoz tereta, i

vozilima koja imaju muzejsku vrednost, a koja se koriste za neprofitni prevoz putnika i tereta.

Značenje izraza

Član 5.

Pojedini izrazi u smislu ove uredbe imaju sledeće značenje, i to:

1) „drumski prevoz” je svaki prevoz putnika ili tereta, uključujući i vožnju praznog vozila, koji se potpuno ili delimično odvija na javnom putu;

2) „međunarodni drumski prevoz” je drumski prevoz pri čijem obavljanju se prelazi najmanje jedna državna granica;

3) „linijski prevoz putnika” je prevoz putnika koji se obavlja na određenoj relaciji, po unapred odobrenom redu vožnje, itinereru i cenovniku;

4) „prevoznik” je pravno lice ili preduzetnik koji obavlja drumski prevoz, bilo javni ili za sopstvene potrebe;

5) „poluprikolica” je priključno vozilo bez prednje osovine, vučeno na takav način da značajan deo njegove mase i mase tereta nosi vučno vozilo;

6) „vozač” je svako lice, bez obzira da li je plaćeno ili ne, koje upravlja vozilom makar i u kratkom vremenskom periodu, ili se nalazi u vozilu u cilju upravljanja vozilom u slučaju potrebe;

7) „višečlana posada” je posada na vozilu, koja podrazumeva da se tokom svakog perioda upravljanja vozilom, između svaka dva uzastopna dnevna odmora ili između dnevnog i nedeljnog odmora, u vozilu nalaze najmanje dva vozača koja mogu da upravljaju vozilom;

8) „vreme upravljanja vozilom” je trajanje upravljanja motornim vozilom, odnosno skupom vozila koje se evidentira automatski, poluautomatski ili ručno na način utvrđen ovom uredbom;

9) „dnevno vreme upravljanja” je ukupno vreme upravljanja vozilom između završetka jednog i početka narednog dnevnog odmora, odnosno između dnevnog i nedeljnog odmora;

10) „nedeljno vreme upravljanja vozilom” je ukupno vreme upravljanja vozilom tokom jedne nedelje;

11) „nedelja” je vremenski period između ponedeljka u 00:00 časova i nedelje u 24:00 časa;

12) „period neprekidnog upravljanja vozilom” je ukupno vreme upravljanja vozilom od trenutka kada vozač započne upravljanje vozilom dok ne iskoristi odmor ili pauzu;

13) „ostalo radno vreme” je vreme tokom koga se obavljaju ostale radne aktivnosti osim upravljanja vozilom, uključujući i sve poslove za istog ili drugog poslodavca, u ili izvan sektora transporta;

14) „odmor” je neprekidni vremenski period tokom koga vozač može slobodno da raspolaže svojim vremenom;

15) „dnevni odmor” je dnevni vremenski period tokom koga vozač može slobodno da raspolaže svojim vremenom;

16) „puni dnevni odmor” je dnevni odmor koji neprekidno traje najmanje 11 časova,

17) „skraćeni dnevni odmor” je dnevni odmor koji neprekidno traje kraće od 11 časova, ali ne manje od 9 časova;

18) „nedeljni odmor” označava period vremena tokom nedelje za vreme koga vozač slobodno raspolaže tim vremenom;

„puni nedeljni odmor” je nedeljni odmor koji neprekidno traje najmanje 45 časova;

„skraćeni nedeljni odmor” je nedeljni odmor koji neprekidno traje kraće od 45 časova, ali ne manje od 24 časa;

„pauza” je vreme tokom koga vozač ne upravlja vozilom niti obavlja ostale radne aktivnosti, odnosno koje se koristi isključivo za odmor;

„vreme raspoloživosti” je vreme, osim pauza, dnevnih i nedeljnih odmora, tokom koga vozač ne mora da bude na svom radnom mestu, ali mora da bude raspoloživ da započne ili nastavi sa upravljanjem vozilom ili obavljanjem ostalih radnih aktivnosti (vreme kada vozač prati vozilo dok se prevozi trajektom ili železnicom, vreme čekanja na graničnim prelazima, kao i vreme tokom zabrana kretanja vozila, a u slučaju višečlanih posada, to je vreme provedeno na sedištu ili ležaju u kabini vozila koje je u pokretu);

„tahograf“ je uređaj, koji može obuhvatati kablove, senzore, elektronske nosače podataka o vozaču, jedan ili dva čitača za memorijske kartice, integrisan ili odvojen pisač, indikatorske instrumente, komponente za preuzimanje podataka iz memorije, uređaje za prikaz ili ispis podataka i za upisivanje mesta u kojima vozač započinje odnosno završava rad, a koji je namenjen ugradnji u motorna vozila i koji služi za prikaz, evidentiranje i automatsko ili poluautomatsko čuvanje podataka o radu takvih vozila i o različitim vremenima rada i odmora vozača;

„analogni tahograf” je uređaj, namenjen ugradnji u motorna vozila, kojim se, na odgovarajući tahografski listić, za period ne kraći od 24 časa, evidentiraju podaci o brzini i pređenom putu vozila, kao i vremena upravljanja vozilom, rada i odmora vozača;

„digitalni tahograf” je uređaj, namenjen ugradnji u motorna vozila, kojim se, u memoriji uređaja i na memorijskoj kartici, za period ne kraći od godinu dana, evidentiraju podaci o brzini i pređenom putu vozila, kao i vremena upravljanja vozilom, rada i odmora vozača;

„memorijska kartica” je nosač podataka namenjen za prenos i čuvanje podataka;

„graničnik brzine” je uređaj, dograđen na pogonski agregat ili je sastavni deo sistema za upravljanje pogonskim agregatom, koji je namenjen da ograničava najveću brzinu kretanja motornih vozila;

„radionica” je pravno lice ili preduzetnik koji obavlja poslove u vezi sa tahografom i graničnikom brzine.

Uslovi koje moraju da ispunjavaju vozači

Član 6.

Vozač koji upravlja vozilom za prevoz tereta, mora imati najmanje:

18 godina, kada upravlja vozilom ili skupom vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 7,5 t;

21 godinu za ostala vozila.

Izuzetno od odredbi iz stava 1. tačka 2. ovog člana, vozilom može upravljati vozač sa navršenih 18 godina pod uslovom da poseduje sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača u drumskom prevozu.

Vozač koji upravlja autobusom, mora imati najmanje 21 godinu.

Vozač autobusa koji prevozi putnike u prečniku većem od 50 km od baze vozila, mora ispunjavati i jedan od sledećih uslova, i to:

da ima radno iskustvo od najmanje jedne godine u upravljanju teretnim vozilima čija je najveća dozvoljena masa veća od 3,5 t;

da ima radno iskustvo od najmanje jedne godine kao vozač autobusa kojim se obavlja prevoz putnika u prečniku do 50 kilometara od baze vozila,

da poseduje sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača u drumskom prevozu.

Vreme upravljanja vozilom

Član 7.

Dnevno vreme upravljanja vozilom ne može biti duže od devet časova.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, dnevno vreme upravljanja vozilom se može produžiti na deset časova, najviše dva puta nedeljno.

Nedeljno vreme upravljanja vozilom ne može biti duže od 56 časova.

Tokom bilo koje dve uzastopne nedelje, ukupno vreme upravljanja vozilom ne može biti duže od 90 časova.

Tokom upravljanja vozilom, u slučaju višečlane posade, prisustvo drugog, odnosno drugih vozača, nije obavezno samo tokom prvog časa upravljanja vozilom.

Dnevno i nedeljno vreme upravljanja vozilom obuhvataju sva vremena upravljanja na teritoriji Republike Srbije ili na teritoriji treće zemlje.

Pauze

Član 8.

Posle perioda upravljanja vozilom od najviše četiri časa i trideset minuta, vozač mora da koristi neprekidnu pauzu u trajanju od najmanje 45 minuta, osim ako počinje sa korišćenjem dnevnog ili nedeljnog odmora.

Pauzu iz stava 1. ovog člana mogu zameniti dve pauze od kojih je prva pauza u trajanju od najmanje 15 minuta, a druga u trajanju od najmanje 30 minuta, i koje su raspoređene tako da period upravljanja vozilom bude u saglasnosti sa stavom 1. ovog člana.

Odmori

Član 9.

Vozač mora da iskoristi novi dnevni odmor u roku od 24 časa nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora, odnosno, ako je vozač deo višečlane posade, svaki od vozača mora da iskoristi dnevni odmor u trajanju od najmanje 9 časova, najkasnije 30 časova nakon završetka prethodnog dnevnog ili nedeljnog odmora.

Vozač mora da koristi puni dnevni odmor u trajanju od najmanje 11 časova.

Izuzetno od stava 2. vozač može da koristi skraćeni dnevni odmor u trajanju od devet časova.

Vozač može da koristi dnevni odmor iz stava 2. podeljen na dva dela, tako da prvi deo odmora traje neprekidno najmanje tri časa, a drugi neprekidno najmanje devet časova.

Dnevni odmor može da se produži tako da preraste u puni ili skraćeni nedeljni odmor.

Vozač može da koristi najviše tri skraćena dnevna odmora između bilo koja dva nedeljna odmora.

Izuzetno, vozač koji je deo višečlane posade mora da koristi dnevni odmor u trajanju od najmanje devet časova.

Vozač mora da koristi pun nedeljni odmor u trajanju od 45 časova.

Izuzetno od stava 8. ovog člana vozač može da koristi skraćeni nedeljni odmor u trajanju od 24 časa.

Tokom bilo koje dve uzastopne nedelje vozač mora da koristi najmanje dva nedeljna odmora, od kojih bar jedan mora da bude puni nedeljni odmor.

Nedeljni odmor započinje najkasnije po isteku šest dvadesetčetvoročasovnih perioda od završetka prethodnog nedeljnog odmora.

U slučaju korišćenja skraćenog nedeljnog odmora iz stava 9. ovog člana, vozač je dužan da nadoknadi vremensku razliku do punog nedeljnog odmora najkasnije do kraja treće nedelje računajući od nedelje u kojoj je korišćen skraćeni nedeljni odmor.

Svaki odmor koji se koristi za nadoknađivanje skraćenog nedeljnog odmora mora da se koristi tako da se nadoveže na drugi period odmora koji traje najmanje devet časova.

Dnevni odmor i skraćeni nedeljni odmor, vozač može da koristi u vozilu izvan baze vozila, ukoliko je vozilo opremljeno odgovarajućim ležajem i ako je pri tome vozilo u stanju mirovanja.

Nedeljni odmor koji započinje u jednoj nedelji i nastavlja se u narednoj nedelji može da se računa samo kao nedeljni odmor u jednoj od te dve nedelje.

Izuzeci

Član 10.

Vozač može da odstupi od odredaba čl. 7, 8. i 9. ove uredbe kako bi stigao do najbližeg mesta predviđenog za parkiranje vozila, i time osigurao bezbednost putnika, vozila ili tereta, pod uslovom da time nije ugrožena bezbednost saobraćaja.

U slučaju iz stava 1. ovog člana vozač mora, na tahografskom listiću ili na ispisu iz digitalnog tahografa ili na drugom odgovarajućem dokumentu, da naznači predmet i razlog odstupanja od odredaba, odmah po dolasku na najbliže mesto predviđeno za parkiranje vozila.

Prilikom produžetka vremena upravljanja iz stava 1. ovog člana vozač mora da koristi dnevni ili nedeljni odmor, odnosno pauzu utvrđenu u članu 8. stav 1. ove uredbe.

Dužnosti učesnika u transportnom procesu, prevoznika i vozača

Član 11.

Svi učesnici u transportnom procesu (prevoznici, pošiljaoci, špediteri, ugovarači i podugovarači prevoza, agencije koje zapošljavaju vozače i drugi) dužni su da se pridržavaju odredaba ove uredbe prilikom planiranja i organizacije prevoza.

Prevoznik je dužan da organizuje rad vozača tako da se vozači mogu pridržavati odredaba ove uredbe i da vozačima dâ odgovarajuća uputstva za primenu odredaba ove uredbe.

Prevoznik je dužan da vrši provere vremena upravljanja vozilom, pauza i odmora vozača.

Prevoznik čija su vozila opremljena digitalnim tahografom dužan je da obezbedi da se svi podaci sa digitalnog tahografa i kartice vozača redovno preuzimaju i prenose na računar ili na drugo samostalno sredstvo za čuvanje podataka, koji mu moraju biti uvek pristupačni.

Pod redovnim preuzimanjem i prenosom podataka sa digitalnog tahografa iz stava 4. ovog člana smatra se preuzimanje i prenos podataka najmanje jednom u 60 kalendarskih dana. Redovnim preuzimanjem i prenosom podataka sa kartice vozača smatra se preuzimanje koje se obavi najmanje jednom tokom 21 dana rada vozača.

Prevoznik je dužan da podatke iz stava 4. ovog člana čuva najmanje dve godine nakon evidentiranja i da, na zahtev nadležnog organa, iste dâ na uvid.

U slučaju da vozač u određenom periodu vremena ne upravlja vozilom iz zdravstvenih razloga ili godišnjeg odmora, ili ukoliko je upravljao vozilom iz člana 4. stav 1. ove uredbe, odnosno ukoliko je obavljao ostale aktivnosti osim upravljanja vozilom ili bio raspoloživ, prevoznik je dužan da za svaki takav period vozaču izda Potvrdu o odsustvovanju vozača (Obrazac 1), koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Potvrdu iz stava 7. ovog člana prevoznik mora da popuni tačnim podacima u štampanom obliku i da čuva kopije izdatih potvrda u periodu od najmanje dve godine od trenutka njihovog izdavanja.

Prevoznik ne sme nagrađivati angažovane vozače, bilo u vidu dodatka na platu ili stimulacije, na bazi pređenog puta ili količine prevezene robe, ako su te nagrade takve da mogu ugroziti bezbednost saobraćaja ili dovesti do kršenja odredaba ove uredbe.

Prevoznik je odgovoran za svako kršenje odredaba ove uredbe od strane vozača kojeg je angažovao.

Prevoznik može biti oslobođen od odgovornosti za prekršaj koji je počinio vozač ukoliko dostavi prihvatljive dokaze da je u svemu postupao u skladu sa odredbama ove uredbe.

Vozač je dužan da se pridržava svih uputstava dobijenih od prevoznika.

Vozač je dužan da potvrde o odsustvovanju vozača drži u vozilu i da, na zahtev nadležnog organa, iste dâ na uvid.

Vozač je dužan da, na zahtev nadležnog organa, dâ na uvid: tahografske listiće sa svim pisanim zabeleškama, odnosno ispise iz digitalnog tahografa i karticu vozača ukoliko je poseduje, kao i potvrde o odsustvovanju vozača za tekući dan i prethodnih 28 dana.

Učesnici u transportnom procesu, prevoznici i vozači imaju i druge dužnosti utvrđene ovom uredbom.

Odobrenje tipa tahografa

Član 12.

Tahograf, koji je namenjen za ugradnju u vozilo, mora imati odobrenje tipa i biti pregledan, ugrađen i kontrolisan na način definisan AETR-om.

Član 13.

Odobrenje tipa tahografa, modela tahografskog listića ili memorijske kartice, izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) na zahtev proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko je proizvođač nekog tipa tahografa, za koji postoji odobrenje tipa, prestao da postoji, na zahtev korisnika, Agencija će odobriti tip tahografa sa rokovima, odnosno rokom važenja odobrenja tipa, odnosno rokom do kada se ti tahografi mogu koristiti.

Proizvođač, odnosno ovlašćeni predstavnik proizvođača ili korisnik iz stava 2. ovog člana ne može u Republici Srbiji podneti zahtev za odobrenje tipa tahografa ukoliko je isti već podneo kod ovlašćenih organa druge države potpisnice AETR-a.

Za svako odobrenje tipa tahografa Agencija izdaje sertifikat o odobrenju. Obrasci sertifikata (Obrazac 2 i Obrazac 3), odštampani su uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Agencija vodi evidenciju o izdatim Sertifikatima o odobrenju, koja sadrži podatke o vrsti odobrenja i pravnom i fizičkom licu kome je odobrenje izdato, kao i druge neophodne podatke koji su sadržani u sertifikatu o odobrenju.

Poslovi sa tahografima

Član 14.

Poslovi u vezi sa tahografima i graničnikom brzine mogu da se obavljaju samo u radionicama koje poseduju dozvolu za rad izdatu u skladu sa odredbama ove uredbe.

Poslovi radionice

Član 15.

Radionica može obavljati poslove:

ugradnje i podešavanja tahografa i graničnika brzine;

kontrole i pregleda tahografa;

opravke i demontaže tahografa.

Radionica koja obavlja poslove iz stava 1. tačka 2 ovog člana obavezna je da te poslove obavlja i za analogne i za digitalne tahografe.

Izuzetno, radionica može, uz saglasnost Agencije, obavljati poslove podešavanja tahografa i van prostorija radionice.

Bliži opis poslova iz stava 1. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministar).

Dozvola radionice

Član 16.

Dozvola radionice je javna isprava kojom se utvrđuje koji od poslova iz člana 15. ove uredbe radionica može vršiti.

Dozvola se izdaje sa rokom važenja od pet godina.

Zahtev za produženje važenja dozvole, radionica je dužna da podnese najmanje 60 dana pre isteka roka važenja dozvole.

U slučaju promene vlasništva, odgovornog lica ili promene zaposlenih, radionica je dužna da o tome obavestiti Agenciju u roku od petnaest dana od dana nastale promene.

U dozvoli se određuje žig za pregled tahografa i žig za opravku tahografa, koje Agencija objavljuje na svojoj internet stranici.

Žigovi za opravke tahografa moraju biti usklađene unutar servisne mreže proizvođača tahografa.

Uslovi za izdavanje dozvole

Član 17.

Dozvola će se izdati radionici na osnovu zahteva.

Uz zahtev radionica prilaže dokaze o ispunjavanju sledećih uslova, i to:

da je registrovana u Agenciji za privredne registre;

da se poslovi radionice obavljaju prema odobrenom standardu sistema menadžmenta kvalitetom;

da ima zaposlenog rukovodioca radionice;

da ima najmanje dva zaposlena tehničara;

da poseduje odgovarajuću mernu opremu koja se redovno baždari;

da poseduje odgovarajuću opremu i alat za obavljanje poslova za koje je podnela zahtev za dobijanje dozvole;

da ima uređen odnos s proizvođačem tahografa, ako obavlja poslove iz člana 15. stav 1 tač. 1. i 3. ove uredbe;

da poseduje odgovarajuće prostorije kao i da je prilaz radionici izgrađen, označen i ne ometa odvijanje saobraćaja;

da ima odgovarajuće prostorije i opremu koji omogućavaju da dokumentacija o aktivnostima u vezi sa tahografima i podaci koji su na njima, budu evidentirani i sačuvani na odgovarajući način, da budu dostupni nadzornim organima, kao i da obezbedi zaštitu ličnih podataka u skladu sa propisima;

da nije pravni naslednik radionice kojoj je u poslednjih pet godina oduzeta dozvola;

da ima oglasnu tablu;

da nije u stečajnom ili likvidacionom postupku, niti da je protiv nje pokrenut postupak prinudne naplate.

Dozvola iz stava 1. ovog člana neće se izdati radionici ukoliko je odgovorno lice, rukovodilac radionice ili zaposleni tehničar pravosnažno osuđivan za krivično delo u obavljanju poslova vezanih za tahograf.

Bliže uslove koje mora da ispuni radionica, način dokazivanja ispunjavanja uslova i sadržaj zahteva za izdavanje ili produžetak dozvole propisuje Ministar na predlog Agencije.

Uslovi za oduzimanje dozvole

Član 18.

Agencija će oduzeti dozvolu radionici ako utvrdi:

da radionica ne ispunjava uslove iz člana 17. ove uredbe;

da je u periodu od poslednje dve godine od dana utvrđivanja počinjen prekršaj iz člana 42. ove uredbe;

da je dozvola izdata na osnovu lažnih dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 17. ove uredbe.

Rešenjem o oduzimanju dozvole, oduzimaju se sve dozvole radionice iz člana 15. ove uredbe .

Rešenjem o oduzimanju dozvole radionici se nalaže da u roku od tri dana od prijema rešenja o oduzimanju dozvole Agenciji dostavi sve kartice radionice, sredstva za žigosanje i svu dokumentaciju i evidencije koje vodi prema ovoj uredbi.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana žalba nije dozvoljena, ali se može pokrenuti spor pred Upravnim sudom. Pokrenuti spor protiv rešenja o oduzimanju dozvole ne odlaže izvršenje rešenja.

Evidencija o radionicama

Član 19.

Agencija vodi evidenciju o:

izdatim dozvolama radionicama, izmenama dozvole i pratećoj dokumentaciji;

oduzetim dozvolama;

popisu kartica radionice, žigova i popisu pečata;

podacima o nestalim (izgubljenim ili ukradenim) ili neispravnim karticama.

U okviru evidencije iz stava 1. ovog člana, Agencija evidentira sledeće lične podatke: ime i prezime, datum rođenja i mesto prebivališta tehničara.

Agencija dostavlja informacije o trenutnom stanju radionica odnosno kartica radionice nadležnim organima drugih država koje to zatraže.

Bližu sadržinu evidencije iz stava 1. ovog člana i način njenog vođenja propisuje Ministar na predlog Agencije.

Tehničar

Član 20.

Poslove na tahografima, uređajima i komponentama od kojih zavisi ispravan rad tahografa, vrši tehničar radionice koji poseduje važeću licencu za obavljanje poslova u radionici.

Uslov za dobijanje licence za obavljanje poslova u radionici za tehničara jeste:

1) da ima najmanje treći stepen stručne spreme saobraćajnog, elektrotehničkog ili mašinskog smera;

2) da ima položen ispit iz oblasti poznavanja, ispitivanja i ugradnje tahografa, koja ne sme biti starija od dve godine;

3) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak ili nije pravosnažno osuđivan za krivična dela iz oblasti poslova sa tahografima.

Ispit iz stava 2. tačka 2) ovog člana polaže se u Agenciji.

Sadržinu programa, način i visinu troškova polaganja ispita iz oblasti poznavanja, ispitivanja i ugradnje tahografa propisuje Agencija.

Tehničar mora da prilikom obavljanja poslova na digitalnom tahografu koristi svoju karticu, klešta za žigosanje i izdaje odgovarajuća dokumenta.

U slučaju nezakonitog i nesavesnog rada tehničara, Agencija može doneti rešenje o zabrani rada tehničara na određeni vremenski period, odnosno oduzeti mu licencu na period od pet godina.

Rukovodilac radionice

Član 21.

Rukovodilac radionice jeste lice:

koje imenuje vlasnik, organ upravljanja ili odgovorno lice radionice i koje je u stalnom radnom odnosu u radionici;

protiv koga nije pokrenut postupak za krivično delo iz oblasti poslova sa tahografima;

koje nije u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice.

Rukovodilac radionice odgovoran je za bezbednost i čuvanje podataka, rad sa memorijskim karticama radionice, kao i da:

tehničari koriste svoje kartice;

čuva kartice radionice, klešta za žigosanje, kada nisu u upotrebi, i odgovarajuće dokumente na sigurnom mestu ili u blagajni;

bez odlaganja obavesti Agenciju o nestanku (gubitku ili krađi), odnosno neispravnosti memorijskih kartica;

blagovremeno podnosi zahtev za dobijanje dozvole radionice odnosno za njeno produženje;

se tokom korišćenja kartice stara o fizičkoj bezbednosti kartice.

Rukovodilac radionice može da obavlja i poslove tehničara ukoliko ispunjava uslove za tehničara.

Oglasna tabla

Član 22.

Oglasna tabla svojom veličinom mora da bude uočljiva, da se nalazi na vidljivom mestu u radionici i da sadrži:

oznaku dozvole i žig;

obaveštenja, naloge i upozorenja nadležnih organa.

Bližu sadržinu oglasne table propisuje Ministar.

Obaveze radionice

Član 23.

Radionica može obavljati samo poslove za koje poseduje važeću dozvolu izdatu od strane Agencije.

Radionica je, u slučaju uklanjanja ili demontaže digitalnog tahografa, dužna da sa uređaja preuzme i prenese sve podatke koji su na njemu evidentirani, za poslednja tri meseca, zaključno sa danom kada je došlo do neispravnosti ili greške, uključujući i lične podatke.

Podatke iz stava 2. ovog člana radionica je obavezna da čuva, u elektronskom obliku, na računaru u radionici ili na drugom samostalnom sredstvu za čuvanje podataka, koji joj moraju biti uvek pristupačni, a najmanje dve godine od dana preuzimanja i prenosa.

Podatke iz stava 2. ovog člana radionica dostavlja prevozniku, u čijem je vozilu bio digitalni tahograf ili kod kojeg je zaposlen vozač na kog se odnose podaci o vremenu upravljanja vozilom i odmorima, na zahtev prevoznika.

O preuzimanju i prenosu podataka iz stava 2. ovog člana radionica vodi evidenciju.

Nemogućnost preuzimanja i prenosa ili ispisa podataka

Član 24.

Ako su preuzimanje i prenos podataka nemogući, ali je moguće napraviti ispis iz digitalnog tahografa, radionica će o tome obavestiti prevoznika.

Radionica će napraviti ispis iz stava 1. ovog člana za poslednja tri meseca i dostaviti ih prevozniku.

Ukoliko nije moguće napraviti ni ispis iz digitalnog tahografa, radionica će izdati potvrdu o nemogućnosti preuzimanja i prenosa podataka.

Potvrdu o nemogućnosti preuzimanja i prenosa podataka radionica izrađuje u dva primerka, od kojih se jedan primerak potvrde izdaje prevozniku, odnosno vlasniku vozila, a drugi se čuva u radionici najmanje dve godine.

Potvrda o nemogućnosti preuzimanja i prenosa podataka, pored rednog broja potvrde i mesta i datuma njenog izdavanja, sadrži i podatke:

o radionici (naziv i sedište radionice, oznaku dozvole, podatke o tehničaru koji je pokušao da obavi preuzimanje i prenos ili ispis podataka i njegov potpis, broj kartice radionice);

o motornom vozilu (broj šasije vozila – VIN oznaka i registarska oznaka, marka (proizvođač) i tip);

o digitalnom tahografu (proizvođač, tip i serijski broj, datum proizvodnje, mesto ugradnje u kabini motornog vozila, oznaku odobrenja tipa, vidljivost podataka sa informativne nalepnice ili pločice, odnosno utvrđivanje njene čitljivosti);

o prevozniku i vozaču (naziv i sedište prevoznika, broj kartice vozača).

U slučaju nemogućnosti preuzimanja i prenosa ili ispisa podataka iz digitalnog tahografa radionica je dužna da o tome obavesti Agenciju.

Agencija će digitalni tahograf iz stava 3. ovog člana zadržati, odnosno poslati na analizu u drugu radionicu ili kod ovlašćenog predstavnika proizvođača tahografa.

Ako se utvrdi da je došlo do lažnog izdavanja potvrde o nemogućnosti preuzimanja i prenosa podataka, troškove dodatnog pregleda snosi radionica koja je pomenutu potvrdu izdala.

Kontrola rada radionica

Član 25.

Kontrolu nad ispunjavanjem propisanih uslova za dobijanje dozvole i kontrolu pravilnog rada radionice obavlja Agencija.

Ako nadzorni organ prilikom kontrole saobraćaja utvrdi da tahograf ne radi ispravno, o tome će bez odlaganja obavestiti Agenciju uz dostavljanje podataka sa informativne nalepnice ili pločice.

U slučaju iz stava 2. ovog člana Agencija će izvršiti kontrolu u radionici koja je poslednja obavljala poslove na tahografu, odnosno obavestiti nadležni organ države u kojoj se radionica nalazi.

Ako se kontrolom utvrde nepravilnosti u radionici koje bi mogle ugroziti siguran rad tahografa, Agencija će naložiti odgovornom licu da bez odlaganja zaposlenima zabrani pristup karticama radionice.

Ako odgovorno lice ne postupi u skladu sa odredbom stava 4. ovog člana, Agencija će radionici oduzeti dozvolu.

Korišćenje tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica

Član 26.

U vozilu sa ugrađenim analognim tahografom, prevoznik i vozač su obavezni da obezbede dovoljan broj tahografskih listića odgovarajućeg tipa, vodeći računa i o mogućnosti zamene oštećenih listića ili listića koje je oduzeo nadležni nadzorni organ.

Vozači ne smeju koristiti zaprljane ili oštećene tahografske listiće.

Prevoznik čuva tahografske listiće u urednom stanju za period od najmanje 24 meseca nakon korišćenja i izdaje kopije vozačima na njihov zahtev.

U vozilu sa ugrađenim digitalnim tahografom, prevoznik i vozač dužni su da obezbede dovoljnu količinu trake za ispis iz tahografa, uzimajući u obzir potrebno vreme za realizaciju prevoza.

U slučaju neispravnosti ili greške u radu tahografa, prevoznik je dužan da obezbedi da se oni otklone u radionici u roku od sedam dana od dana otkrivanja neispravnosti ili greške u radu tahografa.

Kada je tahograf neispravan ili nije u funkciji, vozač je dužan da ručno evidentira podatke kojim se nedvosmisleno utvrđuje njegov identitet (ime i prezime, broj vozačke dozvole ili broj kartice vozača i potpis), kao i sve podatke o svojim aktivnostima, tj. vremenima, za različite periode koje tahograf nije adekvatno evidentirao, na tahografskom listiću ili ispisu, odnosno na privremenom listiću koji se prilaže uz tahografski listić ili karticu vozača.

Vozač je dužan da koristi odgovarajuće nosače podataka, u vidu tahografskih listića ili kartice vozača, svakog dana tokom koga upravlja vozilom, počevši od trenutka otpočinjanja vožnje do trenutka njenog prestanka, osim u slučaju oduzimanja istih od strane ovlašćenih lica.

Tahografski listić ne može se koristiti duže od perioda za koji je predviđen. Kartica vozača ne može se koristiti nakon isteka perioda važenja.

Vozač može da ima samo jednu važeću karticu vozača za čije korišćenje je ovlašćen.

Vozač ne sme koristiti karticu vozača koja je oštećena.

U slučaju kada je kartica vozača oštećena, neispravna ili nestala, odnosno ukradena ili izgubljena, vozač može da nastavi upravljanje vozilom bez kartice vozača najduže 15 kalendarskih dana odnosno onoliko dana koliko je potrebno da se vozilo vrati u bazu prevoznika i po predaji zahteva dobije zamenu ili duplikat kartice pod uslovom da podnese dokaz da karticu ne može dati na uvid za vreme ovog perioda.

U slučajevima iz stava 11. ovog člana vozač je dužan da u roku od sedam dana podnese zahtev za zamenu, odnosno izdavanje duplikata kartice.

Graničnik brzine

Član 27.

U teretna vozila i skupove vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t i autobuse mora biti ugrađen ispravan, tipski odobren graničnik brzine.

Član 28.

Nakon ugradnje graničnika brzine, opravke, promena u broju impulsa ili obima pneumatika, odnosno nakon opravki na sistemu za dovod goriva vrši se kontrola usklađenosti brzine određene graničnikom brzine sa vrednošću brzine upisanom na informativnoj nalepnici ili pločici.

Periodične kontrole ispravnosti rada graničnika brzine obavljaju se istovremeno sa periodičnom kontrolom tahografa.

Član 29.

Kontrola ispravnosti rada graničnika brzine vrši se u radionicama.

Bliži opis poslova radionica u vezi sa graničnikom brzine propisaće Ministar na predlog Agencije.

Kartice

Član 30.

Memorijske kartice mogu biti kartice:

vozača;

prevoznika;

nadzornih organa;

radionice.

Kartica vozača i kartica prevoznika izdaje se na period od pet godina.

Kartica nadzornog organa izdaje se na ime službenog lica organa koji u okviru kontrole saobraćaja na putevima vrše kontrolu vremena trajanja upravljanja vozilom, na period od dve godine.

Kartica radionice izdaje se na ime tehničara na period od jedne godine i mora imati sigurnosni identifikacioni broj (PIN kod).

Fizičkim licima može se izdati samo jedna memorijska kartica.

Nadležnost za izdavanje kartica

Član 31.

Poslove izdavanja kartica iz člana 30. stav 1. ove uredbe obavlja Agencija.

Postupak izdavanja kartica

Član 32.

Kartice iz člana 30. ove uredbe izdaju se na osnovu podnetog zahteva.

Poslovi Agencije u vezi sa izdavanjem kartica obuhvataju:

razmatranje zahteva za izdavanje kartice;

poslove izrade kartice (proizvodnja, personalizacija i generisanje potrebnih elektronskih ključeva);

uručivanje kartice;

vođenje evidencije u skladu sa ovom uredbom i davanje podataka iz evidencije.

Izrada kartica

Član 33.

Izrada kartica vrši se u Republici Srbiji.

Poslove izrade kartica vrši pravno lice koje je odabrano na javnom tenderu, za period od deset godina (u daljem tekstu: proizvođač kartica).

Uslovi za proizvođača kartica

Član 34.

Proizvođač kartica mora da ispunjava sledeće uslove, i to:

da raspolaže odgovarajućim prostorijama za obavljanje poslova izrade kartica;

da na raspolaganju ima odgovarajuću neophodnu opremu i sredstva za obavljanje poslova izrade kartica;

da ima ugovor o saradnji sa proizvođačem kartica koji ima iskustvo u uspostavljanju sistema digitalnih tahografa u okviru AETR-a;

da se ne radi o radionici u smislu ove uredbe;

da protiv njega nije pokrenut stečajni postupak, postupak prinudne naplate ili likvidacije;

da protiv uprave ili njenog člana, odnosno odgovornog lica nije pokrenut krivični postupak za delo za koje se pokreće po službenoj dužnosti;

da njemu ili licu čiji je proizvođač kartica pravni sledbenik u poslednjih pet godina nisu zabranjeni ili na drugi način oduzeti poslovi izrade kartica, odnosno da u istom periodu nije jednostrano raskinuo ugovor o obavljanju poslova izrade kartica.

Uslove iz stava 1. ovog člana proizvođač kartica mora ispunjavati tokom vremena za koje je izabran.

Javni tender

Član 35.

Javni tender raspisuje Agencija.

Javni tender sadrži naročito:

predmet tendera;

napomenu da se ponuda daje u skladu sa ovom uredbom;

krajnji rok početka i vreme trajanja ugovora;

vrstu i visinu finansijskog osiguranja u svrhu zakonitog i primerenog obavljanja poslova definisanih ugovorom;

postupak izbora proizvođača kartica;

uslove koje mora ispunjavati proizvođač kartica;

merila za izbor proizvođača kartica;

mesto, vreme i uslove plaćanja za podizanje dokumentacije za tender;

mesto i rok za davanje ponude;

naslov, prostoriju, datum i čas javnog otvaranja ponuda.

Vrsta i visina finansijskog osiguranja iz stava 2. tačka 4. ove uredbe mora da bude takva da pokrije očekivane troškove Agencije u vezi sa eventualnim raskidanjem ugovora, raspisivanjem novog tendera i formiranjem novog ugovora za poslove izrade kartica, do trenutka kada novi proizvođač kartica počne da izdaje kartice.

Sadržaj tenderske dokumentacije, rokove za podnošenje i javno otvaranje ponuda, način i postupak otvaranja ponuda propisuje Agencija.

Merilo za izbor proizvođača kartica

Član 36.

Izbor proizvođača vrši se prema kriterijumu ekonomski najpovoljnije ponude.

Odluka o izboru proizvođača kartica

Član 37.

U odluci o izboru proizvođača kartica Agencija određuje rok za početak izrade kartica.

Raskid ugovora za poslove izrade kartica

Član 38.

Agencija će raskinuti ugovor za poslove izrade kartica sa proizvođačem kartica ako utvrdi:

1) da proizvođač kartica ne ispunjava neki od uslova iz člana 34. ove uredbe;

2) da proizvođač kartica, odnosno zaposleni, prilikom obavljanja poslova definisanih ugovorom krši odredbe ove uredbe;

3) da je pravnosnažnom presudom proizvođač kartica ili zaposleni kod proizvođača kartica, osuđen za krivično delo iz oblasti poslova definisanih ugovorom;

4) da je proizvođač kartica dao lažne izjave, podatke ili dokumente u ponudi, odnosno u postupku provere uslova iz člana 34. ove uredbe.

U slučaju raskida ugovora i u slučaju prestanka ugovora usled isteka roka ugovora, odnosno u slučaju izbora novog proizvođača kartica proizvođač kartica dužan je da novom proizvođaču kartica, danom raskida ugovora ili danom isteka ugovorenog roka, bez naplate troškova, preda kompletnu dokumentaciju i evidencije koje poseduje i koje vodi u elektronskom i papirnom obliku. Ako dotadašnji proizvođač kartica ne postupi u skladu sa odlukom, navedena dokumentacija i evidencije mu se oduzimaju. Rešenje o oduzimanju dokumentacije i evidencija donosi Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Nadzor nad izdavanjem kartica

Član 39.

Nadzor nad izdavanjem kartica vrši Ministarstvo.

Nadzor nad proizvođačem kartica i obavljanjem ugovorom utvrđenih poslova obavlja Agencija. U postupku vršenja nadzora Agencija je dužna da utvrdi da li proizvođač kartica i dalje ispunjava propisane uslove za proizvođača kartica i da li obavlja poslove u skladu sa ugovorom.

Cena izdavanja kartice

Član 40.

Cenu izdavanja kartice određuje Vlada na predlog Agencije.

Kartica se plaća unapred. U slučaju odbijanja zahteva za izdavanje kartice, deo novca za izradu kartice vraća se podnosiocu zahteva u roku od 15 dana.

Proizvođač kartica treba da razvija i održava sistem, tokom čitavog perioda izrade kartica, bez dodatnog uticaja na povećanje cene kartice.

Evidencije o karticama

Član 41.

Agencija vodi evidenciju o izdatim karticama u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Evidencija obuhvata naročito sledeće podatke, i to:

o zahtevu za izdavanje kartica (ime i prezime podnosioca zahteva, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta, adresu na koju želi da prima poštu);

o kartici vozača (ime i prezime vozača, adresu prebivališta, adresu na koju želi da mu se dostavi kartica, broj vozačke dozvole, državu koja je izdala vozačku dozvolu, naziv organa koji je izdao vozačku dozvolu, kategorije vozila za koje ima vozačku dozvolu. digitalnu fotografiju, skenirani potpis);

o kartici nadzornog organa (naziv nadzornog organa, adresu nadzornog organa, ime i prezime službenog lica nadzornog organa, datum i mesto rođenja, adresu prebivališta, adresu na koju želi da mu se dostavi kartica, adresu elektronske pošte, digitalnu fotografiju, skenirani potpis);

o kartici prevoznika (naziv privrednog društva, odnosno preduzetnika, koje je vlasnik odnosno korisnik transportnog sredstva, adresu, odnosno sedište prevoznika, ime i prezime odgovornog lica, poreski identifikacioni broj, adresu elektronske pošte);

o kartici radionice (naziv radionice, adresu odnosno sedište radionice, ime i prezime odgovornog lica, adresu elektronske pošte, poreski identifikacioni broj, ime i prezime tehničara – vlasnika kartice, datum i mesto rođenja tehničara, adresu prebivališta tehničara, adresu na koju želi da mu se dostavi kartica i PIN kod, koja nije adresa radionice, adresu elektronske pošte tehničara, digitalnu fotografiju tehničara, skenirani potpis);

za sve vrste kartica (broj kartice, datum početka važenja kartice, datum prestanka važenja kartice, status kartice – važeća, zaplenjena od strane nadležnog nadzornog organa, poništena, privremeno oduzeta, trajno oduzeta, nevažeća, u postupku zamene, izgubljena, ukradena, oštećena, istekao rok važenja, otkazana);

za sve vrste kartica, ukupno stanje (personalizovanih kartica, otpremljenih kartica, grešaka prilikom izrade, zaliha kartica, kartica u opticaju, nepreuzetih kartica, oštećenih kartica).

Agencija je dužna da vodi i evidenciju o elektronskim ključevima i drugim elektronskim zapisima na karticama u elektronskom obliku.

Drugi organi i nosioci javnih ovlašćenja dužni su da na zahtev Agencije dostave tražene podatke i u saradnji omoguće najjednostavniji način razmene, odnosno uvida u evidencije i podatke.

Prilikom podnošenja zahteva za izdavanje kartice podnosilac zahteva je u obavezi da u pisanom obliku izjavi da dozvoljava korišćenje podataka iz stava 1. ovog člana.

Agencija, podatke koje vodi u skladu sa odredbama ovog člana, prosleđuje i razmenjuje sa nadležnim organima drugih država putem zajedničke mreže.

Radi vršenja nadzora Ministarstvo ima pristup podacima iz evidencija iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i odgovarajućim podacima nadležnih organa drugih država putem zajedničke mreže, u skladu sa Zakonom i odredbama međunarodnih ugovora.

Prekršajne odredbe

Član 42.

Novčanom kaznom u iznosu od 300.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, ako postupi suprotno odredbama:

člana 11. st. 2. i 9;

člana 12;

člana 14;

člana 16. stava 4;

člana 23. st. 1 – 4;

člana 26. st. 3. i 5.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 50.000 dinara.

Član 43.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 300.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ili preduzetnik, ako:

naredi suprotno članu 7. st. 1, 2, 3. ili 4;

ne omogući poštovanje člana 9. st. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. i 12;

postpupi suprotno članu 11. st. 1, 3, 4, 6, 7. i 8;

postupi suprotno članu 24. st. 2, 4. i 6;

postupi suprotno članu 26. st. 1. i 4,

postupi suprotno članu 27. st. 1.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 30.000 dinara.

Član 44.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako postupi suprotno odredbama:

člana 7. st. 1. i 2, ukoliko je dnevno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenog za više od dva časa;

člana 7. stav 3, ukoliko je nedeljno vreme upravljanja duže od 70 časova;

člana 7. stav 4, ukoliko je vreme upravljanja u toku dve uzastopne nedelje duže od 112 časova i 30 minuta;

člana 8. stav 1;

člana 9. st. 1, 6, 10. i 12;

člana 9. stav 2, ukoliko je dnevni odmor kraći od osam časova i 30 minuta.

člana 9. st. 3. i 7, ukoliko je dnevni odmor kraći od sedam časova,

člana 9. stav 8, ukoliko je puni nedeljni odmor kraći od 36 časova;

člana 9. stav 9, ukoliko je skraćeni nedeljni odmor kraći od 20 časova;

člana 11. st. 12 – 14;

člana 12;

člana 20. stav 3;

člana 21. stav 2;

člana 26. st. 6 – 12.

Član 45.

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako postupi suprotno odredbama:

člana 7. st. 1. i 2, ukoliko je dnevno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenog za više od jedan čas, ali najduže dva časa;

člana 7. stav 3, ukoliko je nedeljno vreme upravljanja duže od 60 časova, ali najduže 70 časova;

člana 7. stav 4, ukoliko je vreme upravljanja u toku dve uzastopne nedelje duže od 100 časova, ali najduže 112 časova i 30 minuta;

člana 9. stav 2, ukoliko je dnevni odmor kraći od deset časova, ali ne kraći od osam časova i 30 minuta,

člana 9. st. 3. i 7, ukoliko je dnevni odmor kraći od osam časova, ali ne kraći od 7 časova,

člana 9. stav 8, ukoliko je puni nedeljni odmor kraći od 42 časa, ali ne kraći od 36 časova;

člana 9. stav 9, ukoliko je skraćeni nedeljni odmor kraći od 22 časa, ali ne kraći od 20 časova;

člana 10. stav 2;

člana 26. st. 1, 2. i 4.

Član 46.

Novčanom kaznom u iznosu od 15.000 do 30.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako postupi suprotno odredaba:

člana 7. st. 1. i 2, ukoliko je dnevno vreme upravljanja vozilom duže od dozvoljenog za najviše jedan čas;

člana 7. stav 3, ukoliko je nedeljno vreme upravljanja duže od 56 časova, ali najduže 60 časova;

člana 7. stav 4, ukoliko je vreme upravljanja u toku dve uzastopne nedelje duže od 90 časova, ali najduže 100 časova;

člana 9. stav 2, ukoliko je dnevni odmor kraći od 11 časova, ali ne kraći od 10 časova;

člana 9. st. 3. i 7, ukoliko je dnevni odmor kraći od devet časova, ali ne kraći od osam časova;

člana 9. stav 8, ukoliko je puni nedeljni odmor kraći od 45 časova, ali ne kraći od 42 časa;

člana 9. stav 9, ukoliko je skraćeni nedeljni odmor kraći od 24 časa, ali ne kraći od 22 časa.

Nastavak rada laboratorija

Član 47.

Laboratorije koje su imale Rešenje o akreditaciji za pregled tahografa, a koje žele da nastave sa radom treba da dostave Agenciji kopiju rešenja i spisak zaposlenih tehničara i odgovornih lica u roku od 30 dana nakon objavljivanja ove uredbe.

Agencija će izdati dozvolu za rad laboratorijama koje dostave dokaze iz stava 1. ovog člana uz uslov da u roku od šest meseci dostave potrebnu dokumentaciju za dozvolu radionice u skladu sa ovom uredbom. Dokaze o stručnoj osposobljenosti tehničara, radionica će dostaviti najkasnije šest meseci nakon uspostavljanja sistema osposobljavanja, koji potvrdi Agencija.

Laboratorije koje u roku iz stava 1. ovog člana ne dostave dokaze u skladu sa ovom uredbom prestaju sa radom. Ako laboratorija nakon tog roka podnese zahtev za dobijanje dozvole za radionicu, smatraće se kao nova radionica.

Važenje isprava izdatih po starim propisima

Član 48.

Odobrenja i druge isprave na osnovu kojih su u upotrebi tahografi predstavljaju osnov za njihovu upotrebu za period naznačen u njima, odnosno do dobijanja odgovarajuće isprave izdate u skladu sa ovom uredbom, a najkasnije do isteka šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Rok za donošenje propisa

Član 49.

Propisi koji se donose na osnovu ove uredbe doneće se najkasnije u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Agencija će raspisati javni tender u skladu sa članom 35. stav 1. ove uredbe najkasnije u roku od dva meseca od stupanja na snagu ove uredbe.

Prestanak važenja propisa

Član 50.

Danom stupanja na snagu propisa iz čl. 15. i 17. ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o metrološkim uslovima za nadzorne uređaje za kontrolu rada vozača i kretanja vozila u drumskom saobraćaju („Službeni list SRJ”, broj 24/03).

Stupanje na snagu

Član 51.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike srbije”.

05 Broj: 110-5335/2010-2

U Beogradu, 29. jula 2010. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Obrazac 1

POTVRDA O ODSUSTVOVANjU VOZAČA

(Popunjava se u štampanom obliku i potpisuje pre početka putovanja

Čuva se uz originalni tahografski listić ili ispis iz digitalnog tahografa)

Unos netačnih podataka u potvrdu predstavlja prekršaj

Popunjava prevoznik:1. Naziv preduzeća / preduzetnika 2. Ulica, poštanski broj, grad SRBIJA3. Broj telefona: 00 381 4. Broj faksa: 00 381 5. Adresa elektronske pošte: Ja, dole potpisani:6. Ime i prezime 7. na radnom mestu u preduzeću Izjavljujem da je vozač:8. Ime i prezime vozača 9. Datum rođenja vozača (dan, mesec, godina) 10. Broj vozačke dozvole, lične karte ili pasoša 11. koji je otpočeo sa radom u preduzeću (dan, mesec, godina) Za period:12. od (čas, dan, mesec, godina): 13. do (čas, dan, mesec, godina) 14. □ bio na bolovanju***15. □ koristio godišnji odmor***16. □ odsustvovao sa posla ili koristio slobodne dane***17. □ upravljao vozilom koje nije iz oblasti AETR-a***18. □ obavljao druge poslove osim upravljanja vozilom***19. □ bio raspoloživ***20. Mesto: Datum: Potpis

21. Ja, vozač, potvrđujem da nisam upravljao vozilom iz oblasti AETR-a tokom gorepomenutog perioda

22. Mesto:………………………………………………………. Datum…………………………………

Potpis vozača:……………………………………………

*** Izabrati jednu od ponuđenih opcija

Obrazac 2

Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje

SERTIFIKAT O ODOBRENjU

– tipa analognog tahografa*

– modela tahografskog listića*

– povlačenju odobrenja tipa analognog tahografa*

– povlačenju odobrenja tahografskog listića*

Odobrenja broj e10/

1. Komercijalna oznaka ili naziv

2. Naziv tipa/modela

3. Naziv proizvođača

4. Adresa proizvođača

5. Datum podnošenja zahteva za odobrenje tipa

6. Datum ispitivanja

7. Datum i broj izveštaja o ispitivanju

8. Datum odobrenja

9. Datum povlačenja odobrenja

10.Tip ili tipovi tahografa u kojima se listić koristi

11. Mesto

12. Datum

13. Priložene specifikacije

14. Napomene

(potpis)———————————–

* precrtati nepotrebno

Obrazac 3

Agencija za bezbednost saobraćaja izdaje

SERTIFIKAT O ODOBRENjU

tipa digitalnog tahografa

komponente digitalnog tahografa

kartice vozača

kartice radionice

kartice prevoznika

kartice nadzornog organa

Odobrenje broj: e10/

1.Komercijalna oznaka ili naziv

2.Naziv tipa/modela

3.Naziv proizvođača

4.Adresa proizvođača

5.Datum podnošenja zahteva za odobrenje .

6.Laboratorija ili laboratorije za ispitivanje

7.Datum i broj izveštaja o ispitivanju

8.Datum odobrenja

9.Datum povlačenja odobrenja

10.Model(i) komponente (komponenti) digitalnog tahografa u kojima se komponenta koristi

11.Mesto

12.Datum

13.Priložene specifikacije

14.Primedbe (staviti pečat u slučaju potrebe)

(potpis)————————–

Ostavite komentar