Uredba o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJA ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2012. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima fizičko lice ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava sa aktivnim statusom, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12 – u daljem tekstu: Pravilnik);

2) je prijavilo vrstu i brojno stanje životinja i gazdinstvo na kojem drži ili uzgaja životinje, u skladu sa Pravilnikom;

3) je vlasnik grla za koje podnosi zahtev za podsticaje ili je vlasnik grla član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ako:

1) na dan 31. decembra 2009. godine i nadalje ima prebivalište na teritoriji opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, br. 3 /10, 6/10 i 13/10);

2) je podneo zahtev za grla koja drži i uzgaja na gazdinstvu sa teritorije opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Član 4.

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na korišćenje podsticaja ako su kvalitetna priplodna grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije (u daljem tekstu: odgajivačke organizacije) i posle ocenjivanja i razvrstavanja kvalitetnih priplodnih grla u klase u skladu sa Zakonom o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i ako se koriste za proizvodnju mleka i mesa ili služe za dalju reprodukciju na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva.

Član 5.

Podsticaji se isplaćuju u vidu novčanih iznosa po grlu kvalitetne priplodne domaće životinje i to za goveda, ovce, koze i svinje, do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade kojim se uređuje raspodela i korišćenje sredstava subvencija u oblasti podsticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.

Član 6.

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje jednom u toku godine.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Član 7.

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje, u zavisnosti od vrste stoke, i to za sledeći broj grla:

1) najmanje jedno, a najviše 30 grla, za kvalitetne priplodne prvotelke;

2) najmanje četiri grla, a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave, odnosno za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi najmanje tri, a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave;

3) najmanje 30 grla, a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne ovce;

4) najmanje 10 grla, a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne koze;

5) najmanje 15 grla, a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krmače.

Član 8.

Podsticaji se utvrđuju po grlu, u zavisnosti od vrste stoke, i to u iznosu od:

1) 25.000 dinara za kvalitetne priplodne prvotelke;

2) 25.000 dinara za kvalitetne priplodne krave;

3) 4.000 dinara za kvalitetne priplodne ovce i koze;

4) 4.000 dinara za kvalitetne priplodne krmače.

Član 9.

Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje u iznosu od 50% iznosa sredstava utvrđenih u članu 8. ove uredbe, u slučaju da grla iz člana 7. ove uredbe za koja je podneo zahtev otuđi u tekućoj godini, pod uslovom da su ta grla provela na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva najmanje šest meseci u tekućoj godini.

Član 10.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 8. tačka 1) ove uredbe podnosi se kvartalno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu 1 – Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to:

1) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar 2012. godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra 2012. godine;

2) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar 2012. godine) – od 1. januara do 15. januara 2013. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izvod iz registra teladi za kvalitetne priplodne prvotelke za koja se podnosi zahtev, overen od strane odgajivačke organizacije.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje iz člana 8. tač. 2), 3) i 4) ove uredbe podnosi se Upravi na Obrascu 2 – Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2012. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, najkasnije do 15. jula 2012. godine.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana podnosi se izvod iz glavne matične evidencije stoke za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane odgajivačke organizacije.

Uprava, posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i priloženih dokumenata i podataka o prijavljenoj vrsti i brojnom stanju životinja i gazdinstva na kojem se životinje drže ili uzgajaju iz Registra, u saradnji sa nadležnim organima utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Član 11.

Isplatu podsticaja iz člana 8. ove uredbe vrši Uprava korisniku podsticaja na namenski račun otvoren kod poslovne banke, po sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja.

Član 12.

Isplata podsticaja iz člana 8. tač. 1), 3) i 4) ove uredbe vrši se u propisanim ukupnim iznosima.

Isplata podsticaja iz člana 8. tačka 2) ove uredbe vrši se u visini od 50% od propisanog iznosa podsticaja, a isplata ostatka podsticaja izvršiće se u zavisnosti od priliva raspoloživih sredstava namenjenih za ove podsticaje.

Član 13.

Ako se utvrdi da je korisnik podsticaja dao neistinite podatke u zahtevu iz člana 10. st. 1. i 3. ove uredbe, a ti podaci imaju uticaja na ostvarivanje prava na podsticaje, gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticaja za koji se obračunava zatezna kamata.

Član 14.

Novčanom kaznom od 700.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – odgajivačka organizacija ako overi izvod iz člana 10. st. 2. i 4. ove uredbe, na osnovu kojih korisnih podsticaja ostvari pravo na podsticaje, a ne ispunjava uslove predviđene ovom uredbom.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik podsticaja ako ostvari pravo na podsticaje, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Član 15.

Sprovođenje ove uredbe nadzire ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2012. godine

VLADA

PRVI PODPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827012.0062.30.doc/1 Obrazac 1

ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA ZA KVALITETNE PRIPLODNE PRVOTELKEZA 2012. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa (opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Indentifikacioni broj gazdinstva sa životinjama (HID) iz Centralne baze Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna grla

Red.br. Kategorija grla Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja(3×4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su kvalitetne priplodne prvotelke za koje se podnosi zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2012. godinu registrovane u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom odgajivačke organizacije, te da za ista nije u 2012. godini ostvarivano pravo na podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2012. godinu.

Podnosilac zahteva Datum i mesto _____________________________ ____________________ Vlasnik grla – Član poljoprivrednog gazdinstva ___________________________________________

4827012.0062.30.doc/2 Obrazac 2

ZAHTEV ZA PODSTICAJE ZA GENETSKO UNAPREĐENJE STOČARSTVA ZA 2012. GODINU

*Obrazac popuniti čitko-štampanim slovima

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosiocapoljoprivrednog gazdinstva JMBG / Matični broj Adresa(opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG) Indentifikacioni broj gazdinstva (HID) Broj namenskog računa Naziv banke

II Obračun podsticajnih sredstava za kvalitetna priplodna grla

Red.br. Vrsta i kategorija grla Broj grla Iznos podsticaja po grlu (din) Iznos obračunatog podsticaja(3×4) 1 2 3 4 5 Ukupno:

III Izjava odgovornog lica

Izjavljujem pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2012. godinu registrovana u sopstvenom zapatu i da se nalaze pod kontrolom odgajivačke organizacije, te da za ista nije nije u 2012. godini ostvarivano pravo na podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva.

Datum i mesto Podnosilac zahteva ____________________ _________________________________ Vlasnik grla – Član poljoprivrednog gazdinstva ___________________________________________

4827012.0062.30.doc/3

Ostavite komentar